نتایج جستجو

34

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

4

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی
متن کامل


اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  3 (مسلسل 40)
 • صفحه شروع: 

  28
 • صفحه پایان: 

  35
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  127
 • دانلود: 

  80
چکیده: 

بیان مساله: بیماران همودیالیز در طول مدت درمان در معرض ابتلا به بیماریهای پریودنتال می باشند و در این زمینه هیچ گونه اطلاعاتی در مورد نیازهای درمانی پریودنتال این بیماران وجود ندارد.هدف: مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان نیازهای درمانی پریودنتال بیماران همودیالیزی شهر تهران به منظور ارایه به دست اندرکاران و مسولین بهداشت و سلامت بیماران خاص انجام شد.روش بررسی: در این مطالعه توصیفی 75 بیمار به وسیله نمونه گیری چند مرحله ای متناسب با حجم بیماران دیالیزی شهر تهران و با استفاده از شاخص CPITN انتخاب شدند. پس از ارایه آموزشهای لازم و جلب همکاری بیماران، از میان آنها افراد واجد شرایط فوق انتخاب شدند و برای آنها پرسشنامه ای که به این منظور تهیه شده بود، تکمیل گردید و با استفاده از وسایل حفاظت شخصی، شاخص CPITN با پروب مخصوص WHO در بیماران مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس کدهای صفر تا چهار تعیین شد.یافته ها: در افراد مورد مطالعه، میزان نسبی سلامت لثه (کد صفر) 6/10%، خونریزی متعاقب پروب کردن (کد 1) 12%، جرم دندانی (کد2) 4/21%، پاکت کم عمق (کد 3) 32% و پاکت عمیق (کد 4) 24% بود؛ همچنین مشخص شد که 4/89% از افراد نیاز به آموزش بهداشت و 4/77% نیاز به جرمگیری و 24% از آنها نیازمند دریافت درمانهای پیشرفته بودند و فقط 6/10% از افراد نیازی به درمان نداشتند.نتیجه گیری: در بررسیهای انجام شده بین وضعیت پریودنتال و عواملی نظیر سن، جنس، مدت دیالیز و میزان تحصیلات رابطه معنی داری مشاهده نشد.

آمار یکساله:  

بازدید 127

دانلود 80 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  ضمیمه 4 (ویژه نامه دیابت)
 • صفحه شروع: 

  25
 • صفحه پایان: 

  31
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  166
 • دانلود: 

  85
چکیده: 

دیابت یک بیماری متابولیک است که به علت کم کاری و یا عدم فانکشن سلولهای بتا در جزایر لانگرهانس لوزالمعده ایجاد می شود. دیابت علایم متعدد داشته و بیماریهای پریودنتال بعنوان ششمین عارضه مهم دیابت تلقی می شود. هدف از این مطالعه بررسی شیوع و شدت بیماریهای پریودنتال در بیماران دیابتیک وابسته به انسولین و غیر وابسته به انسولین و مقایسه آنها با گروه کنترل با استفاده از شاخص (Community Periodontal Index for Treatment Needs) CPITN می باشد. این بررسی یک مطالعه تحلیلی می باشد که بر روی 64 نفر بیمار دیابتیک (266 نفر NIDDM و 38 نفر IDDM) صورت گرفت و 246 نفر به عنوان گروه کنترل شرکت داشتند. آنالیز آماری توسط آزمون مجذور کای صورت گرفت. شیوع و شدت بیماریهای پریودنتال در بیماران دیابتیک بیشتر از گروه کنترل بود. شیوع پریودنتیت در هر دو گروه مورد (NIDDM و IDDM) و کنترل با بالا رفتن سن نشان داد. از نظر شیوع پریودنتیت هر دو گروه NIDDM و IDDM یکسان بود. طول مدت ابتلای به دیابت تا 4 سال تاثیر چندانی بر شیوع و شدت پریودنتیت نداشته ولی پس از آن شیوع و شدت پریودنتیت بیشتر شده بود. با توجه به شیوع بالای بیماریهای پریودنتال در افراد دیابتیک توصیه می شود همکاری بیشتری بین مراکز دیابت و دندانپزشکی جهت آموزش بهداشت دهان و درمان این بیماران صورت پذیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 166

