نتایج جستجو

4228

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

423

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

PEREZ J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1995
 • دوره: 

  41
 • شماره: 

  6
 • صفحه شروع: 

  1091
 • صفحه پایان: 

  1095
تعامل: 
 • استنادات: 

  212
 • بازدید: 

  1959
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1959

دانلود 3992 استناد 212 مرجع 0
همکاران: 

مرتضی-رحمانی

اطلاعات : 
 • تاریخ پایان: 

  1384
تعامل: 
 • بازدید: 

  144
کلیدواژه: 
چکیده: 

در طرح حاضر، ابتدا به مرور مفاهیم تصمیم گیری و مقایسه تفکر ارزشی و تفکر گزینه ای و نقش آن در جریان تصمیم گیری اشاره شده است، سپس با رویکردهای کمی به معرفی مدل های تصمیم گیری و نقاط قوت و ضعف هر کدام اشاره شده است. روش های تصمیم گیری چند هدفه و چند معیاره ارائه و بحث ارزیابی کارآیی روش تحلیل پوشش داده ها، تشریح و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی از ابعاد مختلف معرفی و مورد ارزیابی قرار گرفته است. در انتها، الگوریتمی ابتکاری برای تشخیص میزان ناسازگاری در ماتریس مقایسات زوجی ارائه شده است. دانش فنی این جریان همراه با تکنیک های مختلف ارائه و پروژه تکمیلی جهت بررسی ابعاد نظری الگوریتم ابتکاری تعریف شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 144

نویسنده: 

ATAEI M. | SERESHKI F. | JAMSHIDI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  108
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  741
 • صفحه پایان: 

  749
تعامل: 
 • استنادات: 

  211
 • بازدید: 

  7202
 • دانلود: 

  3936
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7202

دانلود 3936 استناد 211 مرجع 0
نویسنده: 

ENEA M. | PIAZZA T.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  39
 • صفحه پایان: 

  62
تعامل: 
 • استنادات: 

  211
 • بازدید: 

  3591
 • دانلود: 

  3936
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3591

دانلود 3936 استناد 211 مرجع 0
نشریه: 

علوم زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  85
 • صفحه شروع: 

  27
 • صفحه پایان: 

  34
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  466
 • دانلود: 

  275
چکیده: 

در دهه های اخیر حفر چاه های ژرف و نیمه ژرف به تدریج جایگزین قنات ها شد که در کنار مزیت های نسبی، با آثار زیست محیطی فراوانی مانند افت سطح آب زیرزمینی و ایجاد فرونشست برای بیشتر مناطق بهره برداری همراه است. به تازگی مطالعاتی به منظور جایگزینی سدهای زیرزمینی به جای سدهای متوسط و کوچک برای ذخیره سازی و استفاده بهینه از آب و کاهش اثرات زیست محیطی صورت گرفته است. مکان یابی سدهای زیرزمینی، فرایند کاملا پیچیده ای است و عوامل زمین شناسی، زمین ریخت شناسی و آب شناسی نقش تعیین کننده ای دارند. تعیین نقش و اهمیت متغیرهای مورد اشاره مبتنی بر نظرات گروه های کارشناسی است و معمولا این اهمیت در قالب متغیرهای زبانی بیان می شود. فرایند تحلیل سلسله مراتبی، امکان استفاده از متغیرهای زبانی در کنار متغیرهای کمی را دارد و اساسا مبتنی بر نظرات کارشناسی است. در سال های اخیر به منظور افزایش قابلیت روش AHP، این روش با روش فازی پیاده سازی شده و در قالب الگوریتم Fuzzy-AHP ارائه شده است. در این نوشتار، از دو روش AHP و Fuzzy-AHP در تعیین مناطق مناسب برای سدهای زیرزمینی استفاده شد. برای پیاده سازی روش Fuzzy-AHP از روش باکلی و بونیسون استفاده شد و برای غیرفازی کردن مقادیر مطلوبیت فازی ũj، روش yager به کار گرفته شد. از مجموع 56 نقطه خروجی زیرحوضه ها در روش AHP 26 نقطه و در روش FUZZY-AHP 15 نقطه با مناطق مناسب و قابل دسترس، همپوشانی داشتند. نتایج نشان داد که روش Fuzzy-AHP انعطاف پذیری بیشتر و قابلیت بالاتری در تعیین مناطق مناسب سد دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 466

