نتایج جستجو

30

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  6
 • صفحه شروع: 

  884
 • صفحه پایان: 

  892
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  229
 • دانلود: 

  91
چکیده: 

جزیره هرمز از جنوب به سمت شمال شرقی دارای سواحلی بوده که لاک پشتهای عقابی برای تخم گذاری به آن مراجعه می کنند. طبق مشاهدات فصل تخم گذاری از اسفند 1384 شروع تا خرداد 1385 ادامه داشت. تعداد 20 لانه جهت اندازه گیری پارامترهایی مثل: حفره لانه، فاصله لانه از دریا، درصد موفقیت تفریخ، طول دوره انکوباسیون، تعداد کل تخمها، تعداد تخمهای فاسد، تعداد تخمهای نرمال و غیر نرمال، ورن و قطر تخمها، تعداد تخمهای سالم تفریخ شده و نشده و تعداد نوزادهای زنده و مرده در لانه نشان گذاری و محافظت گردید. بر این اساس میانگین حفره لانه 50 سانتیمتر، فاصله لانه از دریا 12 متر، متوسط تعداد تخمها 91 عدد، میانگین طول دوره تفریخ 67 روز، میانگین وزن نوزادها 15.1 گرم و متوسط درصد موفقیت تفریخ برای هر لانه 73 درصد به دست آمد. تعداد کل تخمها با قطر تخمها رابطه همبستگی منفی معنی دار ( (r=-0.60و با حفره لانه همبستگی مثبت معنی دار ( (r=0.32را نشان داد. بین طول مستقیم لاک پشتی نوزادها با وزن آنها رابطه همبستگی مثبت معنی دار ( (r=0.88به دست آمد. مقایسه بین تعداد کل تخمها این منطقه و جنوب خلیج فارس با سایر نقاط جهان نشان داد که نسبت به ابن نقاط میانگین تعداد تخم پایین تری دارند ولی از نظر اندازه و طول نوزادها تفاوت محسوسی نداشت.

آمار یکساله:  

بازدید 229

دانلود 91 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  133
 • صفحه پایان: 

  140
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  172
 • دانلود: 

  116
چکیده: 

هدف از این تحقیق بررسی میزان آلودگی لاک پشت منقار عقابی به فلزات سنگین سرب و کادمیوم در جزیره کیش است. بدین منظور در خرداد 1395، 20 نمونه نابالغ، 20 پوسته تخم و 4 جنین از لانه های ناموفق گونه در سایت حفاظت شده جزیره کیش، به همراه 17 نمونه رسوب، نمونه برداری و پس از عصاره گیری به روش هضم مرطوب، غلظت سرب و کادمیوم آن توسط دستگاه جذب اتمی اندازه گیری گردید. میانگین غلظت سرب در نمونه نابالغ، جنین و پوسته تخم به ترتیب 0/67± 7/44، 1/34± 11/44 و 3/33± 12/22 و میانگین غلظت کادمیوم به ترتیب 0/14± 0/44، 0/52± 0/84 و 0/49± 0/87 میلی گرم بر گیلوگرم به دست آمد. براساس آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون LSD، میانگین غلظت سرب در جنین و پوسته تخم تفاوت معنی دار ندارد ولی از نمونه های نابالغ بیش تر است. براساس آزمون کروسکال والیس، میانگین غلظت کادمیوم بین سه گروه مورد بررسی دارای تفاوت معنی دار نمی باشد. براساس آزمون تحلیل دوجمله ای، میانگین غلظت کادمیوم در پوسته تخم از سطح 2-1 میلی گرم بر کیلوگرم که می تواند باعث ایجاد مشکلات منفی بیولوژیکی و تولیدمثلی گردد پایین تر می باشد. از طرفی براساس آزمون تی، میانگین غلظت سرب در پوسته تخم از سطح 4/7 میلی گرم بر کیلوگرم که می تواند باعث بروز صدمات جبران ناپذیرگردد، بالاتر گزارش گردید. میانگین غلظت سرب و کادمیوم در رسوبات منطقه به ترتیب 7/95± 65/69 و 0/75± 2/82 میلی گرم بر کیلوگرم به دست آمد که براساس آزمون تحلیل دوجمله ای، بالاتر از میزان استاندارد رسوب است.

