نتایج جستجو

179

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

18

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


نویسنده: 

خسروی حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  47
 • صفحه پایان: 

  51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  42
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله عناصر-𝑛  انگل گروهی راست را مورد مطالعه قرار می دهیم. با تغییر گروهی که توسط نیومن و نیکل ساخته شده است، برای هر 𝑛≥5 یک گروه دو مولده G=〈a,b〉 با این خاصیت می سازیم که در آن b یک عنصر -𝑛 انگل راست است ولی [bk , 𝑛α] از مرتبه نامتناهی است هرگاه .kÏ {0,1} اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 42 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  165
 • صفحه پایان: 

  179
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  58
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 58 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

DAGHIGH H. | BAHRAMIAN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  55
 • صفحه پایان: 

  64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14344
 • دانلود: 

  11944
کلیدواژه: 
چکیده: 

Let E be an elliptic curve over the finite field Fq, P a point in E(Fq) of order n, and Q a point in the group generated by P. The discrete logarithm problem on E is to find the number k such that Q = kP. In this paper we reduce the discrete logarithm problem on E[n] to the discrete logarithm on the group F*q , the multiplicative group of nonzero elements of Fq, in the case where n ï q - 1, using generalized jacobian of E.

آمار یکساله:  

بازدید 14344

دانلود 11944 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

JENKINSON C. | COULTER A. | WRIGHT L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1993
 • دوره: 

  306
 • شماره: 

  6890
 • صفحه شروع: 

  1437
 • صفحه پایان: 

  1440
تعامل: 
 • استنادات: 

  636
 • بازدید: 

  5895
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5895

دانلود 3992 استناد 636 مرجع 0
نشریه: 

پژوهش پرستاری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  15
 • صفحه شروع: 

  71
 • صفحه پایان: 

  79
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  603
 • دانلود: 

  184
چکیده: 

مقدمه: مطالعات کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در ایران عمدتا با استفاده از پرسشنامه Sf36 انجام شده اند. اگر چه کارایی این ابزار در مطالعات مختلف تایید شده است اما استفاده از ابزارهایی که کوتاه تر بوده و کاربرد ساده تری داشته باشند به ویژه در سالمندان مناسب تر خواهد بود. هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به شکستگی گردن ران با استفاده از دو ابزارEQ5D  و Sf36 انجام شد. روش: مطالعه بر روی یک گروه 70 نفره از سالمند مبتلا به شکستگی گردن ران در سال 1387 انجام شد. از دو پرسشنامه EQ5D و Sf36 برای بررسی کیفیت زندگی استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های کای دو، تی، آنالیز واریانس و ضرایب همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده شد. یافته ها: در مجموع 70 نفر با میانگین سن 73.15 سال، از حداقل 60 سال تا حداکثر 90 سال، بررسی شدند. نمره کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به شکستگی گردن ران بر اساس پرسشنامه 43.58±15.76EQ5D و بر اساس پرسشنامه 35.15±12.50Sf36 بود. ضریب همبستگی پیرسون بین دو نمره 0.76 بود (P=0.000).نتیجه گیری: با توجه به همبستگی نمرات کیفیت زندگی برآورد شده حاصل از هر دو ابزار و کوتاه تر و ساده تر بودن ابزار EQ5D پیشنهاد می گردد از آن برای بررسی کیفیت زندگی سالمندان مبتلا شکستگی گردن ران استفاده نمود. در عین حال میانگین های کیفیت زندگی بر اساس هر دو ابزار نشان می دهد سطح کیفیت زندگی سالمندان مبتلا شکستگی گردن ران نامطلوب است. لذا نیاز به توجه بیشتر متصدیان امر سلامت سالمندان در برنامه ریزی جهت ارتقای آن می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 603

دانلود 184 استناد 2 مرجع 0
نویسنده: 

GARRATT A.M. | RUTA D.A. | ABDALLA M.I.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1993
 • دوره: 

  306
 • شماره: 

  6890
 • صفحه شروع: 

  1440
 • صفحه پایان: 

  1444
تعامل: 
 • استنادات: 

  211
 • بازدید: 

  3498
 • دانلود: 

  3936
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3498

دانلود 3936 استناد 211 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  253
 • صفحه پایان: 

  258
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  6554
 • دانلود: 

  3639
کلیدواژه: 
چکیده: 

