نتایج جستجو

5904

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

591

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


نویسنده: 

جعفرزاده میرقاسم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1377
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  76
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 76

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
نویسنده: 

جعفرزاده میرقاسم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1378
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  8
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  30
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 30

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
نویسنده: 

جعفرزاده میرقاسم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1378
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  7
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  32
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 32

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
نویسنده: 

جعفرزاده میرقاسم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1378
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  5
 • صفحه شروع: 

  2
 • صفحه پایان: 

  2
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  31
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 31

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
نویسنده: 

جعفرزاده میرقاسم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1378
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  2
 • صفحه پایان: 

  2
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  37
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 37

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  39
 • صفحه شروع: 

  147
 • صفحه پایان: 

  168
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  452
 • دانلود: 

  585
چکیده: 

نگرش ادیان و مکاتب گوناگون به زیبایی و جمال، نقشی بسزا و تعیین کننده در شکل و محتوای آثار هنری آنها دارد. در تمدن های شرقی، هنر از دیرباز در اکثر مواقع با دیدی شاعرانه، آیینی-عرفانی و یا اساطیری همراه بوده و هدفش نزدیک کردن هرچه بیشتر انسان به زیبایی مطلق بوده است. با بررسی جنبه های فرهنگی و آیینی رویکرد هنری در مشرق زمین، همچنین مطالعه ی اندیشه ها، دیدگاه ها و جهان بینی های متفاوت و طبقه بندی آرا و نظریه های گوناگون، می توانتعریفی قابل قبول از هنر ارائه داد و با نگاهی عرفانی ادبی به هنر مقدس و دینی که حاصل تمدن شرق است، نگریست. در مقالة حاضر که به روش کتابخانه ای و به شیوة تحلیلی – توصیفی انجام شده سعی بر آن بوده که ضمن معرفی جلوه های اصیل هنر، نشان داده شود که هنر واقعی حقیقت زیبایی، خالق زیبایی و محور کمال، وارستگی و اصالت است.

آمار یکساله:  

بازدید 452

دانلود 585 استناد 0 مرجع 0
مجری: 

داخلی

اطلاعات : 
 • تاریخ پایان: 

  1385
تعامل: 
 • بازدید: 

  346
چکیده: 

مقدمه: از روشهای مختلفی برای پیشگویی ذخیره تخمدان و نتایج IVF در پاسخ به تحریک گنادوتروپین استفاده شده است که در بین همه آنها ثابت شده است که FSH پایه روز سوم٬ مفیدترین روش برای پیشگویی است. نتیجه ضعیف تر با سطح بالاتر هورمون حتی در محدوده نرمال مرتبط است. نتایج حاصل از یک مطالعه نشان داده است که، اینهیبینB روز پنجم سیکل بیشترین ارتباط را با فولیکول های بالغ (³14mm)، تخمک بازیافت شده و بارور شده داشته است. آنالیز منحنی ROC نشان داد که زنان با اینهیبین کمتر از 400Pg/ml، تعداد فولیکول و تخمک بالغ بارور شده کمتری نسبت به بیماران با اینهیبین بالاتر دارند.هدف: هدف اصلی از این مطالعه اندازه گیری اینهیبین B روز پنجم سیکل ART و تعیین قدرت پیشگویی آن در نتایج (outcome) سیکل ART می باشد.اهداف دیگر آن تعیین حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت و منفی اینهیبینB در پیشگویی حاملگی بالینی، کنسل شدن سیکل و تحریک بیش از حد تخمدان در سیکل های ART و تعیین ارتباط بین اینهیبینB و تعداد تخمک بازیافت شده، تعداد فولیکول رسیده (³14mm)، تعداد تخمک بارور شده و جنین تشکیل شده است.مواد و روشها: این مطالعه به روش آینده نگر به صورت توصیفی و تحلیلی با هدف ارزیابی تست تشخیصی اینهیبین B روی بیماران نابارور مراجعه کننده به درمانگاه نازایی در بیمارستان ولیعصر، پژوهشکده رویان و مرکز ناباروری الوند در سال 83-1382 انجام شده است.معیارهای ورود: زوجها با علت نازایی مردانه، لوله ای، ناشناخته، سن خانم 35-20سال، عدم سابقه جراحی قبلی روی تخمدان، شاخص توده بدنی بین 20 تا 28 (BMI=20-28kg/m2) در سیکل قبلی.معیارهای خروج٬ هرگونه اختلال اندوکرین مثل هیپرپرولاکتینمیا٬ سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCO) و نیاز به TESE برای سیکل ART بوده است.پروتکل مورد نظر،Long پروتکل و داروی GnRH آگونیست مورد استفاده، بوسرلین بوده است. یافته ها: در این مطالعه ارتباط معنی داری بین اینهیبینB و تعداد فولیکول رسیده، BMI، تعداد تخمک بازیافت شده، جنین تشکیل شده و حاملگی شیمیایی وجود داشته است. ولی بین اینهیبینB و تعداد روزهای مورد نیاز برای تحریک و گنادوتروپین مورد نیاز، حاملگی بالینی و کنسل شدن سیکل ارتباطی وجود نداشته است. علاوه بر این بین اینهیبینB و پاسخ ضعیف تخمدان (تخمک کمتر از 4 عدد) و تحریک بیش از حد تخمدان (فولیکول 20) ارتباط وجود داشته است. آنالیز منحنی ROC نشان داد که در (Cut off point=100 pg/ml) اینهیبین B برای حاملگی بالینی مثبت، حساسیت %54، ویژگی %52، ارزش اخباری مثبت %24 و ارزش اخباری منفی %79 دارد و در cut off point=283 pg/ml ، اینهیبینB کمتر از 283، برای پاسخ ضعیف تخمدان حساسیت %77 و ویژگی %30 و ارزش اخباری منفی %76 و ارزش اخباری مثبت %31 دارد.نتیجه گیری و توصیه ها: هر چند که بین مقدار اینهیبین B و تعداد تخمک بازیافت شده، موارد حاملگی شیمیایی، تعداد تخمک کمتر از 4 و تعداد فولیکول بیشترو مساوی 20 ارتباط وجود دارد ولی این تست از حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت و منفی بالایی جهت تعیین پاسخ دهنده های ضعیف (بیماران دارای کمتر از 4 تخمک)، کنسل شدن سیکل، تحریک بیش از حد تخمدان (فولیکول 20) و موارد حاملگی برخوردار نیست و نمی توان از این تست جهت کنسل کردن سیکل استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 346

