نتایج جستجو

659

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

66

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  341
 • صفحه پایان: 

  350
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  189
 • دانلود: 

  89
چکیده: 

در بررسی ها و مطالعات انجام گرفته ارتباط مرفولوژی مغز گونه های مختلف ماهیان با رفتارهای اکولوژیکی مشخص شده است. تحقیقات بسیاری برروی مغز ماهیان استخوانی و ماهیان غضروفی انجام گرفته، اما بررسی بر روی مغز ماهیان غضروفی-استخوانی صورت نگرفته است. در این پروژه مغز دو گونه از ماهیان خاویاری شامل Acipenser Stellatus (ازون برون) و  Acipenser persicus(قره برون) مورد بررسی قرار گرفت. اندازه نسبی مغز (Encephalization)  و توسعه 4 منطقه مغز مورد توجه قرار گرفت، که شامل دو منطقه تکمیلی (شامل مخچه و مغز پیشین) و دو منطقه حسی (شامل بصل النخاع و مغز میانی) در دو ماهی فوق می باشد. سپس مقایسه ای بین ماهیان استخوانی، غضروفی و ماهیان خاویاری انجام شد. نتایج نشان داد که توسعه بخش تکمیلی در این دو گونه بیشتر از بخش حسی است. این ماهیان از مخچه بزرگی برخوردار هستند که تقریبا بیشتر از 60% کل مغز را تشکیل داده و قسمت اعظم بخش تکمیلی را به خود اختصاص می دهد. این در حالی است که در ماهیان استخوانی حجم عمده مغز را مغز میانی (مزن سفالون) و در ماهیان غضروفی عمدتا مغز پیشین (تلن سفالون) تشکیل می دهد. اندازه نسبی مغز در ازون برون کمتر از قره برون می باشد. با این وجود شدت تغییرات اندازه قسمت های مختلف مغز به اندازه کل مغز تقریبا در دو گونه برابر است.

آمار یکساله:  

بازدید 189

دانلود 89 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  31
 • صفحه پایان: 

  48
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  216
 • دانلود: 

  92
چکیده: 

بمنظور شناسایی شاخص ‏های مناسب فیزیولوژی تکثیر و رفع معضلات موجود در تکثیر مصنوعی ماهیان ازون ‏برون، بکارگیری فرمولاسیون جدید از GnRH و ترکیب تلفیقی آنتی ‏دوپامین دامپریدون از طریق روشی نوین و برای اولین ‏بار در کشور به انجام رسید. 60 عدد مولد ازون‏ برون صید شده از صیدگاههای رودخانه سفیدرود در استان گیلان شامل 40 عدد مولد ماده و 20 عدد مولد نر از طریق تزریق یک مرحله ‏ای در مولدین نر و دو مرحله ای در  مولدین ماده (بصورت کنترل بیوفیزیولوژیک) مورد مطالعه قرار گرفتند.جهت افزایش ویسکوزیته محلول تزریقی در فرآیند جذب، پس از تزریق عضلانی در دومین پلاک پشتی از پروپیلن گلایکل (PG) استفاده شد. تیمارهای مورد مطالعه شامل مقادیر 10، 15، 20 و 30 میکروگرم به کیلوگرم وزن بدن از GnRH همراه با مقادیر 1 و 2 میکروگرم به کیلوگرم وزن بدن دامپریدون برحسب درجه رسیدگی مولدین بود.شاخص قطبیت (PI) رسیدگی جنسی در مولدین ماده با استفاده از تعیین موقعیت هسته زایشی (GV) و در مولدین نر براساس کیفیت گناد (testis) و اسپرماتوزوئیدها انجام پذیرفت. شاخص رسیدگی جنسی (GV) در مولدین ماده مورد بررسی در محدوده 3.64 الی 14.3 بود.نتایج حاصل مبین آن است که کاهش سطوح استرس در مراحل صید، حمل و نقل، نگهداری و دستکاری و انتخاب مولدین با مورفولوژی مطلوب، امکان افزایش توان تولید مثلی در مولدین را موجب خواهد شد.تحلیل یافته ‏ها حاکی از آن است که مولدین نر در مقادیر 20 و 30 میکروگرم به کیلوگرم وزن بدن از GnRH بترتیب همراه با مقادیر 1 و 2 میکروگرم به کیلوگرم وزن بدن دامپریدون و مولدین ماده در مقادیر 10، 15 و 20 میکروگرم به کیلوگرم وزن بدن از GnRH بهمراه مقدار 2 میلی گرم بر کیلوگرم دامپریدون در صورت دارا بودن شرایط مناسب فیزیولوژیک از جمله شاخص زیستی کنترل مهاجرت هسته زایشی تا بروز پدیده GVBD مناسبترین شرایط جهت اوولاسیون، اسپرم ‌دهی و در نتیجه تکثیر مصنوعی را برحسب وضعیت مطلوب درجه حرارت آب دارا می‏باشند.با توجه به یافته‏ های حاصل در صورت دارا بودن کیفیت مورفولوژیک و فیزیولوژیک مناسب در مولدین، امکان جایگزینی فرمولاسیون جدید GnRH با ماده تلفیقی دامپریدون که طی مطالعات حاضر بدست آمده است براساس دستورالعملی جدید با راندمان بالا و بعنوان جایگزین علمی بسیار مناسب برای عصاره هیپوفیز و سایر آنالوگهای گنادوتروپینی جهت انجام تکثیر مصنوعی در ماهیان مولد ازون ‏برون در مراکز تکثیر و پرورش تاسماهیان، توصیه می‏ گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 216

