نتایج جستجو

977

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

98

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


نویسنده: 

Reddy G. Koteswara | Yarrakula Kiran

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  215
 • صفحه پایان: 

  228
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12184
 • دانلود: 

  23807
کلیدواژه: 
چکیده: 

The purpose of the study was to investigate the mineralogical and Heavy Metals (HMs) present in the granite mining soils in Chimakurthy, India. The mineral exploration of mining soils were identified by X-Ray Diffractometer (XRD) pattern analysis. However, the morphological features and quantitative HMs were detected by Scanning Electron Microscopy/Energy Dispersed Spectroscopy (SEM/EDS). The relative concentrations of HMs measured by Atomic Absorption Spectrometry (AAS). In this study, the major minerals were identified as Quartz, Albite, Anorthite, K-Feldspars, Hornblende, Muscovite, Annite, Lepidolite, Illite, Clintonite, Enstatite, Ferrosilite, Kaolinite, Kyanite, Augite, and Phologopite. Moreover, the presence of six HMs such as Chromium (Cr), Cobalt (Co), Nickel (Ni), Copper (Cu), Zinc (Zn) and Manganese (Mn), and their relative concentrations were measured. The concentrations of HMs in three groups of mining soils were in the range of Cr: 149-177 mg/kg (>100), for Co: 128-175 mg/kg (>50), for Ni: 166-204 mg/kg (>50), for Cu: 288-363 mg/kg (>100), for Zn: 433-548 mg/kg (>200) and for Mn: 714-769 mg/kg (<2000) as compared with maximum permissible levels set by standard organizations (WHO/FAO) limits. The results demonstrated that the HMs concentrations in mining soils were exceeded WHO/FAO limits except for Mn. The study is useful for assessment of environmental impact due to excessive deposition of mineral waste and assessment of the quality of investigated granites based on their mineralogical aspect, particularly in the production of granite stones.

آمار یکساله:  

بازدید 12184

دانلود 23807 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  18
 • صفحه شروع: 

  31
 • صفحه پایان: 

  48
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  31
 • دانلود: 

  72
کلیدواژه: 
چکیده: 

سفالینه های خاکستری رنگ یکی از شاخص ترین و مهم ترین آثار فرهنگی مکشوف از محوطه های عصر مفرغی جنوب شرق فلات ایران است. این سبک سفالینه ها به مقدار بسیار گسترده ای از محوطه عصر مفرغی چگردک جلگه چاه هاشم در بلوچستان به دست آمده است که تاکنون از نظرها و مطالعات باستان شناسی، باستان سنجی و تاریخ هنری جنوب شرق فلات ایران به دور مانده است. پرسش اصلی این پژوهش حول چگونگی ساخت و تزیین این سفال هاست. به نظر می رسد در این منطقه، ساخت سفال توسعه یافته بود و روش های ساخت متفاوتی داشتند. پژوهش حاضر به روش تحلیلی-تجربی و برمبنای مطالعات آزمایشگاهی انجام شده است. اشیاء موردمطالعه متعلق به موزه جنوب شرق ایران بوده که اقداماتی نظیر مستندنگاری وضعیت اشیاء و همچنین نمونه برداری های لازم جهت انجام آزمون های آزمایشگاهی در محل کارگاه مرمت موزه منطقه ای جنوب شرق زاهدان صورت پذیرفته است. در ادامه با استفاده از مطالعات پتروگرافی مقطع نازک (OM) و آنالیزهای دستگاهی با روش های SEM-Edx و XRD به تحلیل داده ها در جهت تحقق اهداف پژوهش پرداخته شده است. در این مطالعه، بررسی 11 نمونه سفال خاکستری رنگ مربوط به محوطه چگردک که در سال 1397 ه‍ . ش.، از کاوش های اضطراری به دست آمده است، صورت پذیرفت که تمام سفال ها چرخ ساز و به رنگ خاکستری در طیف های تیره تا روشن و با ضخامت های مختلف اما در محدوده سفالینه های نازک هستند. بررسی های باستان سنجی صورت گرفته برروی سفال ها، ترکیبی مشابه درنظر می گیرد، ولی نشان می دهد که شیوه های تولید مختلفی به کار گرفته می شده است. سفال های موردنظر سفال هایی با تولید در کوره های حرارت بالا و روش های پیشرفته بوده است؛ به طوری که دقت در ساخت، ظرافت و استحکام مدنظر سفالگران بوده است. نتایج حاصله نشان می دهند که سفالگری در این محوطه یک صنعت بسیار پیشرفته بوده است که برای تزیین سفال ها از مواد معدنی با پایه آهن و منگنز استفاده کرده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 31

