نتایج جستجو

271

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

28

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  7
 • صفحه شروع: 

  61
 • صفحه پایان: 

  72
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  301
 • دانلود: 

  109
چکیده: 

در این مقاله جهت پهنه بندی خطر فرسایش از مدل Epm استفاده شد. در این مدل چهار عامل ضریب فرسایش حوضه آبخیز (Y)، ضریب استفاده از زمین (Xa)، ضریب حساسیت سنگ و خاک به فرسایش(Y) و شیب متوسط حوضه (I) در برآورد میزان رسوب و پهنه بندی فرسایش موثر هستند. از آنجایی که عوامل مختلف، تاثیر و درجه اهمیت متفاوتی در فرسایش دارند هر یک از پارامترها با توجه به نسبت اهمیت به کلاسهای متفاوتی طبقه بندی و مطابق مدل فوق در محیط GISعملیات استاندارد سازی بر روی لایه های مزبور اعمال گردید. در نهایت لایه های تهیه شده در مدل تجربی Epm قرار داده شده، تلفیق گردیدند و نقشه پهنه بندی خطر فرسایش حاصل شد. نتایج حاصله از این پهنه بندی نشان می دهد که حدود 57% استان در پهنه فرسایش بسیار شدید، 14% شدید، 5% متوسط، و 24% در طبقات کم و خیلی کم است. بخشهای جنوبی و شمال شرقی استان به واسطه داشتن سنگهای با مقاومت پایین، شیب بالا نسبت به فرسایش از حساسیت بیشتری برخوردار است. نتایج حاصل از این پهنه بندی همچنین نشان داد که در مناطق شمال غربی علی رغم حساسیت بالای تشکیلات زمین شناسی به فرسایش، میزان فرسایش پذیری این منطقه کم می باشد. این مساله اهمیت پارامتر شیب را نسبت به زمین شناسی در ایجاد فرسایش نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 301

دانلود 109 استناد 2 مرجع 13
نویسنده: 

AMIRI F. | TABATABAIE T.

نشریه: 

FIG REGIONAL CONFERENCE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  7
 • صفحه شروع: 

  19
 • صفحه پایان: 

  22
تعامل: 
 • استنادات: 

  211
 • بازدید: 

  4650
 • دانلود: 

  3936
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4650

دانلود 3936 استناد 211 مرجع 0
نویسنده: 

MOSADEGH S.M.S. | ALI ZADEH A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  22
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

SOIL EROSION IS A QUIET CRISIS THAT IS NOT CLEARLY UNDERSTOOD. IMPLEMENTATION OF SOIL CONSERVATION PROGRAMS AND DETERMINING WAYS TO COMPETE WITH EROSION AND REDUCE SEDIMENT REMOVAL AND ALSO CALCULATING THE DESIGNING ACCURATE SIZE OF THE RESERVOIR DAMS, NEEDS TO EVALUATE AND ESTIMATE TOTAL ANNUAL SEDIMENT VOLUME IN THE WATERSHED. Epm IS A COMMON PRACTICE IN THE WORLD USED IN THE AREAS OF SOIL EROSION AND SEDIMENT PRODUCTION IN ORDER TO EVALUATE THE SEVERITY OF EROSION. IN THIS RESEARCH, DATA ARE ANALYZED USING AUTOCAD, PHOTOSHOP, EXCEL, ARE VIEW, ARCGIS SOFTWARE. THE SLOPE HAS AN IMPORTANT ROLE IN RUNOFF RATE, PERMEABILITY, SEVERITY OF FLOODS AND THE AMOUNT OF EROSION. TO ESTIMATE THE AMOUNT OF EROSION AND SEDIMENTATION USING THE Epm METHOD AND BASE ON PARAMETERS SUCH AS THE EROSION COEFFICIENT, COEFFICIENT OF LAND USE, SOIL EROSION SENSITIVITY COEFFICIENTS, MODERATE SLOPE, CHELLEH AREA IS DIVIDED INTO FIVE SUBAREAS AND ACCORDING TO THE RESULTS, THE SUBAREAS HAS COMPARED. COMPARISON HAS SHOWED THAT SPECIFIC EROSION IN SUBAREA NUMBER 4 IS HIGHER THAN THE OTHER SUBAREAS DUE TO ITS HIGHER SLOPE AND USER TYPE.

