نتایج جستجو

180

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

18

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
انتشارات انتخاب
حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  87
 • شماره: 

  2 (پیاپی 109)
 • صفحه شروع: 

  166
 • صفحه پایان: 

  171
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  158
 • دانلود: 

  83
چکیده: 

شته ی مومی کلم Brevicoryne Brassicae L.، یکی از آفات مهم کلزا در ایران و برخی کشورهای جهان است. در این پژوهش، پارامترهای رشد جمعیت این شته با روش جدول زندگی دوجنسی روی ارقام مختلف کلزا (Opera، SLM046، RGS000، Okapi، Delgan، Licord، H19 و Modena) در دمای 1± 25 سلسیوس، رطوبت نسبی 5± 65 درصد و دوره ی نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی بررسی شد. بر اساس نتایج به دست آمده، نرخ خالص تولیدمثل (R0) از 11/1± 48/7 تا 24/4± 95/26 نتاج در هر نسل روی هشت رقم کلزا متغیر بود؛ کم ترین مقدار این پارامتر روی ارقام H19 و Okapi و بیش ترین آن روی ارقام Modena، Opera، SLM046، Delgan و Licord به دست آمد. کم ترین نرخ ذاتی افزایش جمعیت (rm) مربوط به حشراتی بود که از ارقام Okapi و RGS000 (به ترتیب 001/0± 176/0 و 002/0± 209/0 بر روز) تغذیه کرده بودند. با این حال، بیشترین مقدار rm مربوط به حشرات پرورش یافته روی ارقام Modena، Opera، Delgan و SLM046 بود. نتایج نشان داد که Okapi و RGS000 به عنوان ارقام مقاوم و Modena، Opera، Delgan و SLM046 به عنوان ارقام حساس به شته B. Brassicae می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 158

دانلود 83 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

دانش کشاورزی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  15
 • صفحه پایان: 

  25
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  71
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 71

دانلود 20 استناد 3 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3 (پیاپی 11)
 • صفحه شروع: 

  183
 • صفحه پایان: 

  190
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  121
 • دانلود: 

  72
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 121

دانلود 72 استناد 0 مرجع 0
strs
نشریه: 

گیاه پزشکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  201
 • صفحه پایان: 

  214
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  101
 • دانلود: 

  32
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 101

دانلود 32 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  191
 • صفحه پایان: 

  198
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  164
 • دانلود: 

  37
چکیده: 

کلزا (Brassica napus L..) یکی از گیاهان دانه روغنی مورد توجه کشاورزان در ایران می باشد. شته مومی کلم BrevicoryneBrassicae (L.) از آفات مهم کلزا در استان آذربایجان غربی است. به منظور ارزیابی مقاومت چهار ژنوتیپ ”RGS“، ”Hyola- 308 “، ”Hyola- 401 “ و ”Sarigol“ نسبت به شته مومی کلم در سال 1389 مطالعه ای در دو بخش مزرعه و گلخانه در منطقه کهریز استان آذربایجان غربی انجام شد. در این تحقیق شاخص آلودگی و تحمل در شرایط مزرعه و آنتی بیوز در شرایط گلخانه مطالعه گردید. در بخش زراعی دو آزمایش جداگانه در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با پنج تکرار تحت شرایط آلودگی طبیعی وپنج تکرار کنترل (عدم آلودگی) در مزرعه کاشته شد. در مزرعه از شاخص آلودگی زراعی و شاخص کاهش تابعی عملکرد در بررسی مکانیسم های مقاومت ژنوتیپ ها استفاده شد. در ارزیابی آنتی بیوز، ژنوتیپ ها در گلدان هایی در 10 تکرار و بر اساس طرح کاملا تصادفی کاشته شدند و نرخ ذاتی رشد جمعیت شته مومی کلم در شرایط گلخانه ای محاسبه گردید. نتایج تجزیه واریانس مرکب شاخص آلودگی اختلاف آماری معنی داری حداقل در سطح احتمال یک درصد برای صفت شاخص آلودگی در بین ژنوتیپ ها و زمان های نمونه برداری نشان داد. تجزیه شاخص کاهش عملکرد و اجزای آن بر پایه بلوک های کامل تصادفی، اختلاف آماری معنی داری حداقل در سطح احتمال یک درصد برای این صفات نشان داد. تجزیه واریانس ساده داده های آزمایش گلخانه ای آنتی بیوز اختلاف آماری معنی داری در سطح احتمال یک درصد برای صفت نرخ ذاتی افزایش جمعیت شته را نشان داد. در نهایت ژنوتیپ ”Sarigol“ بیش ترین شاخص مقاومت گیاهی را در مقایسه با دیگر ژنوتیپ ها دارا بود.

