نتایج جستجو

180432

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

18044

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

خسروی حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  47
 • صفحه پایان: 

  51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  42
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله عناصر-𝑛  انگل گروهی راست را مورد مطالعه قرار می دهیم. با تغییر گروهی که توسط نیومن و نیکل ساخته شده است، برای هر 𝑛≥5 یک گروه دو مولده G=〈a,b〉 با این خاصیت می سازیم که در آن b یک عنصر -𝑛 انگل راست است ولی [bk , 𝑛α] از مرتبه نامتناهی است هرگاه .kÏ {0,1} اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 42 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  165
 • صفحه پایان: 

  179
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  58
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 58 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

DAGHIGH H. | BAHRAMIAN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  55
 • صفحه پایان: 

  64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14344
 • دانلود: 

  11944
کلیدواژه: 
چکیده: 

Let E be an elliptic curve over the finite field Fq, P a point in E(Fq) of order n, and Q a point in the group generated by P. The discrete logarithm problem on E is to find the number k such that Q = kP. In this paper we reduce the discrete logarithm problem on E[n] to the discrete logarithm on the group F*q , the multiplicative group of nonzero elements of Fq, in the case where n ï q - 1, using generalized jacobian of E.

آمار یکساله:  

بازدید 14344

دانلود 11944 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

AHMADI A. | KHALILI M. | ABBASSI S.

نشریه: 

ARZNEIMITTELFORSCHUNG

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  59
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  202
 • صفحه پایان: 

  206
تعامل: 
 • استنادات: 

  212
 • بازدید: 

  2070
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2070

دانلود 3992 استناد 212 مرجع 0
نویسنده: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  19
تعامل: 
 • بازدید: 

  32
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

1, 2, 4- TRIAZOLES ARE NITROGEN HETROCYCLES, WHICH HAVE IMPORTANT INDUSTRIAL, AGROCHEMICAL, CORROSION INHIBITION USES [1-3]. NEW 1, 2, 4- TRIAZOLES CONTAINING ISOMERIC PYRIDYL WERE OBTAINED FROM CYCLIZATION OF CORRESPONDING THIOSEMICARBAZIDES UNDER ACIDIC AND NEUTRAL CONDITIONS.HERE WE REPORT SYNTHESES OF SOME 1, 2, 4- TRIAZOLES 3 (A-C) BY THE REACTION OF 1, 4- DISUBSTITUTED THIOSEMICARBAZIDES 2 (A-C) WITH SODIUM HYDROXIDE THEN ALKYLATION WITH METHYL IODIDE AND ETHYL IODIDE IN OH- MEDIUM LED TO THE FORMATION 4 (A-C) IN REFLUX.THEREFORE 4- (4- HALIDOPHENYL) - 5- (ISOMERIC PYRIDYL) - 1, 2, 4- TRIAZOLE 3- THIOLS WERE REACTED WITH CORRESPONDING REAGENTS IN BASIC AQUEOUS ALCOHOL TO GIVE THIO SUBSTITUTED PRODUCTS. ONE THE OTHER HAND THE REACTION WITH ALKYL IODIDE IN AQUEOUS ALCOHOL RESULTED NEW TYPE PRODUCTS. ALL THE NEWLY SYNTHESIZED COMPOUNDS GAVE SATISFACTORY ANALYSES FOR THE PROPOSED STRUCTURES, WHICH WERE CONFIREMED ON THE BASIS OF THEIR MS, 1H-NMR, FT-IR AND ALL OF THE COMPONENTS WERE FORMED IN GOOD YIELD (80-97%).

آمار یکساله:  

بازدید 32

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3 (پیاپی 51)
 • صفحه شروع: 

  225
 • صفحه پایان: 

  234
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  186
 • دانلود: 

  54
کلیدواژه: 
چکیده: 

4-(4- آمینوفنیل) 1-n-4 و8 تری آزولیدین - 3-5-دی اون با 1،8 - نفتالیک انیدرید در مخلوط استیک اسید و پیریدین به نسبت 3 به 2 در دمای تقطیر برگشتی واکنش داده و ترکیب 4-(1-n-4 و -8 نفتالیمیدو فنیل) - 1، 2، 4- تری آزولیدین - 3-5-دی اون (NIPTD) با بهره و خلوص بالا به دست آمد. NIPTD با مقدار اضافی استیل کلرید در حلال N,N دی متیل استامید (DMAc) واکنش داده و ترکیب 1، 2 - بیس استیل - 4-[1، 8 نفتالیمید و فنیل)] -1، 2، 4- تری آزولیدین - 3-5- دی اون که ترکیب مدل است بدست آمد. واکنشهای پلیمر شدن تراکمی محلولی این مونومر (NIPTD) با سوکسینیل کلرید، سوبرویل کلرید و سباکویل کلرید به کمک فنون پلیمر شدن محلول مرسوم در مجاورت کاتالیزورهای مختلف انجام شد و پلی آمیدهای آلیفاتیک جدید تشکیل شدند. گرانروی ذاتی این پلی آمیدها در حلال H SO یا N,N - دی متیل فرمامید (DMF) و دمای 25 درجه سانتیگراد در محدوده dl/g 0.19-0.08 قرار دارند. این پلی آمیدها به کمک روشهای IR, HNMR تجزیه عنصری و TGA بررسی شدند. بعضی از خصوصیات فیزیکی و مشخصات ساختاری این پلیمرهای جدید گزارش شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 186

