نتایج جستجو

79

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

8

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

خسروی حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  47
 • صفحه پایان: 

  51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  42
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله عناصر-𝑛  انگل گروهی راست را مورد مطالعه قرار می دهیم. با تغییر گروهی که توسط نیومن و نیکل ساخته شده است، برای هر 𝑛≥5 یک گروه دو مولده G=〈a,b〉 با این خاصیت می سازیم که در آن b یک عنصر -𝑛 انگل راست است ولی [bk , 𝑛α] از مرتبه نامتناهی است هرگاه .kÏ {0,1} اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 42 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  165
 • صفحه پایان: 

  179
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  58
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 58 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

DAGHIGH H. | BAHRAMIAN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  55
 • صفحه پایان: 

  64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14344
 • دانلود: 

  11944
کلیدواژه: 
چکیده: 

Let E be an elliptic curve over the finite field Fq, P a point in E(Fq) of order n, and Q a point in the group generated by P. The discrete logarithm problem on E is to find the number k such that Q = kP. In this paper we reduce the discrete logarithm problem on E[n] to the discrete logarithm on the group F*q , the multiplicative group of nonzero elements of Fq, in the case where n ï q - 1, using generalized jacobian of E.

آمار یکساله:  

بازدید 14344

دانلود 11944 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  25
 • صفحه پایان: 

  36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  218
 • دانلود: 

  78
چکیده: 

به منظور تعیین نیاز فسفر در جیره میگوی آب شیرین، Astacus leptodactylus، 5 جیره با مقدار انرژی، پروتئین و چربی یکسان آزمایش شد. جیره ها با استفاده از یک جیره پایه حاوی کازئین، ژلاتین، دکسترین، نشاسته، روغن سویا، روغن ماهی، مخلوط ویتامینی و مخلوط مواد معدنی عاری از فسفر ساخته شد. سطوح مختلف مکمل فسفر شامل صفر1.5, 1, 0.5,  و 2% با افزودن منوسدیم دی هیدروژن فسفات به جیره پایه تنظیم گردید. شاه میگو با میانگین وزن اولیه 8.16 ± 1.91 g  به مدت 80 روز تغذیه شدند.کمترین افزایش وزن (1.06g) در تیمار حاوی صفر درصد مکمل فسفر و بیشترین آن در تیمار دارای 1.5 و 2% مکمل فسفر (بترتیب 2.34 و 2.52g) مشاهده گردید. این اختلاف از نظر آماری نیز معنادار بود (p<0.05). بازماندگی شاه میگوی تغذیه شده با جیره های واجد سطوح پایین مکمل فسفر (0.5, 0 و 1%) کمتر و در میگوی تغذیه شده با جیره های 1.5 و 2% مکمل فسفر بیشتر بود، اما اختلاف معناداری بین میانگین تیمارهای آزمایشی از نظر بازماندگی به دست نیامد (p>0.05). براساس رابطه رگرسیون بین مقدار فسفر جیره و افزایش وزن، میزان نیاز فسفر در جیره غذایی شاه میگو حدود %1.3 تعیین گردید. بنابراین به نظر می رسد افزودن مکمل فسفر در جیره غذایی شاه میگوی آب شیرین ضرورت دارد. همچنین پیشنهاد می گردد در فرمولبندی جیره های کاربردی برای این گونه مقدار فسفر %1.5-1 در نظر گرفته شود.

آمار یکساله:  

بازدید 218

دانلود 78 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  202
 • دانلود: 

  92
چکیده: 

خرچنگ دراز آب شیرین Astacus leptoductylus از آبزیان با ارزش و اقتصادی دریای خزر و حوضه آبریز آن می باشد که از ارزش صادراتی قابل توجهی برخوردار است. در تحقیق حاضر جهت بررسی تغییرات ظاهری و بافت شناسی گناد خرچنگ دراز آب شیرین نر و ماده طی یک چرخه تولید مثلی در شرایط پرورشی و تاثیر تراکم مولدین بر برخی از شاخص های تولید مثلی، از مولدین ماده و نر 2 ساله پرورش یافته در 9 استخر خاکی در سه تیمار با تراکم 3، 5 و 7 عدد خرچنگ در متر مربع و هر تیمار با سه تکرار، طی مدت 10 ماه (از خرداد تا اسفند) نمونه برداری شد. شاخص گنادی مولدین و مراحل رسیدگی گناد با استفاده از بافت شناسی کلاسیک مورد بررسی قرار گرفت. بیشترین میانگین شاخص گنادی مولدین ماده به ماه آذر و در مولدین نر به ماه تیر و آبان تعلق داشت. هفت مرحله رسیدگی جنسی در ماده ها و 6 مرحله رسیدگی در نرها تشخیص داده شد. اختلاف معنی داری در میزان شاخص گنادی در سه تیمار مشاهده نشد. با توجه به نتایج حاصل، می توان گفت فعالیت تولیدمثلی مولدین پرورشی در اواخر آذر رخ داد. همچنین شاخص تراکم تا 7 عدد خرچنگ در هر متر مربع تاثیری بر میزان رسیدگی جنسی نداشت.

