نتایج جستجو

39022

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3903

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  29
 • صفحه شروع: 

  31
 • صفحه پایان: 

  41
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  486
 • دانلود: 

  139
چکیده: 

گیاه دارویی دم اسب (جنس Equisetum L.) تنها جنس زنده تیره Equisetaceae مشتمل بر 8 گونه در کشور ایران می باشد. بین گونه های E.arvense L.، E.pratense Ehrh، همچنین دو گونه E.fluviatile و E.palustre شباهت های ریخت شناسی بالایی از نظر ویژگی های ساقه و سنبله هاگزا دیده می شود که شناسایی آن ها را با مشکل مواجه می سازد. در تحقیق حاضر، ویژگی های تشریحی ساقه شامل شکل و قطر مقطع عرضی ساقه و انشعابات آن، تعداد دستجات آوندی و تعداد برجستگی های ساقه در گونه های مذکور مقایسه شدند.نتایج نشان داد که، مقطع عرضی انشعاب در E. arvense L. چهار وجهی و در E. pratense Ehrh. سه وجهی می باشد. بیش ترین تعداد دستجات آوندی مربوط به گونه E. hyemale L. و کم ترین آن در E. arvense L مشاهده شد. همچنین تعداد بازوها در مقطع عرضی انشعاب E. palustre L. بیش تر از E. fluviatile L. است.

آمار یکساله:  

بازدید 486

دانلود 139 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

BARACHO N.C. | VICENTE B.B.

نشریه: 

ACTA CIRUGICA BRASILEIRA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  6
 • صفحه شروع: 

  449
 • صفحه پایان: 

  453
تعامل: 
 • استنادات: 

  212
 • بازدید: 

  2471
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2471

دانلود 3992 استناد 212 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  27
 • صفحه پایان: 

  36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  153
 • دانلود: 

  95
چکیده: 

جنس دم اسب (Equisetum L.) از تیره Equisetaceae، رده Sphenopsida و شاخه Sphenophyta است. تاکنون 25 گونه زنده از این جنس شناسایی شده است که در تمام بخش های کره زمین به جز استرالیا و نیوزیلند پراکنش یافته اند. هدف از این تحقیق، شناسایی و معرفی گونه های جدید و نقاط پراکنش جدید از جنس Equisetum L. است. تاکنون 5 گونه این جنس از ایران به نام های Ramosissimum Desf. , E. plustre L. Etelmateia Ehrh. E. fluviatile L., E. arvense L., hannov. Mag., E. گزارش شده است. در این تحقیق، 3 رکورد جدید از شمال کشور به نام های . E. & Mohr., E. variegatum Schleicher ex Weber ,E. pratense Ehrh , hyemale L.  برای اولین بار برای فلور ایران گزارش می شود. نمونه های گیاهی، از مناطق مرطوب و نیمه مرطوب استان های گلستان، گیلان، مازندران، اردبیل، قزوین و تهران گردآوری گردید. برای شناسایی هر یک از سه رکورد جدید معرفی شده، از صفات ریخت شناسی مانند طول ساقه، تعداد دندانه های غلاف ها، تعداد شیارهای ساقه و ... استفاده شد.

آمار یکساله:  

بازدید 153

دانلود 95 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  30
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 30

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
نویسنده: 

AROUDI M. | MAZANDARANI M. | KIAEI E. | GHAEMI E. | SADEGH M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  18
تعامل: 
 • بازدید: 

  50
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

Introduction: Urinary Tract Infection is most frequent species hospital infection and genitourinary and known for sanitary factors. In relation many different herbs in traditional therapy have been shown intest tube studies to inhibit and increase the function ratio infection diseases particularly UTI that include Equisetum arvensis L.Methods: Equisetum arvensis L. is belong to the Equisetaceae family. Distribution is the most endemic medicine herbs in north of Iran with wide in humid and silicicolous sea levels to 1300 meters in mountainous of gorgan. Main purposes of this project are identification and definite ecological and ethnopharmacology plant in treatment UTI.Results: Ethnobotanical data showed the rural healers of ziarat mountain have been used for wash cupricware and hemostasis, nosebleed, cuting, wound healing, diarrhea, wind, cystitis, infection diseases, and used from powder attend to Urtica dioica L. In wash hair. Also especially with the extract of fleshy female core of Juniperus communis uses for remedy of Urinary Tract Infection.Conclusion: Today clinical research result is bespeak medicine effect of Equisetum arvensis L. the cause chemical constituents and active such as flavonoid, saponin, malic acid, silica, campestrol, niyacin, fe, mn, p, k, cafeic acid, equistonin, …