دانلود 72 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  10
تعامل: 
 • بازدید: 

  16
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

IN THE LAST TWENTY YEARS, THE SELF-ASSEMBLED MONOLAYERS HAVE RECEIVED A GREAT DEAL OF ATTENTIONS DUE TO THEIR FLEXIBILITY AND POTENTIAL APPLICATIONS IN SCIENCE AND TECHNOLOGY. IN THE PRESENT WORK, A NEW NANOSTRUCTURE MOLECULAR ASSEMBLY IS SUCCESSFULLY CONSTRUCTED FOR THE FIRST TIME BY MODIFICATION OF THE GOLD SURFACE WITH SIDEROPHORE-ZR (IV) COMPLEX. THE ASSEMBLY PROCESS IS TRACED BY CYCLIC VOLTAMMETRY (CV), ELECTROCHEMICAL IMPEDANCE SPECTROSCOPY (EIS), SCANNING TUNNELING MICROSCOPY (STM), AND SCANNING ELECTRON MICROSCOPY/ENERGY DISPERSIVE X-RAY DIFFRACTION (SEM/Edx) MICROANALYSIS. ELECTRON TRANSFER KINETICS AT THE GOLD-SIDEROPHORE-ZR (IV) /SOLUTION INTERFACE ARE EVALUATED FROM CV AND EIS MEASUREMENTS IN THE PRESENCE OF AN EXTERNAL REDOX PROBE.ACCUMULATION OF SIDEROPHORE-ZR (IV) COMPLEX ON GOLD SURFACE SHOWED A DECREASE AND AN INCREASE IN THE VOLTAMMETRIC CURRENT AND CHARGE TRANSFER RESISTANCE OF THE PROBE, RESPECTIVELY. AN AVOIDED VOLUME BETWEEN ANY TWO NEIGHBORING COMPLEXES IN THE SURFACE IS REVEALED BY STM IMAGES. IT MEANS THAT ELECTROSTATIC INTERACTION (REPULSION) BETWEEN THE SIDEROPHORE AND ZR (IV); AND HIGH AFFINITY OF SIDEROPHORE FOR COVALENT COORDINATE BINDING WITH ZR (IV) (ATTRACTION) ARE BALANCED AND LED TO FORMATION OF GOLD-SIDEROPHORE-ZR (IV) COMPLEX. THE ZR PEAK AT Edx SPECTRUM SUPPORTED FORMATION OF THE SIDEROPHRE-ZR (IV) COMPLEX AT THE GOLD/SOLUTION INTERFACE.

آمار یکساله:  

بازدید 16

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  5
تعامل: 
 • بازدید: 

  130
 • دانلود: 

  184
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 130

دانلود 184
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2 (مسلسل 30)
 • صفحه شروع: 

  98
 • صفحه پایان: 

  103
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  172
 • دانلود: 

  92
چکیده: 

سابقه و هدف: در تشخیص رادیکولوپاتی اقدام های پاراکلنیک مختلفی وجود دارد، با توجه به شیوع بالا و ناتوانی ناشی از این بیماری در جامعه، تشخیص و درمان به موقع آن اهمیت بالایی دارد. مهمترین روشهای تشخیصی تصویربرداری رزونانس مغناطیسی (MRI) و بررسی الکترودیاگنوز (Edx) میباشد. هدف از مطالعه حاضردستیابی به بهترین روش یا روشهای تشخیصی میباشد.مواد و روش ها: در یک مطالعه مقطعی ـ تحلیلی در سال 88- 87 کلیه بیماران مراجعه کننده به بخش الکترودیاگنوز بیمارستان 501 ارتش با تشخیص رادیکولوپاتی بالینی که MRI همراه داشتند مورد بررسی قرار گرفتند. (هیچگونه محدودیت سنی و جنسی در جمعیت مورد بررسی وجود ندارد) یافته ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و آزمون X2 (کای دو) مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.یافته ها: بیماران موردمطالعه 114 نفر در دو گروه رادیکولوپاتی سرویکال (31 نفر) ورادیکولوپاتی لومبوساکرال (83 نفر) میباشند. توافق معنیداربین MRI و بالین (72% بیماران) و بین MRI و (61%) Edx وجود دارد، اما توافق معنیداری بین Edx و بالین (52% بیماران) وجود ندارد. توافق بین روشها با کاهش شدت رادیکولوپاتی بالینی کاهش پیدا میکند و این اختلاف توافق بر اساس شدت بالینی در Edx معنی دار است امادر MRI تفاوت چندانی وجود ندارد، این مقاله بر گرفته از پایان نامه دستیاری میباشد.بحث و نتیجه گیری: با توجه به محدودیت های هریک از روش ها انجام MRI و Edx در تشخیص رادیکولوپاتی مکمل یکدیگرند و روش ارجحی وجود ندارد. همچنین باتوجه به specifity بالاتر در Edx انجام آن قبل از مداخلات پر خطر و پرهزینه ضروری به نظر میرسد.