آمار یکساله:  

بازدید 202

دانلود 92 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  48
 • صفحه شروع: 

  26
 • صفحه پایان: 

  32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  183
 • دانلود: 

  85
چکیده: 

زمینه و هدف: افزایش استفاده از نانو ذرات نقره در آینده موجب سرازیر شدن این ماده به محیط زیست خواهد شد و می تواند مشکلات بهداشتی و محیط زیستی برای انسان و دیگر موجودات به همراه داشته باشد. در این راستا استفاده از اندیکاتورهای زیستی به منظور پایش و کنترل محیط زیست ضروری به نظر می رسد. از این رو هدف این پژوهش، بررسی قابلیت میزان تجمع زیستی نانو ذرات نقره در بافت های آبشش، روده و هپاتوپانکراس خرچنگ دراز آب شیرین، به عنوان یک گونه اندیکاتور محیطی، در شرایط آزمایشگاهی می باشد.روش بررسی: در این مطالعه از 15 عدد خرچنگ دراز آب شیرین نر بالغ Astacus leptodactylus صیدشده از رودخانه ارس استفاده گردید. خرچنگ ها به مدت 6 روز در معرض غلظت های 0، 0.1، 0.25، 0.5 و 1 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره کلوئیدی قرار گرفتند. سپس میزان تجمع فلز نقره در بافت های روده، آبشش و هپاتوپانکراس با استفاده از دستگاه جذب اتمی مورد سنجش قرار گرفت. برای مقایسه میزان تجمع نانو ذرات نقره در بافت ها از آزمون واریانس یک طرفه استفاده گردید.یافته ها: بنابر یافته های این مطالعه بالاترین میزان تجمع نقره در بافت آبشش صورت گرفت. همچنین میزان تجمع در دو بافت هپاتوپانکراس و روده وابسته به غلظت نانو ذرات نقره در آب بود، به طوری که در غلظت های پایین میزان تجمع در بافت روده بیشتر از هپاتوپانکراس بوده و در مقابل در غلظت های بالا میزان تجمع در هپاتوپانکراس بیشتر بوده است.نتیجه گیری: در این مطالعه، میزان تجمع زیستی نقره به فاکتورهای بافت و غلظت نانو ذرات نقره در آب وابسته بود. همچنین با توجه به تجمع بالای نقره در بافت آبشش خرچنگ دراز آب شیرین نسبت به بافت های دیگر، این اندام می تواند به عنوان بافت هدف مناسب معرفی گردد. مطالعات بیشتر به منظور به دست آوردن اطلاعات جامع تر در مورد سازوکار اثرگذاری و تجمع نانو ذرات نقره در بافت های مختلف این جانور آبزی ضروری می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 183

دانلود 85 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  42
 • صفحه پایان: 

  57
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  94
 • دانلود: 

  75
چکیده: 

در این بررسی 40 قطعه شاه میگوی آب شیرین (Astacus leptodactylus) بالغ، بصورت زنده از سد ارس تهیه شده و پس از تجویز خوراکی فرمالین 10 درصد و برداشت کوتیکول به مدت یک هفته در فرمالین 10 درصد نگهداری شدند. پس از تهیه مقاطع بافتی به روشهای استاندارد توسط روش هماتوکسیلین-ائوزین، پریودیک اسیدشیف، آلسین بلو، وون کوسا و ماسون تری کروم رنگ آمیزی وبوسیله میکروسکوپ نوری بررسی شدند. نتایج نشان داد هپاتوپانکراس ازخارج توسط کپسولی نازک ازبافت همبندی پوشیده شده وغدد لوله ای مرکب بوده که در مقطع عرضی، این لوله ها دارای مجرایی ستاره ای شکل متشکل از یک ردیف سلول هرمی تا استوانه ای شامل سلول های استوانه ایی بازوفیلیک با هسته یوکروماتینه (سلول های رشته ایی) و سلول های ترشحی با سیتوپلاسم مملو از ترشحات واکوئله می باشد. تراکم سلول های ترشحی جدار غدد هپاتوپانکراس بیشتر از سلول های استوانه ایی بازوفیلیکی بوده که برروی یک غشاء پایه قراردارند. ترشحات موجود در سیتوپلاسم سلول های ترشحی از نوع ترکیبات غیرکربوهیدراته بوده و بافت همبندی از نوع سست است و درسیتوپلاسم سلول های جداری غدد هپاتوپانکراس هم ترکیبات کلسیمی وجود دارد، که تراکم آن درسلول های رشته ای به حد اکثر خود می رسد. می توان گفت که هپاتوپانکراس سلولهای متفاوت با وظایف گوناگون دارد که برخی سلولها مانند سلولهای S ترشح کننده آنزیم بوده و سلولهای F رشته ای ممکن است محل اندوسیتوز باشند. همچنین سلولهایی که حاوی مقادیر زیادی کلسیم هستند را می توان بعنوان سلولهای R نامگذاری نمود که نقش ویژه ای در ذخیره کلسیم و استفاده از آن در جریان چرخه های زیستی از قبیل پوست اندازی خواهند داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 94