دانلود 275 استناد 3 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2 (پیاپی 15)
 • صفحه شروع: 

  63
 • صفحه پایان: 

  72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  111
 • دانلود: 

  84
کلیدواژه: 
چکیده: 

در تحقیق حاضر عملکرد چهار دستگاه درجه بندی پیاز شامل سرندی، غلتک ثابت واگرا، غلتک متحرک با فاصله انداز صفحه ای و غلتک متحرک با فاصله انداز غلتکی به روش تحلیل سلسله مراتبی در دو حالت قطعی و فازی مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفت. به این منظور 8 معیار اصلی استقرار صحیح پیاز، ظرفیت دستگاه، درصد آسیب به محصول، سهولت جابجایی، قابلیت افزایش دسته ها، قابلیت تنظیم هر دسته، قیمت اولیه و خدمات پس از فروش به عنوان معیارهای تعیین اولویت دستگاه درجه بندی مناسب در نظر گرفته شد. طبق نتایج حاصل از تلفیق معیارها و گزینه ها ی مختلف در تحلیل سلسله مراتبی قطعی و فازی، به ترتیب دستگاه درجه بند غلتک متحرک با فاصله انداز صفحه ای با اختصاص وزن های 317/0 و 412/0، دستگاه درجه بند غلتک متحرک با فاصله انداز غلتکی با وزن های 315/0 و 291/0، دستگاه درجه بند سرندی با وزن های 218/0 و 189/0 و دستگاه درجه بند غلتک ثابت واگرا با وزن های 150/0 و 106/0 رتبه بندی شدند. بدین ترتیب دستگاه درجه بند غلتک متحرک با فاصله انداز صفحه ای، دستگاه درجه بند غلتک متحرک با فاصله انداز غلتکی، دستگاه درجه بند سرندی و دستگاه درجه بند غلتک ثابت واگرا در اولویت انتخاب قرار گرفتند. این نتایج نشان داد که تحلیل سلسله مراتبی فازی با حذف احتمالات ضعیف در وزن دهی معیارها و گزینه ها قدرت تصمیم گیری را افزایش می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 111

دانلود 84 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  15
 • صفحه شروع: 

  53
 • صفحه پایان: 

  62
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  146
 • دانلود: 

  84
چکیده: 

در این پژوهش خطر زمین لغزش در زیرحوزه های آبخیز چهل چای با مدل آماری دو متغیره تراکم سطحی، وزن دهی شده با AHP به منظور تعیین مناطق خطر زمین لغزش برای مدیریت خطر و خسارت حوزه آبخیز مورد ارزیابی قرار گرفت. ابتدا از طریق بازدید میدانی و استفاده از اطلاعات محلی و دستگاه GPS، از زمین لغزش های موجود (تعداد و مساحت) فهرست برداری شده و نقشه پراکنش زمین لغزش به تفکیک زیرحوزه ها تهیه گردید. با مرور منابع قبلی و بررسی شرایط حوزه آبخیز چهل چای 9 عامل اعم از ارتفاع، شیب، جهت شیب، سنگ شناسی، فاصله از گسل، فاصله از آبراهه، فاصله از جاده، کاربری اراضی و میزان بارش به عنوان عوامل موثر بر زمین لغزش (متغیر مستقل) انتخاب شده و نقشه خطر نسبی زمین لغزش با 6 کلاس به ازای هر یک از آنها تهیه شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین فراوانی و مساحت زمین لغزش ها در زیرحوزه ها، بین تراکم سطحی در بین 4 زیرحوزه، بین مساحت کلاس های خطر در هر زیرحوزه و نیز مساحت هر کلاس در بین زیرحوزه ها در سطح 1 درصد تفاوت معنی دار ولی تراکم عددی در بین 4 زیرحوزه تفاوت معنی داری ندارد. در 59 درصد از طبقات در زیرحوزه های متفاوت، رابطه معنی داری بین مساحت زمین لغزش و مساحت طبقات عوامل مختلف در سطح 1 درصد وجود نداشت. همچنین نتایج پژوهش نشان می دهد که بر اساس درصد کلاس های خطر زیاد و خیلی زیاد، زیرحوزه های قلعه قافه (%51.6)، خروجی (%19.7)، چمانی (1%) و دوزین (0%) به ترتیب در رتبه های 1 تا 4 قرار می گیرند.

