نتایج جستجو

39080

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3908

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1 (پیاپی 3)
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  12
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  383
 • دانلود: 

  193
چکیده: 

اثر هورمون های مختلف رشد و زغال فعال بر روی ریزازدیادی فلفل دلمه ای (گلد فلیم) با استفاده از کشت تک گره بررسی گردید. نتایج نشان داد اضافه نمودن زغال فعال به محیط کشت، روشی مفید جهت رشد گیاهچه ها و ریشه دار کردن آنها بوده، از طرف دیگر، مانع تشکیل کالوس در انتهای ریزنمونه ها می شود. همچنین نشان داده شد که بهترین تیمار برای ریزازدیادی فلفل دلمه ای، محیط کشت پایه MS حاوی 2 میلی گرم در لیتر BAP و 0.5 میلی گرم در لیتر IBA است. ریزنمونه های رشد کرده در محیط کشت MS حاوی 0.5 میلی گرم در لیتر IBA ریشه دار شدند. 70 تا 90 درصد از گیاهچه های منتقل شده به گلخانه زنده مانده، رشد نمودند.

آمار یکساله:  

بازدید 383

دانلود 193 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  50
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  129
 • صفحه پایان: 

  140
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  141
 • دانلود: 

  134
چکیده: 

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی 65 لاین فلفل، که از مناطق مختلف کشور و همچنین از کشور چین و مرکز تحقیقات بین المللی سبزیجات (AVRDC) جمع آوری شده بودند؛ آزمایشی به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار برای ارزیابی 13 صفت مرفولوژیک اجرا شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس حاکی از تفاوت معنی دار بین ژنوتیپ ها در سطح احتمال یک درصد از لحاظ تمامی صفات بود. بر اساس مقایسه میانگین صفات مختلف که به روش توکی در سطح احتمال 5 درصد انجام شد، ژنوتیپ های 3095 و 0013 و 26-6 از لحاظ عملکرد و خصوصیات مرتبط با بازارپسندی محصول وضعیت بهتری داشتند. برای تعیین فاصله ژنتیکی و گروه بندی ژنوتیپ ها، تجزیه به عامل ها و تجزیه خوشه ای انجام شد. جهت درک بهتر از روابط داخلی صفات و تعیین گروهی متغیرهای با بیشترین همبستگی، از تجزیه به عامل ها با استفاده از تجزیه به مؤلفه های اصلی و چرخش عامل ها به روش وریماکس استفاده شد. در این تجزیه چهار عامل مستقل از هم، مجموعاً 07/74 درصد از تغییرات را توجیه نمودند. تجزیه خوشه ای به روش وارد، لاین های ارزیابی شده را در شش گروه متفاوت قرار داد؛ به طوری که این نتایج تا حد زیادی با مناطق جغرافیایی پراکنش لاین ها و همچنین با صفاتی همچون عملکرد و خصوصیات مورفولوژیک مرتبط با بازارپسندی محصول هم خوانی داشتند. نتایج حاصل از رگرسیون گام به گام نشان داد که سه صفت قطر ساقه، طول ساقه و تعداد میوه در بوته بیشترین تأثیر را بر روی عملکرد میوه داشتند. جهت ارزیابی اثرات مستقیم و غیرمستقیم صفات وارد-شده در مدل رگرسیونی بر عملکرد میوه، تجزیه علیت انجام شد. نتیجه حاصل از این تجزیه موید تأثیر مستقیم سه صفت یاد شده بر روی عملکرد بود و تأثیر غیر مستقیم این صفات چندان قابل توجه نبود. با توجه به این که در این آزمایش لاین های مورد مطالعه از لحاظ تنوع ژنتیکی تفاوت های قابل توجهی در صفات مورد بررسی نشان دادند نتیجه گیری شد که با انتخاب ژنوتیپ های برتر در هر خوشه که فاصله ژنتیکی بیشتری با یکدیگر دارند می توان در تولید ارقام هیبرید فلفل به منظور بهره-جستن از هتروزیس استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 141

