نتایج جستجو

3693

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

370

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی


متن کامل


نویسنده: 

خسروی حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  47
 • صفحه پایان: 

  51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  42
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله عناصر-𝑛  انگل گروهی راست را مورد مطالعه قرار می دهیم. با تغییر گروهی که توسط نیومن و نیکل ساخته شده است، برای هر 𝑛≥5 یک گروه دو مولده G=〈a,b〉 با این خاصیت می سازیم که در آن b یک عنصر -𝑛 انگل راست است ولی [bk , 𝑛α] از مرتبه نامتناهی است هرگاه .kÏ {0,1} اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 42 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  165
 • صفحه پایان: 

  179
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  58
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 58 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

DAGHIGH H. | BAHRAMIAN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  55
 • صفحه پایان: 

  64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14344
 • دانلود: 

  11944
کلیدواژه: 
چکیده: 

Let E be an elliptic curve over the finite field Fq, P a point in E(Fq) of order n, and Q a point in the group generated by P. The discrete logarithm problem on E is to find the number k such that Q = kP. In this paper we reduce the discrete logarithm problem on E[n] to the discrete logarithm on the group F*q , the multiplicative group of nonzero elements of Fq, in the case where n ï q - 1, using generalized jacobian of E.

آمار یکساله:  

بازدید 14344

دانلود 11944 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

HATAMI MARBINIA ADEL | SAATI SABER

نشریه: 

MATHEMATICAL SCIENCES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  173
 • صفحه پایان: 

  190
تعامل: 
 • استنادات: 

  352
 • بازدید: 

  33257
 • دانلود: 

  22495
کلیدواژه: 
چکیده: 

Analysis of strengths, weaknesses, opportunities and threats (SWOT) is a method to formulate the strategy. Although the SWOT analysis successfully provides the key factors of the problem, it has some drawbacks in selecting appropriate strategy for the evaluation and final decision steps. During recent years, some multiple criteria decision making (MCDM) techniques such as analytic hierarchy process (AHP) and analytic network process (ANP) remove some of these deficiencies, but the nature of these decision usually is very complex and using crisp data is not suitable. In this paper, linguistic variable represented with fuzzy numbers are used to assess the ratings and weights. Then, a MCDM model based on fuzzy sets theory is proposed to handle the strategy selection problem with imprecise data. According to the concept of the TOPSIS in multiple-criteria group decision making (MCGDM) problem, an index of closeness coefficient (CC) is defined to determine the ranking order of all strategies by calculating the distance to the both fuzzy ideal solution and fuzzy anti-ideal solution based on approach of ordering of the fuzzy numbers simultaneously. Finally, an example is given to highlight the procedure of the proposed method.

آمار یکساله:  

بازدید 33257

دانلود 22495 استناد 352 مرجع 2728
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  1 (پیاپی 61)
 • صفحه شروع: 

  99
 • صفحه پایان: 

  126
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  397
 • دانلود: 

  172
چکیده: 

پتانسیل های گردشگری از سرمایه های منحصر به فرد هر کشور و منطقه به شمار می رود که شناسایی، طبقه بندی و برنامه ریزی آن جهت توسعه گردشگری دارای اهمیت بالایی است. امروزه زندگی شهری به عنوان زندگی برتر تبدیل شده، در کشور ایران در چند دهه ی اخیر شهرنشینی رشد بالای داشته که نسبت این رشد در مناطق مختلف کشور متفاوت است. استان بوشهر یکی از استانهایی است که بیش از 60% جمعیت آن در شهرها ساکن هستند، شهر بوشهر مرکز استان بوشهر، دارای پتانسیل های متعدد گردشگری در زمینه های توریستی، تاریخی، اقتصادی است. این تحقیق با هدف شناسایی پتانسیل های گردشگری شهر ساحلی بوشهر و بررسی موانع موجود در راه گردشگری شهری صورت پذیرفته است. روش به کارگرفته شده به شیوه توصیفی- تحلیلی بوده و پس از گردآوری، طبقه بندی و سازماندهی داده ها به تجزیه و تحلیل آنها پرداخته شده است. برای این منظور با تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها براساس مدل SWOT به ارائه راهبرد، در جهت توسعه گردشگری شهر ساحلی بوشهر پرداخته شده است. همچنین با استفاده از مدل تاپسیس رتبه بندی و سطح بندی پتانسیل های گردشگری بوشهر از نظر پاسخ دهندگان مناطق 8 گانه شهر بوشهر صورت گرفته، که نتایج به دست آمده نشان داد که برخورد مناسب مردم با ضریب نزدیکی 5347. در اولویت اول، ساحل زیبا و شنی با ضریب نزدیکی 5339. در اولویت دوم و مراسم مذهبی- سنتی باضریب نزدیکی3436.دراولویت سوم قرارگرفته ودر جذب گردشگر به این شهر تاثیرگذار هستند. تحلیل فرضیات بر اساس روش تحلیل عاملی نیز نشان می دهد، به دلیل وجود همبستگی بالا و مناسب بین عوامل و متغیرها، تمامی پتانسیل های گردشگری در شهر بوشهر در توسعه اجتماعی و فرهنگی آن تاثیر می گذارند و همچنین کمبود امکانات و خدمات، مانع توسعه گردشگری در شهربوشهر شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 397

