نتایج جستجو

28871

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2888

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  28
 • صفحه پایان: 

  46
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  155
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

جهت به دست آوردن نشانگرهای بیوشیمیایی کربوهیدراتی در شرایط مختلف بوم شناختی فصلی، سرشاخه‌های برگدار سه گونه E. camaldulensis Dehnh. ،E. froticetorum Muell  و E. viminalis Labill از مناطق: زاغمرز (مازندران)، نورآباد ممسنی (فارس) و ملاوی (لرستان) جمع‌آوری شد. با عصاره‌گیری الکلی ـ آبی و سپس آبی، قندهای محلول (غیرساختمانی) استخراج گردیدند. ویژگیها و تغییرات کمی و کیفی قندهای استخراج شده توسط تکنیکهای رنگ‌سنجی، کروماتوگرافی لایه نازک (TLC)، کرماتوگرافی گاز ـ مایع (GLC) و کروماتوگرافی گازی ـ طیف نگار جرمی (GC-MS) مورد بررسی قرار گرفت. مقدار قندهای احیاکننده، برحسب شرایط بوم شناختی، فصلی و گونه گیاهی، از 3.45mg/g DW تا 18/9 mg/gDW با متوسط 12.9mg/gDW  و قندهای غیراحیاکننده (الیگوساکاریدها) از 10/2mg/gDW تا47.3mg/gDW  با میانگین 20.5mg/gDW، و پلی‌ساکاریدها از8.18mg/gDW  تا 25/77mg/gDW با متوسط12mg/gDW  در تغییر بود. کاهش مقدار پلی ساکاریدها با افزایش قندهای غیراحیاکننده و افزایش آنها با افزایش قندهای احیاکننده همراه بود. در مناطقی با زمستان سرد و تابستان گرم افزایش قندهای آزاد سلولی به ویژه ساکارز و رافینوز مشاهده گردید. منوساکاریدهای گلوکز، فروکتوز، رامنوز، گزیلوز، فوکوز و ریبوز و همچنین اورونیک اسیدهای گالاکتورونیک و گلوکورونیک و الیگوساکاریدهای ساکارز و رافینوز قندهای غیرذخیره‌ای را تشکیل می‌داد. برخلاف اکثر گیاهان که پلی ساکارید ذخیره‌ای آنها نشاسته و یا ترکیبات فروکتانی است، در این سه گونه پلیمری است با زیر واحدهای: گلوکز، گالاکتوز، آرابینوز ـ مانوز، رامنوز، گزیلوز، گالاکتورونیک اسید و گلوکورونیک اسید که بیشتر شبیه واحدهای سازنده ترکیبات پکتینی دیواره سلولی است. کروماتوگرامهای گاز ـ مایع نشان داد که در مناطقی با زمستان سرد، واحدهای سازنده پلی ساکاریدهای ذخیر‌ه‌ای بیشتر از نوع گلوکز ـ گالاکتوز است تا آرابینوز ـ رامنوز، زیرا در شرایط تنشی با تخریب پلی ساکارید ذخیره‌ای، واحدهای سازنده الیگوساکاریدهای رافینوزی مهیا می‌شود که در مقاومت به تنشها و شرایط سرمایی نقش دارد. این عمل با کاهش نقطه انجماد آب بافت و تنظیم فشار اسمزی از طریق افزایش غلظت شیره واکوئلی انجام می‌شود.

آمار یکساله:  

بازدید 155

دانلود 79 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  37
 • دانلود: 

  15
کلیدواژه: 
چکیده: 

تلاش در جهت کاهش هز ینه ها و رضایت مشتریان باعث گردیده که هر روز ما یک قدم به سمت خودکار نمودن قلمروهای کاری پیش برویم در این عرصه تلاش زیادی صورت می گیرد که همه چیز تحت WEB به انجام رسد و ما در هزینه های ساخت قطعات در کارخانجات صرفه جویی نماییم و همین طور کنترل خرابی دستگاهها به جای نیروی انسانی توسط ماشین انجام گردد و به توانیم با تمرکز در کنترل نگهداری و استفاده از مدیریت دانش (Knowledge Management) از اشکالاتی که در یک کارخانه بوجود می آید در کارخانجات دیگر قبل از وقوع خرابی جلوگیری بعمل آوریم.این به معنی آن است که با تجارت الکترونیک همه کارهایمان را گره بزنیم. در این مقاله سعی شده است از کل به جزء رسیده یعنی از تجارت الکترونیک (E-business) به سمت کارخانه الکترون یک (E-manufacturing) ساخت الکترونیک،  (E-Factory)نگهداری الکترونیک، (E-Maintenance) و در نهایت به معرفی نوعی ریزپردازنده جهت اجرای ماموریت نگهداری الکترونیک و گسترش آن بپردازیم.