دانلود 54 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  263
 • صفحه پایان: 

  285
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13905
 • دانلود: 

  7243
کلیدواژه: 
چکیده: 

The molecular properties known to play an essential role in drug-receptor interaction of substructures models of bioactive molecules have been studied using chemical quantum calculations. 1, 4-Diformyl-piperazine and 1, 4-dithionyl-piperazine have been used as models to probe conformational behaviors and some electronic properties of substructure of some tri-substituted piperazine showing dual anti-PAF and anti-HIV-1 activities. The derivatives containing sulfur atoms present different bioactivities compared to those containing oxygen atoms. On the basis of the results, substitution of an oxygen atom by a sulfur atom induces changes in some activation energies when the conformers have similar structures. This substitution causes also changes in the molecular shape, electronic potentials, partial charges distribution, HOMO and LUMO energies.

آمار یکساله:  

بازدید 13905

دانلود 7243 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  21
 • صفحه پایان: 

  25
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  352
 • دانلود: 

  43
چکیده: 

یک سری از مشتقات جدید هگزاهیدروکینولین و 1 و 4-دی هیدروپیریمیدین سنتز شدند. از تراکم 2-متیل تیازول- 4-کربوکسالدهید (1) با 1 و 3-سیکلوهگزاندی اون و الکیل 3-آمینو کروتانات ها مشتقات 4- (2-متیل-تیازول-4-ایل) -هگزاهیدروکینولین حاصل شد در حالیکه از تراکم آلدهید 1 با بنزویل استن و تیو اوره مشتقات 1 و 4- دی هیدرو پیریمیدین بدست آمد. استرو شیمی ترکیبات سنتز شده با استفاده از طیف رزونانس مغناطیسی هسته مطالعه شد.

آمار یکساله:  

بازدید 352

دانلود 43 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  22
تعامل: 
 • بازدید: 

  28
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

THE HETEROCYCLIC SYSTEMS ENCOMPASSING 1, 2, 4-TRIAZOLE, 1, 3, 4-THIADIAZOLE AND THIADIAZINES ARE EXPLORED TO THE MAXIMUM EXTENT OWING TO THEIR WIDE SPECTRUM OF PHARMACOLOGICAL ACTIVITIES, SUCH AS FUNGICIDAL, INSECTICIDAL, BACTERICIDAL, HERBICIDAL, ANTITUMOR, ANTI-INFLAMMATORY, ANTIVIRAL AND CNS STIMULANT PROPERTIES [1-5].HEREIN, WE REPORT A FACILE METHOD FOR THE SYNTHESIS OF 10- (FURAN-2-YL) -5H-NAPHTHO [1, 2-E] [1, 2, 4] TRIAZOLO [3, 4-B] [1, 3, 4] THIADIAZIN-5-ONE (3) BY THE REACTION OF 4-AMINO-5- (FURAN-2-YL) -4H-1, 2, 4-TRIAZOLE-3-THIOL (1) AND 2-BROMONAPHTHALENE-1, 4-DIONE (2) IN ETHANOL UNDER REFLUX CONDITION IN HIGH YIELD.

آمار یکساله:  

بازدید 28

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  581
 • صفحه پایان: 

  586
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  198
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

ساختار 4- (4-H4، 2، 1-تری آزول-4-ایل) فنل (ساختار I) یک ترکیب تری آزول آروماتیک است که از واکنش دی فرمیل هیدرازین و پارا آمینو فنل در حلال دی متیل فرم آمید در شرایط گرمابی تهیه شد. شناسایی ترکیب مورد نظر با استفاده از روش های طیف سنجی فروسرخ (FT-IR)، تشدید مغناطیسی هسته (NMR)، تجزیه عنصری و پراش پرتو ایکس تک بلور انجام شد، و اطلاعات بلورشناسی برای این ترکیب در298K جمع آوری شدند. این ترکیب در سیستم بلوری راست گوشه، گروه فضایی pbca و با هشت مولکول در سلول واحد تبلور یافته و پارامترهای سلول واحد آن عبارت اند از a=10.9373(15)Å، b=7.4539(10)Å و c=18.530(3)Å. مقدار نهایی R1 و wR2 برای 1328 بازتابش مستقل به ترتیب عبارتند از 0.0682 و 0.1361. در ساختار این ترکیب انواع برهم کنش های ابرمولکولی مانند پیوندهای هیدروژنی و انباشتگی های p-p دیده می شوند. این برهم کنش ها نقش مهمی در خود انباشتی ساختار و گسترش شبکه سه بعدی در سیستم بلوری دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 198

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
litScript