آمار یکساله:  

بازدید 22

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  42 (ب)
 • صفحه شروع: 

  345
 • صفحه پایان: 

  355
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  172
 • دانلود: 

  33
چکیده: 

به منظور ارزیابی کمی رسوب دهی حوزه های آبخیز فاقد آمار، استفاده از مدل های تجربی اجتناب ناپذیر است. مدل Epm یکی از مدل های مورد استفاده در ایران می باشد که بعضا مورد ارزیابی قرار گرفته است. ولیکن اغلب ارزیابی ها، با استفاده از آمار رسوب رودخانه ها انجام پذیرفته و از اندازه گیری مستقیم رسوبات در مخازن سدها و بندها کمتر استفاده شده است، در صورتی که روش اندازه گیری رسوبات مخازن سدها و بندها از دقت بالاتری برخوردار می باشند. در این تحقیق تعداد 9 حوزه آبخیز کوچک در استان سمنان انتخاب شده اند. در خروجی این حوزه ها، سدهای خاکی کوتاه طی سال های گذشته احداث گردیده اند که عمر آنها به ده سال می رسد. این سدها تا زمان اندازه گیری رسوب سرریز ننموده اند و به همین دلیل تمامی رسوبات تولیدی حوزه آبخیر بالادست آنها در مخازن سدها به تله افتاده اند. مقدار رسوبات ته نشین شده در مخازن این سدها از طریق عملیات نقشه برداری محاسبه شد. وزن مخصوص ظاهری رسوبات در هر مخزن اندازه گیری شد و مقادیر حجمی رسوبات به مقادیر وزنی تبدیل گردید. با استفاده از مدل Epm مقدار رسوب تولیدی حوزه ها به صورت حجمی و وزنی برآورد گردید. مقادیر رسوب تولیدی اندازه گیری شده در مخازن سدها با مقادیر برآورد شده با استفاده از آزمون t استیودنت مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اختلاف بین میانگین ها برای مقادیر حجمی و وزنی رسوب دهی برآورد شده با استفاده از مدل Epm با مقادیر اندازه گیری شده، در سطح 5 درصد معنی دار نمی باشد ولی تعیین کارایی و میانگین نسبی مجذور مربعات خطای مدل نشان داد که مدل Epm از کارایی نسبتا پایینی در برآورد رسوب دهی حوزه های آبخیز مناطق مورد مطالعه برخوردار است.

آمار یکساله:  

بازدید 172

دانلود 33 استناد 3 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  20
تعامل: 
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  14
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 14
نشریه: 

مرتع

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  138
 • صفحه پایان: 

  154
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  237
 • دانلود: 

  173
چکیده: 

ارزیابی فرسایش خاک یکی از موارد مهم در تعیین شایستگی مرتع است. این تحقیق به منظور مقایسه کارآیی مدل اصلاح شده پسیاک و Epm در طبقه بندی حساسیت خاک به فرسایش در حوزه آبخیز قره آقاچ با وسعت 8962.25 هکتار در سمیرم انجام گرفت. برای دستیابی به متغیرهای مدلهای مورد بررسی، از خطوط توپوگرافی رقومی شده 1:25000، مدل رقومی ارتفاعی، نقشه شیب، عکس های هوایی 1:40000، نقشه زمین شناسی، رخساره ژئومورفولوژی، پوشش گیاهی، خاکشناسی و کاربری اراضی استفاده گردید. در عملیات صحرایی در تمامی واحدهای هیدرولوژیکی (به عنوان واحدهای کاری)، فرم های مربوطه به دو مدل تکمیل گردید. پس از تعیین امتیاز و نهایی سازی لایه های اطلاعاتی، ترکیب و تلفیق لایه ها صورت گرفت که حاصل آن ایجاد نقشه نهایی شدت فرسایش برای هر واحد هیدرولوژیک وتیپ های پوشش گیاهی بود. برای تعیین کلاس حساسیت خاک به فرسایش در ارزیابی شایستگی مرتع از روش فائو استفاده شد. فائو برای تعیین طبقات شایستگی حساسیت خاک به فرسایش چهار طبقه شایستگی خوب، متوسط، کم و غیرشایسته را پیشنهاد کرد. نتایج شدت فرسایش خاک نشان داد که در مدل جدید پسیاک،‌ %3.5، %64 و %32.4 از منطقه به ترتیب در کلاس فرسایش کم، متوسط و شدید طبقه بندی گردید. حال آنکه در مدل Epm، %57، %5.4 و %37.6 از منطقه به ترتیب در کلاس شایستگی متوسط، شدید و خیلی شدید قرار گرفت. نتایج مقایسه آماری برآورد فرسایش و رسوب دو مدل با مقادیر رسوب و فرسایش اندازه گیری شده نشان داد که فرسایش و رسوب برآورد شده توسط مدل اصلاح شده PSIAC نسبت به مدل Epm فاقد اختلاف معنی دار در سطح 1 و 5 درصد آماری است،‌ که در مدل اصلاح شده PSIAC نه عامل موثر در تعیین حساسیت خاک از عوامل موثر در تعیین شایستگی مرتع می باشد، بنابراین فرسایش برآوردی توسط مدل اصلاح شده PSIAC واقعی تر است و نتیجه به دست آمده با مشاهدات صحرایی مطابقت داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 237

