نتایج جستجو

512

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

52

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  144
 • شماره: 

  -
 • صفحه شروع: 

  438
 • صفحه پایان: 

  444
تعامل: 
 • استنادات: 

  212
 • بازدید: 

  138
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 138

دانلود 3992 استناد 212 مرجع 0
نویسنده: 

SEVINC BAYRAM A. | HUSREV T.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  211
 • بازدید: 

  2017
 • دانلود: 

  3936
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2017

دانلود 3936 استناد 211 مرجع 0
نویسنده: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  -
 • صفحه شروع: 

  221
 • صفحه پایان: 

  231
تعامل: 
 • استنادات: 

  212
 • بازدید: 

  1664
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1664

دانلود 3992 استناد 212 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  57
 • صفحه پایان: 

  69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10
 • دانلود: 

  4
چکیده: 

Because an understanding of reading attitude is pivotal to reading encouragement, this study investigated the multidimensionality of recreational reading attitude among Jordanian EFL students. A survey of recreational reading attitudes was administered to 225 EFL tertiary students at the University of Jordan. The responses to the 10-item survey were factored using (1) exploratory factor analysis (EFA) and 2 factor dimensions were obtained for the recreational reading attitude: efferent (cognitive) and aesthetic (affective). Results were, then, validated using (2) confirmatory factor analysis (Cfa) using IBM Amos 23. Results provide statistical evidence and a confirmation through using mixed statistical approaches (i. e., EFA and Cfa) that the recreational reading attitude of EFL students is multidimensional, which will yield a better understanding of how attitudes can affect EFL students’ engagement in reading and choices of reading materials, thus introducing a new definition for recreational reading attitudes to encompass their multidimensional nature.

آمار یکساله:  

بازدید 10

دانلود 4 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  12
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  146
 • دانلود: 

  124
چکیده: 

هدف: اشریشیا کولی انتروتوکسیژنیک به عنوان مهم ترین عامل اسهال و مرگ و میر در کودکان در کشورهای در حال توسعه شناخته شده است. این باکتری سالانه موجب مرگ 300 تا 500 هزار کودک زیر 5 سال می شود. به دلیل درمان مشکل و شیوع زیاد آن، طراحی یک واکسن موثر علیه این ارگانیسم از اهداف سازمان بهداشت جهانی است. پروتئین CfaB به عنوان زیرواحد اصلی فیمبریه، نقش مهمی در اتصال باکتری به سلول های پوششی روده دارد و آنتی بادی های تولید شده علیه این پروتئین می تواند از اتصال باکتری به سطح بافت پوششی جلوگیری کند. از این رو این مولکول به تنهایی یا با سایر عوامل حدت زا در طراحی واکسن علیه این ارگانیسم مورد توجه بسیاری از محققین است. در این مطالعه، بیان فاکتور کلونیزاسیون B با هدف مطالعه ایمونوژنیسیته این پروتئین به عنوان جزئی از کاندیدای واکسن انجام شد. مواد و روش ها: ژن CfaB با روش PCR، تکثیر و در ناقل pET28a همسانه سازی و بیان آن بررسی شد. با توجه به عدم بیان این ژن به علت وجود کدون های نادر، ژن CfaB با استفاده از کدون های متداول در اشریشیا کولی بهینه سازی و مجددا در ناقل pET28a همسانه سازی و بیان شد. نتایج: حضور باند 20 کیلودالتونی در ژل SDS-PAGE، بیان پروتئین CfaB را نشان می داد که با روش ایمنو بلات با آنتی بادی anti-His tag و آنتی بادی ضد CfaB، تایید و با ستون کروماتوگرافی تمایلی نیکل تخلیص شد. نتیجه گیری: بهینه سازی کدون و بیان در میزبان های هترولوگ یک روش مفید در تولید پروتئین های نوترکیب به مقدار زیاد است.

آمار یکساله:  

بازدید 146

دانلود 124 استناد 0 مرجع 16
نویسنده: 

STEINMETZ H. | SCHMIDT P. | TINA BOOH A.

نشریه: 

QUALITY AND QUANTITY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  43
 • شماره: 

  -
 • صفحه شروع: 

  599
 • صفحه پایان: 

  616
تعامل: 
 • استنادات: 

  211
 • بازدید: 

  5660
 • دانلود: 

  3936
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5660

دانلود 3936 استناد 211 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  31
 • صفحه پایان: 

  42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12515
 • دانلود: 

  7711
کلیدواژه: 
چکیده: 

This study was aimed at developing a method for measuring the relationship between intellectual capital and project manager competencies. Intellectual capital consist human capital, structural capital and relational capital. Project manager competencies have been evaluated based on IPMA Competence Baseline (ICB) and Project Manager Competency Development Framework (PMCDF) includes knowledge, skill, personality, and industry & organization competence. In this study, the relationship between intellectual capital and project manager competencies were investigated and a weak, yet negative correlation was observed as an outcome of this quantitative study. The results are significant because of the method is used. In addition, the study results are so stable and reliable because we use confident instrument to measure indicators.