آمار یکساله:  

بازدید 50

دانلود 0
نشریه: 

گیاهان دارویی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  80
 • صفحه شروع: 

  83
 • صفحه پایان: 

  101
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  56
 • دانلود: 

  74
کلیدواژه: 
چکیده: 

مقدمه گیاه دم اسب (Equisetum arvense L. )، به واسطه داشتن عنصر سیلیس، بطور گسترده در تولید محصولات گیاهی تقویت کننده ناخن و مو استفاده می شود. هدف تنوع آگرومورفولوژیکی، فیتوشیمیایی و محتوای سیلیس جمعیت های دم اسب صحرایی جمع آوری شده از ایران به همراه دو نمونه تجاری گیاه از روسیه و سوییس مورد بررسی قرار گرفت. روش بررسی صفات مورفولوژیکی توسط خط کش و کولیس دیجیتال، چشم غیرمسلح و ترازوی دیجیتال اندازه گیری شدند. صفات فیتوشیمیایی توسط اسپکتروفتومتر و کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا همراه با طیف سنج جرمی ارزیابی شدند. محتوای سیلیس توسط طیف سنجی اشعه ایکس آنالیز شد. نتایج حداکثر ارتفاع گیاه در جمعیت سراب مشاهده شد، در حالیکه بیشترین پهنای بوته و وزن خشک ساقه در جمعیت مرزن آباد مشخص شد. بیشترین محتوای تام فنلی و فلاونوییدی به ترتیب در نمونه روسیه و جمعیت مرزن آباد اندازه گیری شد. بر اساس نتایج کروماتوگرافی، محتوای ایزوکویرسیترین از 0/03 تا 3/05 میلی گرم بر گرم ماده خشک به ترتیب در نمونه روسیه و جمعیت مرزن آباد متغیر بود، در حالیکه محتوای سیلیس در بین نمونه ها از 30 تا 87/5 میلی گرم بر گرم ماده خشک به ترتیب در جمعیت چمستان و ایردموسی متغیر بود. نتیجه گیری در این مطالعه، جمعیت های مرزن آباد و سراب از نظر صفات مورفولوژیکی برتر بودند. جمعیت مرزن آباد از نظر صفات فیتوشیمیایی برتر بود که می تواند به خوبی در برنامه های حفاظتی، اهلی سازی و تولید انبوه گیاه مورد توجه قرار گیرد. در ارتباط با محتوای سیلیس، جمعیت ایردموسی به عنوان جمعیت برتر مشخص گردید که می تواند در تولید فرآورده های گیاهی تقویت کننده استخوان، مو و ناخن مورد بهره برداری تجاری قرار گیرد. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 56

دانلود 74 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  39
 • صفحه شروع: 

  49
 • صفحه پایان: 

  59
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  81
 • دانلود: 

  57
چکیده: 