دانلود 173 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  50
 • صفحه شروع: 

  89
 • صفحه پایان: 

  98
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  296
 • دانلود: 

  194
چکیده: 

در این مقاله با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی با دقت10×10 متر، حوضه آبریز شازند شبیه سازی و پارامترهای مختلف مورد نیاز به صورت لایه های رقومی در محیط ArcGIS تعریف شده است. سپس با استفاده از مدل Epm نقشه پهنه-بندی فرسایش این حوضه در محدوده سد ساوه تهیه و میزان تولید رسوب سالیانه آن برآورد شده است. در ادامه، خروجی حاصل از مدل با روش هیدرومتری مقایسه شده است. بر اساس نتایج حاصل از مدل Epm، میزان تولید رسوب سالیانه در ایستگاه های پل دوآب، بازنه، توره و شازند به ترتیب برابر با 81/288103، 83/18963، 2/43079 و 76/20583 و مطابق با روش هیدرومتری به ترتیب معادل با 42/335285، 42/23937، 09/36459 و 69/42781 تن در سال پیش بینی می شود. مقایسه نتایج حاصل از مدل Epm با روش هیدرومتری در ایستگاه های پل دوآب، توره، شازند و بازنه به ترتیب 86، 82، 48 و 79 درصد هم خوانی نشان می دهد. ارزیابی ها نشان می دهد که مدل Epm در برآورد حداکثر رسوب سالیانه از دقت قابل قبولی برخوردار است.

آمار یکساله:  

بازدید 296

دانلود 194 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

بیابان

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  65
 • صفحه پایان: 

  74
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  198
 • دانلود: 

  144
چکیده: 

این تحقیق با هدف بررسی نقش برخی عوامل مدل های تجربی MPSIAC و Epm در برآورد رسوب، در حوزه طالقان انجام شده است. ارزش عوامل ساختاری مدل ها و خصوصیات حوضه از طریق گرفتن نقاط تصادفی و با استفاده از GIS استخراح و از طریق نرم افزارهای آماری پردازش های لازم برای تعیین همبستگی و رگرسیون چند متغیره انجام شد. نتایج نشان داد که درجه حرارت متوسط سالیانه با تولید رسوب مدل MPSIAC همبستگی منفی و معنی داری دارد ولی در مدل Epm این عامل تاثیر معنی داری را نشان نداد. بارندگی و شیب با میزان رسوب تولیدی هر دو مدل همبستگی مثبت و معنی داری را نشان دادند. همچنین با افزایش ارتفاع از سطح دریا، رسوب برآوردی مدل MPSIAC افزایش چشمگیری را نشان می دهد. با افزایش ارتفاع رواناب و دبی ویژه پیک میزان رسوب بیشتری توسط هر دو مدل برآورد شد. در مدل MPSIAC افزایش درصد تاج پوشش باعث کاهش و افزایش درصد اراضی لخت موجب افزایش تولید رسوب می شود ولی در مورد مدل Epm این دو عامل تاثیر معنی داری را نشان ندادند. در روابط رگرسیونی ارایه شده برای مدل های Epm و MPSIAC، به ترتیب عوامل امتیاز زمین شناسی و درصد تاج پوشش با کنترل 82% و 49% تغییرات تولید رسوب، بیشترین اهمیت را دارند. شیب و ارتفاع رواناب سالیانه به ترتیب در درجه های دوم و سوم اهمیت قرار دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 198

