نتایج جستجو

209

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

21

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

MOHAMMAD SANABADI AZIZ ROHOLLAH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  50
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

Atriplex CanescensE IS A DOUBLE-BASE PLANT WHICH GROWS IN SALTY AND CALCAREOUS SOILS AND IT HARVESTED IN AUTUMN. THE IMPORTANT USE OF THIS PLANT IS TO FEED LIVESTOCK, TO PREVENT OF DESERT INCREASE AND MOVEMENT OF RUNNING SANDS; AND STABILIZATION. IT IS USED ALONG WITH THE OTHER RANGELAND IN ORDER TO FEED ANIMALS. THE SETTLEMENT OF THE PLANT IS THROUGH DIRECT DISSEMINATION AND CULTIVATION OF 3-4 MONTH TRANSPLANTS WITH 3 METERS DISTANCE OF EACH IS RECOMMENDED IN CULTIVATION AREA. Atriplex IS ALWAYS GREEN AND COLD-RESISTANT. IN FEEDING THE LIVESTOCK THE SEED OF THIS PLANT IS USED TOO. CONSENCE TYPE OF THIS PLANT IS ABLE TO STAND TO -40 CENTIGRADE DEGREE HEATS. IF THE HARVESTING MACHINE OF Atriplex IS CONSTRUCTED WITH REGARD TO PHONOTYPE OF THE PLANT, THERE IS NO NEED TO EXPEND MONEY FOR RECULTIVATION, SEED COLLECTION AND TRANSPLANTING IN THE FIRST YEAR OF FARMING, SO IT SEEMS REMARKABLE ECONOMIZING. ACCORDING TO STATUS OF THE LANDS, SALTY AND DESERT AREAS ARE MORE CONSIDERABLE THAN RANGELANDS AND FORESTS. THE NECESSITY OF UTILIZING THESE LANDS AND PREVENTING OF DESERT PROGRESS, STABILIZING OF RUNNING SANDS AND DESERT REMOVING, Atriplex CONCESENCE HAS MORE ADAPTATION IN REGARD TO OTHER TYPES OF THIS PLANT WITH IRAN CLIMATE. SINCE THE VAST OF CULTIVATION AREA, THE PRUNING AND HARVESTING OF THE PLANT HAS EFFECTIVE FUNCTION IN BETTER GROWTH OF THE PLANT AND IN PURSUANT APPETITIVE TO ANIMAL FEEDING. IN RESULT MANUFACTURING OF THIS MACHINE IS SIGNIFICANT AND NECESSARY.

آمار یکساله:  

بازدید 50

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  4 (پیاپی 93)
 • صفحه شروع: 

  55
 • صفحه پایان: 

  62
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  167
 • دانلود: 

  110
چکیده: 

هدف از این مطالعه بررسی و ارزیابی اثر تیمارهای مختلف بر بهبود خصوصیات جوانه زنی بذر دو گونه Atriplex Canescens و Atriplex lentiformis از خانواده اسفناجیان بود. به منظور ارزیابی اثر تیمارهای مختلف بر بذر این دو گونه، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با 12 تیمار و 4 تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل پیش تیمار نیترات پتاسیم (KNO3) با غلظت های 0.1 و 0.2 درصد و مدت 72 ساعت، گرمادهی یا آبگرم 5 دقیقه و دمای 80 درجه سانتی گراد، تیمار استیل سالیسیلیک اسید در سه سطح 100، 200 و 300 میلی گرم در لیتر، سرمادهی در دمای 4 درجه سانتی گراد به مدت 10 روز، اسید سولفوریک رقیق 60 درصد در دو زمان 5 و 10 دقیقه، تیوره در دو غلظت 0.1 و 0.3 درصد و به مدت زمان 72 ساعت و آب مقطر به عنوان شاهد استفاده شد. در این آزمایش صفات درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی و متوسط زمان جوانه زنی مورد ارزیابی قرار گرفتند نتایج این بررسی نشان داد که تیمار استیل سالسیلیک اسید 100 میلی گرم در لیتر بهترین تیمار در بهبود ویژگی های جوانه زنی بذر گونه A. Canescens بوده است و نیترات پتاسیم 0.1 درصد بیشترین اثر را در بهبود ویزگی های جوانه زنی بذر گونه A. lentiformis داشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 167

دانلود 110 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  3 (پیاپی 32)
 • صفحه شروع: 

  360
 • صفحه پایان: 

  368
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  175
 • دانلود: 

  91
چکیده: 

