نتایج جستجو

401

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

41

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی
متن کامل


نویسنده: 

خسروی حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  47
 • صفحه پایان: 

  51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  42
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله عناصر-𝑛  انگل گروهی راست را مورد مطالعه قرار می دهیم. با تغییر گروهی که توسط نیومن و نیکل ساخته شده است، برای هر 𝑛≥5 یک گروه دو مولده G=〈a,b〉 با این خاصیت می سازیم که در آن b یک عنصر -𝑛 انگل راست است ولی [bk , 𝑛α] از مرتبه نامتناهی است هرگاه .kÏ {0,1} اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 42 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  165
 • صفحه پایان: 

  179
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  58
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 58 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

DAGHIGH H. | BAHRAMIAN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  55
 • صفحه پایان: 

  64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14344
 • دانلود: 

  11944
کلیدواژه: 
چکیده: 

Let E be an elliptic curve over the finite field Fq, P a point in E(Fq) of order n, and Q a point in the group generated by P. The discrete logarithm problem on E is to find the number k such that Q = kP. In this paper we reduce the discrete logarithm problem on E[n] to the discrete logarithm on the group F*q , the multiplicative group of nonzero elements of Fq, in the case where n ï q - 1, using generalized jacobian of E.

آمار یکساله:  

بازدید 14344

دانلود 11944 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  41
 • صفحه پایان: 

  49
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12773
 • دانلود: 

  4247
کلیدواژه: 
چکیده: 

C-(Sic) composites with carbon-based mesocarbon micro beads (MCMB) preforms are new type of high performance and high-temperature structural materials for aerospace applications. In this study MCMB-(Sic) composites with high density (2.41 g.cm-3) and high bending strength (210 MPa,) was prepared by cold isostatic press of mixed mesophase carbon powder derived from mesophase pitch with different amount (0, 2.5, 5%) nano (Sic) particles. All samples were carbonized under graphite bed until 1000 oC and finally liquid silicon infiltration (LSI).Microstructure observations resultant samples were performed by scanning electron microscopy and transition electron microscopy (SEM & TEM). Density, porosity and bending strength of final samples were also measured and calculated. Results indicates that the density of samples with nano additive increased significantly in compare to the free nano additives samples.

آمار یکساله:  

بازدید 12773

دانلود 4247 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  7 (پیاپی 101) ویژه مهندسی متالورژی
 • صفحه شروع: 

  915
 • صفحه پایان: 

  925
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  333
 • دانلود: 

  169
چکیده: 

در این تحقیق به منظور ساخت و بررسی خواص جرم ریختنی دیرگداز آلومینا ـ کاربید سیلیسیم ـ کربن جهت کاربرد در راهگاه کوره بلند، ابتدا ترکیبی بر پایه اگریگیت های آلومینای ذوبی قهوه ای با توزیع دانه بندی بهینه طراحی شد و خواص فیزیکی و مکانیکی بدنه های خشک شده در دمای 110oC و پخت شده در دماهای 1000، 1250 و 1500 درجه سانتی گراد ارزیابی گردید. سپس تاثیر مقدار کاربید سیلیسیم بر خواص فیزیکی، مکانیکی و نیز رفتار خوردگی این نوع دیرگدازها ارزیابی گردید. جهت بررسی خوردگی از دو روش آزمایش بوته (Cup Test) وFinger Test بهره گرفته شد. پس از آزمایش خوردگی جهت مشاهده رفتار خوردگی نمونه ها از تکنیک های مطالعات ریزساختاری (SEM/EDS) و فازی (XRD) استفاده شده است. نتایج حاصل نشان داد که با افزایش مقدار کاربید سیلیسیم، میزان خوردگی دیرگدازها افزایش یافته است.

آمار یکساله:  

بازدید 333

دانلود 169 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  385
 • صفحه پایان: 

  392
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  181
 • دانلود: 

  127
چکیده: 

