نتایج جستجو

101

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

11

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  255
 • صفحه پایان: 

  263
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  8898
 • دانلود: 

  6936
کلیدواژه: 
چکیده: 

Introduction: Ionizing radiation is widely used in industry and medicine; however, it causes a significant health hazard by making microscopic damage to living tissue. Various biological parameters, including cell survival fraction and relative biological effectiveness, are taken into account to assess the severity and extent of biological damages. Microdosimetry suffers from various shortcomings and limitations, but the development of some powerful simulation software has paved the way to resolve these problems in recent years. Material and Methods: In this study, the authors were looked for two keywords (Geant4 and radiobiology) in the title, abstracts, and keywords of Scopus and PubMed database articles. Results: More than 100 articles were found. The researchers extracted the articles that were devoted to the construction of different geometries for DNA, nucleus, and cells as simulate the parameters, such as relative biological effectiveness, SF, linear energy transfer, and single-strand breaks/double-strand breaks in the present study. Conclusion: Geant4 is one of the software commonly used to simulate biological factors. It has many properties, such as the ability to follow up physical processes in very low energy, open source code, and flexibility in complex geometries. In this paper, we reviewed some of the radiobiological parameters simulated with Geant4.

آمار یکساله:  

بازدید 8898

دانلود 6936 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

نشریه: 

PHYSICA MEDICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  45
 • شماره: 

  -
 • صفحه شروع: 

  722
 • صفحه پایان: 

  739
تعامل: 
 • استنادات: 

  212
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 3992 استناد 212 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  473
 • صفحه پایان: 

  482
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3292
 • دانلود: 

  3388
کلیدواژه: 
چکیده: 

Background: The importance of cellular dosimetry in both diagnostic and radiation therapy is becoming increasingly recognized. Objective: This study aims to compare surviving fractions, which were predicted using Geant4 and contained three types of cancer cell lines exposed to 188Re with the experimentally surviving fraction determined by MTT assay. Material and Methods: In this comparative study, Geant4 was used to simulate the transport of electrons emitted by 188Re from the cell surface, cytoplasm, nucleus or medium around the cells. The nucleus dose per decay (S-value) was computed for models of single cell and random monolayer cell. Geant4-computed survival fraction (SF) of cancer cells exposed to 188Re was compared with the experimental SF values of MTT assay. Results: For single cell model, Geant4 S-values of nucleus-to-nucleus were consistent with values reported by Goddu et al. (ratio of S-values by analytical techniques vs. Geant4 = 0. 811– 0. 975). Geant4 S-values of cytoplasm and cell surface to nucleus were relatively comparable to the reported values (ratio =0. 914– 1. 21). For monolayer model, the values of SCy→ N and SCS→ N, were greater compared to those for model of single cell (2%– 25% and 4%– 38% were larger than single cell, respectively). The Geant4 predicted SF for monolayer MCF7, HeLa and A549 cells was in agreement with the experimental data in 10μ Ci activity (relative error of 2. 29%, 2. 69% and 2. 99%, respectively). Conclusion: Geant4 simulation with monolayer cell model showed the highest accuracy in predicting the SF of cancer cells exposed to homogeneous distribution of 188Re in the medium.

آمار یکساله:  

بازدید 3292

دانلود 3388 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  63
 • دانلود: 

  10
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 63

دانلود 10
نویسنده: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  -
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  212
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 3992 استناد 212 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  621
 • صفحه پایان: 

  628
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  139
 • دانلود: 

  77
چکیده: 

برهمکنش پرتوهای یونساز با بافت های زنده به واسطه فرایند های فیزیکی و شیمیایی منجر به شکست های تک رشته ای و دو رشته ای ساده و پیچیده در DNA سلول ها می شود. شبیه سازی مونت کارلو برهمکنش های پرتو با DNA، اطلاعات بسیار خوبی درباره نوع آسیب ها و فرایند آنها به ما می دهد که برای درمان سرطان و حفاظت پرتوی می تواند بسیار مفید باشد. در این کار برای دستیابی به آسیب های اولیه DNA به وسیله الکترون های کم انرژی مورد استفاده در میکروسکوپ الکترونی، مراحل فیزیکی، فیزیکی-شیمیایی و شیمیایی برهمکنش های پرتو فرودی الکترون با کد Geant4-DNA شبیه سازی شده است. پس از شبیه سازی با در نظر گرفتن برهمکنش های مستقیم الکترون ها و بر همکنش های غیر مستقیم رادیکال های هیدروکسیل با DNA، احتمال شکست های مختلف در DNA سلول، همچنین توزیع شکست ها بر اساس انرژی انباشت مورد بررسی قرار گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 139

دانلود 77 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  74
 • دانلود: 

  16
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 74

دانلود 16
نویسنده: 

نشریه: 

PHYSICA MEDICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  62
 • شماره: 

  -
 • صفحه شروع: 

  152
 • صفحه پایان: 

  157
تعامل: 
 • استنادات: 

  212
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 3992 استناد 212 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  55
 • دانلود: 

  11
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 55

دانلود 11
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  33
 • صفحه پایان: 

  42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  398
 • دانلود: 

  98
چکیده: 

MRT نوعی روش رادیوتراپی نوین بر پایه اثر دز- حجم می باشد که در درمان تومورهای مقاوم به تابش، نظیرگلیوما به ویژه در درمان تومورهای مغز کودکان مورد استفاده قرار می گیرد. در این تکنیک آرایه ای از میکروباریکه های موازی و پرشدت اشعه ایکس با ابعاد میکرومتری و توزیع فضایی منقطع به کارگرفته می شوند. پروفایل دز حاصل از چنین چیدمانی، شامل قله ها ودره ها است. نسبت میان دز قله به دز دره PVDR نامیده می شود که اصلی ترین پارامتر دزیمتری و شاخص کیفیت درمانی MRT به شمار می رود. مقدار آن در بافت سالم باید حداکثر و در تومور به منظور جلوگیری از هر نوع ترمیم، حداقل باشد. هدف از این پژوهش بررسی عوامل موثر بر این پارامتر است. بدین منظور توزیع سه بعدی دز داخل فانتوم های آب و معادل سر، تحت میکروباریکه هایی با ابعاد، فواصل و میدان های تابش مختلف برای انرژی های گسسته و طیف انرژی پیوسته ESRF توسط کد Geant4 محاسبه گردید. منحنی های PVDR، پروفایل های توزیع دز عمقی و جانبی نشان دادند که اندازه میدان تابش، انرژی میکروباریکه ها، پهنای میکروباریکه ها و فواصل بین آن ها، عمق نفوذ و ترکیب فانتوم در میزان PVDR موثر هستند. میزان PVDR با افزایش اندازه میدان پرتودهی، کاهش و با کاهش پهنا و فواصل میکروباریکه ها، افزایش می یابد. بیش ترین میزان PVDR برای انرژی 100KeV و طیف ESRF حاصل می گردد. میکروباریکه هایی با انرژی 300KeV برای فواصل کمتر از 400mm مناسب نیستند. دز دره در ناحیه استخوان برای طیف ESRF در مقایسه با انرژی های دیگر کاهش می یابد که بیانگر اثربخشی درمانی بالاتر است.

آمار یکساله:  

بازدید 398

دانلود 98 استناد 0 مرجع 0
litScript