آمار یکساله:  

بازدید 172

دانلود 116 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7133
 • دانلود: 

  3936
کلیدواژه: 
چکیده: 

This study was performed for biometrics and investing the status of biological Hawksbill turtles of the Kish Island in 2010-2011.  21 Hawksbill turtles accidentally were biometrics. The obtained results contains the average weight of turtles were 40.143±1.03kg, the average straight carapace length were 65±0.718cm, the average curve carapace length were 71.57±0.559cm, the average  straight carapace width were 50.619±0.703cm, the average curve carapace width were 65.214±0.493cm and the average number of eggs were 92.5. The highest correlation between weight and the curve carapace length obtained with the correlation coefficient was r=0.765. The results showed that there is no significant differences between the Hawksbill turtles in the Iranian islands of the Persian Gulf in terms of biometric parameters, but the Hawksbill turtles are bigger than those in the other countries of the Persian Gulf and Oman Sea region and are smaller than elsewhere. The purpose of this research was understanding the biological status of these valuable species for better planning in order to protect them.

آمار یکساله:  

بازدید 7133

دانلود 3936 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  47
 • صفحه پایان: 

  53
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  176
 • دانلود: 

  37
چکیده: 

لاک پشت منقارعقابی یکی از لاک پشت های دریایی در معرض خطر بوده که در سواحل خلیج فارس تخم گذاری می کند. بررسی حاضر در طول فصل تخم گذاری و جوجه آوری این گونه (اواخر اسفند 84 تا اواسط تیر 85) در جزیره شیدور که یکی از مناطق مهم لانهگذاری این گو   نه در سواحل ایران می باشد، صورت گرفته است. در این مدت پارامترهای مهم مربوط به 35 لانه یعنی عمق لانه ها، تعداد تخمها، قطر و وزن تخمها، طول دوره انکوباسیون و میزان موفقیت تفریخ اندازه گیری و ثبت شدند. مطالعه بر روی تخم ها نشان داد که میانگین تعداد تخم ها در هر لانه 92 عدد با میانگین وزنی 32.94 گرم و قطر  38.49میلی متر می باشد. متوسط دوره انکوباسیون تخمها 57.3 روز و همچنین میانگین موفقیت تفریخ 73.6% به دست آمد. مقایسه ویژگی های تخم و نوزادان لاک پشت منقار عقابی در جزیره شیدور و همچنین سایر نقاط خلیج فارس نشان می دهد که لاک پشت های خلیج فارس و این جزیره دارای تخمها و نوزادانی با اندازه بزرگتر نسبت به سایرنقاط جهان می باشند. با توجه به این نتایج و محدود بودن شکارچیان تخمها و نوزادان در این جزیره، می توان به اهمیت جزیره شیدور به عنوان محلی با پتانسیل بالا و ارزشمند برای تخم گذاری لاک پشت های منقار عقابی پی بردو همین اهمیت، خود لزوم انجام اقدامات حفاظتی و مدیریتی مناسب جهت حفظ این جانوران با ارزش در معرض خطر و همچنین زیستگاه های آنها را مشخص می سازد.

آمار یکساله:  

بازدید 176

دانلود 37 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4 (مسلسل 35)
 • صفحه شروع: 

  139
 • صفحه پایان: 

  148
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  159
 • دانلود: 

  89
چکیده: 

همه ساله جمعیت بزرگی از لاک پشت های دریایی عقابی به منظور تخم گذاری به سواحل ماسه ای جزیره قشم مراجعه می کنند. از آن جا که بیشترین مراجعه این لاک پشت ها در سه ساحل شیب دراز، شیب پویی و شیب چوزی واقع در جنوب این جزیره دیده می شود، بنابراین زیست سنجی لاک پشت های دریایی تخم گذار در این تحقیق مربوط به این سه نقطه ساحلی بوده است. بررسی های میدانی در فاصله زمانی 14 بهمن 1382 تا 14 خرداد 1383 انجام شده است. در کل تعداد 302 لاک پشت عقابی ماده، طی زمان بررسی، برای تخم گذاری به سه ساحل مذکور آمدند که از این میان 129 عدد موفق به تخم گذاری شدند. عمل زیست سنجی به صورت تصادفی بر روی 78 مورد از لاک پشت های مادر انجام شد. پارامترهایی که مورد اندازه گیری قرار گرفتند عبارت از طول خمش کاسه پشی (CCL)، عرض خمش کاسه پشتی (CCW) و وزن لاک پشت مادر پس از تخم گذاری بوده است. بیشترین فراوانی طول خمش، عرض خمش و وزن محاسبه شده به ترتیب در 72 سانتی متر، 68 سانتی متر و در حدود 40 کیلوگرم بوده است. نمودار فراوانی هر 3 پارامتر مذکور از تابعی شبیه به نرمال پیروی می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 159