دانلود 92 استناد 2 مرجع 2
نویسنده: 

بهمنش شهرام

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  9
 • صفحه پایان: 

  24
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  266
 • دانلود: 

  82
چکیده: 

در این تحقیق اثرات هورمون LHRHa، ترکیبی از هیپوفیز کپورماهیان و تاسماهیان (CCP+SPE) و هورمون تیروکسین در حالت تلفیق با هیپوفیز تاسماهیان نسبت به روشهای مرسوم در مراکز تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری جهت القا رسیدگی جنسی مورد مقایسه قرار گرفته اند. آزمایشات با مقادیر مختلفی از هورمونها و در تکرارهای متفاوت برای دستیابی به بهترین نوع هورمون و میزان موثر آن صورت گرفته است. تعداد مولدین ماهی ازون برون مورد بررسی شامل 58 عدد مولد ماده و 22 عدد مولد نر بوده است. نتایج حاصل از مقایسه مولدین تزریق شده در 4 تیمار مختلف نشان دادند که مولدین تزریق شده با هورمون LHRHa از نظر درصد جوابدهی، درصد لقاح و درصد تخمه گشایی نسبت به مولدین تیمارهای دیگر دارای تفاوت معنی داری بوده و کمترین میزان این هورمون که باعث رسیدگی و جوابدهی مولدین شده میزان 250μg/fish در یک نوبت تزریق می باشد. در تزریق دو مرحله ای آن به میزان 350-375μg/fish بیشترین جوابدهی حاصل گردیده است. در مورد مولدین نر، اسپرم دریافتی در اثر تزریق این هورمون از نظر حجم و کیفیت بسیار عالی بوده و میزان موثر آن 200-250μg/fish بدست آمده است. همچنین میزان موثر عصاره هیپوفیز کپورماهیان در حالت تلفیق با عصاره هیپوفیز تاسماهیان برای مولدین ماده 7mgCCP/Kg/BW+2.5mgSPE/Kg/BW بوده است. مولدینی که با هورمون تیروکسین در مرحله اول و پس از آن با عصاره هیپوفیز تاسماهیان تزریق شدند، به دلیل اینکه هورمون تزریقی از نوع خوراکی بود، هیچ کدام از مولدین تزریقی به مرحله رسیدگی نرسیدند و بنابراین نتایج بدست آمده در تیمار مطلوب نبوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 266

دانلود 82 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  41
 • صفحه پایان: 

  50
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  232
 • دانلود: 

  104
چکیده: 

اثرات سمیت بوتاکلر با غلظتهای 0.4 ppm تا 1.3 و 0.1 ppm تا 1 به ترتیب بر روی بچه ماهیان قره برون (Acipenser persicus)  و ازون برون (Acipenser Stellatus) در سال 1378 مورد بررسی قرار گرفت. آزمایشها در 6 تیمار و 3 تکرار به همراه شاهد و بر اساس روش OECD و به صورت ساکن انجام پذیرفت. در طول آزمایشها، عواملی شامل: pH، سختی، دما و اکسیژن محلول در آب مورد سنجش قرار گرفتند که به ترتیب 6.7 تا 8.2، 230 میلی گرم در لیتر، 1±20 درجه سانتیگراد و اکسیژن محلول بالای 6 میلی گرم در لیتر اندازه گیری شدند. نتایج آزمایشها نشان داد که میزان96 LC50  ساعت سم علف کش بوتاکلر بر روی بچه ماهیان 1 تا 3 گرمی قره برون و ازون برون به ترتیب 0.44 تا 0.07 میلی گرم در لیتر می باشد. میزان LC10، LC50، LC90 با استفاده از روش آماری Probit Analysis محاسبه گردید. بر این اساس حداکثر غلظت مجاز(Mac value) سم بوتاکلر بر روی بچه ماهیان خاویاری قره برون و ازون برون به ترتیب 0.044 و 0.007 میلی گرم در لیتر تعیین و بر اساس جدول استاندارد سطوح سمیت علف کشهای مختلف، در ردیف خیلی سمی درجه بندی گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 232

