نتایج جستجو

887

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

89

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  417-426
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1033
 • دانلود: 

  232
چکیده: 

مقدمه: اصلاح اوربایت عمیق به همراه دست یابی به ثبات دراز مدت هنوز یکی از دغدغه های بسیاری از ارتودنتیست ها است. سه روش اصلی اصلاح این مشکل به کارگیری روش Bypass Arch ریکتز، Segmented base Arch برستون و هم چنین بهره بردن از انکوریج های استخوانی موقت می باشد. این مطالعه با هدف بررسی و مقایسه اثرات مختلف دو تکنیک ریکتز و برستون حین درمان اوربایت عمیق انجام شد.مواد و روش ها: در این مطالعه کارآزمایی بالینی، 18 بیمار مونث با اکلوژن کلاس I و II با اوربایت بیشتر از 4 میلی متر، انتخاب شدند. نمونه ها به دو گروه 9 تایی (الف) و (ب) تقسیم شده و در گروه (الف) از روش ریکتز و در گروه (ب) از روش برستون استفاده شد. در هر گروه 15 فک مورد مطالعه قرار گرفت. رادیوگرافی های لترال سفالومتری قبل و پس از اینتروژن جهت بررسی نتایج مورد استفاده قرار گرفتند.برای آنالیز داده ها از آزمون آماری t-test Student و نرم افزار SPSS نسخه 18استفاده شد (a=0.05).یافته ها:تفاوت بین میانگین اینتروژن واقعی در دو گروه الف و ب از لحاظ آماری معنی دار بود (p value =0.014) و تفاوت میانگین اکستروژن در دو گروه الف و ب نیز از لحاظ آماری معنی دار بود (p value=0.047). تفاوت میانگین کاهش اوربایت در دو گروه الف و ب معنی دار نبود (p value=0.704). تفاوت میانگین اینتروژن کاذب (p value=0.02)، تغییر در محور طولی دندان های خلفی (p value=0.047) و زاویه بین محور طولی دندان های قدامی بالا و پایین (p value=0.002) از لحاظ آماری معنادار بود.نتیجه گیری: با در نظر گرفتن محدودیت های پژوهش فعلی، نتایج به دست آمده از این مطالعه برتری روش برستون در انجام اینتروژن دندان های قدامی با حرکات جانبی نامطلوب کمتر را تایید می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 1033

دانلود 232 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  177-189
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  789
 • دانلود: 

  317
چکیده: 

اکثر مدل های غیرخطی بر پایه مدل سازی میانگین خطا توسعه یافته اند اما مدل های غیرخطی خودهمبسته با واریانس شرطی، بر پایه مدل سازی واریانس داده های سری باقی مانده استوار هستند. این مدل ها با ترکیب شدن با مدل های خطی، تا حدودی دقت مدل سازی و پیش بینی ها را افزایش می دهند. در این مطالعه با استفاده از داده های تراز سطح آب دریاچه ارومیه در دوره آماری 91-1352، مدل های خودهمبسته با میانگین متحرک و دو خطی و دو مدل ترکیبی (خودهمبسته با میانگین متحرک با واریانس شرطی) و (دو خطی با واریانس شرطی) مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای انتخاب مدل های خانواده آرما از معیار آکائیکه و برای صحت سنجی مدل ها از دو آزمون همبستگی و میانگین جذر واریانس خطا استفاده شد. نتایج صحت سنجی مدل های ARMA، BL، ARMA- Arch و BL- Arch به ترتیب ضریب همبستگی 0.707، 0.618، 0.792 و 0.704 بین داده های محاسباتی و مشاهداتی و میانگین جذر واریانس خطا 836/2، 309/4، 031/2 و 411/4 را نشان داد. هم چنین نتایج نشان داد در مورد مدل آرما، تلفیق مدل خطی و غیرخطی، دقت مدل افزایش پیدا کرد ولی در مورد مدل دو خطی دوخطی، تلفیق دو مدل غیرخطی باعث کاهش نسبتا کم دقت مدل شد. به طور کلی نتایج نشان داد که با تلفیق دو مدل ARMA و Arch، میزان خطای مدل حدود 28درصد کاهش و با تلفیق دو مدل غیرخطی، میزان خطای مدل حدود 2 درصد افزایش یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 789

دانلود 317 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  298
 • دانلود: 

  162
کلیدواژه: 
چکیده: 