دانلود 134 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  761
 • صفحه پایان: 

  769
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  153
 • دانلود: 

  71
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 153

دانلود 71 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

RANJBAR NASRIN | HEIDARI REZA | JAMEI RASHID

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  16
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

PEPPERS CONTAIN MODERATE TO HIGH LEVELS OF NEUTRAL PHENOLICS OR FLAVONOIDS, PHYTOCHEMICALS THAT ARE IMPORTANT ANTIOXIDANT COMPONENTS OF A PLANT-BASED DIET, OTHER THAN TRADITIONAL NUTRIENTS, THAT MAY REDUCE THE RISK OF DEGENERATIVE DISEASES [1]....

آمار یکساله:  

بازدید 16

دانلود 0
نشریه: 

گیاهان دارویی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  74
 • صفحه شروع: 

  145
 • صفحه پایان: 

  154
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  202
 • دانلود: 

  121
چکیده: 

مقدمه: ادویه ها علاوه بر ایجاد عطر و طعم مطلوب، با مهار کردن رشد انواع میکروارگانیسم ها نقش مهمی در افزایش طول عمر مفید مواد غذایی دارند. بنابراین به نظر می رسد می توان از آنها برای نگهداری مواد غذایی استفاده کرد. هدف: هدف از این مطالعه بررسی اثر عصاره مایی فلفل قرمز، فلفل سیاه و زردچوبه به تنهایی یا ترکیب با هم در دو حالت نجوشیده و جوشیده و در شرایط مختلف اسیدی و نمکی در مقابل چهار باکتری بیماری زای مواد غذایی می باشد. روش بررسی: اثر ضدمیکروبی عصاره مایی ادویه ها در دو حالت نجوشیده و جوشیده و همچنین در pH برابر با 4 تا 5/4 و در حضور 4 گرم در لیتر کلرید سدیم و به صورت ترکیبی در مقابل دو باکتری گرم مثبت (استافیلوکوکوس اوریوس و لیستریا مونوسیتوژنز) و دو باکتری گرم منفی (اشریشیاکلی و سالمونلا انتریکا) به روش رقیق سازی در محیط آگار بررسی شد. نتایج: عصاره مایی فلفل قرمز بیشترین اثر ضد میکروبی را بخصوص در حالت نجوشیده داشت. باکتری های گرم مثبت به طور کلی حساسیت بیشتری را نسبت به ادویه های مورد آزمون نشان دادند. اثرات ضد میکروبی ادویه ها در حالت نجوشیده بیشتر از حالت جوشیده بود. شرایط اسیدی و حضور نمک باعث کاهش اثر ضدمیکروبی ادویه ها شد. در بررسی اثر ترکیبی عصاره مایی ادویه ها یک اثر هم افزایی میان فلفل قرمز و فلفل سیاه مشاهده شد. نتیجه گیری: با استفاده از ترکیب ادویه ها می توان سیستم های محافظت ضد میکروبی مناسبی برای فرآورده های غذایی طراحی نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 202

دانلود 121 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  19
 • صفحه شروع: 

  2
 • صفحه پایان: 

  16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  406
 • دانلود: 

  88
چکیده: 

تنش غرقابی بر محصول های کشاورزی و گیاهان وحشی اثرهای مهمی را به جای می گذارد. غرقاب شدن خاک زمانی رخ می دهد، که خاک با آبیاری بیش از حد، بارندگی زیاد و یا زهکشی ضعیف روبه رو شده باشد. بیش ترین اثر زیان آور غرقابی، کاهش اکسیژن موجود در خاک است، زیرا ریشه ها نسبت به این شرایط حساسیت بیش تری از خود نشان داده و این امر به شدت روابط تغذیه ای خاک را تحت تاثیر قرار می دهد. بذرهای (مرکز تولید و تکثیر بذر و نهال کرمان) گیاه فلفل برای کشت در گلدان هایی با قطر 15 سانتی متر در سه گروه چهار تایی به مدت 3، 5 و 7 روز در ظروفی پر از آب کشت شدند.اپی ناستی برگ و تشکیل ریشه های نابجا از جمله تغییرهای مورفولوژیکی بود که در گیاه فلفل مشاهده شد و این امر شاید به دلیل افزایش تولید اتیلن است. یکی از راه های مقابله گیاهان در برابر تنش غرقابی، تشکیل ریشه های نابجا و آئرانشیم در ریشه و ساقه می باشد که در این رابطه مقایسه نمونه های میکروسکوپی نشان داد که در ساقه نمونه های تحت تیمار 5 و 7 روزه غرقابی، آئرانشیم تشکیل شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 406