دانلود 104 استناد 5 مرجع 3
نویسنده: 

POURGHOLAM R. | SAEIDI A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12211
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

Some haematological variables including Red Blood Cells (RBC), White Blood Cells (WBC) differential counts, Haemoglobin (Hb), Haematorite (HCT), Mean Corpuscular Volume (MCV), Mean Corpuscular Haemoglobin (MCH) and Mean Corpuscular Haemoglobin Concentration (MCHC) were measured in 90 stellate sturgeon juveniles Acipenser Stellatus (1-2 years old) and 90 Persian sturgeons Acipenser persicus (1-2 years old) at different water temperature 10-15C, 16-20?C and 21-25C. Also these parameters were evaluated in 84 adult including A. persicus (54 samples) and A. Stellatus (30 samples) collected from Caspian Sea during spring and autumn 1997. The results have showed that WBC differential counts, Hb, HCT, MCV and MCH were identical for both species at the mentioned water temperatures. However, the values for RBC of A. persicus were generally less than those of A. Stellatus. These haematological factors relatively increased with the water temperature increasing. Although RBC and WBC values of A. persicus were less than those of A. Stellatus. The rates for HCT, MCV and MCH were higher in A. persicus.

آمار یکساله:  

بازدید 12211

دانلود 3992 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  159
 • صفحه پایان: 

  171
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  129
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

ماهیان خاویاری با ارزش اقتصادی بالا به یکی از قدیمی ترین گروه های ماهیان غضروفی استخوانی تعلق دارند. به منظور مطالعه و مقایسه ساختمان شبکیه چشم و اهمیت آن در ماهیان، با فرض اینکه اوزون برون یک ماهی کف زی، فاقد تیز بینی و دید رنگی مناسب است انتخاب شده، سپس به مطالعه انطباق بین ترتیب سلولی شبکیه چشم این جانور با نحوه تغذیه و زیستگاه جانور، همچنین کسب اطلاعاتی در رابطه با نحوه رنگ بینی و تیز بینی جانور پرداخته شد. برای این منظور چشم های ماهی جدا و عدسی و قرنیه برداشته شد. شبکیه به مدت 24ساعت در فیکساتور بوئن و 24 ساعت در متانول70% قرار گرفت و به ترتیب آبگیری، شفاف سازی و پارافینه شد. سپس مقاطع طولی و عرضی با ضخامت 5 میکرون توسط دستگاه میکروتوم تهیه و با هماتوکسیلین و ائوزین رنگ آمیزی شد. مشاهده بافت ها با میکروسکوپ نوری و الکترونی نشان داد که گیرنده های نوری در شبکیه اوزون برون همگی مخروطی بوده و فاقد سلول های استوانه ای است. سلول های مخروطی شامل سلول های منفرد بودند. شمارش سلول های مخروطی نیز مشخص نمود که تراکم این سلول ها در ربع پشتی گیجگاهی بیشتر از سایر ربع های شبکیه است. تنوع پایین و تعداد کم سلول های مخروطی نیز احتمال دید ضعیف و وابستگی کمتر به دید رنگی در این ماهی را تایید می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 129

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  13
 • صفحه پایان: 

  26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  165
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

