نتایج جستجو

7

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1 (مسلسل 21) ویژه نامه استئوپروز
 • صفحه شروع: 

  87
 • صفحه پایان: 

  92
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  382
 • دانلود: 

  108
چکیده: 

مقدمه: مصرف لووتیروکسین یک عامل خطر برای پوکی استخوان محسوب می شود. روش DXA  استاندارد طلایی تشخیص پوکی استخوان است. اطلاعات اندکی درباره همخوانی نتایج Dxl (سنجش تراکم استخوان به روش DXA در منطقه پاشنه) با روش  DXAمحوری (کمر و لگن) در بیماران مصرف کننده لووتیروکسین وجود دارد. این مطالعه برای بررسی همخوانی این دو روش در بیماران مصرف کننده لووتیروکسین طراحی شده است.مواد و روشها: در این مطالعه 62 بیمار مصرف کننده لووتیروکسین حضور داشتند. متوسط سنی افراد 54/10± 32/53 سال بود. 42 نفر از زنان یائسه بودند و متوسط سن یائسگی آنها  80/5± 61/48 سال بود. تراکم معدنی استخوان در نواحی کمر و لگن (منطقه عمومی ران) به روش DXA با یک دستگاه GE-Lunar (USA، DPX-MD ) و در ناحیه پاشنه با یک دستگاه Calscan (Demetek, Sewden) صورت گرفت. نرم افزار مورد استفاده (10) SPSS بود. حساسیت و ویژگی روش Dxl برای تعیین پوکی استخوان در دو ناحیه کمر و لگن با استفاده از منحنی ROC به دست آمد. سطح معنی داری کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد. نتایج: با استفاده از روش DXA، در 18% بیماران استئوپروز یافت شد (6% در ناحیه عمومی ران و 16% در ناحیه کمر). با استفاده از روش Dxl در 18% بیماران استئوپروز مشاهده گردید. با استفاده از منحنی  ROCحساسیت 5/T-Score≤2 در ناحیه پاشنه برای تشخیص پوکی استخوان در ناحیه عمومی ران و ناحیه کمر به ترتیب 75% و 60% و ویژگی آن برای این تشخیص در نواحی فوق الذکر به ترتیب 2/88% و 2/90% بود. سطح زیر منحنی برای نواحی عمومی ران و ناحیه کمر به ترتیب 975/0 (002/0= P-value) و 866/0 (000/0=  P-value) بود.نتیجه گیری: به نظر می رسد روش Dxl، می تواند در غربالگری بیماران مصرف کننده لووتیروکسین برای پوکی استخوان مفید باشد. تایید نهایی تشخیص با انجام سنجش تراکم استخوان به روش DXA در نواحی محوری الزامی است.

آمار یکساله:  

بازدید 382

دانلود 108 استناد 0 مرجع 35
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  69
 • صفحه پایان: 

  72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16972
 • دانلود: 

  9534
کلیدواژه: 
چکیده: 

Dual X-Ray energy Absorptiometry (DXA) is a method that can be used extensively for bone mineral densitometry (BMD). A newer method is called Dxl, associates dual X ray absorptiometry assisted by laserX-ray absorptiometry to the measures of heel thickness with a laser beam. In this study the cut off points for Dxl of calcaneus in the diagnosis of osteoporosis in different bone regions in postmenopausal women were determined. Materials and methods: In 268 postmenopausal women, BMD of the spinal and femoral regions was measured by DXA and the value for the heel calcaneous was measured by Dxl. The agreement of the two methods in diagnosis of osteoporosis and optimal cut-off point for Dxl in defining osteoporosis was obtained. Results: DXA showed osteoporosis in 40.7% of cases with 35.2% in L2-L4, 16.2% in the femoral neck, and 11.7% for the femoral total region. The Dxl found osteoporosis , considering -2.5 SD as a threshold, in 26.1% of cases. According to WHO criteria , agreementAgreement of the two methods in the diagnosis of osteoporosis (Kappa score) was 0.443 for the lumbar region, 0.464 for the neck, and, 0.421 for total femur regions (all P values were significant). Using Receiver Operating Characteristic (ROC ) curves, it was found that a T-score of -2.1, -2.6 and -2.4 as the optimal cut-off point of Dxl in the diagnosis of osteoporosis in the lumbar spine, the neck and total region of femur, respectively. Conclusion: The results of this study showed a moderate agreement of the two methods in the diagnosis of osteoporosis. It seems that the Dxl cannot be used as a substitute for the DXA method, but it can be used as a screening method for finding osteoporosis.

