نتایج جستجو

5198

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

520

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی


متن کامل


اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  159
 • صفحه پایان: 

  164
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  392
 • دانلود: 

  123
چکیده: 

در این مقاله خواص ترابرد الکتریکی وابسته به اسپین را در ساختارهای نامتجانس مغناطیسی شامل دو الکترود فرومغناطیس آهن جدا شده با یک لایه عایق مغناطیسی اکسید منیزیم بررسی می شود. این خواص شامل جریان الکتریکی، قطبش اسپینی و مقاومت مغناطیس تونل زنی می باشد. برای این منظور در راستای عمود بر فصل مشترک لایه ها، هامیلتونی وابسته به اسپین برای نوارهای تقارنی D1 و D5 تعیین می شود. با استفاده از رهیافت تابع گرین در چارچوب بستگی قوی، وابستگی خواص ترابرد الکتریکی به انرژی الکترون فرودی، ولتاژ اعمالی و ضخامت لایه سد به دست می آیند. نتایج مستخرج از محاسبات ممکن است در طراحی ادوات اسپینترونیکی مفید باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 392

دانلود 123 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  6
تعامل: 
 • بازدید: 

  55
 • دانلود: 

  63
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید

آمار یکساله:  

بازدید 55

دانلود 63
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  9
تعامل: 
 • بازدید: 

  66
 • دانلود: 

  11
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 66

دانلود 11
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  6
تعامل: 
 • بازدید: 

  32
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

IN THIS ARTICLE, THE EFFeCTS OF Fe LAYER THICKNESS ON MAGNETO RESISTANCE OF Fe/CU/Fe NANOSTRUCTURES WERE INVESTIGATED. THE SAMPLES WERE PREPARED BY THERMAL EVAPORATION METHOD. MAGNETORESISTANCE OF SAMPLES WITH DIFFeRENT Fe LAYER THICKNESS (16- 20- 30 NM) AND CONSTANT THICKNESS (13 NM) OF CU LAYER ARE MEASURED BY USING FOUR POINT PROBE AND VAN DER PAUW METHODS, IN ROOM TEMPERATURE. THE RESULTS INDICATED THAT BY INCREASING Fe MAGNETIC LAYER THICKNESS, THE MAGNETO RESISTANCE OF SAMPLES REDUCED, THAT CAN BE DUE TO DECREASING SPINDEPENDENT SCATTERING OF CONDUCTION ELECTRONS. MAGNETO RESISTANCE OF SAMPLES BECOME SATURATED IN MAGNETIC FIELD OF ABOUT 500 OE.

آمار یکساله:  

بازدید 32

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  4 (پیاپی 90)
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  9
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  78
 • دانلود: 

  75
چکیده: 

در این پژوهش، نتیجه های مربوط به تغییرهای ساختاری و ویژگی های مغناطیسی چند لایه ای Fe/Al/Fe رشد یافته بر روی زیرلایه ی Si(100) مورد مطالعه قرار گرفت. نانو لایه های نازک به روش کندوپاش مگنترونی RF لایه نشانی شدند به طوری که ضخامت هر لایه nm30 می باشد. نتیجه های تحلیل XRD نشان داد جهت ترجیهی سه لایه ای Fe/Al/Fe در راستای (200) می باشد. در ادامه به منظور بررسی رفتار گرمایی در دماهای بالا در خلا دستگاه HT – XRD بین دماهای 26 تا ° C 800 به مدت 180 دقیقه مورد استفاده قرار گرفت. در پایان برای بررسی ویژگی های ریخت شناسی سطح و اندازه ذره ها از تحلیل AFM و برای بررسی ویژگی های مغناطیسی از تحلیل MFM و AGFM استفاده شد.

