نتایج جستجو

187

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

19

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

KUMAR D. | CHANDRA S. | TRIPATHI H.C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1995
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  -
 • صفحه شروع: 

  31
 • صفحه پایان: 

  36
تعامل: 
 • استنادات: 

  212
 • بازدید: 

  3112
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3112

دانلود 3992 استناد 212 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  48
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  740
 • صفحه پایان: 

  747
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11850
 • دانلود: 

  12925
کلیدواژه: 
چکیده: 

Background: Fascioliasis is one of important zoonotic disease caused by Fasciola Gigantica and F. hepatica. The final hosts of this parasite are ruminants and humans. Iran is one of the endemic areas in the world, about six million people at risk of infection. The aim of this study was to identify and determine the genetic diversity of Fasciola species in cattle after distinguish of their species. Methods: One hundred and seventeen liver specimens collected from naturally infected cattle in 5 geograph-ical regions in 2014-2017. Flukes stained with Hematoxylin-Carmine dye to examine for the existence of sperm within seminal vesicles. DNA was extracted from each individual, and ITS1, ND1and CO1 genes were ampli-fied using specific primers. For discrimination of Fasciola species, ITS1 PCR-RFLP was used based on diges-tion pattern of RsaI enzyme. Genetic analyses and diversity and neutrality indices estimated by Dnasp5 based on NDI. Results: Six nonspermic and 111 spermic flukes were diagnosed. All of nonspermic specimens were F. Gigantica and collected from South East, South West and North West of Iran. Genetic haplotype diversity has been observed in F. Gigantica based on ND1. Fst value analysis showed that minimum and maximum genetic difference between Iranian F. Gigantica with Bangladesh (Fst = 0. 01414) and Egypt (Fst = 0. 36653) respectively. Conclusion: It is the first report of existing of nonspermic Fasciola. High haplotype and nucleotide diversity could be due to ecological factors in life cycle, animal migration and coexisting of the final host of this para-site. Haplotype and nucleotide diversity of spermic F. Gigantica in Iran and other countries in the world led to creating a variety of haplogroups.

آمار یکساله:  

بازدید 11850

دانلود 12925 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  2 (پی آیند 75) در امور دام و آبزیان
 • صفحه شروع: 

  156
 • صفحه پایان: 

  159
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  124
 • دانلود: 

  84
چکیده: 

هدف از بررسی حاضر تعیین الگوی الکتروفورتیک پادگن های بدنی دو گونه ترماتود شایع در ایران شامل Fasciola hepatica و F. Gigantica بود. بدین منظور طی بازرسی کشتارگاهی اقدام به تهیه گونه های فاسیولا از میزبانهای مختلف شامل: فاسیولا ژیگانتیکا از دو میزبان گاو و شتر و Fasciola hepatica از گوسفند و گاومیش گردید. بعد از جداسازی ترماتودهای بالغ و انتقال به آزمایشگاه هر نمونه 3 تا 4 بار در محلول فسفات بافر سالین (PBS ،و 2/7= pH) شسته شد. پادگن بدنی هر ترماتود به طور جداگانه توسط هموژنیزاسیون و سپس سانتریفوژ استخراج گردید. پادگن های مربوطه (4 نمونه) بعد از تنظیم میزان پروتئین، به روش سدیم دودسیل سولفات پلی اکریلامیدژل الکتروفورز (SDS-PAGE) در مجاورت نشان دار با وزن مولکولی مشخص تحت الکتروفورز قرار گرفتند. نتایج حاصل از بررسی الگوی الکتروفورتیک پادگن های بدنی 4 نمونه نشان داد هر دو گونه دارای پروتئین هایی با وزن مولکولی حدود 18 تا 70 کیلو دالتون هستند، پادگن بدنی F. Gigantica شتر و گاو باند مشخصی با وزن مولکولی 57 کیلو دالتون دارند ولی گونه دیگر فاقدان است. پادگن بدنی F. hepatica در گوسفند و گاومیش با داشتن دو باند 54 و 68 کیلو دالتونی از گونه دیگر فاسیولا قابل تفریق می باشد در حالیکه F. hepatica گاومیش دارای باند نسبتا ضعیفی با وزن مولکولی 64 کیلو دالتون میباشد. لذا با توجه به اختلافاتی که در پروتئین های بدنی فاسیولا نه تنها بین گونه ها که بین یک گونه همسان ولی در دو میزبان متفاوت وجود دارد لازم است در روش های نوین ایمنولوژیک جهت تشخیص آلودگی با فاسیولا که معمولا از پادگن های مختلف بدنی ترماتود بالغ استفاده می گردد، حیوان میزبان و تاثیر آن بر ویژگی های مولکولی ارگانیسم مربوطه مورد نظر قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 124