دانلود 85 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  221
 • صفحه پایان: 

  227
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  387
 • دانلود: 

  120
چکیده: 

سابقه و هدف: در مطالعات اپیدمیولوژیک بیماریهای پریودنتال و همچنین معاینه و طرح درمان بیماران مبتلا به پریودنتیت از پارامترهای مختلفی که وضعیت نسوج پریودنتال را نشان می دهند، استفاده می شود. شاخص CPITN در ابتدا به منظور تعیین نیازهای درمانی پریودنتال در سطح جوامع ابداع شد. با توجه به اینکه معاینه پریودنشیوم اغلب در مطب های دندانپزشکان مورد غفلت قرار می گیرد و نظر به سهولت استفاده از شاخص CPITN، این شاخص با پارامترهای کلینیکی که در نتیجه ابتلا به بیماریهای پریودنتال بوجود آمده و نیز مبنای طرح درمان قرار می گیرند مقایسه شده تا همبستگی شاخص CPITN با پارامترهای کلینیکی تعیین شود.مواد و روشها: در این مطالعه که از نوع توصیفی- تحلیلی بود، سطح چسبندگی لثه، عمق پاکت، خونریزی لثه بعد از پروب کردن و میزان تحلیل استخوان در 25 بیمار ثبت شد. CPITN با استفاده از پروب WHO612 CPITN و عمق پاکت با استفاده از پروب با فشار ثابت 25 گرم اندازه گیری شد. با استفاده از رادیوگرافی های پری آپیکال میزان تحلیل استخوان بیمار بررسی گردید. همبستگی بین این پارامترها و CPITN بوسیله آزمون Spearman تعیین شد.یافته ها: بیشترین همبستگی بین CPITN و عمق پاکت (r=0.82, P<0.0001) مشاهده گردید. CPITN و عمق پاکت همبستگی مشابهی با میزان تحلیل استخوان و سطح چسبندگی لثه نشان دادند.نتیجه گیری: با توجه به اینکه عمق پاکت یکی ار عوامل مهم در طرح درمان بیمار می باشد و با توجه همبستگی بالای این عامل با CPITN و عمق پاکت با دیگر پارامترهای اندازه گیری شده و با در نظر گرفتن سهولت به کار گرفتن CPITN، استفاده از این شاخص برای تعیین نیازهای درمانی بیماران در کلینیک های دندانپزشکی توصیه می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 387

دانلود 120 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  1 (پی در پی 67)
 • صفحه شروع: 

  33
 • صفحه پایان: 

  39
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  178
 • دانلود: 

  108
چکیده: 

زمینه و هدف: تاثیر وضعیت اقتصادی اجتماعی روی شرایط پریودنتال زنان باردار و افزایش ریسک تولد نوزادان کم وزن و نارس در زنان بارداری که دارای بیماری پریودنتال هستند توسط محققان گزارش شده است. با توجه به عدم وجود اطلاعات اپیدمیولوژیک در خصوص وضعیت پریودنتال زنان باردار شهر کرمان مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت پریودنتال و نیازهای درمانی خانم های باردار روی خانم های باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر کرمان انجام شد.مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی- مقطعی روی 148 زن باردار که به روش خوشه ای تصادفی نمونه گیری شدند انجام شد. ابزار گردآوری داده ها بررسی فرم های اطلاعاتی مشتمل بر دو بخش اطلاعات فردی و وضعیت پریودنتال بر اساس شاخص CPITN بود. معاینات توسط پروپ پریودنتال ویلیامز و آینه مسطح دندانپزشکی انجام گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آماری  χ2 استفاده شد. یافته ها: %14.2 افراد دارای تومور حاملگی و %37.2 دارای افزایش حجم لثه بودند. شاخص CPITN با ماه حاملگی و سن افزایش می یافت. بین شاخص CPITN و متغیرهای سن، سطح مواد، وضعیت اشتغال، تعداد بارداری، تعداد فرزند، ماه فعلی بارداری و مراقبت های قبلی دندانپزشکی و تعداد دفعات مسواک زدن ارتباط آماری معنی دار مشاهده شد.نتیجه گیری: بر اساس یافته های حاصل از این مطالعه به نظر می رسد که برنامه های آموزش بهداشت دهان و دندان در خلال دوران بارداری می توانند به سلامت لثه و نسوج نگهدارنده دندان و هم چنین سلامت نوزاد خانم باردار کمک نمایند.