آمار یکساله:  

بازدید 12515

دانلود 7711 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2 (پیاپی 38)
 • صفحه شروع: 

  237
 • صفحه پایان: 

  265
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  182
 • دانلود: 

  136
چکیده: 

این مطالعه با هدف ارائه مدل و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت یادگیری الکترونیک انجام شده است. جامعه ی آماری این تحقیق را دانشجویان دانشکده آموزش های الکترونیکی دانشگاه شیراز تشکیل می دادند که تعداد آنها برابر با 715 نفر می باشد؛ مطابق با جدول مورگان حجم نمونه برابر با 250 تعیین گردید؛ که به شیوه نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس انتخاب شدند. با استفاده از تکنیک توزیع دوجمله ای، از بین 21 عوامل کلیدی موفقیت یادگیری الکترونیک که از پیشینه تحقیق برگرفته شده بود، 4 شاخص حذف و 17 شاخص انتخاب شدند. این 17 عامل بر اساس تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی در 5 دسته کلی " کیفیت سیستم، شایستگی اساتید و دستیاران آموزشی، اثربخشی محتوا، تعامل اساتید و دانشجویان، و شایستگی دانشجویان"قرار گرفتند. با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول و دوم (نرم افزار لیزرل)، برازش مدل پیشنهادی مورد تایید قرار گرفت. نتایج اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت یادگیری الکترونیک که بر اساس تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی گروهی به دست آمد، نشان داد که کیفیت برنامه سیستم یادگیری الکترونیک، کیفیت محتوای ارائه شده، کاربر پسند بودن سیستم یادگیری الکترونیک و سواد اطلاعاتی استاد، مهمترین عوامل موفقیت یادگیری الکترونیک بودند.

آمار یکساله:  

بازدید 182

دانلود 136 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  17
تعامل: 
 • بازدید: 

  43
 • دانلود: 

  17
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف: TNFa یکی از سایتوکاین های مهمی است که عملکردهای چندگانه ای را در التهاب از خود نشان می دهد، بنابراین با توجه به نقش TNFa در القا هایپرآلژزیا و ادم از طریق مسیرهای سیگنالیگ داخل سلولی همانند P38MAPK که غالبا در پاسخ سلولی به التهاب فعال می شوند…

آمار یکساله:  

بازدید 43

دانلود 17
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  5
 • صفحه شروع: 

  72
 • صفحه پایان: 

  82
تعامل: 
 • استنادات: 

  352
 • بازدید: 

  151
 • دانلود: 

  93
چکیده: 

زمینه و هدف: اشرشیاکولی انتروتوکسیژنیک (ETEC) عامل اصلی اسهال کودکان در کشورهای در حال توسعه و مسافران به این مناطق می باشد. از طریق ساختارهای سطحی به نام فاکتورهای کلونیزاسیون به سلول های میزبان متصل می شود. اشرشیاکولی انتروتوکسیژنیک در بسیاری از مناطق شیوع فاکتور کلونیزاسیون نوع یک (Cfa/I) از سایر فاکتورهای کلونیزاسیون بیشتر می باشد و این ترکیب به عنوان ترکیب کلیدی در تولید واکسن محسوب می گردد. مولکول کد کننده زیر واحد اصلی آنتی ژن فاکتور کلونیزاسیون (CfaB) به عنوان زیر واحد اصلی این فیمبریه کاندیدای مناسبی برای واکسن می باشد. این مطالعه با هدف همسانه سازی ژن CfaB و بررسی تولید پروتئین نوترکیب انجام شد.روش بررسی: در این مطالعه توصیفی آزمایشگاهی اطلاعات مربوط به ژن فاکتور کلونیزاسیون CfaB از بانک ژن استخراج شد و پرایمرهای مناسب آن طراحی شدند. با استفاده از واکنش PCR، ژن مورد نظر تکثیر و سپس درون ناقل همسانه سازی (pTZ57R/T) و سپس در ناقل بیانی ((+)pET28a) همسانه سازی شد و بیان ژن CfaB مورد ارزیابی قرار گرفت.یافته ها: صحت همسانه سازی با استفاده از واکنش هضم آنزیمی و تعیین توالی تایید شد. بیان این توالی در شرایط مختلف مانند دما، میزبان و محیط کشت های مختلف بررسی گردید اما توالی طبیعی در pET 28a بیان نداشت.نتیجه گیری: در طول توالی ژن کد کننده زیر واحد اصلی آنتی ژن فاکتور کلونیزاسیون کدون های نادر پشت سرهم وجود دارد که باعث کاهش بیان این پروتئین می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 151

دانلود 93 استناد 352 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
litScript