آمار یکساله:  

بازدید 164

دانلود 37 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  187
 • صفحه پایان: 

  196
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  117
 • دانلود: 

  50
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 117

دانلود 50 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1 (پیاپی 41)
 • صفحه شروع: 

  55
 • صفحه پایان: 

  66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  113
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

شته مومی کلم (Brevicoryne Brassicae L.) یکی از آفات مهم کلزا در دنیا می باشد. یکی از روش های کنترل این آفت استفاده از ارقام مقاوم است. بدین منظور مقاومت 21 ژنوتیپ کلزا (Brassica napus L.) به شته مومی کلم طی دو سال زراعی 1384-86 در یک آزمایش مزرعه ای به صورت کرت های خردشده در زمان در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در استان آذربایجان غربی ارزیابی شد. ژنوتیپ های کلزا به عنوان عامل اصلی و پنج تاریخ نمونه برداری به عنوان عامل فرعی درنظر گرفته شدند. آلودگی به آفت شته مومی به طور طبیعی صورت گرفت. آغاز آلودگی در سال اول در اواخر اردیبهشت و در سال دوم در اوایل خرداد مشاهده شد. با کاهش نزولات جوی و گرم تر شدن هوا، میزان آلودگی به شته افزایش یافت. تجزیه واریانس مرکب شاخص آلودگی، اختلاف آماری معنی داری را در سطح احتمال یک درصد بین سال ها، ژنوتیپ ها و تاریخ های نمونه برداری نشان داد. میزان آلودگی سال اول آزمایش بیشتر از سال دوم بود. بالاترین شاخص آلودگی در سال اول در نهم خرداد و در سال دوم در 15 خرداد ثبت شد. میزان آلودگی در آخرین نمونه برداری، همزمان با رسیدگی دانه ها، کاهش یافت. در این آزمایش ژنوتیپ های Modena، Sunday، Opera، Sintara، Sahara، Okapi و Zarfam با شاخص آلودگی کمتر از 4 در گروه مقاوم، ژنوتیپ های ARG-91004، Milena، Orient، ARC-2، SLM046، ARC5 و Talent با شاخص آلودگی 4 تا 6.5 در گروه نیمه مقاوم، ژنوتیپ های Ebonite، Dexter، Elite و Celisius با شاخص آلودگی 6.5 تا 9 در گروه نیمه حساس و ژنوتیپ های Geronimo، Licord و Olpro با شاخص آلودگی بیشتر از 9 در گروه حساس طبقه بندی شدند.

