نتایج جستجو

37575

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3758

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  4 (پیاپی 90)
 • صفحه شروع: 

  579
 • صفحه پایان: 

  593
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  193
 • دانلود: 

  93
چکیده: 

یکی از مهمترین روش های حفظ و بقای گیاهان در طبیعت، کشت و اهلی کردن گونه های گیاهی و انتخاب بهترین جمعیت می باشد. با توجه به لزوم کشت و اهلی کردن گیاهان دارویی، در این تحقیق 22 جمعیت Achillea Wilhelmsii C. Koch در ایستگاه تحقیقات البرز (مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور) کاشته شده و مورد ارزیابی قرار گرفت. این تحقیق در قالب طرح بلوک کاملاً تصادفی در سال 94-1392 انجام شد. به منظور بررسی و مقایسه صفات مورفولوژیک جمعیت های مختلف این گیاه، در زمان 50% گلدهی، صفاتی مانند ارتفاع بوته، سطح تاج پوشش، تعداد ساقه اصلی، تعداد کلاپرک در بوته، تعداد گلچه در کلاپرک، وزن تر و خشک بوته و بازده اسانس اندازه گیری شد. اسانس گیری به روش تقطیر با آب و با دستگاه کلونجر انجام شد. تجزیه واریانس و مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه نشان داد که تفاوت بین صفات در جمعیت های مختلف در سطح احتمال 1% معنی دار بودند. نتایج نشان داد که جمعیت سقز1 بیشترین ارتفاع بوته، وزن خشک بوته، تعداد کلاپرک و گلچه و میزان اسانس را داشت. همبستگی صفات مورد مطالعه با یکدیگر نیز در سطح احتمال 1% معنی دار بود، البته همبستگی معنی داری میان بازده اسانس با دیگر صفات بجز تعداد کلاپرک وجود نداشت. با استفاده از تجزیه به مؤلفه های اصلی، 5 مؤلفه اول 99% از کل واریانس متغیرها را توجیه کردند که صفات سطح تاج پوشش، ارتفاع بوته، تعداد ساقه، تعداد کلاپرک، وزن تر و خشک بوته با ضریب مثبت مهمترین نقش را در تبیین مؤلفه اول داشتند و 75% از واریانس متغیرها را توجیه نمودند. در تجزیه خوشه ای، اکسشن ها در 3 گروه متفاوت قرار گرفتند که اکسشن سقز1 به طور شاخص در خوشه جداگانه ای قرار گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 193

دانلود 93 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

JOKER MANIJHE | FARJAM MOHAMMAD HOSSEIN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  20
تعامل: 
 • بازدید: 

  22
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

OBJECTIVE: STUDY OF CHEMICAL COMPOSITION OBTAINED OF A.WILHELMESII BY THE METHOD MAHD. OBJECTIVES TRADITIONALLY, STEAM-AND HYDRODISTILLATION (HD) HAVE BEEN USED FOR THE EXTRACTION OF ESSENTIAL OILS FROM MEDICINAL PLANTS/HERBS.MICROWAVE-ASSISTED HYDRODISTILLATION (MAHD) HAS RECENTLY...

آمار یکساله:  

بازدید 22

دانلود 0
نشریه: 

گیاهان دارویی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  6
 • صفحه شروع: 

  55
 • صفحه پایان: 

  58
تعامل: 
 • استنادات: 

  6
 • بازدید: 

  372
 • دانلود: 

  144
چکیده: 

گیاه Achillea Wilhelmsii C. Koch متعلق به خانواده کاسنی می‌باشد که پراکندگی نسبتاً وسیعی در مناطق شمالی ایران از جمله استان‌های مازندران و گلستان دارد. در این تحقیق گل و برگ گیاه مذکور از اطراف نکا، منطقه‌ای واقع در استان مازندران، در خرداد ماه 1380 جمع‌آوری گردید. پس از استخراج اسانس‌ها به روش تقطیر با آب، اجزا تشکیل‌دهنده روغن فرار با استفاده از دستگاه گاز کروماتوگراف و گاز کروماتوگراف متصل به طیف‌نگار جرمی مورد شناسایی و تعیین مقدار قرار گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق منجر به شناسایی 15 ترکیب در برگ و 19 ترکیب در گل این گیاه شد. از بین این ترکیبات، کامفر (1/24%)، 1، 8- سینئول (3/22%)، بورنئول (1/11%) و میرتنول (5/8%) ترکیبات عمده موجود در اسانس برگ و ترکیبات کامفر (2/21%)، میرتنول (4/14%)، میرتنیل استات (9/8%)، یوموگی الکل (7/8%) و بورنئول (2/8%) ترکیبات عمده موجود در اسانس گل گیاه Achillea Wilhelmsii C. Koch را تشکیل می‌دادند.