با توسعه کاربرد قطعات منیزیمی در صنایع مختلف، ضرورت ایجاد لایه محافظ در برابر خوردگی و سایش روی این قطعات بیشتر احساس می شود. در این پژوهش پوشش کامپوزیتی Al-(Sic) با استفاده از فرایند پاشش سرد روی بستر آلیاژ منیزیم AZ31B ایجاد شد. برای این منظور پودر آلومینیم خالص و پودرهای کامپوزیتی با درصد وزنی 25، 50 و 75 از ذرات تقویت کننده (Sic) آماده سازی شد. پوشش دهی با استفاده از گاز نیتروژن در دمای 300º C، فشار 30 بار و فاصله ی پاشش 20mm انجام شد. اثر افزودن درصدهای مختلف پودر (Sic) برکیفیت و خواص پوشش های حاصل بررسی شد. مشخصات ریزساختاری سطح مقطع پوشش ها با میکروسکوپ الکترونی روبشی، آزمون ریز سختی سنجی و نرم افزار تحلیل تصویر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش درصد ذرات تقویت کننده، به دلیل شکستن و خرد شدن ذرات بزرگ تر و هم-چنین عدم اتصال مناسب ذرات سخت تقویت کننده با زمینه، مقدار تخلخل پوشش افزایش می یابد. از طرف دیگر, با افزایش درصد وزنی پودر (Sic) در مخلوط پودر اولیه، توزیع این ذرات در پوشش یکنواخت تر شده و سختی پوشش افزایش می یابد. سختی پوشش حاصل از پودر کامپوزیتی Al-75wt%(Sic) حدود 90HV است که در مقایسه با پوشش آلومینیم خالص بیش از 80 درصد افزایش را نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 181

دانلود 127 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

KHALIFA O.R.M. | ABD EL WAHAB E. | TILP A.H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  -
 • صفحه شروع: 

  2280
 • صفحه پایان: 

  2289
تعامل: 
 • استنادات: 

  211
 • بازدید: 

  3295
 • دانلود: 

  3936
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3295

دانلود 3936 استناد 211 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1 (پیاپی 20)
 • صفحه شروع: 

  97
 • صفحه پایان: 

  104
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  140
 • دانلود: 

  130
چکیده: 

این تحقیق ایجاد پوشش های نانو کامپوزیتی Ni-(Sic)-Gr با استفاده از روش آبکاری الکتریکی بررسی شد. برای ایجاد این پوشش ها از حمام واتس استفاده گردید. بدین منظور، پودر های (Sic) و گرافیت به حمام اضافه شدند و اثر پارامتر مقدار نانو ذرات (Sic) در حمام واتس بر پوشش تشکیل شده، مورد بررسی قرار گرفت. ساختار پوشش های ایجاد شده با استفاده از روش پراش پرتو ایکس و میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FESEM) بررسی گردیدند. نتایج بدست آمده نشان داد، با افزایش مقدار نانو ذرات (Sic) از 10 به gr/lit))25 ، میکروسختی و درصد وزنی Si در پوشش ها افزایش می یابد. بیشترین سختی پوشش در مقدار نانو ذرات (25 (gr/lit بدست آمد. نتایج حاصل شده نشان داد که خواص مورفولوژیکی و سختی پوشش های نانو کامپوزیتی Ni-(Sic)-Gr حاصل از فرآیند الکتروشیمیایی، با افزایش مقدار نانو ذرات (Sic) در حمام، بهبود می یابد. همچنین مشخص گردید که سختی پوشش های مذکور، ارتباط زیادی با مقدار گرافیت راسب شده در پوشش های کامپوزیتی ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 140

دانلود 130 استناد 3 مرجع 14
نویسنده: 

محمودی محمود

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  11
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  20
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 20

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  65
 • صفحه پایان: 

  78
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  160
 • دانلود: 

  81
چکیده: 

پوششهای کامپوزیتی Ni-Co/(Sic) حاوی میکرو و نانو ذرات (Sic) به ترتیب با قطر متوسط 10mm و 20nm در زمینه آلیاژی Ni-Co به روش لایه نشانی الکتریکی با استفاده از الکترودهای افقی، تولید شدند. مورفولوژی سطحی، ترکیب شیمیایی، ساختار فازی، سختی و مقاومت به خوردگی پوششهای حاصل با استفاده از میکروسکپ الکترونی روبشی SEM، آنالیزگر EDX، تفرق سنجی اشعه ایکس XRD، ریزسختی سنجی و آزمونهای پلاریزاسیون به صورت تابعی از چگالی جریان لایه نشانی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد، پوششهای کامپوزیتی حاوی نانو ذرات نسبت به پوششهای حاوی میکرو ذرات علی رغم درصد کمتر فاز (Sic)، همواره سختی و مقاومت به خوردگی بالاتری دارند. مقادیر سختی بیشینه 491 و 615 ویکرز به ترتیب برای پوششهای حاوی Vol.% 52.2 میکرو ذرات و Vol.% 8.1 نانو ذرات در چگالی جریان لایه نشانی 3 A/dm2 به دست آمد. نتایج بر اساس جزییات ساختاری مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 160

دانلود 81 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
litScript