دانلود 144 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  108
 • دانلود: 

  19
کلیدواژه: 
چکیده: 

برآورد میزان فرسایش و تولید رسوب در حوزه های آبخیز رودخانه ها به منظور تکمیل مراحل مدیریت منابع آب حوزه ها امری اجتناب ناپذیر است. روش پتانسیل فرسایش (Epm) یک روش پیچیده صحرایی برای تکمیل مدیریت منابع آب می باشد. این روش در سال 1388 در کشور یوگسلاوی سابق ارایه شده است و تهیه نقشه فرسایش، تولید رسوب و محاسبه میزان انتقال رسوب را درحوزه ها پوشش می دهد و یک پشتیبان مهم برای کارفرمایان طرحهای آب و تکمیل مدیریت منابع آب می باشد. این مدل در حوزه های آبخیز فاقد آمار رسوب، قابلیت کاربرد فراوان دارد. دراین مقاله مدل مذکور به همراه مدل MPSIAC مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته اند. برای ارزیابی این مدل ها از مقادیر با اعتبار بسیار بالای میزان رسوب گذاری در مخازن سدهای کوچک در خروجی حوزه های آبخیز استان سمنان استفاده شده است. به منظور ارزیابی مدلها، حجم مقادیر رسوبگذاری 9 سد، طی یک دوره بهره برداری 10 ساله، سنجش و اندازه گیری شدند و با مقادیر برآورد شده از طریق مدل های مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که مدل Epm از دقت بالاتری نسبت به مدل دیگر برخوردار است. لذا پیشنهاد گردید که این مدل جهت تکمیل طرحهای مدیریت منابع آب در استان سمنان که نیازمند اطلاعات میزان تولید رسوب در حوزه های آبخیز می باشند و فاقد آمار مربوطه هستند مورد استفاده قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 108

دانلود 19
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  80
 • دانلود: 

  10
کلیدواژه: 
چکیده: 

فرسایش خاک و تولید رسوب تحت تاثیر عوامل مخلتفی بوده که اثرات متقابل بین این عوامل از اهمیت زیادی برخوردار است. این تحقیق با هدف بررسی نقش برخی از عوامل مدل های تجربی MPSIAC و Epm در برآورد رسوب، در حوضه طالقان انجام شده است. ارزش عوامل ساختاری مدلها و خصوصیات حوضه با گرفتن نقاط تصادفی و با استفاده از GIS استخراج و از این طریق نرم افزارهای آماری پردازش های لازم برای تعیین همبستگی و رگرسیون چند متغیره انجام شد. نتایج نشان داد که درجه حرارت متوسط سالیانه با تولید رسوب مدل MPSIAC همبستگی منفی و معنی داری دارد ولی در مدل Epm این عامل تاثیر معنی داری را نشان نداد. بارندگی و شیب با میزان رسوب تولیدی هر دو مدل همبستگی مثبت و معنی داری را نشان دادند. همچنین با افزایش ارتفاع از سطح دریا، رسوب برآوردی مدل MPSIAC درصد تاج پوشش باعث کاهش و درصد اراضی لخت موجب افزایش تولید رسوب می شود ولی در مورد مدل Epm این دو عامل تاثیر معنی داری را نشان نداند. در مدلهای رگرسیونی Epm و MPSIAC به ترتیب عوامل امتیاز زمین شناسی و درصد تاج پوشش با کنترل 82 و 49 درصد تغییرات تولید رسوب، بیشترین اهمیت را دارند. شیب و ارتفاع رواناب سالیانه به ترتیب در درجه های دوم وسوم اهمیت قرار دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 80

دانلود 10

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
litScript