دانلود 89 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  175
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

این تحقیق به منظور زیست سنجی و بررسی وضعیت زیستی لاک پشت های منقار عقابی جزیره کیش در سال 89- 1388 انجام شد. 21 لاک پشت بطور تصادفی مورد زیست سنجی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده شامل: متوسط وزن لاک پشت ها 40.143±1.03 کیلوگرم، متوسط طول مستقیم کاراپاس65±0.718  سانتیمتر، متوسط طول منحنی کاراپاس 71.57±0.559 سانتیمتر، متوسط عرض مستقیم کاراپاس 50.619±0.703 سانتیمتر، متوسط عرض منحنی کاراپاس 65.214±0.493 سانتیمتر و متوسط تعداد تخم 92.5 عدد بود. بیشترین همبستگی بین وزن و طول منحنی کاراپاس با ضریب همبستگی r= 0.765 بدست آمد. نتایج این تحقیق نشان داد که بین لاک پشت های منقار عقابی جزایر ایرانی خلیج فارس از لحاظ پارامترهای زیستی اختلاف معنی داری وجود ندارد. همچنین نتایج نشان دادند که لاک پشت های منقار عقابی جزایر ایرانی خلیج فارس از لاک پشت های منقار عقابی سایر کشورهای حوزه خلیج فارس و دریای عمان بزرگتر و از لاک پشت های سایر نقاط دنیا کوچکترند. هدف از انجام این تحقیق آگاهی از وضعیت زیستی این گونه ارزشمند برای برنامه ریزی بهتر در برای حفاظت از آن می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 175

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  12
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  8
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  132
 • دانلود: 

  81
چکیده: 

در این مطالعه برخی پارامترهای یونی سرم خون (سدیم، پتاسیم، کلر، آهن، کلسیم و فسفر) و پارامترهای هورمونی (استرادیول، پروژسترون، FSH و LH) لاک پشت عقابی در خارج از فصل تخم گذاری (پاییز) پرداخته شده است. بر اساس نتایج بدست آمده ارتباط معنی داری بین اغلب فاکتورهای یونی و هورمونی با پارامترهای زیست سنجی (وزن، طول و عرض کاراپاس) وجود داشت (0.01>P). دامنه پارامتر های یونی شامل سدیم، پتاسیم و کلر به ترتیب: 150-110، 4.6-2.2، 115-85 میلی مول بر لیتر و آهن، کلسیم و فسفر به ترتیب: 33.2-5.3 میکرو گرم بر دسی لیتر، 11.3-5.8 و 15-4.4 میلی گرم بر دسی لیتر اندازه گیری گردید. پارامترهای هورمونی استرادیول، پروژسترون، FSH و LH نیز به ترتیب: 17-9 پیکو گرم بر میلی لیتر، 0.65-0.21 نانو گرم بر میلی لیتر، 7-0.8 میکرو واحد بر لیتر و 2.2-0.7 نانو مول بر لیتر گزارش گردید. داده های این مطالعه می توانند به عنوان مقادیر مرجع و راهنما جهت ارزیابی وضعیت سلامت، پتانسیل رشد و تولید مثل جمعیت های لاک پشت های دریایی در فصل تخم گذاری و خارج از فصل تخم گذاری ارایه گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 132

دانلود 81 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  15
 • صفحه شروع: 

  5
 • صفحه پایان: 

  14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  220
 • دانلود: 

  80
چکیده: 

لاک پشت های دریایی منقار عقابی از خزندگان در معرض خطر انقراض (CR) در جهان محسوب می شوند. عوامل تهدید متعددی، بقا و زادآوری این موجود را تحت تاثیر قرار می دهد و بنابراین برای حمایت از زیستگاه و بقای آن شناسایی و مدیریت این عوامل گریز ناپذیر است. با توجه به این که لاک پشت های دریایی یکی از مراحل حساس زندگی خود یعنی تخم گذاری را در ساحل انجام می دهند، در نتیجه شناسایی فاکتورهای موثر در انتخاب آشیانه گذاری این موجود نقش مهمی در حفاظت و مدیریت این گونه در خطر انقراض ایفا می کند. بررسی های صورت گرفته نشان داده است که شیب مکان لانه گزینی، دانه بندی ماسه، دمای رسوبات بستر، پوشش گیاهی کرانه و برخی دستکاری های انسانی بر انتخاب لانه لاک پشت های دریایی موثر است. در این مطالعه به بررسی پارامتر شیب در انتخاب مکان آشیانه گذاری لاک پشت های دریایی منقار عقابی در منطقه شیب دراز (زیستگاه های شیب پاوی و شیب دراز) در جنوب جزیر قشم پرداخته شده است. این بررسی در فصل آشیانه گذاری سال 1391 در طول 1.5 کیلومتر از ساحل شنی – ماسه ای منطقه به انجام رسید. برای اندازه گیری شیب لانه از شیب سنج سونتو استفاده شد و شیب 32 مکان آشیانه گذاری پس از اتمام عمل تخم ریزی لاک پشت منقار عقابی از داغاب به مکان آشیانه گذاری اندازه گیری شد. نتایج آزمون های آماری نشان داد که 34.37 درصد لاک پشت های دریایی طبقه شیب 2-4 درجه را برای آشیانه گذاری انتخاب می کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 220

