نتایج جستجو

381

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

39

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی
متن کامل


نویسنده: 

خسروی حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  47
 • صفحه پایان: 

  51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  42
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله عناصر-𝑛  انگل گروهی راست را مورد مطالعه قرار می دهیم. با تغییر گروهی که توسط نیومن و نیکل ساخته شده است، برای هر 𝑛≥5 یک گروه دو مولده G=〈a,b〉 با این خاصیت می سازیم که در آن b یک عنصر -𝑛 انگل راست است ولی [bk , 𝑛α] از مرتبه نامتناهی است هرگاه .kÏ {0,1} اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 42 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  165
 • صفحه پایان: 

  179
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  58
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 58 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

DAGHIGH H. | BAHRAMIAN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  55
 • صفحه پایان: 

  64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14344
 • دانلود: 

  11944
کلیدواژه: 
چکیده: 

Let E be an elliptic curve over the finite field Fq, P a point in E(Fq) of order n, and Q a point in the group generated by P. The discrete logarithm problem on E is to find the number k such that Q = kP. In this paper we reduce the discrete logarithm problem on E[n] to the discrete logarithm on the group F*q , the multiplicative group of nonzero elements of Fq, in the case where n ï q - 1, using generalized jacobian of E.

آمار یکساله:  

بازدید 14344

دانلود 11944 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  2 (پیاپی 32)
 • صفحه شروع: 

  85
 • صفحه پایان: 

  97
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  409
 • دانلود: 

  238
چکیده: 

زعفران خوراکی (Crocus Sativus L.) دارای خواص بیولوژیکی متفاوتی از جمله خاصیت ضد سرطانی است. در این تحقیق، علاوه بر تخلیص مواد موثر زعفران، دو سازوکار عمده ملکولی در ارتباط با این خاصیت زعفران یعنی اثر بر DNA، هیستون و کمپلکس DNA H1- مورد بررسی قرار گرفت. کاروتنوئیدها (کروسین، کروستین و دی متیل کروستین) و آلدئیدهای منوترین (پیکروکروسین و سافرانال) موجود در زعفران ایران به عنوان اجزا اصلی، توسط روش های مختلفی جداسازی و خالص سازی شد. نتایج TLC و HPLCنشان داد که کروسین و پیکروکروسین موجود در زعفران ایران به ترتیب از 4 و3  زیر نوع  تشکیل شده است. بنابراین، جز اصلی و عمده کروسین ها و پیکروکروسین ها تخلیص شد و میان کنش هیستون H1 و DNA نه تنها با عصاره زعفران، بلکه با هر یک از پنج جز تخلیص شده از زعفران توسط روشهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت. در بررسی میان کنش زعفران و اجزا آن با DNA مشاهده شد که اتصال تمام این لیگاندها از طریق اتصال به شیار کوچک صورت می گیرد و منجر به القا تغییرات ساختاری در DNA می شود. همچنین در بررسی اثر این لیگاندها بر ساختار هیستون H1 مشاهده شد که این لیگاندها باعث فرونشانی نشر فلورسانس هیستون می شوند. با رسم نمودار اسکاچارد بر اساس فرونشانی نشر، مولفه های پیوندی n وK  محاسبه گردید (n وK  به ترتیب برابر0.54  و 2×10-5 بدست آمد). طیف دورنگ نمایی دورانی (CD) نشان داد که این ترکیبهای در غلظت کم با DNA میان کنش دارند که موجب تغییر ساختار از B-DNA به C-DNA می شود، هر چند که در غلظت های بالاتر، تغییر ساختاری بیشتری القا می گردد، یعنی رج بندی بازها از بین می رود. همچنین نتایج حاصل از بررسی میان کنش DNA –H1 درحضور و عدم حضور هر کدام از لیگاندهای فوق نشان داد که در حضور این اجزا، میان کنش  H1با DNA حدود 5 تا 22 درصد کاهش یافت که بیشترین میزان کاهش، مربوط به سافرانال بود.

آمار یکساله:  

بازدید 409

دانلود 238 استناد 1 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1378
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4-1
 • صفحه شروع: 

  13
 • صفحه پایان: 

  22
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  84
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 84

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
نویسنده: 

MELTZER E.O.