بررسی حاضر همزمان با گشت ارزیابی ذخایر ماهیان خاویاری طی سالهای 1383 و 1384 در 85 ایستگاه در جنوب دریای خزر صورت گرفت. نمونه برداری در اعماق زیر 10 متر و 10 تا 100 متر بترتیب با ترال 9 متری و 24.7 متری انجام شد. محتویات معده 135 عدد تاسماهی ایرانی و 80 عدد ازون برون مورد بررسی قرار گرفت. طیف غذایی در محتویات معده تاسماهی ایرانی و ازون برون شامل انواعی از ماهیان استخوانی نظیر گاوماهی (Neogobius sp.)، شیشه ماهی (Atherina sp.)، کیلکای معمولی (Clupeonella cultriventris) و کرمهای آمفاریتیده Hypanai sp.، کرم نرئیس (Nereis diversicolor)، انواع سخت پوستان نظیر Paramysis sp.، گاماروس و صدفهای دو کفه ای (Abraovata) بود. نتایج نشان داد فراوانی طعمه ها در فصول مختلف دارای تفاوت معنی دار است. بین درصد فراوانی طعمه ها و اندازه طولی ماهیان مورد بررسی نیز اختلاف معنی دار بود (P<0.05). بیشترین اختلاف بین اندازه های طولی زیر 50 سانتیمتری و 50 تا 100 سانتیمتر مشاهده شد. یافته ها نشان داد که تنوع غذای خورده شده توسط تاسماهی ایرانی در اندازه های طولی بین 50 تا 100 سانتیمتر در مقایسه با سایر اندازه های طولی در تمامی فصول مورد بررسی، بیشتر است. نتایج اختلاف معنی داری را در غذای اصلی ازون برون های کمتر از 50 سانتیمتری و 50 تا 100 سانتیمتری در فصول مورد بررسی (تابستان 83، تابستان و زمستان (84 نشان داد (P<0.05). اختلاف معنی داری در غذای اصلی (کرمهای آمفاریتیده) دو گونه تاسماهی ایرانی و ازون برون با اندازه ای طولی کمتر از 100 سانتیمتر و همچنین در اعماق زیر 10 متر دریای خزر مشاهده نشد (P>0.05).

آمار یکساله:  

بازدید 165

دانلود 79 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  19
 • صفحه شروع: 

  11
 • صفحه پایان: 

  25
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  252
 • دانلود: 

  100
چکیده: 

افزایش آمونیاک آب یکی از مشکلات عمده در آبزی پروری است که میزان و اثرات آن هنوز به درستی مشخص نشده است. هدف از این پژوهش،تعیین غلظت کشنده آمونیاک و اثر سمیت حاد آن بر روی سه بافت آبشش، کبد و کلیه بچه ماهی ازون برون از گونه های با ارزش ماهیان خاویاری با میانگین وزنی 3 گرم در شرایط آزمایشگاهی است. آزمایشات در 7 تیمار و سه تکرار و با تعداد 10 عدد ماهی با روش آب ساکن به مدت 96 ساعت اجرا شدند. ماهی ها در معرض غلظت های مختلفی از آمونیاک کل با مقادیر 5، 76.23، 7.6، 4.66، 12.9 و 15 میلی گرم در لیتر، قرار گرفتند. ابتدا میزان LC50 آمونیاک در زمان های 24، 48، 72 و 96 ساعت به دست آمد که به ترتیب 14.0249، 10.2164، 7.1531 و 6.0353 میلی گرم در لیتر آمونیاک کل محاسبه گردید. پس از استخراج مقادیر LC50 یک سطح پایین (low) که 25% غلظت LC50 و یک سطح بالا (High) که 75% غلظت LC50 بوده را انتخاب و آزمایش مجدد با 4 تیمار و 3 تکرار انجام پذیرفت که دامنه غلظت های این ماده 1.508، 3.017 و 4.526 میلی گرم در لیتر آمونیاک کل بود. سپس ضایعات احتمالی میکروسکوپی و هیستوپاتولوژیک بافت آبشش، کبد و کلیه این گونه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله نشان داد که در آبشش پس از قرارگیری در مجاورت با آمونیاک پدیده هایی نظیر پرخونی،هیپرپلازی،چسبندگی لاملای ثانویه،تورم لاملای اولیه،خونریزی و نکروز سلولی و در کبد عوارضی از قبیل پرخونی، رکورد صفراوی، نکروز سلولی و آتروفی سلولی و در کلیه عوارضی چون پرخونی، دژنرسانس بافت بینابینی، نکروز سلولی، اتساع فضای بومن، هموسیدرین در تیمارها مشاهده شد. بطور کلی بیشترین صدمات مربوطه در آبشش این ماهیان مشاهده شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 252

دانلود 100 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1 (پی آیند 78) در امور دام و آبزیان
 • صفحه شروع: 

  8
 • صفحه پایان: 

  14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  322
 • دانلود: 

  117
چکیده: 