آمار یکساله:  

بازدید 16972

دانلود 9534 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

FOROUGH B. | GHASEM ZADEH A. | SALIMZADEH A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  34
 • صفحه پایان: 

  37
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14633
 • دانلود: 

  12578
چکیده: 

The objective of this study was to validate the use of bone mineral measurements of the calcaneus bone by dual X-ray and laser (Dxl) in a cross-sectional study carried out in an osteoporosis clinic. Measurements of bone mineral density (BMD) at proximal femur and spine were obtained by dualenergy photon X-ray absorptiometry (DEXA). Osteoporosis was defined by a DEXA T-score <-2.5 at the femoral neck or lumbar spine. Sensitivity, specificity and kappa statistics for Dxl were calculated, assuming the DEXA measurement as the gold-standard. The study included 475 women with a mean age of 54±11.9 years. 15% had osteoporosis while 39% were osteopenic (-2.5<T-score between<-1) at the femoral neck or spine. A significant correlation (p<0.001) was found between BMD values as measured by Dxl at femoral neck and DEXA at the lumbar spine. Assuming the same T-score cut-off value for the diagnosis osteoporosis and a modified cut-off value for the diagnosis of osteopenia (-2.5<T-score<- 1.5), yields a sensitivity of 83% and a specificity of 74% to 86% for the Dxl device. In conclusion, BMD measured at the calcaneal bone by Dxl, has a good correlation with that measured by axial DEXA.

آمار یکساله:  

بازدید 14633

دانلود 12578 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  29
 • صفحه پایان: 

  34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14454
 • دانلود: 

  8023
کلیدواژه: 
چکیده: 

Cancer is the second leading cause of death worldwide. Despite great efforts over many years, today cancer treatment is not very effective. The main reasons for cancer chemotherapy failure are high cytotoxicity, low response rates in solid tumors, and development of resistance. Different experimental studies have shown that drug combination using low toxicity natural compounds such as polyphenols can reduce the required dose of cytotoxic drugs for cancer treatment. The polyphenolic compound, Silymarin (SLM), is an active extract from the seeds of the plant milk thistle (Silybum Marianum). It is well known for its hepatoprotective, antioxidant and chemoprotective effects. In the present study, we investigated whether the combination of Silymarin with Caelyx® (commercial doxorubicin liposome (Dxl)) could enhance the cytotoxicity on 4T1 breast cancer cells in vitro. For this, 4T1 breast cancer cells were exposed to Silymarin, Dxl and their combination at different molar ratios, to elucidate if the two drugs could dictate synergistic effect in vitro. Results indicated that SLM-Dxl combination at 100 and 300 molar ratios, exert synergistic growth-inhibitory effects. These synergistic effects were observed only at lower SLM-Dxl concentrations. In conclusion, it is conceivable that in SLMDxl combination chemotherapy, drug ratios play a key role which determine the final response following treatment. Thus, using liposomes as targeted drug delivery systems, it would be possible to achieve appropriate combination of the two drugs at correct doses and correct administration intervals clinically.