این پژوهش به منظور ارزیابی نظرات بهره برداران در ارتباط با کشت آتریپلکس در مراتع زرند ساوه انجام شد. بدین منظور پرسشنامه ای در زمینه ارزیابی اثرات کشت آتریپلکس تهیه و نسبت به تکمیل آن از 35 نفر پاسخگو در 9 روستای منطقه اقدام شد. پاسخگویان این بررسی از بین کلیه اهالی و به طور تصادفی انتخاب شدند. بر اساس نتایج نظرسنجی از بهره برداران بعد از کشت آتریپلکس، وضعیت پوشش گیاهی بومی منطقه بهبود یافته، ترکیب دام های منطقه ثابت مانده و از گیاه آتریپلکس تنها به عنوان خوراک دام استفاده می شود. اغلب بهره براداران معتقدند که کشت آتریپلکس باعث افزایش تولید علوفه شده و کیفیت علوفه تولیدی نیز بهتر گردیده و در نتیجه تولید مواد لبنی و گوشت افزایش یافته است. بهره برداران معتقدند که فون منطقه تغییر کرده است. گروهی از بهره برداران نیز عقیده دارند که بر اثر استفاده از این گیاه، دام ها دچار ضایعات روده ای، شیوع اسهال و سقط جنین شده اند. اثرات مذکور به دلیل چرای یکدست و زودرس است، بنابراین با مدیریت صحیح می توان از آتریپلکس به عنوان علوفه بهره برداری کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 175

دانلود 91 استناد 0 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  3 (پی آیند 68) در منابع طبیعی
 • صفحه شروع: 

  15
 • صفحه پایان: 

  21
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  302
 • دانلود: 

  131
چکیده: 

این تحقیق به منظور بررسی تاثیر کشت Atriplex Canescens بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در منطقه طرح بیابان زدایی آغذی گنگ واقع در زاویه زرند ساوه انجام شد. با توجه به هدف تحقیق، از 8 ناحیه آتریپلکس کاری شده و 8 ناحیه شاهد به روش تصادفی – سیستماتیک نمونه برداری انجام شد. با توجه به تراکم بوته های آتریپلکس، پلات های 6 در 8 متر مربع برای نمونه برداری مورد استفاده قرار گرفت. در پلات ها، در منطقه بوته کاری از دو محل زیر و بین بوته ها و در پلات های منطقه شاهد تنها از خاک یک محل نمونه برداری انجام شد. نمونه برداری از خاک زیر بوته ها از دو عمق 0-20 و 20-40 سانتیمتر و از خاک بین بوته ها و پلات های شاهد از عمق های 0-20، 20-40، 40-60 و 60-80 سانتیمتر انجام شد. سپس خصوصیات خاک از قبیل بافت، اسیدیته، هدایت الکتریکی، آهک، ماده آلی، پتاسیم، نیتروژن و فسفر اندازه گیری شد. نتایج نشان می دهد که خصوصیات خاک از قبیل پتاسیم، فسفر، نیتروژن، اسیدیته، ماده آلی و هدایت الکتریکی درعمق 0-20 سانتی متری زیر بوته ها افزایش یافته است. همچنین با افزایش عمق خاک، تاثیر گونه بر خصوصیات خاک کاهش می یابد. به طور کلی در این تحقیق تاثیر کشت گونه A Canescens بر برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مثبت ارزیابی می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 302

دانلود 131 استناد 1 مرجع 5
نشریه: 

بیابان

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  345
 • صفحه پایان: 

  360
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  441
 • دانلود: 

  174
چکیده: 

این تحقیق به منظور بررسی تاثیر کشت Atriplex Canescens بر پوشش گیاهی بومی در منطقه طرح بیابان زدایی آغذی گنگ واقع در زاویه زرند ساوه انجام شد. با توجه به هدف تحقیق، از 8 ناحیه آتریپلکس کاری شده و 8 ناحیه شاهد به روش تصادفی - سیستماتیک و با استفاده از پلات های تو در تو نمونه برداری گردید. پلات گذاری به روش تصادفی- سیستماتیک و در امتداد ترانسیت 200 متری انجام شد. جهت اندازه گیری پوشش بومی از پلات های با ابعاد 3×4 در فصل بهار برای اندازه گیری پوشش علفی و 6×8 متر مربع در پاییز به منظور اندازه گیری گیاهان بوته ای و از پلات های 15×15 متر مربع در پاییز برای اندازه گیری پوشش آتریپلکس استفاده شد. تراکم گونه های گراس و درمنه دشتی نیز در اطراف بوته های آتریپلکس بررسی شد. با استفاده از آزمون مقایسه دو میانگین خصوصیات پوشش در نواحی بوته کاری و نواحی شاهد با هم مقایسه گردید. نتایج نشان داد، کشت گونه آتریپلکس پس از گذشت حدود 8 سال باعث تغییراتی در ترکیب و تنوع گونه ای شده است که ایجاد چنین وضعیتی به دلیل اثرات مثبت (ایجاد میکروکلیما و بهبود خصوصیات خاک) و منفی (رقابت و آللوپاتیک) آتریپلکس و مدیریت حاکم بر منطقه بوته کاری (قرق) می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 441