نشریه: 

ALLERGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1995
 • دوره: 

  50
 • شماره: 

  24 (SUPPL)
 • صفحه شروع: 

  41
 • صفحه پایان: 

  47
تعامل: 
 • استنادات: 

  212
 • بازدید: 

  4390
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4390

دانلود 3992 استناد 212 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  1 (بخش زیست شناسی)
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  7
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  222
 • دانلود: 

  84
چکیده: 

در مطالعه حاضر، میانکنش آدریامایسین با پروتئین هیستونی H1 تیموس گوساله در غلظت های مختلف نمک ها با استفاده از روش های طیف سنجی بررسی شد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که آدریامایسین در غلظت های کم، میزان جذب هیستون H1 را در طول موج 210 نانومتر افزایش می دهد (هیپرکرومیسیتی) در حالیکه این دارو در غلظت های بالاتر سبب کاهش جذب هیستون H1 می شود (هیپوکرومیسیتی). تکرار آزمایشات در حضور غلظت های مختلفی از نمک های کلرورسدیم و کلرورمنیزیم، از شدت یافتن اثرات مذکور و تشدید میانکنش آدریامایسین با هیستون H1 حکایت دارد. بعلاوه، درحضور کلرور منیزیم نسبت به کلرور سدیم، تغییرات بیشتری مشاهده می شود. بنابراین با توجه به نتایج بدست آمده به نظر می رسد نه تنها میزان نمک بلکه نوع نمک موجود در محیط نیز می تواند فرآیند میانکنش آدریامایسین با هیستون H1 را تحت تاثیر قرار دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 222

دانلود 84 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  59
 • صفحه شروع: 

  58
 • صفحه پایان: 

  62
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  300
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

تقسیم بندی دقیق و صحیح لوسمی ها چه برای درمان مبتلایان و چه به منظور مطالعات و تحقیقات پزشکی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. روشهای متعددی برای تقسیم بندی لوسمی ها وجود دارد که هر کدام دارای مشکلات خاص خود می باشد. بررسی قابلیتهای دستگاه هماتولوژی H1 در آنالیز سلولهای خونی و استفاده از این تکنیک (فلوسیتوکمیستری) در تقسیم بندی انواع لوسمی ها مورد آزمون قرار گرفت.نمونه خون 152 بیمار مبتلا به انواع مختلف لوسمی قبل از انجام هر گونه درمان توسط دستگاه H1 مطالعه شده است و اطلاعات موجود در گزارشهای مختلف دستگاه با استفاده از آنالیزهای مورد بررسی قرار گرفت.پارامترهای میانگین هموگلوبین، نوتروفیل، منوسیت و شاخص (Lobularity Index) LI و شاخص Left-Shift در دو گروه لوسمی های حاد لنفوئید و لوسمی های حاد میلوئید با یکدیگر اختلاف معنی داری داشتند. که به عنوان یک بررسی اولیه تفکیک این دو لوسمی، لوسمی های مزمن میلوئیدی از لوسمی های مزمن لنفوئیدی و نیز تقسیم بندی زیر گروههای مختلف لوسمی حاد میلوئیدی را میسر می ساخت. ولی زیر گروههای لوسمی حاد لنفوئید از یکدیگر قابل تفکیک نبود. بنابراین، با توجه به دقت دستگاه H1 در آنالیز سلولهای خونی و اطلاعات بسیار زیادی که برای یک نمونه خون ارایه می کند و همچنین تعداد نسبتا زیاد این دستگاه در کشور، به نظر می رسد که بتوان از داده های این دستگاه برای تقسیم بندی اولیه لوسمی ها و زیر گروههای آنها به عنوان یک روش اسکرینینگ استفاده نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 300

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

ژنتیک نوین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2 (پیاپی 29)
 • صفحه شروع: 

  179
 • صفحه پایان: 

  191
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  118
 • دانلود: 

  77
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 118

دانلود 77 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  17
تعامل: 
 • بازدید: 

  113
 • دانلود: 

  15
کلیدواژه: 
چکیده: 

برهمکنش داروی ضدسرطان میتوکسانترون با پروتئین کروموزومی هیستون H1 تیموس گوساله در بافر فسفات 100 mM وpH 7.0 در دماهای 300 و 310 K با استفاده از روش طیف سنجی فرابنفش بررسی شد. پارامترهای اتصال و ترمودینامیکی محاسبه شده، در مقادیر پایین u از تغییرات مثبت در DS° و DH° حکایت دارند که برهمکنش هیدروفوبی میان دارو و پروتئین را پیشنهاد می نماید. ...

آمار یکساله:  

بازدید 113

دانلود 15

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
litScript