آمار یکساله:  

بازدید 172

دانلود 92 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

نشریه: 

Marine Pollution Bulletin

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  148
 • شماره: 

  -
 • صفحه شروع: 

  210
 • صفحه پایان: 

  216
تعامل: 
 • استنادات: 

  212
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 3992 استناد 212 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  56
 • دانلود: 

  84
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 56

دانلود 84
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  17
 • صفحه شروع: 

  125
 • صفحه پایان: 

  140
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  152
 • دانلود: 

  246
چکیده: 

سفال کلینکی نوعی خلاقیت و نوآوری بومی و محلی اشکانیان در منطقه ی غرب ایران است که در دوران میانه (از حدود 150 ق. م. تا پایان سده ی اول ق. م. ) ظهور کرد و به مرور زمان به مناطق دیگر گسترش یافت. در این مقاله به کمک پژوهش های میدانی و مطالعات کتابخانه ای و هم چنین بررسی برخی از مخازن میراث فرهنگی استان های کرمانشاه، ایلام، لرستان، همدان، کردستان و زنجان با مطالعه ی بیش از دویست تکه سفال کلینکی به دست آمده از سی وشش محوطه ی اشکانی، سی وشش تکه سفال که دارای شرایط مطلوب جهت آزمایش های مورد نظر با حوزه ی پراکنش مناسب در حوزه ی فرهنگی زاگرس مرکزی بود، انتخاب گردید. نیاز به پژوهشی جامع در این بخش و استفاده از جامعه ی آماری گسترده، از داشته های موجود، جهت جمع بندی و بسط موضوع مورد بحث و هم چنین جواب به سؤالات و فرضیات باستان شناسی از قبیل این که آیا سفال های کلینکی دارای منشأ یکسانی از جهت جنس و پردازش اند؟ و آیا تکنولوژی تولید (فن شناسی) این گونه سفال، در همه ی مناطق یافت شده به یک صورت است؟ لازم و ضروری به نظر می رسد. از این رو، سعی گردیده در این تحقیق با انجام بررسی های، آزمایشگاهی و تجزیه عنصری این سفال ها به شیوه های آزمایشگاهی (FT-IR, XRF, XRD, Edx) برای استخراج اطلاعات جدید و مدارک قابل تفسیر، استفاده گردد. از تمامی آزمایش های صورت گرفته به این نتیجه می رسیم که تکنولوژی تولید سفال کلینکی در منطقه یکسان بوده و اختلاف جزئی مربوط به شرایط کوره و مواد خام تولیدی است. دمای پخت سفال ها مناسب بوده و پیش بینی می شود که در حدود 900درجه سانتی گراد به بالا و در محیط احیاء صورت گرفته باشد. خاک مورد استفاده در ساخت سفال، مرغوب بوده و با توجه به فراوانی سنگ های آذرین نفوذی و دگرگونی در گستره ی جغرافیایی مورد مطالعه، و بررسی کانی های رُسی، قسمت عمده ی منشأ خاک استفاده شده در سفال های کلینکی از زون سنندج-سیرجان تشخیص داده شد.

آمار یکساله:  

بازدید 152

دانلود 246 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2 (ویژه نامه)
 • صفحه شروع: 

  134
 • صفحه پایان: 

  145
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  226
 • دانلود: 

  117
چکیده: 

