نتایج جستجو

203

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

21

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی


متن کامل


نویسنده: 

خسروی حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  47
 • صفحه پایان: 

  51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  42
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله عناصر-𝑛  انگل گروهی راست را مورد مطالعه قرار می دهیم. با تغییر گروهی که توسط نیومن و نیکل ساخته شده است، برای هر 𝑛≥5 یک گروه دو مولده G=〈a,b〉 با این خاصیت می سازیم که در آن b یک عنصر -𝑛 انگل راست است ولی [bk , 𝑛α] از مرتبه نامتناهی است هرگاه .kÏ {0,1} اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 42 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  165
 • صفحه پایان: 

  179
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  58
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 58 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

DAGHIGH H. | BAHRAMIAN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  55
 • صفحه پایان: 

  64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14344
 • دانلود: 

  11944
کلیدواژه: 
چکیده: 

Let E be an elliptic curve over the finite field Fq, P a point in E(Fq) of order n, and Q a point in the group generated by P. The discrete logarithm problem on E is to find the number k such that Q = kP. In this paper we reduce the discrete logarithm problem on E[n] to the discrete logarithm on the group F*q , the multiplicative group of nonzero elements of Fq, in the case where n ï q - 1, using generalized jacobian of E.

آمار یکساله:  

بازدید 14344

دانلود 11944 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  9
 • صفحه پایان: 

  18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  276
 • دانلود: 

  78
چکیده: 

با به کار گیری روش Aflp بر روی ژل های کوچک، تعداد 171 نوار چند شکل برای دو رقم جو ژاپنی انتخاب گردید. این نوارهای چند شکل روی 99 رگه خالص نوترکیب RIL حاصل از تلاقی دو رقم مذکور تفرق مندلی 1:1 را نشان دادند و همه آنها روی هفت کروموزوم جو قرار گرفتند. بنابراین نوارهای مذکور میتوانند به عنوان نشانگرهای مولکولی برای تهیه نقشه ژنتیکی به کار روند. مکان یابی 173 نشانگر 125 مکانی ژنی که شامل 171 نشانگر Aflp و 2 نشانگر مرفولوژیکی بود طولی به اندازه 875 سانتی متر مورگان را برای ژنوم جو برآورد نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 276

دانلود 78 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  607
 • صفحه پایان: 

  614
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  233
 • دانلود: 

  43
چکیده: 

در روش Aflp، به وسیله پلی مورفیسمی که مبتنی بر تکثیر قطعات حاوی طولهای متفاوت است می توان ارقام را از یکدیگر متمایز و روابط بین ژنوتیپ های کاملا نزدیک را آشکار ساخت. در این تحقیق بر اساس به کارگیری نشانگرهای Aflp میزان خویشاوندی 16 رقم گندم مورد بررسی قرار گرفت. نوارهای ظاهر شده بر روی ژل ها از نظر حضور و عدم حضور بررسی و با تشکیل ماتریس دو دویی روابط بین ارقام توسط ضرایب تطابق ساده مورد سنجش قرار گرفت. از طریق ادغام برحسب متوسط گروه، ارقام در دو دسته با ضرایب تشابه متنوعی از 0.456 تا 0.776 دسته بندی شدند. این آزمایش نشان داد که ارقام تحت بررسی از تنوع ژنتیکی بالایی برخوردار نبوده و گسترش پایه ژنتیکی واریته ها نیازی جدی است. با بهینه شدن روش Aflp در این تحقیق، شناسایی ژرم پلاسم های متفاوت، انتخاب والدین تلاقی ها و تخمین میزان هتروزیس در سطح مولکولی عملی می گردد. همچنین معلوم شد که Aflp قادر به ارایه نشانگرهایی است که به خوبی می تواند در انگشت نگاری ارقام گندم مفید باشد

آمار یکساله:  

بازدید 233

دانلود 43 استناد 1 مرجع 0
نویسنده: 

MACE E.S. | GEBHARDT C.G. | LESTER R.N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1999
 • دوره: 

  99
 • شماره: 

  -
 • صفحه شروع: 

  634
 • صفحه پایان: 

  641
تعامل: 
 • استنادات: 

  211
 • بازدید: 

  4652
 • دانلود: 

  3936
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4652

دانلود 3936 استناد 211 مرجع 0
نشریه: 

ANIMAL GENETICS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  -
 • صفحه شروع: 

  281
 • صفحه پایان: 

  288
تعامل: 
 • استنادات: 

  212
 • بازدید: 

  3433
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3433

دانلود 3992 استناد 212 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  42
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  597
 • صفحه پایان: 

  604
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  220
 • دانلود: 

  84
چکیده: 