دانلود 174 استناد 1 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  3 (پی آیند 80) در منابع طبیعی
 • صفحه شروع: 

  204
 • صفحه پایان: 

  211
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  140
 • دانلود: 

  105
چکیده: 

شناخت رابطه گیاه با خاک، به منظور افزایش بهره وری و برآورد اهداف موردنظر در راستای احیای اراضی ضروری است. در این بین انتخاب گونه های گیاهی سازگار و مقاوم به شرایط بیابانی به شناسایی نیازهای اکولوژیکی این گیاهان وابسته است، به طوری که گونه های موردنظر با ویژگی های خاص خود دارای تاثیرات ویژه ای بر محیط رشد خود می باشند و مطالعه رابطه خاک و گیاه می تواند چگونگی این اثرات را مشخص کرده و در برنامه ریزی اهداف مفید باشد. این پژوهش به منظور شناخت اثرات اسفناج وحشی (Atriplex Canescens) بر روی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در استان قم انجام شد. برای نمونه برداری از طرح اسپیلیت پلات استفاده گردید که در آن منطقه کشت شده و نشده به عنوان فاکتورهای بین موردی و عمق های (10-0)، (30-10) و (60-30) سانتی متری خاک به عنوان فاکتورهای درون موردی در نظر گرفته شدند. خصوصیات اندازه گیری شده در خاک شامل بافت، هدایت الکتریکی، اسیدیته، نیتروژن، فسفر، مواد آلی، املاح محلول سدیم، کلسیم، منیزیم، کلر، کربنات و بی کربنات می باشند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تجزیه واریانس فاکتوریل مخلوط (کرت چندبخشی) استفاده گردید. نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد کشت گونه اسفناج وحشی سبب افزایش معنی دار فسفر، پتاسیم قابل جذب، پتاسیم محلول و pH در عمق اول نسبت به عمق دوم و سوم خاک تحت کشت شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 140

دانلود 105 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1 (پیاپی 82)
 • صفحه شروع: 

  73
 • صفحه پایان: 

  79
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  102
 • دانلود: 

  65
چکیده: 

شناخت رابطه گیاه با خاک، به منظور افزایش بهره وری و برآورد اهداف موردنظر در راستای احیا اراضی ضروری است. در این بین انتخاب گونه های گیاهی سازگار و مقاوم به شرایط بیابانی به شناسایی نیازهای اکولوژیکی این گیاهان وابسته است، بطوریکه گونه های موردنظر با ویژگی های خاص خود دارای تاثیرات ویژه ای بر محیط رشد خود می باشند و مطالعه رابطه خاک و گیاه می تواند چگونگی این اثرات را مشخص کرده و در برنامه ریزی اهداف مفید باشد. این پژوهش به منظور شناخت اثرات اسفناج وحشی (Atriplex cαnescens) بر روی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در استان قم انجام شد. برای نمونه برداری از طرح اسپیلیت پلات استفاده گردید که در آن منطقه کشت شده و نشده به عنوان فاکتورهای بین موردی و عمق های (0-10)، (10-30) و (30-60) سانتیمتری خاک به عنوان فاکتورهای درون موردی در نظر گرفته شدند. خصوصیات اندازه گیری شده در خاک شامل بافت، هدایت الکتریکی، اسیدیته، نیتروزن، فسفر، مواد آلی، املاح محلول سدیم، کلسیم، منیزیم، کلر، کربنات و بی کربنات می باشند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تجزیه واریانس فاکتوریل مخلوط (کرت چندبخشی) استفاده گردید. نتایج تجزیه و تحلیل نشن داد کشت گونه اسفناج وحشی سبب افزایش معنی دار فسفر، پتاسیم قابل جذب، پتاسیم محلول و pH در عمق اول نسبت به عمق دوم و سوم خاک تحت کشت شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 102

دانلود 65 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  38
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 38

دانلود 23 استناد 3 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  43
 • دانلود: 

  9
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 43

دانلود 9
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1996
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  83
 • صفحه شروع: 

  997
 • صفحه پایان: 

  1005
تعامل: 
 • استنادات: 

  424
 • بازدید: 

  3398
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3398

دانلود 3992 استناد 424 مرجع 0
litScript