آمار یکساله:  

بازدید 14454

دانلود 8023 استناد 0 مرجع 1272
نویسنده: 

عبدی محمدرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1 (مسلسل 21) ویژه نامه استئوپروز
 • صفحه شروع: 

  93
 • صفحه پایان: 

  97
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  195
 • دانلود: 

  84
چکیده: 

مقدمه: استئوپروز در بیماران دیالیزی شایع است و روش DXA که استاندارد طلایی تشخیص آن است، همه جا در دسترس نیست. سونوگرافی کمی انگشتان، روشی غیرتهاجمی، ارزان و قابل حمل برای بررسی پوکی استخوان است که در حال حاضر اطلاعات اندکی درباره همخوانی نتایج آن با روش DXA در بیماران دیالیز خونی وجود دارد. این مطالعه برای بررسی همین مطلب در بیماران دیالیز خونی طراحی شد.مواد و روشها: افراد مورد مطالعه، بیماران مبتلا به نارسایی کلیه تحت دیالیز خونی بودند که در بخش سنجش تراکم استخوان مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران مورد بررسی قرار گرفتند. تراکم توده استخوان در نواحی کمر و لگن (گردن و منطقه عمومی ران) به روش DXA و با استفاده از دستگاه GE-Lunar (DPX-MD, USA) و در ناحیه انگشتان به روش سونوگرافی کمی با استفاده از یک دستگاه DBM-Sonic 1200 (Italy) صورت گرفت. متغیر اندازه گیری شونده در سونوگرافی انگشتان Amplitude-dependent Speed of  Sound (Ad-SOS) بود. نرم افزار مورد استفاده (10) SPSS بود و جهت سنجش حساسیت و ویژگی روش سونوگرافی انگشت، منحنی ROC رسم شد. سطح معنی داری کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد.نتایج: ‌در این مطالعه مقطعی، 64 بیمار دیالیز خونی با متوسط سنی 51.33±15.20 سال که بطور متوسط 45.62±49.45 ماه تحت دیالیز خونی قرار داشتند مورد مطالعه قرار گرفتند. با استفاده از روش DXA ، در 3/31% بیماران، استئوپروز یافت شد (25% در ناحیه گردن ران، 8/18% در ناحیه عمومی ران و 9/7% در ناحیه کمر). با استفاده از روش QUS انگشتان در 1/28% بیماران استئوپروز مشاهده گردید. با استفاده از منحنی ROC حساسیت 5/2-T-Score≤ در انگشتان برای تشخیص پوکی استخوان در ناحیه گردن و عمومی ران و ناحیه کمر به ترتیب 5/37%، 50% و 80% و ویژگی آن برای این تشخیص در نواحی فوق الذکر به ترتیب 75% و77% و76% بود. سطح زیر منحنی برای نواحی گردن و عمومی ران و ناحیه کمر به ترتیب 692/0 (022/0= P-value)، 0.701(031/0=P-value) و 809/0 (023/0= P-value) بود.نتیجه گیری: به نظر می رسد سونوگرافی انگشتان، می تواند در غربالگری بیماران دیالیز خونی برای پوکی استخوان روش مناسبی باشد. افرادی که با این روش احتمال پوکی استخوان در آنها مطرح شود، برای تایید نهایی تشخیص باید مورد سنجش تراکم استخوان به روش DXA قرار گیرند.

آمار یکساله:  

بازدید 195

دانلود 84 استناد 0 مرجع 18
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1 (مسلسل 21) ویژه نامه استئوپروز
 • صفحه شروع: 

  69
 • صفحه پایان: 

  78
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  154
 • دانلود: 

  100
چکیده: 