دانلود 172 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  51
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  30
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  123
 • دانلود: 

  188
چکیده: 

در حال حاضر، توسعه گردشگری پزشکی یکی از منابع کسب درآمد به ویژه برای کشورهای درحال توسعه است. هرگونه توسعه گردشگری بدون دقت نظر و تدوین و انجام اقدامات پیشگیرانه در قالب برنامه ریزی راهبردی و کنترل مستمر، اثرات منفی و جبران ناپذیری در ابعاد مختلفی بر جای خواهد گذاشت. بر این اساس، هدف تحقیق حاضر بررسی وضعیت گردشگری پزشکی شهر شیراز به منظور ارایه استراتژی های مناسب در جهت توسعه مناسب و همه جانبه است. روش انجام تحقیق حاضر ترکیبی از روش های پیمایشی و توصیفی-تحلیلی است. تعداد 80 نفر از گردشگران پزشکی و 20 نفر از کارشناسان حوزه های پزشکی و گردشگری به عنوان نمونه تصادفی انتخاب شدند و عوامل راهبردی از طریق پرسشنامه در اختیار نمونه ها قرار گرفت. داده های جمع آوری شده در چارچوب مدل راهبردی سوات تنظیم و مراحل محاسباتی آن با شیوه تصمیم گیری تاپسیس-فازی انجام شد. تحلیل یافته ها نشان داد که با توجه به تمرکز راهبردهای اول، دوم و سوم حاصل از تلفیق نظرات گروه های نمونه، راهبرد کانونی برای اقدام، راهبرد تهاجمی است.

آمار یکساله:  

بازدید 123

دانلود 188 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

کلهر مهدی | ذبیحی حسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  116
 • صفحه شروع: 

  185
 • صفحه پایان: 

  199
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  269
 • دانلود: 

  244
چکیده: 

زمینه: امروزه توجه هر چه بیشتر به مدیریت شهری اجتناب ناپدیر است. پروژه های شهری جزئی جداناپذیری از فرآیند مدیریت شهری را تشکیل می دهد. موضوع مدیریت پروژه ها همواره با موضوع مدیریت تاخیر همراه می باشد. هر گونه تاخیر در اجرای پروژه های شهری مصداق اتلاف منابع و تحمیل هزینه های سنگین به هر پروژه است. گاها این موضوع تا جایی تاثیرگذار است که توجیه پذیری آنها را تحت تاثیر قرار می دهد. هدف: هدف این تحقیق بررسی دلایل انواع تاخیرها در پروژه های شهری، واکاوی سناریوهای پیش رو تاخیرات و ارائه راهبردهای سوق بسمت بهترین سناریو می باشد. روش: در این راستا به واکاوی عمیق دلایل تاخیر ها در پروژه های شهری با استفاده از تحلیل لایه ای علت ها1 پرداخته و سپس با استفاده از سناریوپردازی با روش شبکه جهانی کسب و کار2 به واکاوی عدم قطعیت های محتمل پیش روی موثر بر تاخیر پروژ ه ها پرداخته است. در این راستا دو سلسله مصاحبه، یکی به صورت ساختار یافته و یکی به صورت ساختار نیافته انجام گردیده است. این عدم قطعیت ها با استفاده از روش تاپسیس فازی3 اولویت بندی شده و مبنی بر نتایج چهار سناریو موثر بر تاخیر پروژه ها تدوین گردیده است. سپس تاثیر هر سناریو بر شرایط تاخیر در پروژه ها بررسی شده و با استفاده از تحلیل سوات راهبردهایی به منظور سوق به سمت بهترین سناریو مطرح شده است. یافته: مبنی بر نتایج سعی در چابک سازی و کوچک سازی دولت، ایجاد زیرساخت های گوناگون برای رقابتی سازی فضای پروژه های شهری کلید کاهش تاخیر ها در پروژه های آتی کشور می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 269

دانلود 244 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  26
 • صفحه شروع: 

  199
 • صفحه پایان: 

  237
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  115
 • دانلود: 

  102
چکیده: 