CRACKING IS ONE OF THE MOST SERIOUS PROBLEMS AFFECTING THE CONCRETE DAMS AND GROUT INJECTION HAS PROVEN AN EFFICIENT REPAIR METHOD. THE DANIEL-JOHNSON DAM IS THE LARGEST MULTIPLE Arch DAM IN THE WORLD. SINCE THE CONSTRUCTION OF THE DAM, NUMEROUS GROUTING CAMPAIGNS HAVE BEEN CARRIED OUT IN ORDER TO ELIMINATE WATER INFILTRATION FROM CRACKS, AND FROM THE CONCRETE-ROCK INTERFACE. HOWEVER, IN SOME CASES, THE INJECTION PROVOKED THE PROPAGATION OF THE EXISTING CRACKS OR THE INITIATION OF NEW ONES. FOR THIS REASON, AS WELL AS TO VERIFY THE CONTRIBUTION OF AN INJECTION TO THE SAFETY OF THE DAM IN 1985 HYDRO-QUEBEC APPLIED A MORATORIUM ON ALL FUTURE INJECTION WORK AT THE DANIEL-JOHNSON DAM.THEREFOR SINCE 1986, HYDRO-QUEBEC HAS BEEN CARRYING OUT AN APPLIED RESEArch PROJECT ON THE PERFORMANCE GROUTING OF THE CRACKS FOR DANIEL-JOHNSON DAM, SPECIALLY FOR Arch 5-6. THE Arch 5-6, LOCATED TO THE RIGHT OF THE CENTRAL Arch, REVEALED THE PRESENCE OF TWO PLUNGING CRACKS. TWO GROUTING CAMPAIGNS HAD PREVIOUSLY BEEN CARRIED OUT IN 1976 AND 1982, IN THIS Arch, IN ORDER TO REDUCE WATER INFILTRATION FROM THE PLUNGING CRACKS. BETWEEN 1987 AND 1992, WATER INFILTRATION IN THE Arch 5-6 INCREASED FROM 5 L/S TO 15 L/S. SUBSEQUENTLY, AN EXTENSIVE INVESTIGATION PROGRAM WAS CARRIED OUT TO DETERMINE THE EXACT LOCATION, EXTENT AND CHARACTERISTICS OF THE CRACKS USING NEW TECHNOLOGIES. FURTHER EMPHASIS WAS PUT ON THE RESEArch PROGRAM TO IDENTIFY A GROUTING PROCEDURE THAT WOULD BE SAFE AND DURABLE.THIS PAPER PRESENTS RESULTS OF LABORATORY RESEArch PROGRAM AND THE INJECTION CAMPAIGN OF Arch 5-6. IN THE FIRST PART OF PROJECT, DIFFERENT TYPES OF CEMENT, WITH DIFFERENT WATER-CEMENT RATIOS WITH OR WITHOUT ADMIXTURES, WERE TESTED AT 4, 10 AND 20OC. THE LARGE NUMBER OF VARIABLES ALLOWED US TO ASSESS THEIR INFLUENCE ON THE GROUTS' RHEOLOGICAL AND PHYSICO-MECHANICAL PROPERTIES. THEN, THE SELECTED PRODUCTS WERE INJECTED IN INSTRUMENTED CONCRETE SLABS (2.62 M X 1.42 M X 0.40 M). THIS STEP PERMITTED TO EVALUATE THE QUALITY AND EFFICIENCY OF THE GROUTING PRODUCTS, EQUIPMENT AND PROCEDURES. FOR THE SECOND PART OF PROJECT, THIS PAPER DESCRIBES THE RESULTS OF THE INVESTIGATION AND SOME DETAILS OF THE GROUTING CAMPAIGN, WHICH CARRIED OUT IN JANUARY 1999.

آمار یکساله:  

بازدید 298

دانلود 162
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

ASADMOBINI ATEFEH | SABZI FERIDOUN | Heidari Aghigh

نشریه: 

ACTA MEDICA IRANICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  57
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  725-727
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  37087
 • دانلود: 

  31364
چکیده: 

Aortic rupture and pseudoaneurysm formation in the anterior Arch of congenital double aortic Arch anomaly associated with a coarctation is an exceedingly rare complication of aortic vascular ring. This is a case report of a double aortic Arch with an anterior Arch pseudoaneurysm, presenting with chest pain, respiratory distress, and hypotension. The patient underwent open-heart surgery with resection of the anterior Arch pseudoaneurysm and bypassing of the coarctation with ascending aorta to descending aorta connection with a Dacron tube graft. Posterior aortic Arch entering to pseudoaneurysm by a vertical artery also connected to the main Dacron tube by another small size of the Dacron tube. The postoperative course was complicated by chylothorax and respiratory distress that managed with prolonged preservation of chest tubes, chest physiotherapy, and low lipid content diet. One year follow-up with C_T angiography revealed the patency of both the Dacron tube and patient was in good condition.

آمار یکساله:  

بازدید 37087

دانلود 31364 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ENGLE R.F. | KRONER K.F.