مقدمه: استئوپروز یکی از بیماری های غیر واگیر شایع در دوران سالمندی است که عوارض آن هزینه های زیادی را به جامعه تحمیل می کند. اصلاح عوامل موثر بر تراکم معدنی استخوان می تواند در پیشگیری از این بیماری نقش داشته باشد. در تحقیق حاضر رابطه مصرف میوه و سبزیها با تراکم معدنی استخوان در جمعیت روستایی اطراف تهران بررسی شده است. مواد و روشها: از مجموع نمونه های مورد بررسی در طرح شیوع و علل کمبود ویتامین D در روستاهای اطراف شهر تهران، 82 زن و مرد 80-10 ساله که تراکم معدنی استخوان آنها اندازه گیری و یک پرسشنامه یادآمد 24 ساعته خوراک برای آنها تکمیل شده بود، از نظر مصرف میوه و سبزیها مورد بررسی قرار گرفتند. قد و وزن طبق روش های استاندارد و تراکم معدنی استخوان به روش Dual X-Ray (Dxl) (Calscan)  و در ناحیه پاشنه پا اندازه گیری شد. نتایج: درصد شیوع استئوپنی و استئوپروز در زنان بالای 50 سال به ترتیب 6/55% و 3/33% و در مردان 2/69% و 7/7%  و خطر نسبی(RR)  استئوپروز در زنان نسبت به مردان 33/4 بود. میزان مصرف میوه ها به تنهایی ارتباط معنی داری با تراکم معدنی استخوان نداشت. ارتباط مصرف سبزیها با تراکم معدنی استخوان تنها در زنان معنی دار بود. تفاوت بین بیشترین و کمترین چارک مصرف سبزیها در افراد استئوپروتیک و سالم 4/1 واحد غذایی بود. بر اساس همین تفاوت افراد به دو گروه مصرف کننده کمتر و بیشتر از 5/1 واحد غذایی از سبزی ها تقسیم شدند. سن، قد، وزن و BMI زنان در دو گروه مصرف سبزی تفاوت آماری معنی داری نداشت.  T-scoreزنانی که سبزی بیشتری مصرف می کردند بطور معنی داری بالاتر بود 8/0±1/1- در مقابل 0/1±9/1- ، (P>0.01).  در گروهی که سبزی بیشتر مصرف می کردند دریافت بعضی ریزمغذی ها مانند ویتامینA ، ویتامین C، فولات، کلسیم، فسفر، مس، آهن، سدیم، پتاسیم، منیزیم و روی بالاتر بود اما هیچ یک بغیر از ویتامینA  (r=0.3  و 05/P<0) ارتباط معنی داری با T-score نداشتند. نتیجه گیری: مصرف زیاد سبزیها تاثیر مثبتی روی تراکم معدنی استخوان در زنان دارد و توصیه به مصرف حداقل 5/1 واحد غذایی از این گروه غذایی در پیشگیری از استئوپروز موثر خواهد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 154

دانلود 100 استناد 1 مرجع 27
نویسنده: 

EBRAHIMOF S. | ADIBI H. | SALEHOMOM N. | HOSSEINI S. | ARDESHIR LARIJANI MOHAMMAD BAGHER

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  A SUPPLEMENTARY ISSUE ON OSTEOPOROSIS
 • صفحه شروع: 

  49
 • صفحه پایان: 

  56
تعامل: 
 • استنادات: 

  352
 • بازدید: 

  17357
 • دانلود: 

  15960
کلیدواژه: 
چکیده: 

Osteoporosis is a major health problem because of the large health care costs associated with its clinical consequences. It is therefore of great importance to identify modifiable risk factors. We investigated association between fruit and vegetables intake and bone mineral density in rural population of Tehran surroundings. Subjects were a subgroup of a large study on prevalence and causes of vitamin D deficiency in rural population surrounding Tehran, capital of Iran. Fruit and vegetable intake of 82 subjects whose bone mineral density (BMD) was measured and had a 24 hour food recall, was assessed. Weight and height were measured by standard methods. BMD was measured by Dual X-Ray (Dxl) (Calscan) method at the heels. Osteopenia and osteoporosis rate in women older than 50 years were 55.5% and 33.3% and in men were 69.2% and 7.7%, respectively. Fruit intake was not correlated with BMD. Vegetable intake was positively associated with BMD just in women. According to interquartile range of vegetable intake women were grouped as those onsuming less than 1.5 servings of vegetables per day and those consuming more. The women reported consuming more than 1.5 serving of vegetables had significantly higher T-score (-1.1±0.8 compared with -1.9±1.0, P<0.01). Those consumed more vegetables had high intake of some nutrients such as vitamin C, vitamin A, potassium, magnesium, zinc, folate, iron, sodium, calcium and phosphorus but none of them except for vitamin A (r= 0.03, P<0.05) was correlated with BMD. High consumption of vegetables positively affected bone mineral density in rural women and daily intake of at least 1.5 servings of vegetables could positively affect osteoporosis prevention.

آمار یکساله:  

بازدید 17357

دانلود 15960 استناد 352 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
litScript