نتایج جستجو

367

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

37

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی
متن کامل


نویسنده: 

خسروی حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  47
 • صفحه پایان: 

  51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  42
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله عناصر-𝑛  انگل گروهی راست را مورد مطالعه قرار می دهیم. با تغییر گروهی که توسط نیومن و نیکل ساخته شده است، برای هر 𝑛≥5 یک گروه دو مولده G=〈a,b〉 با این خاصیت می سازیم که در آن b یک عنصر -𝑛 انگل راست است ولی [bk , 𝑛α] از مرتبه نامتناهی است هرگاه .kÏ {0,1} اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 42 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  165
 • صفحه پایان: 

  179
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  58
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 58 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

DAGHIGH H. | BAHRAMIAN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  55
 • صفحه پایان: 

  64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14344
 • دانلود: 

  11944
کلیدواژه: 
چکیده: 

Let E be an elliptic curve over the finite field Fq, P a point in E(Fq) of order n, and Q a point in the group generated by P. The discrete logarithm problem on E is to find the number k such that Q = kP. In this paper we reduce the discrete logarithm problem on E[n] to the discrete logarithm on the group F*q , the multiplicative group of nonzero elements of Fq, in the case where n ï q - 1, using generalized jacobian of E.

آمار یکساله:  

بازدید 14344

دانلود 11944 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

مجازی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  4
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  56
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

0

آمار یکساله:  

بازدید 56

دانلود 23 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  6
 • صفحه شروع: 

  11
 • صفحه پایان: 

  27
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  573
 • دانلود: 

  470
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 573

دانلود 470 استناد 2 مرجع 0
نویسنده: 

BUTTLE FRANCIS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1996
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  8
 • صفحه پایان: 

  32
تعامل: 
 • استنادات: 

  424
 • بازدید: 

  6034
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6034

دانلود 3992 استناد 424 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3 (پیاپی 29)
 • صفحه شروع: 

  165
 • صفحه پایان: 

  180
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9
 • دانلود: 

  61
چکیده: 

هدف این پژوهش با هدف ارایه چارچوبی برای ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه های دانشگاهی و عمومی شهر اهواز با استفاده از روش ترکیبی DEMATEL-(Servqual) انجام شده است. روش شناسی: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است و از لحاظ نحوه گرداوری داده ها توصیفی اکتشافی است. جامعه آماری این تحقیق از سرپرستان و مدیران ارشد کتابخانه های عمومی و دانشگاهی شهر اهواز تشکیل شده است. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 45 نفر برای ارسال پرسشنامه انتخاب شد که از این تعداد 31 پرسشنامه برگشت داده شد و در ادامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این پژوهش بر اساس مدل سروکوال به شناسایی شاخص ها و زیرشاخص های ارزیابی کیفیت خدمات پرداخته شده است. سپس از روش دیمتل به منظور تعیین مهمترین و اثرگذار ترین عوامل استفاده شد. یافته ها نتایج پژوهش نشان داد که شاخص های همدلی، ملموس بودن و قابلیت اطمینان جزء شاخص های تاثیر گذار هستند و شاخص های ضمانت و تضمین و پاسخگویی جزء شاخص های تاثیرپذیر محسوب می شوند. همچنین شاخص های پاسخگویی و ضمانت و تضمین با درجه اهمیت 12. 23 و 12. 18 جز مهمترین شاخص ها هستند. نتایج نمودار علی نشان می دهد که تمامی شاخص-های پژوهش بر روی شاخص پاسخگویی تاثیرگذار هستند. نمودار علی مولفه های سنجش هر شاخص نیز محاسبه شد. نتیجه گیری با توجه به اهمیت شاخص ضمانت و تضمین پیشنهاد می شود شرایطی فراهم شود که رفتار کتابداران موجب القای حس اعتماد به نقس در کاربران و خوانندگان شود. همچنین هنگامی که کتابداران از دانش کافی برای پاسخگویی به خوانندکان و کاربران برخوردار باشند موجب اثرگذاری و تقویت مولفه های ضمانت و تضمین می شود تا در نهایت خوانندگان ارزیابی بهتری از کیفیت خدمات ارایه شده از سوی کتابخانه داشته باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 9

دانلود 61 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

JAIN S.K. | GUPTA G.