آمار یکساله:  

بازدید 37

دانلود 15
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  33
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 33

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  44
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 44

دانلود 23 استناد 3 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  97
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  313
 • دانلود: 

  108
چکیده: 

سابقه و هدف: باکتری های کلستریدیوم بوتولینوم هفت نوع نوروتوکسین تولید می کنند که تیپ های A، B،E  و F منجر به بوتولیسم در انسان می شوند. یکی از روش های درمانی بوتولیسم می تواند از طریق مهار فعالیت آنزیمی ناحیه کاتالیتیک نوروتوکسین بوتولینوم توسط مهارکننده ها باشد. در این مطالعه، ناحیه کاتالیتیک نوروتوکسین بوتولینوم تیپ E در وکتور بیانی pET28a همسانه سازی و در باکتری میزبان E. coli سویه BL21(DE3) بیان شده است.مواد و روش ها: به منظور همانندسازی ناحیه مورد نظر،DNA  ژنومی باکتری استخراج گردید. با استفاده از واکنش PCR توالی مورد نظر تکثیر شد. سپس محصول PCR در وکتور pGEM-T Easy وارد و وکتور نوترکیب به سلول های میزبان E. coli سویه DH5a منتقل گردید. سپس با واکنش الحاق محصول همسانه سازی شده از وکتور pGEM-T Easy به وکتور بیانی pET28a منتقل شد. در نهایت پلاسمید نوترکیب pET28a به باکتری E. coli سویه BL21(DE3) انتقال داده شد. بیان ناحیه کاتالیتیک در شرایط استاندارد مورد مطالعه قرار گرفت.یافته ها: نتایج حاصل از برش آنزیمی و واکنش PCR بیانگر همانندسازی و زیر همانندسازی به ترتیب در وکتورهایpGEM-T Easy  و pET28a بود. نتایج تعیین توالی نیز صحت حضور توالی مورد نظر را تایید کرد. در نهایت بیان قطعه مورد مطالعه، با استفاده از ژل SDS-PAGE و آزمایش وسترن بلات تایید گردید.استنتاج: همسانه سازی توالی مورد مطالعه، به ترتیب در وکتورهای pGEM-T Easy و pET28a با صحت کامل انجام گرفت. همچنین نتایج بیان و تایید محصول بیانی در باکتری E. coli BL21(DE3) بیانگر صحت بیان محصول مورد نظر بود.

آمار یکساله:  

بازدید 313

دانلود 108 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2-1
 • صفحه شروع: 

  83
 • صفحه پایان: 

  100
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  1285
 • دانلود: 

  411
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر بررسی ساختار عاملی فرم E پرسشنامه 16 عاملی کتل و سنجش پایانی و روایی آن می‌باشد. به همین منظور، پرسشنامه 16PF-E روی 513 آزمودنی از کارکنان مؤسسات دولتی اهواز، اجرا شد. براساس تحلیل عوامل پاسخنامه‌های آزمودنیها، 69 ماده از 128 ماده پرسشنامه حذف شد و یک ساختار چهار عاملی به دست آمد. روایی عوامل استخراج شده از طریق ضریب روایی عاملی و پایایی آنها از روش آلفای کرونباخ محاسبه شد. در کل، ضرایب روایی و پایایی بسیار رضایت‌بخش بود. براساس یافته‌ای این پژوهش، ساختار اصلی پرسشنامه 16PF-E (یعنی 16 عامل) در جامعه پژوهش مناسب نیست ولی چهار عامل استخراجی که از طریق تحلیل عوامل به دست آمده است. از ساختار عاملی مناسبی برخوردارند و واجد شرایط لازم برای کاربرد در پژوهشهای روانشناختی و فعالیتهای کلینیکی و تشخیصی می‌باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 1285

دانلود 411 استناد 3 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  61
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  931
 • صفحه پایان: 