در این بررسی 36 مرحله مختلف از روند رشد جنینی ماهی ازون برون دریای خزر از ابتدای لقاح و اولین تسهیم، بلاستولاسیون، گاسترولاسیون، نورولاسیون، ارگانوژنز تا مرحله تخم گشایی مورد مطالعه قرار گرفت. به منظور دستیابی به اطلاعات دقیق زمانی هر مرحله، هر 30 دقیقه یکبار از تخم های لقاح یافته در انکوباتور تا قبل از مرحله بلاستولاسیون و بعد از آن در فواصل زمانی یک تا 1.5 ساعت، نمونه برداری صورت گرفت. در هر مرحله نمونه برداری حداقل 100 عدد تخم انتخاب و در شیشه های کوچک حاوی محلول فیکساتیوبوئن و فرمالین 4% نگهداری گردیدند. همزمان با برداشت تخم های لقاح یافته، میزان اکسیژن و درجه حرارت آب انکوباتور به کمک دستگاه اکسیژن متر دیجیتال اندازه گیری و ثبت گردید. جهت تعیین وزن تخم ها از ترازوی دیجیتال با دقت 0.001 گرم استفاده شد. بررسی ها نشان داد که دمای آب در مرحله انکوباسیون از 19 تا 25 درجه سانتیگراد و میزان اکسیژن از 6.6 تا 8.4 میلی گرم در لیتر متغیر بود. در این بررسی نتایج بدست آمده نشان داد که اولین تقسیم (تسهیم) در 3.26 درجه ساعت، آغاز بلاستولاسیون در 89.2 درجه ساعت، شروع گاسترولاسیون در 261.8 درجه ساعت، شروع نورولاسیون در 441 درجه ساعت و شروع ارگانوژنز در 528 درجه ساعت و زمان تخمه گشایی در 1335.3 درجه ساعت پس از لقاح اتفاق افتاد. میزان لقاح بدست آمده در زمان اولین تقسیم 97 درصد و میزان بازماندگی در پایان مرحله تخمه گشایی 84 درصد بود. با بررسی حاضر مشخص گردید که اگر چه کلیه تاسماهیان از یک الگوی رشد و نمو جنینی تبعیت می کنند اما دما نقش مهمی را در مدت زمان تخمه گشایی در گونه های مختلف و حتی در جمعیت مختلف یک گونه ایفا می نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 322

دانلود 117 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  89
 • صفحه پایان: 

  99
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  383
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

تعیین جنسیت و رسیدگی جنسی ماهیان زنده از جهات مختلف دارای اهمیت می باشد. تشخیص صحیح جنس و رسیدگی جنسی در ماهیان فاقد علایم جنسی ظاهری و یازمانی که این علایم رشد نکرده اند معمولا با استفاده از روشهای اندازه گیری سطوح هورمونی و یا تکه برداری انجام می گیرد. این روشها علاوه بر صرف وقت و مواد آزمایشگاهی، خطراتی برای ماهی به همراه دارند. بنابراین معرفی یک روش دقیق، موثر و غیر تهاجمی برای تعیین جنسیت و رسیدگی جنسی ماهیان خاویاری از نظر اقتصادی برای کشورهای تولید کننده خاویار بسیار با اهمیت خواهد بود.در این پژوهش از روش اولتراسونوگرافی برای تعیین جنسیت و رسیدگی جنسی ماهی ازون برون (Acipenser Stellatus) استفاده گردید. 249 عدد ماهی ازون برون با طول بیشتر از 95 سانتیمتر بوسیله یک دستگاه سونوگرافی با پروپ خطی مورد بررسی قرار گرفتند. تشخیص جنسیت بر مبنای اختلاف در بازتاب صوتی و شکل کلی تخمدان و بیضه انجام گرفت. نتایج تشخیص جنسیت بوسیله اولتراسونوگرافی با کالبدگشایی ماهی تایید شد. با اولتراسونوگرافی 199 عدد ماهی ماده (63 درصد رسیده و 136 عدد نارس) و 50 عدد نر (29 عدد رسیده و 21 عدد نارس) تشخیص داده شد. صحت تشخیص جنسیت با کاربرد اولتراسونوگرافی 97.2 درصد بود. تشخیص گناد نر نارس مشکل بود. سرعت تشخیص جنسیت بسته به مرحله رسیدگی جنسی محدود 30 ثانیه یا کمتر برای هر ماهی بود.

آمار یکساله:  

بازدید 383

دانلود 79 استناد 1 مرجع 0
litScript