برگزیدن راهبردی بهینه برای تأمین مالی و افزایش سهم سبد درآمدهای غیرعمومی دانشگاه دیرزمانی است که به یکی از چالش های اساسی نظام دانشگاهی بدل شده است. این پژوهش با هدف اولویت بندی راهبردهای بهینه برای خودگردانی مالی دانشگاه های دولتی شهر تهران با رویکرد کیفی-کمی انجام شده است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی است که پس از گردآوری، طبقه بندی و سامان دهی داده های حاصل از مطالعه اسناد و مصاحبه با 20 خبره آموزش عالی، با استفاده از تکنیک SWOT راهبردهای بهینه استخراج شد. در گام بعدی، برای آن که به طور دقیق مشخص شود که کدام راهبرد در شرایط کنونی دانشگاه های ایران اولویت بالاتری دارد، از ابزار تاپسیس برای اولویت بندی راهبردها استفاده شد. یافته ها نشان از 6 راهبرد برای خودگردانی مالی دانشگاه های دولتی شهر تهران دارد که نخستین راهبرد «تقویت زیرساخت های پژوهشی» با 63/0 نزدیکی تا گزینه ایده آل است. با فاصله اندک، راهبرد «تنوع بخشی درآمدی» با 61/0 دومین راهبرد اولویت دار در این زمینه است. با نگاهی به راهبردهای اولویت بندی شده می توان نتیجه گرفت که خودگردانی مالی، با بازاندیشی و مدیریت در فرایندهای درونی دانشگاه ها آغاز می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 115

دانلود 102 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  پیاپی 32
 • صفحه شروع: 

  177
 • صفحه پایان: 

  191
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  362
 • دانلود: 

  164
چکیده: 

توسعه گردشگری در فضاهای جغرافیایی و به ویژه اکوتوریسم علاوه بر پیامدهای- اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، آثار زیست محیطی قابل توجهی برجای می گذارد. این آثار در صورت عدم دقت نظر و تدوین و انجام اقدامات پیشگیرانه در قالب راهبردها، استانداردها و ارزیابی های مستمر و مشخص و روشن اثرات تخریبی بسیاری در ابعاد محیط انسانی و طبیعی در حوزه عمل اکوتوریسم بر جای خواهد گذاشت. بر این اساس هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی اکوتوریسم در پارک جنگلی شهید کونانی بلوران و ارائه استراتژی های مناسب در جهت توسعه اکوتوریسم پارک با دقت نظر و رعایت وجوه همه جانبه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی آن است.این پارک در بخشی از اراضی متعلق به قریه ابوالوفا و قریه بلوران شهرستان کوهدشت با مساحتی حدود 1100 هکتار و در دامنه شمالی رشته کوه بلوران واقع شده است. روش انجام این تحقیق ترکیبی (روش های پیمایشی و توصیفی- تحلیلی) است. در این راستا یافته های مقدماتی تحقیق تکنیک SWOT مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت 8 نقطه قوت، 9 نقطه ضعف، 7 تهدید و 7 فرصت بررسی شد و 25 استراتژی متناسب و کاربردی ارایه گردید و در نهایت با بهره گیری از تکنیک TOPSIS نقاط قوت، نقاط ضعف، تهدیدات و فرصت ها با شاخص های نظر مسوولان، گردشگران و مردم روستاهای اطراف رتبه بندی شدند. نتایج تکنیک TOPSIS نشان می دهد که تهدیدات بیرونی تاثیر بیشتری در مقایسه با سایر عوامل در گردشگری پارک دارند از این رو برای توسعه اکوتوریسم در این منطقه استراتژی های تدافعی در اولویت قرارمی گیرند.

آمار یکساله:  

بازدید 362

دانلود 164 استناد 3 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  114
 • صفحه شروع: 

  55
 • صفحه پایان: 

  86
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  33
 • دانلود: 

  76
کلیدواژه: 
چکیده: 

صیادی به عنوان یکی از مهم ترین فعالیت های اقتصادی در زمینه تامین امنیت غذایی و معیشت افراد در سطح محلی و جهانی مطرح است. صیادی در خلیج فارس نیز از توان تقویت جایگاه خود در تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی ایران برخوردار است. مطالعه حاضر، با نگاه کلی به وضعیت صیادی در خلیج فارس، بر آن است که تصویری دقیق از این فعالیت در جنوب ایران و مشکلات و خلاهای آن ارایه دهد تا بتوان از آن در راستایی بهره گیری از توان های موجود و بهبود شرایط کنونی سود جست. اهداف مطالعه با استفاده از رویکرد ترکیبی سوات-تاپسیس فازی با تکیه بر نظرات متخصصان در حوزه شیلات جنوب ایران در سال 1397 پیگیری شد. نتایج مطالعه حاضر در قالب راهبرد (استراتژی) های مدیریتی در راستای تقویت صیادی و بهره گیری از فرصت های صیادی در خلیج فارس قابل استناد است، به گونه ای که با وجود بهره گیری از توان های آن، فشار بر ذخایر ماهی نیز کاهش یابد. بر اساس نتایج مطالعه، پیشنهاد شد که راهبرد های تقویت زیرساخت های صیادی در جنوب، تقویت فناوری های صیادی به صورت ابزار پیشرفته صید با بهره وری بالا، احداث شهرک های پیشرفته صیادی، ارزیابی ذخایر و تدوین قوانین بر اساس شرایط آن، بازسازی ذخایر با احداث زیستگاه های صیادی، بهبود ارزش افزوده صید با بازاریابی پیشرفته و بهره گیری از شیوه های پیشرفته فرآوری در اولویت قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 33

دانلود 76 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
litScript