نشریه: 

VIKALPA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  25
 • صفحه پایان: 

  36
تعامل: 
 • استنادات: 

  211
 • بازدید: 

  6757
 • دانلود: 

  3936
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6757

دانلود 3936 استناد 211 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  2 (پیاپی 77)
 • صفحه شروع: 

  333
 • صفحه پایان: 

  348
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  116
 • دانلود: 

  93
چکیده: 

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت خدمات مورد ارائه در کتابخانه های عمومی شهرداری تهران انجام گرفته است. روش: پژوهش حاضر با روش پیمایشی- تحلیلی انجام شده و ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای است که بر اساس پرسشنامه سروکوال بومی سازی شده است. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شد و پرسشنامه در میان 300 نفر از اعضای فعال کتابخانه های شهرداری تهران (8 کتابخانه) توزیع گردید. در این پژوهش سطح خدمات دریافتی، و سطح انتظارات کاربران از خدمات و شکاف میان آن ها در ابعاد تسهیلات فیزیکی، مجموعه، کارکنان، کارها و فرایندهای فنی و در نهایت خدمات کتابخانه ها مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته ها: یافته ها نشان داد که تمامی ابعاد مورد بررسی در کتابخانه های عمومی شهرداری تهران در وضعیت خوب (نمره بین 3 تا 4) قرار دارند و در تمامی مولفه ها انتظارات کاربران در سطح عالی (نمره ای بالاتر از 4) قرار دارد. از میان ابعاد مورد بررسی، بعد تسهیلات فیزیکی با سطح انتظار 4.67 و سطح مشاهده شده 3.50 با شکاف 1.18 ضعیف ترین بعد از دیدگاه کاربران ارزیابی شد و بعد کارکنان با سطح انتظار کاربران 4.18 و سطح مشاهدات 3.59 با شکاف 0.60 مطلوب ترین خدمات را نشان داد. شکاف کلی یافته های حاصل از این پژوهش 0.86 به دست آمد که نشانگر سطح بالای انتظارات از کتابخانه ها و عدم پاسخ گویی مناسب کتابخانه های شهرداری به این انتظارات است. اصالت/ارزش: نتایج این پژوهش می تواند در راستای شناخت انتظارات اعضا و سعی در پوشش دادن آن ها یاریگر است.

آمار یکساله:  

بازدید 116

دانلود 93 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  6 (پیاپی 58)
 • صفحه شروع: 

  236
 • صفحه پایان: 

  242
تعامل: 
 • استنادات: 

  352
 • بازدید: 

  196
 • دانلود: 

  121
چکیده: 

مقدمه: امروزه سازمان های مراقبت سلامت، با چالش های زیادی در زمینه کیفیت خدمات مواجه هستند. بنابراین، ارزیابی کیفیت خدمات این سازمان ها امری ضروری به نظر می رسد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی کیفیت خدمات کلینیک های تخصصی درمانی شیراز با استفاده از مدل (Servqual) و تاثیر آن بر واکنش های دریافت کنندگان خدمات در سال 1395 انجام شد.روش بررسی: این پژوهش از نوع توصیفی بود و جامعه مورد بررسی آن را مشتریان 6 کلینیک تخصصی درمانی شیراز تشکیل داد. نمونه گیری به روش طبقه بندی با تعداد 201 نفر صورت گرفت. داده ها با کمک پرسش نامه محقق ساخته جمع آوری گردید و سپس با استفاده از معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: بین انتظارات و ادراک مشتریان از عملکرد کلینیک ها بر حسب ابعاد کیفیت خدمات (موارد محسوس، تضمین، همدلی، قابلیت اطمینان و پاسخگویی)، همخوانی وجود داشت. علاوه بر این، تاثیر کیفیت خدمات این کلینیک ها بر واکنش های دریافت کنندگان خدمات تایید گردید، به گونه ای که این تاثیر، 83 درصد واکنش های دریافت کنندگان خدمات را تبیین نمود.نتیجه گیری: تحلیل داده ها برازش مدل را تایید کرد. مدیران کلینیک ها با استفاده از این مدل قادر خواهند بود به ارزیابی کیفیت خدمات ارایه شده بپردازند و همچنین، تاثیر آن بر انواع واکنش های دریافت کنندگان خدمات را بررسی و در جهت بهبود ضعف ها برنامه ریزی نمایند.

آمار یکساله:  

بازدید 196

دانلود 121 استناد 352 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
litScript