آمار یکساله:  

بازدید 178

دانلود 108 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2 (پیاپی 24)
 • صفحه شروع: 

  225
 • صفحه پایان: 

  232
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  180
 • دانلود: 

  105
چکیده: 

هدف: پژوهش حاضر، با هدف جمع آوری اطلاعات و ارزیابی میزان شاخص بهداشتی DMFT و وضعیت دهان و دندان در بیماران مبتلا به نشانگان داون انجام شد.روش: برای انجام این پژوهش، با مراجعه به مراکز نگهداری کودکان عقب مانده و همچنین مدارس استثنایی همدان، همه مبتلایان به نشانگان دوان ثبت و ارزیابی شدند و طبق روش استاندارد، DMFT, WHO کودکان بررسی و در فرمهای مخصوص ثبت شد؛ همچنین از طریق پروب کردن هر دندان CPITN فرد ارزیابی شد.یافته ها: در این پژوهش 18 فرد مونث (48.6%) و 19 فرد مذکر (51.4%) مبتلا به نشانگان داون بررسی شدند. 62% گروه مورد پژوهش 12-9 ساله و 38% آنها 17-13 ساله بودند. در مجموع 73% نمونه ها دارای CPITN برابر 1 و 27% دارای CPITN برابر 2 بودند. در میان افراد مونث 72% دارای CPITN برابر 1 و 28% دارای CPITN برابر 2 و در افراد مذکر 74% دارای CPITN برابر 1 و 26% دارای CPITN باربر 2 بودند. میزان DMFT در افراد مونث و مذکر به ترتیب 6.7 و 6.1 بود. میانگین DMFT بیماران به دست آمده این پژوهش 6.4 است.نتیجه گیری: براساس یافته های پژوهش حاضر درصد بالایی از کودکان مبتلا به نشانگان داون همدان، ضایعات پوسیدگی و مشکلات دهان و دندان داشتند؛ لذا نیازمند درمانهای دندان پزشکی، آموزش دقیق و مکرر دها و دندان و کنترلهای دوره ای هستند. همچنین فراهم آوردن امکانات مالی و تجهیزات لازم برای این برنامه ها ضروری به نظر می رسد.

آمار یکساله:  

بازدید 180

دانلود 105 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  38
 • صفحه شروع: 

  2907
 • صفحه پایان: 

  2910
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  3
 • دانلود: 

  56
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3

دانلود 56 استناد 1 مرجع 0
نویسنده: 

مهرداد کاظم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  18
 • صفحه پایان: 

  25
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  23
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 23

دانلود 23 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  107
 • صفحه پایان: 

  112
تعامل: 
 • استنادات: 

  352
 • بازدید: 

  18388
 • دانلود: 

  8987
کلیدواژه: 
چکیده: 

Background: There have been speculations about the effects of hormonal changes and socio-demographic factors on periodontal health during pregnancy.Objective: According to the lack of sufficient epidemiologic information about the periodontal status of pregnant women in Yazd, this study was accomplished to determine the changes of Community Periodontal Index for Treatment Needs (CPITN) during pregnancy and evaluating the possible relationship between this index and demographic characteristics of the mothers.Materials and Methods: This was a longitudinal descriptive study. The samplesincluded 115 pregnant women who were referred to health centers of Yazd, Iran. The mothers’ data were obtained from a questionnaire consisted of 3 parts: consentpaper, demographic data and CPITN records. Examination was performed withdental unit light, flat dental mirror and WHO’s scaled probe.Results: In the beginning of the study, 60.1% of checked sextants had healthy gingival status. 25.9% had code1 and 14% had code 2. Code 3 and 4 were not seen in any sextants. There was a significant relationship between lower CPITN and higher maternal education, occupation and more frequencies of tooth-brushing but there was not a relationship between CPITN and mother’s age and number of pregnancies. CPITN had a significant relationship with increasing of the gestational age.Conclusion: There might be a relationship between increasing the month of pregnancy and more periodontal treatment needs. CPITN Increasing during pregnancy shows the importance of periodontal cares during this period.