سابقه و هدف: با پیشرفت فناوری نانو و افزایش تقاضا، کاربردهای مختلفی برای نانوذرات به خصوص نانوذرات سیلیس توسعه یافته است. در نتیجه، تلاش برای یافتن منابع جدید برای تولید نانوذرات با حداقل هزینه و مشکلات زیست محیطی همواره وجود دارد. در این پژوهش از گیاه دم اسب (Equisetum telmateia Ehrh. ) که در گروه گیاهانی با مقدار بالای سیلیس بیوژنیکی قرار دارد، به منظور استخراج نانوذرات سیلیس استفاده شده است. مواد و روش ها: به همین منظور، خاکستر به دست آمده از این گیاه پس از فرآیند کلسینه کردن و مراحل متعدد اسیدشویی توسط روش های مختلف مشخصه یابی مورد ارزیابی قرار گرفت. مورفولوژی ذرات سیلیس سنتز شده توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، ترکیب شیمیایی و ساختار کریستالی توسط پراش اشعه ایکس (XRD) و فلویورسانس اشعه ایکس (XRF) تعیین گردید. هم چنین، مساحت سطح ویژه ذرات نیز با استفاده از روش BET محاسبه شد. یافته ها: نتایج به دست آمده نشان داد که پودر سیلیس نهایی از خلوص بالا (5/97 درصد)، ساختار آمورف، متوسط اندازه ذرات حدود 30 نانومتر و ساختاری متخلخل با مساحت سطح ویژه حدود /g2m 410 و با قطر حفرات 6/11 نانومتر برخوردار است. نتیجه گیری: بنابراین، خاکستر به دست آمده از گیاه دم اسب را می توان برای تولید نانوذرات سیلیس متخلخل با ویژگی های کاربردی مناسب مورد استفاده قرار داد.

آمار یکساله:  

بازدید 81

دانلود 57 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

COSTA RODRIGUES J. | CARMO S.C.

نشریه: 

CELL PROLIFERATION

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  45
 • شماره: 

  6
 • صفحه شروع: 

  566
 • صفحه پایان: 

  576
تعامل: 
 • استنادات: 

  212
 • بازدید: 

  17287
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 17287

دانلود 3992 استناد 212 مرجع 0
نویسنده: 

نشریه: 

FOOD FUNCT

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  975
 • صفحه پایان: 

  984
تعامل: 
 • استنادات: 

  212
 • بازدید: 

  575
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 575

دانلود 3992 استناد 212 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  137
 • دانلود: 

  3
کلیدواژه: 
چکیده: 

انسان ها از همان روزهای آغازین زندگی باقدرت شفابخشی واثردرمانی گیاهان آشنا و به درمان روح وجسم خود پرداخته و بدین وسیله به خویش لطافت وشادابی بخشیدند. درکشور ما نیز به دلیل مفاخر علمی کهن وغنای فلور گیاهی ازهمان دوران قدیم، گیاهان دارویی ازجایگاه درمانی ویژه ای درطب سنتی برخوردار بوده اند. ازجمله این گیاهان، گیاه معروف دم اسب است. دم اسب بانام علمیSPP Equisetum  متعلق به تنها جنس Equisetum از تیره  Equisetaceaمی باشد که در ایران چهار گونه و سه واریته دارد. این گیاه که یک یادگار گیاهی ما قبل تاریخ است خویشاوند نزدیک گیاهانی است که از سیصد میلیون سال پیش دردوران کربونیفر در روی زمین می روییدند. ساقه های پرگره وشکننده آن مملو از عنصر شفابخش سیلیس است که در زمان یونانیان برای درمان زخم استفاده می شد. درایران نیز درفهرست گیاهان دارویی متداول درطب سنتی با اثر مدر، درمان سرطان و غیره یاد شده است. این بررسی که دراستان مازندران صورت گرفت با تهیه و تدوین پرسشنامه و سوال از مردم بوده است که در نتیجه بررسی وتحقیق مشخص شده که قسمت هوایی ساقه نازای این گیاه که سرشار از املاح معدنی وآلی چون سیلیس، پتاسیم، منیزیم، منگنز، آهن، فلاونوئید، فنل، ساپونین، آلکالوئید و...همچنین مقادیر زیادی از ویتامین CوE است با صور مختلف دارویی از جمله جوشانده، مرهم، دهان شویه و ... با آثار درمانی چون قابض، بند آورنده خون ریزی از جمله خون دماغ و خونریزی رحم، مدر، ضد التهاب، ترمیم کننده بافت، عفونت دهان، لثه، التهاب حلق، سرماخوردگی، ریزش مو، دردهای روماتیسم، درمان آرتریت، شکستگی استخوان و غیره مورد استفاده مردم بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 137

دانلود 3

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
litScript