نشریه: 

ECONOMETRIC THEORY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1995
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  122-150
تعامل: 
 • استنادات: 

  462
 • بازدید: 

  32225
 • دانلود: 

  29437
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 32225

دانلود 29437 استناد 462 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  52696
 • دانلود: 

  51887
چکیده: 

A 4-year old boy with a history of poor feeding, dyspnea and irritability while feeding that started since infancy, was referred to our center. Long-term examination of the disorder was started by echocardiography since he was one-month old and was performed when he was 2 years old. Although in all those evaluations, right sided aortic Arch (RSAA) and increased right ventricle (RV) and pulmonary artery (PA) pressures were noticed, the definite diagnosis was not reached at that occasion. The patient was referred to our radiographic center and preceeded to undergo CT angiography with multislice spiral thin section scans plus maximum intensity projection (MIP), multiplanar reconstruction (MPR) and volume rendering techniques. The computed tomography (CT) angiographic findings revealed type C aortic Arch interruption with right sided aortic Arch which is a very rare condition and only one similar case has been previously reported in the literature. Interestingly, almost all types of right sided aortic Arch interruptions reported so far were of type B. The reason why our case is type C could be explained from an embryologic point of view. Explanation of this case could be helpful and attractive since echocardiographic and angiographic findings were not definitive enough for final diagnosis of this case. The symptoms intensified after repairing the patient’ s ventricular septal defect (VSD); however, definite diagnosis was obtained by CT angiography. What makes this case report more important is that the authors believe that diagnostic methods in developed countries are able to diagnose this congenital heart disease sooner in neonatal or even in prenatal periods, resulting in a lower incidence of presentation of similar cases in childhood.

آمار یکساله:  

بازدید 52696

دانلود 51887 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  106-113
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  258
 • دانلود: 

  116
چکیده: 

شناسایی تغییرات معنادار در شاخص های کلیدی فرآیندهای مالی یکی از نکات مورد توجه در سال های اخیر و پس از بحران های مالی می باشد. نمودارهای کنترل یکی از ابزارهای قدرتمندمورد استفاده در این زمینه می باشد. نکته قابل توجه در استفاده عملی از نمودارهای کنترل، تخمین پارامترهای فرآیند بر اساس داده های در دسترس می باشد. علیرغم تحقیقات گسترده در زمینه بررسی تاثیر تخمین پارامترها بر روی عملکرد نمودارهای کنترل، تحقیقات کمی بر روی فرآیندهایی با مشاهدات وابسته زمانی صورت گرفته است. با توجه به اهمیت و کاربرد گسترده مدل سری زمانی Auto Regressive Conditional Heteroskedasticity (Arch) در پایش فرآیندهای مالی، در این مقاله، به بررسی تاثیر اندازه نمونه اولیه برای تخمین پارامترهای مدل بر روی عملکرد نمودارهای کنترل فاز 2 پرداخته می شود. عملکرد هر یک از نمودارهای کنترل با استفاده از مطالعات شبیه سازی و بر اساس معیارهای AARL و SDARL بررسی و نتایج حاصل تشریح می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 258

دانلود 116 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  50
 • صفحات: 

  101-120
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  1430
 • دانلود: 

  464
چکیده: 

با عنایت به اهمیت نرخ ارز در بازارهای تجارت خارجی توجه به نوسانات نرخ ارز نیز اهمیت خاصی دارد. هدف اساسی در این مقاله ارزیابی اثر اخبار بر نوسانات نرخ ارز در ایران با استفاده از خانواده الگوهای خودرگرسیون ناهمسان واریانس شرطی (Arch) بوده است. برای این منظور، از الگوی متقارن GArch و الگوهای نامتقارن TGArch،EGArch  و APGArch استفاده بعمل آمده است، تا برآورد تاثیر اخبار نوسانات در ایران بپردازیم. برای این منظور از داده های روزانه نرخ ارز 1208 داده استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از تاثیر نامتقارن اخبار بر نوسانات نرخ ارز در ایران است. یعنی، تاثیر اخبار بد (منفی) بر نوسانات نرخ ارز بیشتر از تاثیر اخبار خوب (مثبت) می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1430

دانلود 464 استناد 3 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  4/2
 • صفحات: 

  175-186
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  606
 • دانلود: 

  242
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 606

دانلود 242 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  3-4
 • شماره: 

  2-3
 • صفحات: 

  66-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  53114
 • دانلود: 

  24880
کلیدواژه: 
چکیده: 

A 28- year- old woman was admitted because of uncontrolled hypertension following delivery. Aortography showed severe coarctation of the aortic Arch, and a large- sized aneurysm that was located in the aortic Arch distal to the left common carotid artery. The patient was scheduled for surgery. The coarctation was removed and the aortic Arch was replaced with a 28-mm Dacron tube, and the left subclavian artery was reimplanted to the Dacron tube. The patient tolerated the procedure well and was discharged from hospital 15 days later.

آمار یکساله:  

بازدید 53114

دانلود 24880 استناد 0 مرجع 0
litScript