دانلود 84 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  65
 • شماره: 

  11
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  5
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  266
 • دانلود: 

  196
چکیده: 

زمینه و هدف: تشخیص زودهنگام فاسیولوزیس در پیشگیری و کنترل بیماری اهمیت زیادی دارد. دو گونه مولد این بیماری یعنی فاسیولا هپاتیکا و فاسیولا ژیگانتیکا از نظر ریخت شناسی با یکدیگر شباهت های زیادی دارند اما در بعضی از ویژگی ها متفاوتند. در این مطالعه وجود یا عدم تشابه بین آنتی ژن های خام دفعی – ترشحی و سوماتیک دو گونه انگل با آزمایش الیزا بررسی شد.روش بررسی: آنتی ژن های خام هر دو گونه (اعم از دفعی – ترشحی و سوماتیک) تهیه و تا زمان استفاده در برودت -20oc نگهداری شد. در تهیه آنتی سرم، آنتی ژن ها با دوز افزایشی 0.5-2.5 ml در پنج نوبت و به فاصله هفت روز به خرگوش های آزمایشگاهی تزریق شد. ده روز پس از آخرین تزریق، خون گیری و نمونه های سرم پس از جداسازی، تا زمان استفاده در برودت -20oc نگهداری شد. واکنش آنتی ژن های خام هر گونه با آنتی سرم خود (همولوگ) و نیز آنتی سرم گونه دیگر (هترولوگ) با روش الیزا بررسی و مقادیر الیزا (OD) ثبت شد.یافته ها: مقادیر الیزا هنگام واکنش آنتی ژن های هرگونه با آنتی سرم گونه دیگر در مقایسه با نمونه های کنترل نشان داد که آنتی ژن های هر گونه با آنتی سرم گونه دیگر واکنش قوی نشان می دهد یعنی بسیاری از مواد آنتی ژنیک دو گونه مشابهند و در آزمایش الیزا واکنش متقاطع وجود دارد. از طرفی آنتی ژن های فاسیولا هپاتیکا و فاسیولا ژیگانتیکا با آنتی سرم خود واکنش قوی تری را در مقایسه با آنتی سرم یکدیگر نشان دادند و علی رغم وجود تشابه بین بسیاری از مواد آنتی ژنیک دو گونه، برخی از این مواد با یکدیگر متفاوتند.نتیجه گیری: تفاوت های موجود بین مواد آنتی ژنیک فاسیولا هپاتیکا و فاسیولا ژیگانتیکا در حدی نیست که مانع از واکنش متقاطع بین دو گونه انگل در آزمایش الیزا بشود و تحقیقات بیشتر برای شناسایی، جداسازی و تخلیص مواد آنتی ژنیک هر گونه توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 266

دانلود 196 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  145
 • صفحه شروع: 

  45
 • صفحه پایان: 

  53
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  106
 • دانلود: 

  177
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 106

دانلود 177 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  166
 • صفحه پایان: 

  171
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3839
 • دانلود: 

  3388
کلیدواژه: 
چکیده: 

Introduction: Successful development of free-living stages of parasitic helminths depends on larva ability to survive, develop, and hatch. In this study, we aimed to study the host role in the hatching process of Fasciola species. Methods: Fasciola hepatica and Fasciola Gigantica eggs were collected from adult worms that originated from naturally infected sheep and cattle livers and were incubated at 26± 1° C for 15 days. The percentage of hatched and developed eggs were obtained for each isolate under a light microscope. A polymerase chain reaction followed by restriction fragment length polymorphism (PCRRFLP) was applied to identify the F. hepatica and F. Gigantica species. Results: Our findings showed no significant differences in the development rates of F. Gigantica and F. hepatica eggs in sheep (69. 32% and 72. 71%) and cattle (73. 56% and74. 69%). However, the rates of hatched eggs of F. Gigantica and F. hepatica originated from cattle (69. 19% and 62. 36%) were almost twice the rates in sheep (31. 69% and 32. 59%), indicating a significant difference. Conclusion: This study demonstrated that host species significantly affect the hatching of Fasciola eggs as the hatching rates of F. Gigantica and F. hepatica originated from cattle were higher than those taken from sheep did not affect their larval development. Thus, in addition to environmental factors, the hatching phenomenon is influenced by host species.