آمار یکساله:  

بازدید 146

دانلود 84 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1 (پیاپی 32)
 • صفحه شروع: 

  81
 • صفحه پایان: 

  91
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  350
 • دانلود: 

  224
چکیده: 

تحقیق حاضر با هدف مقایسه تطبیقی روش AHP و AHP فازی، در ارزیابی باورهای مصرف کنندگان و اولویت بندی معیارهای مژثر بر انتخاب یک برند یخچال خانگی پیشنهاد و اجرا شده است. پرسش هایی که در این مطالعه به آن ها پاسخ داده خواهد شد عبارتند از این که مشتریان چه معیارهایی برای خرید لوازم خانگی در نظر می گیرند؟ این معیارها از چه اولویت بندی نزد مشتریان برخوردارند؟ آیا مشتریان بین معیارهای کیفی و کمی در انتخاب برند مورد نظر تفاوت قایل هستند؟ آیا تصمیم گیری بر اساس معیارهای قطعی، تفاوت معنی داری با معیارهای فازی دارد؟ در این پژوهش داده های خام با سه روش AHP کلاسیک دو سطحی و AHP فازی دوسطحی و سه سطحی، توسط نرم افزار expert choice تحلیل شد و در هر حالت، رتبه های متفاوتی برای برندها حاصل شد. در نهایت رتبه های حاصل از این سه روش با فراوانی واقعی فروش مقایسه شد. در بین این سه روش، شبیه ترین رتبه ها در رتبه بندی به روش AHP فازی با دو سطح معیار مشاهده شد و روش های AHP فازی با یک سطح معیار و AHP کلاسیک با یک سطح معیار به ترتیب در مرتبه های بعدی واقع شدند.

آمار یکساله:  

بازدید 350

دانلود 224 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

LANE E.F. | VERDINI W.A.

نشریه: 

DECISION SCIENCES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1989
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  575
 • صفحه پایان: 

  590
تعامل: 
 • استنادات: 

  211
 • بازدید: 

  2030
 • دانلود: 

  3936
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2030

دانلود 3936 استناد 211 مرجع 0
نشریه: 

دانشور رفتار

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  35 (ویژه مقالات مدیریت 12)
 • صفحه شروع: 

  83
 • صفحه پایان: 

  88
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  598
 • دانلود: 

  262
چکیده: 

در مقاله حاضر پس از بیان ضروت تصمیم گیر علمی، مدل های تصمیم گیری چند معیاره وهمچنین فرایند تحلیل سلسله مراتبی، از تکنیک های تصمیم گیر به اجمال معرفی می شوند. در ادامه با توجه به اهمیت سازگاری در فرایند تحلیل سلسله مراتبی، الگوریتم حداقل مربعات برای محاسبه بردار اولویت تعمیم یافته و روش ساده ای جهت تشخیص عامل ناسازگاری و اصلاح آن در ماتریس مقایسات زوجی ارایه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 598

دانلود 262 استناد 0 مرجع 2
litScript