آمار یکساله:  

بازدید 113

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  185
 • صفحه پایان: 

  205
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  164
 • دانلود: 

  86
چکیده: 

پارامترهای زیستی شته مومی کلم  Brevicoryne Brassicae (L.) در سه دمای 20، 25 و 30 درجه سانتی گراد، رطوبت نسبی 5±60 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی داخل اتاق رشد بررسی شد. از 40 عدد پوره سن اول مورد استفاده در سه دمای فوق به ترتیب حدود 40، 55 و 10 درصد آنها موفق به ورود به مرحله بلوغ شدند. اکثر فعالیت های زیستی شته در دمای 30 درجه دچار اختلال شد و تلفات سنگینی به مراحل مختلف زندگی شته وارد شد. طول برخی از دوره های رشدی، طول عمر و میزان پوره زایی شته مومی کلم در دمای 20 درجه به صورت معنی داری بیشتر از دو دمای دیگر بود. در بررسی جدول زندگی شته مومی کلم، مرگ آخرین فرد از گروه مورد مطالعه در دمای 20، 25 و 30 درجه به ترتیب در روزهای سی و سوم، بیست و نهم و شانزدهم اتفاق افتاد. امید به زندگی در نخستین روز آزمایش برای سه دمای فوق به ترتیب 13.63، 10.50 و 7.19 روز تعیین شد. نرخ خالص تولید مثل در دو دمای 20 و 25 درجه (به ترتیب 16.74 و 15.92) تفاوت اندکی با هم داشتند ولی مقدار آن در دمای 30 درجه به شدت کاهش یافت (1.75). نرخ ذاتی افزایش جمعیت در سه دمای 20، 25 و 30 درجه به ترتیب 0.187، 0.226 و 0.042 تعیین شد که نشان می دهد شته مومی کلم در دمای 25 درجه می تواند جمعیت خود را با سرعت بیشتری افزایش دهد و این دما به عنوان یک دمای مطلوب برای این شته محسوب می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 164

دانلود 86 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4 (پیاپی 24)
 • صفحه شروع: 

  333
 • صفحه پایان: 

  341
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  136
 • دانلود: 

  81
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 136

دانلود 81 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  13
 • صفحه پایان: 

  24
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  170
 • دانلود: 

  88
چکیده: 

شته ی مومی کلم، Brevicoryne Brassicae L.، یکی از آفات مهم کلزا در ایران می باشد. در این تحقیق، برخی از پاسخ-های رفتاری شته ی مومی کلم روی پنج رقم کلزا (زرفام، پاراد، سین 3، هایولا 401 و آر جی 4403) در شرایط آزمایشگاهی ارزیابی شد. کمترین نرخ نشو و نمای پورگی و میزان تولید مثل این شته روی رقم زرفام و بیشترین مقادیر آن ها روی رقم آرجی 4403 مشاهده شد. کمترین نرخ ذاتی افزایش جمعیت (rm)، نرخ متناهی افزایش جمعیت (λ ) و نرخ خالص تولید مثل (R0) روی رقم زرفام (به ترتیب 005/0± 24/0 بر روز، 013/0± 27/1بر روز و 09/1± 8/15 ماده/ماده/نسل) و بیشترین مقادیر این پارامترها روی رقم آرجی 4403 (به ترتیب 009/0± 34/0 بر روز، 006/0± 41/1 بر روز و 47/3± 4/72 ماده/ماده/نسل) محاسبه شد. اختلاف معنی داری در طول دوره ی یک نسل (T) شته ی مومی کلم بین ارقام مورد مطالعه مشاهده نشد. کمترین و بیشترین میانگین نرخ رشد نسبی (MRGR) به ترتیب روی رقم زرفام (197/0 میلی گرم/روز) و آر جی 4403 (243/0 میلی گرم/روز) به دست آمد. تغذیه ی شته ی مومی کلم از آوند چوبی در ارقام مقاوم کلزا به صورت ترشحات قرمز رنگ عسلک روی سطح برگ گیاهان تیمار شده با سافرانین مشخص شد. بیشترین و کمترین تعداد قطره-های قرمز ترشح شده به ترتیب روی زرفام و آرجی 4403 مشاهده شد. بنابراین آرجی 4403 مطلوب ترین رقم و زرفام با مطلوبیت کمتر در میان ارقام آزمایشی برای شته ی مومی کلم بودند.

آمار یکساله:  

بازدید 170

دانلود 88 استناد 0 مرجع 0
litScript