دانلود 75 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1373
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  13
 • صفحه پایان: 

  22
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  54
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 54

دانلود 23 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  14
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  165
 • دانلود: 

  84
چکیده: 

با توجه به فعالیت های مختلف انسانی در محدوده حوضه آبریز تالاب انزلی و ورود آلاینده های مختلف از جمله عناصر سنگین به این اکوسیستم آبی و جذب و تجمع احتمالی آنها در پوسته و عضله شاه میگو که یکی از کفزیان بومی تالاب انزلی بوده و از ارزش غذایی و اقتصادی بسیار بالایی برخوردار است، نمونه برداری آب و رسوبات بستر از 18 ایستگاه و در مورد شاه میگو از 15 ایستگاه انجام پذیرفت. پس از زیست سنجی و توزین شاه میگو، هضم شیمیایی نمونه ها طبق روش استاندارد بین المللی صورت گرفت و توسط دستگاه جذب اتمی میزان عناصر سنگین شامل کروم، روی، سرب، نیکل و وانادیوم در آب، رسوبات بستر، پوسته و عضله آن اندازه گیری گردید.میانگین میزان عناصر کروم، روی، سرب، نیکل و وانادیوم در آبهای تالاب انزلی به ترتیب 4.6، 184.5، 8.28، 9.27 و 1.47 میکروگرم در لیتر می باشد که در مقایسه با استانداردهای جهانی برای آب آشامیدنی مناسب نبوده، اما برای آبیاری و آبزی پروری مناسب می باشد.هر چند که میزان عناصر سنگین در رسوبات در حد بالایی است، اما این مقدار در محدوده میزان قابل تحمل برای آبزیان می باشد.هیچگونه همبستگی بین اندازه و وزن شاه میگو با میزان جذب و تجمع عناصر در پوسته و عضله آنها وجود نداشت، اما همبستگی معنی دار و مستقیمی بین میزان عناصر سنگین در آب و رسوبات و همچنین بین رسوبات، پوسته و عضله شاه میگو در تالاب انزلی وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 165

دانلود 84 استناد 1 مرجع 5
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  24
 • صفحه پایان: 

  32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7790
 • دانلود: 

  3936
کلیدواژه: 
چکیده: 

For many aquatic animals olfactory has an important role in food searching and intake. Amino acids are the large group of olfactory stimulants in feeding behavior of aquatic organism. The aim of the study was to determine the olfactory preference in crayfish (Astacus leptodactylus). Crayfish juveniles (6 to 8 cm L) were exposed to 20 amino acids, and two positive and negative controls, in laboratory condition. Experiments were carried out in 6 replicates. In the qualitative evaluation of crayfishs responses, Aspargine and Sistine stimulated a significant and obvious feeding reaction. The quantitative evaluation confirmed the effect of Asparagine but showed weak response for Sistine. Phenylalanine, threonine, tyrosine, methionine, and lysine promoted low positive response. The quantitative evaluation verified this result except for tyrosine and phenylalanine. Other amino acids didn’t show considerable attractive effects on feeding behavior. The quantitative evaluation confirming the results of pervious observation showed the well apparent response for glycine and thriptophan. The responses for aspartic acid, serine, acid glutamic and proline were sufficiently positive. According to the results asparagine could be considered as a suitable appellant for Astacus leptodactylus.

آمار یکساله:  

بازدید 7790

دانلود 3936 استناد 0 مرجع 0
litScript