دانلود 80 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم آبزیان

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  33
 • صفحه پایان: 

  41
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  122
 • دانلود: 

  92
چکیده: 

برخی از خصوصیات فیزیکی مناطق لانه گزینی لاک پشت منقار عقابی (Eretmochelys Imbricata) از قبیل شیب، دانه بندی و وضعیت لانه ها از اواسط اسفند 1384 (2005) تا خرداد 1385 (2006)، با انتخاب چهار ایستگاه در جزیره هرمز، بررسی شد. بر اساس نتایج، ایستگاه ها به طور میانگین شیبی حدود 4.11 درجه داشته که بیشترین شیب مربوط به ایستگاه 1، به میزان 6 درجه بود. در دانه بندی تمام ایستگاه ها بجز ایستگاه 1 تقریبا بیش از50% مربوط به سایز 0.125 میلی متر (ماسه ریز) بوده و در ایستگاه 1 سایز 0.25 میلی متر (ماسه متوسط) بالاترین میزان (61.2%) را دارا بود. به طور کلی تعداد 46 لانه مشاهده شد که میانگین عمق لانه ها 51.5 سانتی متر و بیشترین میزان تشکیل (35.7%) و تخریب (34.7%) لانه مربوط به ایستگاه شماره 2 بوده که از لحاظ دانه بندی مشابه سایر ایستگاه ها بوده ولی دراطراف آن گیاهان رشد زیادی داشتند که می تواند به عنوان یک عامل تاثیرگذار مهم در لانه گزینی محسوب شود. چنین استنباط می شود که لاک پشت منقار عقابی ماسه هایی با دانه بندی 0.25-0.125 میلی متر را برای تخم گذاری ترجیح می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 122

دانلود 92 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  8 (پیاپی 87)
 • صفحه شروع: 

  233
 • صفحه پایان: 

  243
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  134
 • دانلود: 

  80
چکیده: 

زمینه و هدف: لاک پشت های دریایی از گونه های در خطر تهدید جهانی وابسته به گستره های اقیانوسی محسوب می شوند. مرگ و میر لاک پشت های دریایی در دوران جنینی به دلیل تهدیدات طبیعی و انسانی بسیار بالا است وعوامل تهدید کننده ی متعددی، بقای این خزندگان و نسل آوری آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد. لذا برای حمایت از زیستگاه و بقای آن ها شناسایی و مدیریت این عوامل گریزناپذیر است. روش بررسی: یک ابزار مدیریتی برای افزایش موفقیت ظهور این گونه های در معرض خطر، انتقال تخم ها بلافاصله پس از تخم گذاری لاک پشت ماده به مکانی امن است. یافته ها: در این پژوهش موفقیت ظهور لاک پشت دریایی منقارعقابی در سواحل آشیانه گذاری جزیره قشم مورد مطالعه قرار گرفت. میزان موفقیت ظهور بچه لاک پشت ها از مجموع 102 آشیانه انتقال یافته از ساحل شیب دراز و شیب پویی 92/59 درصد بدست آمد. نتایج آزمون T نیز نشان داد که بین موفقیت ظهور بچه لاک پشت های انتقال یافته از ساحل شیب دراز و شیب پویی اختلاف معنی دار وجود ندارد. بحث و نتیجه گیری: براساس نتایج این پژوهش بهترین راه برای حفاظت این گونه در محل مورد مطالعه، افزایش موفقیت ظهور بچه لاک پشت ها و حفاظت از لانه ها با انتقال دادن آن ها به محل امن است.

آمار یکساله:  

بازدید 134

دانلود 80 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
litScript