در این تحقیق، تنوع ژنتیکی 30 نمونه بذور رازیانه که از مناطق مختلف ایران و چندین کشور اروپایی جمع آوری شده است با استفاده از 20 ترکیب آغازگر انتخابی Aflp مورد ارزیابی قرار گرفت. در مجموع از 1127 نوار مشاهده شده، 250 نوار چندشکلی نشان داده شدند. آغازگر E11-M20 با تعداد 20 باند و آغازگرهای E46-M35 و ETG-M20 با تعداد 8 باند به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد نوار چندشکلی را به خود اختصاص دادند. میزان شباهت ژنتیکی مشاهده شده بر اساس اطلاعات این نشانگرها برابر 60% بود. بیشترین تشابه ژنتیکی مشاهده شده بین دو ژنوتیپ از کشور مجارستان برابر 97% و در نمونه های ایرانی مربوط به دو ژنوتیپ از شهرهای کرج و کاشان برابر 89% بوده است. یک ژنوتیپ از تبریز با 40% تنوع ژنتیکی، بیشترین میزان تنوع را با سایر نمونه ها نشان داد. نتایج حاصل از گروه بندی تجزیه خوشه ای تا حدی ارتباط بین تنوع ملکولی و تنوع جغرافیایی را نشان داده است به طوریکه نمونه های جمع آوری شده از مناطق نزدیک تر به هم، در برخی موارد در گروه ها و یا زیرگروه های یکسان قرار گرفتند. از طرف دیگر برخی از نمونه هایی که در یک زیرگروه قرار گرفته بودند نیز از مناطق جغرافیایی متفاوتی بودند که می تواند به دلیل تشابه شرایط اقلیمی یا تبادل فیزیکی مواد بین این مناطق بوده باشد. نتایج این بررسی بیانگر مناسب بودن نشانگرهای Aflp برای ارزیابی تنوع ژنتیکی نمونه های مختلف رازیانه است.

آمار یکساله:  

بازدید 220

دانلود 84 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  43
 • صفحه پایان: 

  53
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  21995
 • دانلود: 

  13593
چکیده: 

Iran is a part of the secondary centre of origin of melons, and therefore, there is a wealth of genetic variation of these species in this country. The Amplified Fragment Length Polymorphism (Aflp) marker was applied to investigate the genetic variations among five major Iranian melon cultigens (Cucumis melo) and ‘Ananasi’ as a general well-known cultivar. Ten primer pairs were used on 90 individuals producing 318 polymorphic fragments, with an average of 31.8 fragments per primer combination. The polymorphism rates ranged from 80 to 100%. The genetic similarities among accessions were calculated according to Dice’s Similarity Index and used to construct a dendrogram based on the Unweighted Pair Group Method with Arithmetic Average (UPGMA). The genetic distance estimates based on Aflps ranged from 0.29 to 0.63, with a mean of 47±0.3. Iranian melon genotypes and the ‘Ananasi’ cultivar were considered as two separate groups on the cluster analysis. The principal coordinate analysis showed a separate allocation of the melon cultivar groups. The results demonstrated a wide diversity of Iranian melon cultigens. The high number of alleles and the high expected genetic diversity detected with the Aflp marker indicated that the Iranian melon cultigens had distinctive characteristics and were an important genetic diversity pool, which made them a valuable source of breeding materials.

آمار یکساله:  

بازدید 21995

دانلود 13593 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  16
 • صفحه شروع: 

  89
 • صفحه پایان: 

  96
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  127
 • دانلود: 

  80
چکیده: 

تنوع ژنتیکی 45 رقم گندم با استفاده از نشانگرهای چند شکلی طول قطعات تکثیر یافته(Aflp)  بررسی شد. از یازده ترکیب آغازگر PstI و Mse1 برای بررسی چند شکلی Aflp، شش ترکیب آغازگر (P-AGT/M-CAG ،P-AGT/M-CTA, ،P-ATG/M-CAT ،P-ATG/M-CTG ،P-CGA/M-CTA , P-ATG/M-CAG) نوارهای چند شکل تولید کردند. در مجموع 328 نوار به دست آمد که از بین آنها 207 نوار (6.10%) در بین ژنوتیپ ها چند شکل بود که نشان دهنده درصد بالای چند شکلی در بین ژنوتیپ ها است. میزان اطلاعات چند شکلی (PIC) بین 0.39 در آغازگر P-AGT/M-CAG تا 0.44 در آغازگر P-ATG/M-CTG متغیر بود. بر طبق شاخص تنوع ژنی نی و شاخص اطلاعات شانون، بیشترین و کمترین تنوع ژنتیکی درون ژنوتیپ ها بر اساس ترکیبات آغازگر در P-ATG/MM-CAT و P-CGA/M-CTA به دست آمد. تجزیه کلاستر بر اساس روش دورترین همسایه-ها1 و با استفاده از فاصله ژنتیکی نی ژنوتیپ ها را به شش گروه طبقه بندی کرد. بیشترین تعداد ژنوتیپ ها در کلاستر ششم (41.86%) و کمترین آنها در کلاستر چهارم (4.56%) قرار گرفتند. دامنه تشابه بر اساس ضریب تشابه دایس از 0.57 تا 0.99 متغیر بود. دو ژنوتیپ آرتا و قدس بیشترین تشابه ژنتیکی (0.99) و دو ژنوتیپ آزادی و کوهدشت کمترین شباهت (0.569) را با سایر ژنوتیپ ها داشتند.

آمار یکساله:  

بازدید 127

دانلود 80 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
litScript