  939
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  152
 • دانلود: 

  111
چکیده: 

تعیین فشار انتهای دیاستولی بطن چپ [1] که با روش تهاجمی کاتتریزاسیون اندازه گیری می شود، اقدامی اساسی برای پیش بینی پروگنوز و درمان در بیماران نارسایی قلبی است. هدف این مطالعه تعیین میزان دقت? E/E اکوکاردیوگرافیک در پیش بینی غیرتهاجمی LVEPD در بیماران با EF متفاوت می باشد. در این مطالعه در 60 بیمار فشار انتهای دیاستولی بطن چپ (LVEDP) در کاتتریزاسیون قلب اندازه گیری شد. همچنین میانگین نسبت? E/E (نسبت E میترال به میانگین E? متوسط سپتال و لترال) با استفاده از اکوکاردیوگرافی داپلر به دست آمد. در پایان ارتباط بین میانگین نسبت? E/E و LVEDP مورد ارزیابی قرار گرفت. میانگین سن بیماران 27/11± 17/57 سال بود و 37 نفر (7/61 %) از بیماران مرد بودند. میانگین? E/E بیماران 17/4± 06/11 سانتی متر در ثانیه و میانگین LVEDP بیماران 96/3± 9/12 میلی متر جیوه بود. در بررسی ارتباط بین? E/E و LVEDP با استفاده از آزمون Pearson عدد همبستگی 717/0 با 001/0 p< به دست آمد. در بررسی بر اساس مقادیر مختلف EF نیز قوی ترین ارتباط بین? E/E با LVEDPدر گروه با EF کمتر از 35 و بیشتر از 55% و ضعیف ترین ارتباط در گروه با EF بین 35 تا 44 وجود داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 152

دانلود 111 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  92
 • صفحه پایان: 

  98
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1513
 • دانلود: 

  156
چکیده: 

مقدمه: سندرم هایپر ایمونوگلوبولین (Hyper immunoglobulin E syndrome) E یا سندرم Job’s یک اختلال نادر مادرزادی سیستم ایمنی است. این سندرم با سه مشخصه اگزمای پوستی شدید، عفونت های پوستی و ریوی راجعه، افزایش سطح سرمی ایمونوگلوبولین E تظاهر می یابد و بیشتر به صورت اتوزوم غالب به ارث می رسد. هر چند مواردی نیز به صورت اتوزوم مغلوب یا اسپورادیک گزارش شده است. در بیشتر موارد نقص ژنتیکی به عنوان اتیولوژی بیماری گزارش شده است. جهش در ژن STAT3 در الگوی وراثتی اتوزوم غالب و جهش در ژن DOCK8، TYK2 در الگوی اتوزوم مغلوب شناخته شده است. الگوی وراثتی اتوزوم غالب علاوه بر سه مشخصه ابنورمالیتی های استخوانی، دندانی، صورتی و بافت همبندی را نشان می دهد که در الگوی اتوزوم مغلوب مشاهده نمی شود. عفونت های راجعه ویروسی و قارچی، ابنورمالیتی های سیستم عصبی مرکزی، عفونت دستگاه تنفسی فوقانی و تحتانی از ویژگی های الگوی اتوزوم مغلوب می باشد. ائوزینوفیلی در این الگوی وراثتی شایع تر از نوع اتوزوم غالب است.شرح مورد: در این مطالعه به بررسی دو فرزند یک خانواده با تشخیص سندرم هایپر ایمونوگلوبولین E پرداخته می شود. بیماران از درماتیت پوستی و زخم های دهان و لثه رنج می برند. افزایش در سطح سرمی ایمونوگلوبولین E و ائوزینوفیلی در آزمایش های بیمار گزارش شده است. هیچ گونه علایمی از ابنورمالیتی های استخوانی، دندانی و پنومونی در بیماران مشاهده نشد.بحث و نتیجه گیری: با توجه به سابقه خانوادگی، عدم وجود علایم سوماتیک و در عین حال افزایش بروز عفونت های راجعه ویروسی و قارچی احتمال الگوی وراثتی اتوزوم مغلوب برای این بیماران مطرح می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1513

دانلود 156 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1 (پیاپی 32)
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  6719
 • دانلود: 

  281
چکیده: 