آمار یکساله:  

بازدید 18388

دانلود 8987 استناد 352 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2 (مسلسل 41)
 • صفحه شروع: 

  82
 • صفحه پایان: 

  86
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  128
 • دانلود: 

  72
چکیده: 

التهاب لثه در دوران بارداری پدیده رایجی است که اغلب تا ایام شیردهی نیز ادامه دارد. هدف از این مطالعه مقطعی و توصیفی، ارزیابی اندکس CPITN در زنان باردار و شیرده و ارتباط آن با سن افراد در شهر ایلام در سال 1375 می باشد .در همین ارتباط 64 زن باردار و شیرده 46-14 ساله با استفاده از اندکس CPITN از نظر شیوع و نیاز های درمانی پریودنتال تحت معاینه قرار گرفتند. نتایج درمان زنان باردار و شیرده به ترتیب به شرح زیر بود: کد (صفر) لثه سالم، نیازی به درمان ندارد. 22.52% و 14.6%کد (1) لثه همراه با خونریزی ولی فاقد جرم، عمق پاکت کمتر از 3.5 میلی متر است و نیاز به آموزش صحیح دارند. 45.16% و 42.97% کد (2) لثه همراه خونریزی و جرم و عمق پاکت بیش از 3.5 میلی متر است. نیاز به آموزش بهداشت و جرم گیری دارند. 20.19% و 26.95%کد (3) لثه می تواند با جرم و خونریزی باشد. عمق پاکت 4 تا 5 میلی متر و آموزش بهداشت و جرم گیری کامل است. 3.44% و 3.8%کد (4) پاکت بیشتر یا مساوی 6 میلی متر و نیاز به جراحی لثه است. 58% و  0.32%کد(5) نشان دهنده از دست رفتن دندان هاست. 6.26% و 11.39%کد (9) که موارد غیر قابل بررسی را در بر می گیرد. 0.05% و 0.08%دستاورد های این مطالعه نشان می دهد عمده زنان باردار و شیر ده فقط نیازمند آموزش بهداشت هستند و فقط درصد ناچیزی باید تحت درمان جراحی لثه قرار بگیرند که با انجام جرم گیری می توان پاسخ گوی نیاز اکثر آن ها بود .

آمار یکساله:  

بازدید 128

دانلود 72 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  164
 • صفحه پایان: 

  169
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19019
 • دانلود: 

  3616
کلیدواژه: 
چکیده: 

Objective: Diabetes mellitus has multiple effects on oral tissues. Oral symptoms especially periodontal disease and recurrent bacterial and fungal infections seem to vary in patients with different body mass index. The aim of this study was to investigate periodontal treatment needs Index in patients with uncontrolled type 2 diabetes and its relation with body mass index (BMI).Materials and Methods: In this cross-sectional analytical study, 150 individuals with uncontrolled type 2 diabetes referred to Yazd Diabetes Research Center in 2016 were studied in terms of BMI and the Community Periodontal Index of Treatment Needs (CPITN).Patients divided in two groups: BMI of over 30 and under 30. Data obtained from each group analyzed using SPSS software version 16 and Mann-Whitney statistical test was used.Results: The mean of CPITN index was not significantly different in men and women. Also in different age groups, there were no significant differences, except 50 to 59 years range. In this age group, the mean of CPITN in patients with BMI above 30 was 1.926 and in BMI under 30 was 1.5792 (P -value: 0.019). In patients with BMI above 30 the mean of CPITN reported 1.88 in comparison with 1.61 in group with BMI under 30 (P -value: 0.030).Conclusion: The results indicated that diabetic patients with a BMI greater than 30 need more periodontal treatment than patient with BMI less than 30. Also indexes in the age range 50 to 59 years was more prominent which means clinicians have to consider patients with uncontrolled type2 diabetes more carefully for providing oral health when BMI and age are increasing.

آمار یکساله:  

بازدید 19019

دانلود 3616 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
litScript