آمار یکساله:  

بازدید 372

دانلود 144 استناد 6 مرجع 8
نویسنده: 

JAVIDNIA KATAYOUN | MIRI RAMIN | SADEGHPOUR H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  63
 • صفحه پایان: 

  66
تعامل: 
 • استنادات: 

  1056
 • بازدید: 

  43099
 • دانلود: 

  28852
کلیدواژه: 
چکیده: 

Composition of the volatile oil of the aerial parts of Achillea Wilhelmsii C. Koch (Compositae) was investigated by GLC and GC-MS. Fifty-seven components representing 98:5% composition of the essential oil were characterized. The main components of the oil were carvacrol (25.1%), linalool (11.0%), 1,8-cineol ( 10.3%), E-nerolidol (9.0%) and borneol (6.4%).

آمار یکساله:  

بازدید 43099

دانلود 28852 استناد 1056 مرجع 341
نویسنده: 

DADKHAH A. | FATEMI F. | ABABZADEH S.

نشریه: 

BOTANICAL STUDIES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  55
 • شماره: 

  -
 • صفحه شروع: 

  37
 • صفحه پایان: 

  37
تعامل: 
 • استنادات: 

  424
 • بازدید: 

  7390
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7390

دانلود 3992 استناد 424 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  269
 • صفحه پایان: 

  275
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14820
 • دانلود: 

  14452
کلیدواژه: 
چکیده: 

Herbal based remedies are used worldwide to treat psychiatric disorders. The aim of this study was to analyse the essential oil composition of Achillea Wilhemsii C. Koch (Asteraceae) and to evaluate its anxiolytic effects in the elevated plus maze (EPM) model of anxiety in rat. Gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS) analysis of the essential oil showed that the main compounds of the oil were p-ocimen (23%), 1, 8-cineole (20.8%) and carvone (19.13%). The EPM results showed that 1 mg/kg (i.p.) of the oil significantly (P<0.05) increased the percentage of the time spent and the number of entries in the open arms of the maze while it did not change the total number of entries in the maze arms. These effects were not reversed with 2 mg/kg flumazenil and 5 mg/kg naloxone. We concluded that a minimum dose of 1 mg/kg of the oil has anxiolytic effects which are not probably mediated through GABA and opioid receptors.

آمار یکساله:  

بازدید 14820

دانلود 14452 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  6
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  144
 • دانلود: 

  36
چکیده: 

گیاه بومادران Achillea Wilhelmsii C. Koch، در طب سنتی به عنوان ضد التهاب، ضد اسپاسم و اختلالات گوارشی مورد استفاده قرار می گیرد. هدف از این مطالعه بررسی اثرات سمیت سلولی عصاره متانولی و اسانس برگ این گیاه بر روی رده سلولی HT-29 بود. گیاه بومادران از اطراف شهرکرد جمع آوری شد. بخش های هوایی گیاه به مدت سه روز در دمای اتاق خشک و عصاره متانولی و اسانس از آن تهیه گردید. پس از تهیه عصاره و اسانس اثر غلظت های100mg/ml ، 50، 25، 12.5برای عصاره و 40mg/ml و 32 و 24 و 16 و 7.2 و 5.6 و 4.8 و 4 و 3.2 و 2 برای اسانس بر رده سلولی HT-29 به مدت 48 ساعت مورد بررسی قرار گرفت. اثر سمیت سلولی عصاره و اسانس برگ گیاه بومادران بر ضد سلول های سرطانی HT-29 توسط روش MTT ارزیابی شد. برای آنالیز از نرم افزار SPSS18 استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد که عصاره های متانولی و اسانس برگ گیاه مورد نظر دارای اثرات سیتوتوکسیک بر رده سلولی HT-29 می باشد. یافته های این پژوهش نشان داد که اسانس برگ گیاه بومادران دارای اثرات سیتوتوکسیک قوی تری نسبت به عصاره متانولی می باشد عصاره متانولی برگ این گیاه به علت وجود ترکیبات فنولی بالاخص فلاونوئیدها اثر مهاری روی رده سلولی HT-29 دارد ولی اسانس برگ به علت وجود ترکیباتی مونوترپنی همچون 1،8 سینئول و آلفاپینن دارای اثر مهاری قوی بر روی رده سلولی HT-29 می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 144

دانلود 36 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

امین خانی علی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3 (پیاپی 27)
 • صفحه شروع: 

  38
 • صفحه پایان: 

  47
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  468
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