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  32
 • صفحه پایان: 

  38
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1187
 • دانلود: 

  655
چکیده: 

مقدمه: مسوول ناباروری همیشه به عنوان معما مورد توجه انسانها بوده و باروری نقش محوری در زندگی مردم و تمدنهای اولیه داشته است. با گذشت زمان و پیشرفت علم و تکنولوژی مساله ناباروری از حالت ابتدایی خود تغییر کرد و با پیشرفت‌های بدست آمده در بیولوژی تولید مثل و ژنتیک، درمان ناباروری به حیطه دور از تصور کشیده شد که یکی از پیشرفتهای قابل توجه در این زمینه، کشت طولانی تر جنین در محیط آزمایشگاه با استفاده از محیطهای متوالی تا مرحله بلاستوسیست و سپس انتقال آن به رحم می‌باشد. روش بررسی: این پژوهش به صورت کارآزمایی بالینی (Clinical Trial) طی سالهای 79-1378 بر روی 30 زوج نابارور مراجعه کننده به مرکز ناباروری و بیمارستان مادر یزد با سابقه حداقل یک مرتبه لقاح آزمایشگاهی ناموفق بدون علت آندوکرینی به عنوان گروه آزمون و 30 زوج نابارور و دیگر به عنوان گروه شاهد انجام شده است. در گروه اول انتقال جنین در مرحله بلاستوسیست (BT) و در گروه دوم در مرحله امبریو (ET) صورت گرفت. در دو گروه تفاوت معنی‌دار آماری بین متغیرها مشاهده نشد. بررسی آماری مقایسه میانگین با آنالیز واریانس ANOVA و توزیع فراوانی با X2 و Fisher Exact Test  انجام شد. نتایج: میزان لقاح (F.R) در گروه BT شصت و نه درصد و در گروهET شصت و پنج درصد(P=0.352)  و میزان حاملگی (P.R) در گروه  16.7 BTدرصد و در گروه 6.7 ET درصد بود (P=0.424) بوده، هرچند تفاوت در دو گروه بررسی شده قابل توجه می‌باشد ولی این نسبت قابلیت آزمون Z را ندارد. نتیجه‌گیری: انتقال بلاستوسیست به عنوان درمان آلترناتیو در بیماران با شکستهای متعدد قبلی مفید می‌باشد، زیرا میزان لانه گزینی و حاملگی کلنیکی در انتقال بلاستوسیست طبق آمار به ترتیب 60% و 40% افزایش می‌یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 1187

دانلود 655 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  85
 • دانلود: 

  15
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 85

دانلود 15
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3 (پی در پی 31)
 • صفحه شروع: 

  42
 • صفحه پایان: 

  46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  608
 • دانلود: 

  181
کلیدواژه: 
چکیده: 

زمینه و هدف: میزان موفقیت IVF به علل ناباروری و درمان آن بستگی دارد. روش های مختلف درمانی و مراکز مختلف، میزان موفقیت متفاوتی را گزارش کرده اند. این مطالعه به منظور بررسی نتایج باروری به دنبال IVF و عوامل موثر بر آن در مرکز ناباروری منتصریه مشهد انجام شد.روش بررسی: این مطالعه توصیفی - تحلیلی در مرکز ناباروری منتصریه وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد روی 150 زوج نابارور به دنبال IVF طی سال های 85-1380 انجام شد. اطلاعات به وسیله پرسشنامه ای که شامل سن زن، سن همسر، علت ناباروری، اسپرموگرام، مدت ناباروری، تعداد فولیکول های ایجاد شده به دنبال درمان، تعداد اووسیت های به دست آمده، تعداد جنین های تشکیل شده، منتقل شده و نتایج درمان بود؛ جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و آزمون های آماری کای اسکوئر، تی مستقل،ANOVA  یک طرفه و رگرسیون لجستیک تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: متوسط سن زنان مورد مطالعه 29.7±5.4 سال بود. میانگین تعداد فولیکول های شمارش شده 11±6، تعداد اووسیت های به دست آمده 6±3.9 و تعداد جنین های منتقل شده 2.6±1.5 بود. میزان موفقیت IVF با تعداد فولیکول های شمارش شده (P<0.05)، تعداد اووسیت به دست آمده (P<0.05) و تعداد جنین های منتقل شده (P<0.05) رابطه معنی داری وجود داشت. میزان باروری 24.6 درصد بود. میزان باروری در بین گروه های مختلف سنی اختلاف معنی داری نداشت.نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که پاسخ تخمدان به تحریک تخمک گذاری و تعداد جنین های انتقال یافته از عوامل مهم و موثر در پیش بینی نتایج IVF می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 608

دانلود 181 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
litScript