Introduction: Pruritus involves many hemodialysis (HD) patients and has a close association with sleep quality and health-related quality of life. Objectives: The aim of this study was to determine predictors of pruritus and insomnia, the effect of pruritus on the severity of sleeping difficulties, and also their impacts on the health quality, hospitalization and mortality in a multicenter cohort of HD patients. Patients and Methods: Pruritus and sleep problems data were obtained in 416 HD patients from nine dialysis facilities in September 2012. Sf36 quality of life and a comprehensive questionnaire was provided for the patients. Patients were followed for a median of 28 months. Unadjusted and adjusted odds ratio (AOR) of having pruritus/sleep disturbances for different variables and relative risk of death was calculated. Results. Moderate to extreme pruritus and insomnia were respectively identified in 38% and 49% of HD patients. Independent predictors of having severe to extreme pruritus were hyperphosphatemia (mg/dL) (AOR: 1. 34; 95% CI: 1. 06-1. 70), anemia (g/dL) (AOR: 1. 27; 95% CI: 1. 04-1. 56), and older age (year) (AOR: 1. 02; 95% CI: 1. 00-1. 04). These predictors for severe to extreme insomnia were dialysis vintage (year) (AOR: 1. 14; 95% CI: 1. 04-1. 26), worse bodily pain (AOR: 1. 01; 95% CI: 1. 00-1. 03), poor mental health (AOR: 1. 02; 95% CI: 1. 01-1. 04), and severe to extreme pruritus (AOR: 8. 80; 95% CI: 3. 24-23. 91). Sf36 quality of life was becoming significantly lower with increasing the degree of pruritus/insomnia. Likewise, hospitalization was more common in these patients. During the follow up 123 (29. 6%) patients passed away. The full-adjusted relative risk of death for extreme insomnia was 1. 72 (95% CI: 1. 00-3. 03; P = 0. 05). Conclusion: Moderate to extreme pruritus/insomnia are quite common in HD patients and significantly affect quality of life. Pruritus is a great predictor of insomnia. Extreme insomnia is an independent predictor of death.

آمار یکساله:  

بازدید 6554

دانلود 3639 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

Background: Patients on hemodialysis (HD) generally display a significant decrease in the quality of life owing to comorbidities, malnutrition, and inflammation.Methods: In this multicenter prospective study, the Sf36 (short form with 36 questions scored between 0 and 100) and relevant demographic data and comorbidities (charlson comorbidity index); nutritional factors, and C-reactive protein (CRP) were evaluated in 416 HD patients in September 2012. Hospitalization and mortality were assessed in a median of a 28 month follow-up.Results: The Sf36 score in survived patients was 53.619.3 versus 41.622.4 in the non-survived patients (P<0.001). There were significant adjusted inverse correlation between the Sf36 score and age (r=-0.14, P=0.005), diabetes (r=-0.13, P=0.009), CCI (r =-0.24, P<0.001), serum CRP level (r=-0.13, P=0.03), serum iPTH level (r=-0.19, P<0.001), and also significant adjusted direct correlation with serum albumin (r=0.15, P=0.003), and serum creatinine (r=0.12, P=0.04). In Cox proportional hazard models adjusting for age, gender, dialysis vintage, diabetes and serum albumin, the hazard ratio of death for every 10 unit decrease in Sf36 score was 1.10 (95% CI: 1.04 - 1.22; P=0.006). The adjusted hazard ratio for quintiles of serum albumin as3.60, >3.60 - 3.85, >3.85 -4.00, >4.00 - 4.20, >4.20 (reference) g/dL was respectively 3.69 (1.98 - 6.89), 2.08 (1.10 - 3.94), 1.91 (0.97 - 3.85), 1.10 (0.76 - 1.49). Serum albumin revealed a strong association with mortality such that hazard ratio for every 1 g/dL decrease in serum albumin was 6.28 (95% CI: 3.80 - 10.42; P<0.001).Conclusions: In patients with hemodialysis, Sf36 shows significant association with serum albumin, comorbidities, inflammation, and clinical outcome.

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 0 استناد 0 مرجع 341
نویسنده: 

HEMINGWAY H. | NICHOLSON A. | MARMOT M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1997
 • دوره: 

  87
 • شماره: 

  9
 • صفحه شروع: 

  1484
 • صفحه پایان: 

  1414
تعامل: 
 • استنادات: 

  211
 • بازدید: 

  5653
 • دانلود: 

  3936
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5653

دانلود 3936 استناد 211 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  58
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

AIMS: THE AIM OF THE PRESENT STUDY WAS EVALUATING THE CORRELATION BETWEEN CONDITION- SPECIFIC AND GENERIC HEALTH STATUS QUESTIONNAIRES FOR MEASURING HEALTH- RELATED QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH OSTEOARTHRITIS (OA) OF THE KNEE…

آمار یکساله:  

بازدید 58

دانلود 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
litScript