آمار یکساله:  

بازدید 78

دانلود 75 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  173
 • صفحه پایان: 

  182
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  193
 • دانلود: 

  84
چکیده: 

در این تحقیق، سینتیک و سازوکار واکنش سنتز NH3 بر سطح دو کاتالیست مدل( Fe(100 و K/Fe (100) مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد. برای این کار، ابتدا سینتیک جذب سیستمهای (100)N2/Fe و(100)H2/Fe  تحقیق گردید. با استفاده از محاسبات مکانیک آماری، ضریب جذب سطحی برای ملکولهای 2N و 2H  و همچنین احتمال گذار حالات مختلف جذب و تجزیه آنها تعیین شد. سپس، تاثیر دما بر سطح کاتالیست و فشار گازهای N2 و H2 بر سرعت واکنش (TOF) بررسی گردید. پس از آن سازوکار سنتز آمونیاک توسط مدل واکنشهای سطحی LH پیشنهاد شد. بر اساس نتایج شبیه سازی به دست آمده، انرژی فعال سازی واکنش برای دو سیستم (100)Feو K/Fe (100) به ازای پوشش سطحی پتاسیم (qk=0.1) به ترتیب 19.6 kcal/mole و11.1 تعیین شد. همچنین مرتبه واکنش برای هر دو سیستم در بازه دما و فشار مور مطالعه برای PN2 واحد (نقش مثبت) و مستقل از دما وبرای PH2، منفی (نقش تخریبی) و وابسته به دما، به دست آمد. بر طبق تجزیه و تحلیل نتایج، پیروی سنتز آمونیاک از ایزوترم Temkin تائید گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 193

دانلود 84 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  6
تعامل: 
 • بازدید: 

  56
 • دانلود: 

  26
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید

آمار یکساله:  

بازدید 56

دانلود 26
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  6
تعامل: 
 • بازدید: 

  26
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

IN THIS WORK, Fe/ CU/ Fe MULTILAYER NANOSTRUCTURES, WERE PREPARED BY THERMAL EVAPORATION METHOD ON GLASS SUBSTRATES.STRUCTURAL PROPERTIES OF THE SAMPLES WERE STUDIED USING X-RAY DIFFRACTION (XRD) AND SCANNING ELECTRON MICROSCOPY (SEM) IMAGES. MAGNETIC PROPERTIES OF THESE FILMS WERE INVESTIGATED USING VIBRATING SAMPLE MAGNETOMETER (VSM). THE RESULTS INDICATED THAT, IN A FIXED COERCIVE FIELD, IF THE THICKNESS Fe LAYER INCREASES, SATURATION MAGNETIZATION OF SAMPLES AND THEIR REMNANT MAGNETIZATION ALSO INCREASES, WHICH ILLUSTRATES FILMS SOFTENING.

آمار یکساله:  

بازدید 26

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  151
 • صفحه پایان: 

  162
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  213
 • دانلود: 

  94
چکیده: 

در این پژوهش، فعالیت الکتروکاتالیستی کاتالیست نانوذره های مخلوط آهن و کبالت بر پایه گرافن نیتروژن دهی شده با فعالیت همتایش بر پایه نانولوله های کربنی برای واکنش احیای اکسیژن در محیط قلیایی مورد مقایسه قرار گرفت. گرافن نیتروژن دهی شده با ساختار نانوگل مانند دارای نیتروژن طراحی شده به طور مستقیم با استفاده از یک فرایند سولووترمال دما پایین سنتز شد و سپس نانوذره های آهن و کبالت با استفاده از روش پلی یول اصلاح شده، هم به روی پایه گرافن نیتروژن دهی شده و هم بر روی نانولوله های کربنی ته نشین شدند. ریخت شناسی گرافن نیتروزن دهی شده با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی، میکروسکوپ الکترونی عبوری و اسپکتروسکوپی فتوالکترونی پرتو ایکس مورد بررسی قرار گرفت همچنین کاتالیست Fe-Co/NG نیز توسط میکروسکوپ الکترونی عبوری، اسپکتروسکوپی پخش انرژی پرتو ایکس بررسی شد. ویژگی های الکتروشیمیایی NG و Fe-Co/NG و Fe-Co/MWNT برای واکنش احیای اکسیژن در محیط قلیایی مقایسه شد. ولتامتری چرخه ای و اسپکتروسکوپی امپدانس الکتروشیمیایی به منظور بررسی فعالیت الکتروکاتالیستی کاتالیست ها به کار برده شد.کاتالیست Fe-Co/NG فعالیت بالاتری نسبت به NG و Fe-Co/MWNT از خود نشان داد.

آمار یکساله:  

بازدید 213

دانلود 94 استناد 0 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  19
تعامل: 
 • بازدید: 

  67
 • دانلود: 

  10
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 67

دانلود 10

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
litScript