سابقه و هدف: پرفشاری خون به عنوان یکی از عوامل خطر عمده بیماری های عروق کرونر (CAD) در کشور ما از شیوع بالایی برخوردار است. در سال های اخیر اثر آنتی اکسیدان ها در کاهش CAD و عوامل خطر این بیماری ها مطرح گردیده است؛ لذا این مطالعه با هدف تعیین اثر ویتامین آنتی اکسیدانی E بر فشارخون افراد با فشارخون خفیف اجرا شد.مواد و روش ها: مطالعه حاضر به روش کارآزمایی بالینی انجام شد. در این بررسی 70 فرد مبتلا به فشارخون خفیف (DBP:90-100mmHg, SPB:140-160mmHg) که علل فشار خون ثانویه در آن ها رد شده بود، از بین افراد مراجعه کننده به درمانگاه فشارخون مرکز تحقیقات قلب و عروق انتخاب شدند و سپس به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم گردیدند. همگی این افراد در محدوده سنی 20 تا 60 سال و فقط یک عامل خطر را دارا بودند. سپس گروه های دارو و دارونما از نظر شغل، سن، جنس، مذهب و تحصیلات بررسی شدند. به یکی از دو گروه مورد مطالعه قرص های ویتامین E با دوز 200IU/day و به گروه دیگر دارونما داده شد و در هر دو گروه سطح ویتامین E سرم در ابتدا و انتهای مطالعه به روش Hansen و Warwick و با استفاده از دستگاه فلوریمتر اندازه گیری گردید. فشارخون و ضربان قلب افراد هر گروه در ابتدا، انتها و چندین مرتبه در طول مطالعه به وسیله یک دستگاه فشارسنج جیوه ای، توسط یک نفر پزشک همکار طرح اندازه گیری شد.یافته ها: در انتهای مطالعه مشخص گردید که مصرف مکمل ویتامین E با دوز 200IU/day در طول 27 هفته می تواند کاهش قابل ملاحظه ای در فشارخون سیستولی (24% در گروه دارو در مقابل 1.6% در گروه دارونما) و فشارخون دیاستولی (12.5% در گروه دارو در مقابل 6.2% در گروه پلاسبو) ایجاد کند (P<0.05).بحث: با توجه به یافته ها مشخص شد که مکمل ویتامین E با این دوز (200IU/day) در مدت طولانی می تواند برای افراد مبتلا به فشارخون خفیف موثر باشد که احتمالا به دلیل در دسترس قرار دادن نیتریک اکساید موجب بهبود وضعیت فشارخون در این گروه می شود و می توان آن را به این گونه بیماران پیشنهاد نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 6719

دانلود 281 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  51
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  193
 • صفحه پایان: 

  196
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  149
 • دانلود: 

  25
چکیده: 

مقدمه: سندرم هیپر IgE که همچنین سندرم Job's نامیده می شود یک نقص ایمنی بسیار نادر می باشد. تظاهرات بیماری به صورت آبسه های مکرر استافیلوکوکی در پوست، ریه و دیگر احشا همراه با درماتیت خارش دار از مراحل اولیه عمر وجود دارد. افزایش قابل توجه سطح سرمی IgE همراه با طبیعی بودن بقیه ایمونوگلوبولین ها همراه با ائوزینوفیلی در این بیماران وجود دارد.معرفی بیمار: در این گزارش دختر 12 ماهه با شکایت درماتیت خارش دار پوستی و عفونت های مکرر ریوی و پوستی معرفی می شود. در شرح حال وی سابقه عفونت محل بند ناف و همچنین چندین بار ابتلا به اسهال خونی ذکر می شود. در معاینه شیرخوار رنگ پریدگی و سوء تغذیه خفیف و چهره خشن مشاهده شد. در معاینه پوست پاپول های اریتماتو در تمام سطح پوست مشهود است در آزمایشات به عمل آمده IgE>6000IU/ml و بقیه ایمونوگلوبولین ها و سطح کمپلمان طبیعی داشته با توجه به این، سندرم هیپر IgE برای وی مطرح می باشد.نتیجه گیری: با توجه به همراهی درماتیت خارش دار و عفونت های مکرر پوست، ریه و دیستروفی ناخن و همچنین افزایش قابل توجه IgE و ائوزینوفیلی باید نقص ایمنی از نوع سندرم هیپر IgE مطرح شود.

آمار یکساله:  

بازدید 149

دانلود 25 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
litScript