دانلود 88 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  31-1
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  403
 • صفحه پایان: 

  419
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  301
 • دانلود: 

  113
چکیده: 

فلفل (Capsicum Annuum L.) گیاهی خودگشن از خانواده Solanaceae است و ایران از جمله مناطق دارای تنوع از نظر این محصول محسوب می شود. در این پژوهش که طی سال های 91-1389 در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج انجام شد، شش توده محلی فلفل ایران از استان های سمنان، همدان و گیلان در سه سال متوالی در یک برنامه به نژادی گزینش و لاین های خالص تهیه شد. در سال اول، گزینش تک بوته از هرتوده بر اساس ویژگی های کمی و کیفی انجام شد. در سال دوم، بذرهای تک بوته های گزینش شده همراه با توده های مادری روی خطوطی متشکل از ده بوته در مجاورت یک دیگر کاشته شدند و در سی لاین برترگزینش و از آن ها بذرگیری شد. در سال سوم، بذرهای لاین های گزینش شده همراه با سه شاهد شامل توده مادری گیلان، توده مادری روستای قلعه بالای شاهرود و یک رقم هیبرید خارجی با نام سینگر (Singer) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار کاشته و در نهایت هفده لاین برتر گزینش شدند. این لاین ها از نظر ویژگی های مورد نظر یکنواخت و دارای صفات کیفی مناسبی بودند. از نظر عملکرد نیز برتری لاین های انتخاب شده نسبت به شاهدهای آزمایش کاملا مشهود بود، به طوری که فلفل های قطور 40-10 درصد و فلفل های باریک 31-16 درصد نسبت به شاهدهای مربوطه عملکرد بالاتری داشتند.

آمار یکساله:  

بازدید 301

دانلود 113 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  6
 • صفحه شروع: 

  111
 • صفحه پایان: 

  126
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  256
 • دانلود: 

  136
چکیده: 

برای مطالعه حساسیتهای متفاوت گیاهان به دمای بالا، درک فاکتورهایی که باعث عدم گرده افشانی، عدم لقاح و القای ریزش گل و میوه و نهایتا کاهش محصول می گردد، ضروری است. در این مطالعه تغییرات احتمالی فیزیولوژیک ناشی از تنش گرما که موجب کاهش محصول در گیاه فلفل Capsicum Annuum L.cv.Malali می گردد، مورد بررسی قرار گرفت. میزان قندهای احیا کننده برگ و گل و میزان پروتئین کل برگ و گل در حالت شاهد و تنش گرما اندازه گیری شد و بررسی کیفی پروتئنهای برگ و گل نیز با استفاده از تکنیک الکتروفورز انجام گرفت. با استفاده از تکنیک فلورسنت، نحوه رشد دانه های گرده بر سطح کلاله و رشد لوله گرده در خامه شاهد و تیمار بررسی شد. قندهای احیاکننده در گلهای تشکیل شده در گرما به طور معنی داری کمتر از گلهای شاهد بود، اما هیچ تفاوت معنی داری در قندهای احیاکننده برگ در حالت شاهد و تیمار مشاهده نشد. پروتئین کل اندازه گیری شده در برگها و گلها در تنش گرما به میزان معنی داری کمتر از شاهد بود. کیفیت پروتئین ها نیز در شرایط تنش در برگ و گل تغییر کرد و یک باند پروتئینی جدید با وزن ملکولی 23.75KD در برگها و گلهای تحت تنش مشاهده گردید. مشاهده دانه های گرده بر سطح کلاله و رشد لوله گرده در داخل خامه نیز افزایش تعداد دانه های گرده پوک و غیر عادی و کاهش تعداد لوله های گرده در داخل خامه و افزایش تعداد لوله های گرده غیر عادی را در گلهای تحت تنش نشان داد. بررسی پاسخهای گیاه به دمای بالا و فهم فرآیند های فیزیولوژیک که مانع تشکیل میوه می شوند و درک میزان حساسیت آنها به دما می تواند برای اصلاح گیاهان و ایجاد گیاهان مقاوم به گرما مفید واقع شود.