آمار یکساله:  

بازدید 3839

دانلود 3388 استناد 0 مرجع 212
نویسنده: 

KUMAR D. | TRIPATHI H.C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  35
 • صفحه پایان: 

  38
تعامل: 
 • استنادات: 

  157
 • بازدید: 

  2016
 • دانلود: 

  912
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2016

دانلود 912 استناد 157 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  51
 • صفحه شروع: 

  103
 • صفحه پایان: 

  112
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13078
 • دانلود: 

  9410
کلیدواژه: 
چکیده: 

Glutathione S-transferase (GST) is an important candidate for vaccination against temperate fasciolosis. For assessment of cellular immunity against GST of Fasciola Gigantica (FgGST), sheep was immunized by FgGST combined with saponin and AI(OH)3, as adjuvants. Cellular immune response, after three times immunization,was evaluated by flowcytometry of peripheral blood, lymphocyte transformation test (LTT) and delayed hypersesitivity skin test. Flowcytometry of peripheral blood showed no significant differentiation between treatment and control groups in the percent of CD8+ lymphocyte, MHC class I+ and MHC class II+ leukocyte subsets. Proliferation of T cells against FgGST was detected in vaccinated groups; but stimulation index was lower than 2 in these groups.Erythema and induration of skin against FgGST in immunized groups were significantly greater than control. In conclusion FgGST appears to be only weakly antigenic for sheep T cells and it is therefore an unpromising candidate for inducing resistance to F.Gigantica.

آمار یکساله:  

بازدید 13078

دانلود 9410 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  529
 • صفحه شروع: 

  601
 • صفحه پایان: 

  607
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  118
 • دانلود: 

  89
چکیده: 

مقدمه: Fasciolosis یک بیماری انگلی است که توسط گونه های Fasciola hepatica، Fasciola Gigantica و Fasciola حد واسط ایجاد می گردد. این بیماری، در طیف گسترده ای از گونه های پستانداران نظیر انسان در سراسر جهان شیوع یافته است. روش Polymerase chain reaction-Restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP)، یکی از بهترین روش ها: ی تشخیص گونه های Fasciola در نقاطی است که دو گونه ی Fasciola hepatica و Fasciola Gigantica در دام های اهلی وجود دارند. روش ها: در این مطالعه، کرم های Fasciola از کشتارگاه های چهار استان غرب کشور ایران جمع آوری گردید. گونه های انگلی، با استفاده از روش ها: ی ریخت شناسی و مولکولی شناسایی شدند. از 715 راس دام (گاو و گوسفند) مورد بررسی، 92 راس کبد آلوده به کرم بالغ Fasciola داشتند. 18 کرم بالغ از نظر ریخت سنجی بررسی شدند و از تخم این کرم ها، استخراج DNA صورت گرفت. قطعه ای از ژنوم نواحی ITS1, 5. 8S, ITS2 تکثیر و با استفاده از آنزیم TasI، آزمون PCR-RFLP روی قطعات تکثیر یافته انجام شد. یافته ها: در مجموع، 178 کرم بالغ Fasciola از کبدهای آلوده ی گاو و گوسفند جداسازی گردید. طی بررسی که در فصل بهار سال 1396 انجام شد، بیشترین و کمترین آلودگی به ترتیب مربوط به استان ایلام (گاو 57/28 درصد) و استان خوزستان (گوسفند 26/8 درصد) گزارش گردید. آنزیم TasI در Fasciola hepatica سه قطعه ی به طور تقریبی 427، 360 و 117 جفت باز و Fasciola Gigantica، سه قطعه ی به طور تقریبی 360، 220 و 117 جفت باز بر روی ژل آگارز 5/1 درصد ایجاد کرد. نتیجه گیری: بر اساس یافته ها: ی این مطالعه، اندازه گیری های میکروسکوپی می تواند برای توصیف میکروسکوپیک گونه های Fasciola کافی باشد، اما استفاده از روش PCR-RFLP با استفاده از آنزیم TasI ساده تر، سریع تر و دقیق تر می باشد. استفاده از روش PCR-RFLP و نشانگر ژنتیک ITS، جهت شناسایی گونه های Fasciola بسیار مناسب است.

آمار یکساله:  

بازدید 118

دانلود 89 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

SHELMON E. | AL BARWARI -

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1978
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  -
 • صفحه شروع: 

  75
 • صفحه پایان: 

  82
تعامل: 
 • استنادات: 

  157
 • بازدید: 

  2682
 • دانلود: 

  912
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2682

دانلود 912 استناد 157 مرجع 0
litScript