در این تحقیق سرشاخه های هوایی و گلدار گیاه بومادران Achillea Wilhelmsii در اوایل خرداد ماه از منطقه خوی جمع آوری و روغن اسانسی آن به روش تقطیر با آب با استفاده از طرح کلونجر و بازده 0.27 درصد استخراج گردید. جداسازی و شناسایی ترکیبات تشکیل دهنده اسانس با استفاده از دستگاه GC/MS انجام گرفت. تعداد 40 ترکیب در اسانس گیاه مورد مطالعه شناسایی گردید که به ترتیب کامفور (32.3 درصد)، 1 و 8- سینئول (21.12 درصد)، لینالول (7.21 درصد) و آلفا- پینن (5.25 درصد) از مهمترین ترکیبات موثره اسانس گیاه بودند. بخش عمده ترکیبات شناسایی شده را منوترپن ها تشکیل می دادند. بررسی اثر ضدباکتریایی اسانس گیاه علیه سه گونه از باکتری های گرم مثبت و منفی به روش حفر چاهک انجام گرفت. نتایج نشان داد که سه باکتری S. epidermidis, Shigella flexnery و Escherichia. coli با قطر هاله های 28-17 میلی متر در برابر اسانس حساس بوده، در حالی که باکتری های Salmonella typhi, S. saprophiticus و S.aureus با قطر هاله های 13-11 میلی متر از حساسیت حدواسطی برخوردار بودند.

آمار یکساله:  

بازدید 468

دانلود 87 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  381
 • صفحه پایان: 

  387
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13616
 • دانلود: 

  7159
کلیدواژه: 
چکیده: 

Achillea Wilhelmsii have been used in folk remedies. The relaxant effects of the extract of A. Wilhelmsii on tracheal chains of guinea pigs were examined. The relaxant effects of four cumulative concentrations of the extract, theophylline and saline were examined by their relaxant effects on precontracted tracheal chains of guinea pig by KCl (group 1), 10 mM methacholine (group 2), incubated tissues by atropine, propranolol and chlorpheniramine and contracted by KCl (group 3) and incubated tissues by propranolol and chlorpheniramine and contracted by methacholine (group 4). In group 1 and 2, all concentrations of theophylline and three higher concentrations (4, 6 and 8 mg/mL) of the extract showed significant relaxant effects compared to that of saline. In groups 3 and 4 experiments also all concentrations of the extract showed significant relaxant effects compared to that of saline. The relaxant effect of three higher concentrations (4, 6 and 8 mg/mL) of the extract in group 1 were significantly greater than those of group 2 and in group 3 were significantly lower than those of group 1. There were significant positive correlations between the relaxant effects and concentrations for theophylline in groups 1 and 2 and the extract in all four groups of experiments. These results showed a potent relaxant effect for the extract from A. Wilhelmsii on tracheal chains of guinea pigs. A muscarinc receptor blockade was also suggested for the extract.

آمار یکساله:  

بازدید 13616

دانلود 7159 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

ژنتیک نوین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  367
 • صفحه پایان: 

  376
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  176
 • دانلود: 

  140
چکیده: 

در این تحقیق، تنوع فیتوشیمیایی و ژنتیکی سه توده بومادران در استان هرمزگان با استفاده از نه آغازگر RAPD مورد بررسی قرار گرفت. از مجموع نه آغازگر که برای انگشت نگاری انتخاب شد، در مجموع 112 باند چندشکل تولید شد. مقدار متوسط باند چندشکل برای هر آغازگر 44.12 باند بود. بر اساس تجزیه کلاستر بر مبنای ضریب تشابه جاکارد با استفاده از الگوریتم UPGMA برای سه جمعیت بومادرانی که شامل 30 نمونه گیاهی بود ژنوتیپ ها به سه گروه دسته بندی شدند. در این دسته بندی ژنوتیپ های هر توده در یک گروه جداگانه قرار گرفتند. همچنین در این پژوهش ترکیبهای شیمیایی و مقدار اسانس سه توده بومادران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تفاوت بالایی بین تمامی توده های مورد مطالعه در ترکیبات اسانسی بود. ترکیب d-2-Carene با 33.79 درصد، بالاترین میزان ترکیب مشاهده شده در توده های بومادران بررسی شده در استان هرمزگان را به خود اختصاص داد. به طور کلی نتایج این آزمایش حاکی از تنوع بالای ژنتیکی و فیتوشیمیایی جمعیت های بومادران از لحاظ نشانگر مولکولی مورد استفاده و ترکیبات اسانسی بود.

آمار یکساله:  

بازدید 176

دانلود 140 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
litScript