زمینه و هدف: در بررسی ذرات معلق هوا علاوه بر شاخص های شیمیایی، ویژگی های فیزیکی آنها نیز در آلودگی محیط زیست اهمیت ویژه ای دارد. لذا هدف این مطالعه، ترکیب ریخت شناسی و کانی شناختی ذرات PM2.5 در هوای منطقه دوازده شهر تهران با تکیه بر تصاویر آنالیزی SEM-Edx و آنالیزهای XRD می باشد.روش کار: در مطالعه حاضر نمونه های ذرات PM2.5 از هوای محدوده بیمارستان سینای تهران توسط frmOMNITMAmbient Air Sampler جمع آوری شد. بررسی ترکیب کانی شناسی، اندازه و درصد فراوانی با اندازه مشخص و در نهایت تعیین شکل ذرات توسط آنالیزهای XRD و تصاویرآنالیزی SEM-Edx انجام گرفت.یافته ها: نتایج آنالیز SEM-Edx نشان دادند که عمده ترین عناصر در ذرات PM2.5 به ترتیب اکسیژن (%39.32-43.07)، کلسیم (%5.48-7.49)، آلومینیوم (%5.32-5.72)، آهن (%3.21-3.42)، منیزیم (%1.19-1.79)، پتاسیم (%1.5-1.57)، روی (%1.28-1.48) بوده و در برخی ذرات سولفور (%4.61)، سدیم (%0.51-0.66)، فلوئور (%0.61) و تیتانیوم (%0.53) نیز یافت شده اند. نتایج XRD نیز نشان داد که کانی های اصلی این ذرات بیشتر در 4 فاز کانیایی شامل کربنات (بیشتر کلسیت)، رسی (اسکمتیت)، سیلیکات (کوارتز) و فیلوسیلیکات (کائولینیت) قرار می گیرند. فازهای فرعی نیز شامل کانی هایی همچون موسکوییت، ایلیت، کلسیت و پولی گورسیکت می باشد.نتیجه گیری: این عناصر بعنوان عناصری با منشا پوسته زمینی شناسایی میشوند و فعالیت های انسانی نقش زیادی در تولید و انتشار این عناصر ندارند. در اکثر ذرات معلق، عنصر کربن نیز شناسایی شده است که درصد بالای کربن در برخی ذرات معلق نشان دهنده احتراق سوخت های فسیلی می باشد. با مقایسه نتایج XRD با نتایج حاصل از آنالیزهای SEM-Edx مشاهده شد که این نتایج با هم همخوانی و مطابقت دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 226

دانلود 117 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  6 (پی در پی 69)
 • صفحه شروع: 

  55
 • صفحه پایان: 

  59
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  218
 • دانلود: 

  89
چکیده: 

سابقه و هدف: سندرم کارپال تونل شایعترین نوروپاتی فشاری هست که آزادسازی عصب به روش جراحی باز روش درمانی رایج آن می باشد. این مطالعه به منظور ارزیابی نتایج درمان جراحی سندرم کارپال تونل با معاینه بالینی و الکترودیاگنوزیس در بیمارستان های شهید بهشتی و شهید یحیی نژاد بابل انجام شد.مواد و روشها: این مطالعه مقطعی بر روی تمام بیمارانی که در سال های 86-1380 با تشخیص سندرم کارپال تونل در بیمارستان های شهید بهشتی و شهید یحیی نژاد بابل تحت عمل جراحی قرار گرفتند انجام شد، بیمارانیکه از نتیجه درمان رضایت نداشتند تحت عنوان «بیماران ناراضی به تصور خود» وارد مطالعه شدند و مورد ارزیابی بالینی و الکترودیاگنوزیس قرار گرفتند. بیماران با علائم مثبت بالینی «ناراضی بالینی» و بیماران با یافته های مثبت بالینی و الکترودیاگنوزیس «ناراضی واقعی» قلمداد گردیدند. اطلاعات بدست آمده مورد ارزیابی قرار گرفت.یافته ها: از 169 بیماری که وارد مطالعه شدند، 22 نفر (13%) از نتیجه عمل ناراضی بودند و 147 نفر (87%) از نتیجه عمل رضایت داشتند. 14 نفر (8.3%) از بیماران ناراضی به تصور خود علائم بالینی مثبت داشتند (ناراضی بالینی) و 9 نفر (5.3%) علائم مثبت بالینی و الکترودیاگنوستیک داشتند (ناراضی واقعی). معاینه الکترودیاگنوستیک در بیماران ناراضی به تصور خود، بهبودیافته و ناراضی بالینی به ترتیب در 9 (41%)، 6 (75%) و 3 (21.5%) بیمار طبیعی و در  13(59%)، 2 (25%) و  11(78.5%) بیمار غیرطبیعی بود.نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که بین بهبودی بالینی و الکتروفیزیولوژیکال سندرم کارپال تونل ارتباط روشنی وجود ندارد و مجموع علائم بالینی و الکترودیاگنوزیس ارزشمند می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 218

دانلود 89 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
litScript