آمار یکساله:  

بازدید 256

دانلود 136 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

زیست شناسی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  43
 • صفحه پایان: 

  52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2336
 • دانلود: 

  326
چکیده: 

تنش غرقابی بسیاری از فرایندهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی را در گیاهان تغییر می دهد، که از این تغییرات می توان به کاهش رشد، میزان جذب آب و مواد معدنی و تغییر در توازن هورمونی گیاه اشاره کرد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد، که در برگ های گیاه فلفل تحت تنش غرقابی، محتوی پروتئین کاهش یافت ولی محتوی پروتئین ریشه در گیاهان تحت تیمار افزایش نشان داد. افزایش پروتئین ریشه ممکن است به دلیل افزایش سنتز آنزیم های مسیر تخمیر باشد. با اندازه گیری قندهای احیا کننده مشاهده شد که، محتوی قند در برگ ها و ریشه ها کاهش معنی داری را نسبت به گیاه شاهد نشان داد که این امر احتمالا به دلیل کاهش میزان فتوسنتز بوده و علت آن بسته شدن روزنه ها می باشد.اندازه گیری هورمون اتیلن نیز نشان داد که غلظت اتیلن در برگ های گیاهان غرقاب شده در مقایسه با گیاهان شاهد افزایش یافته است.

آمار یکساله:  

بازدید 2336

دانلود 326 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  140
 • صفحه پایان: 

  157
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  214
 • دانلود: 

  53
چکیده: 

فلفل از جمله مهم ترین سبزیجات به شمار می رود که علاوه بر مصارف غذایی، دارای مصارف دارویی نیز می باشد. به منظور مطالعه تنوع ژنتیکی فلفل شیرین از نظر صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک، 42 توده فلفل در قالب طرح لاتیس مستطیل در 3 تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی ساعتلوی ارومیه در سال 1392 مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد بین توده ها برای کل صفات به جزء صفات میزان اسپد، میزان فتوسنتز و pH اختلاف آماری معنی داری وجود دارد. بیشترین همبستگی فنوتیپی مثبت (0.958) و بیشترین همبستگی ژنتیکی مثبت (0.994) بین صفات وزن خشک میوه و وزن تر میوه و بیشترین همبستگی ژنتیکی منفی (0.587) بین صفات کانوپی گیاه و عرض میوه مشاهده شد. بر اساس جدول مقایسه میانگین ژنوتیپ های ارومیه، لردگان و اورفای ترکیه دارای عملکرد بیشتری نسبت به سایر ژنوتیپ ها بودند. بر اساس نتایج به دست آمده صفات طول میوه، عرض میوه، ضخامت دیواره میوه، عملکرد، وزن تر میوه و وزن خشک میوه دارای توارث پذیری بالای در بین صفات مورد بررسی بودند.با استفاده از تجزیه خوشه ای به روش وارد، توده های مورد بررسی بر اساس صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی در 6 گروه متفاوت قرار گرفتند و بر این اساس بیشترین فاصله بین دو خوشه چهارم و پنجم مشاهده شد.

آمار یکساله:  

بازدید 214

دانلود 53 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
litScript