نتایج جستجو

44

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

5

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی

متن کامل


نویسنده: 

خسروی حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  47
 • صفحه پایان: 

  51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  42
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله عناصر-𝑛  انگل گروهی راست را مورد مطالعه قرار می دهیم. با تغییر گروهی که توسط نیومن و نیکل ساخته شده است، برای هر 𝑛≥5 یک گروه دو مولده G=〈a,b〉 با این خاصیت می سازیم که در آن b یک عنصر -𝑛 انگل راست است ولی [bk , 𝑛α] از مرتبه نامتناهی است هرگاه .kÏ {0,1} اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 42 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  165
 • صفحه پایان: 

  179
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  58
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 58 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

DAGHIGH H. | BAHRAMIAN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  55
 • صفحه پایان: 

  64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14344
 • دانلود: 

  11944
کلیدواژه: 
چکیده: 

Let E be an elliptic curve over the finite field Fq, P a point in E(Fq) of order n, and Q a point in the group generated by P. The discrete logarithm problem on E is to find the number k such that Q = kP. In this paper we reduce the discrete logarithm problem on E[n] to the discrete logarithm on the group F*q , the multiplicative group of nonzero elements of Fq, in the case where n ï q - 1, using generalized jacobian of E.

آمار یکساله:  

بازدید 14344

دانلود 11944 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  33
 • صفحه پایان: 

  38
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  160
 • دانلود: 

  92
چکیده: 

مقدمه: سندرم Hellp یکی از عوارض شدید پره اکلامپسی است که با عوارض جدی مادری و جنینی همراه است. هدف از مطالعه حاضر، بررسی شیوع سندرم Hellp و عوارض مادری و نوزادی آن و نیز ریسک فاکتورهای آن در دو نژاد ایرانی و افغانی می باشد.روش کار: مطالعه به صورت گذشته نگر بر روی 46628 پرونده زایمانی که طی مدت 5 سال در مرکز شهیداکبرآبادی زایمان کرده بودند صورت گرفت. از این تعداد 1811 مورد (%3.88) مبتلا به پره اکلامپسی بودند. 1380 پرونده که اطلاعات آن ها به طور کامل درج شده بود، مورد ارزیابی نهایی قرار گرفت. از این تعداد 1196 نفر ایرانی و 184 نفر (%13.33) افغانی بودند. برای مقایسه بیماران مبتلا، آن ها به دو گروه با و بدون سندرم Hellp تقسیم شده و مورد مقایسه قرار گرفتند. گروه مبتلا به سندرم Hellp (گروه مورد)، شامل 164 نفر (%11.9) بودند که %0.35 کل بیماران زایمان کرده را تشکیل می دادند و گروه بدون سندرم Hellp (گروه کنترل) مشتمل بر 1216 نفر بودند.یافته ها: میانگین پلاکت در گروه مورد 81.3±20.4 هزار در میلی متر مکعب و در گروه کنترل 198.1±55.9 در میلی متر مکعب بود (p<0.001). میانگین پروتئینوری در گروه مورد 3.26±0.9 و در گروه کنترل 2.53±1.25 گرم بود (p<0.001). میانگین سن بارداری در زمان ختم حاملگی گروه مورد 33.85±4.21 و در گروه کنترل 35.9±3.43 هفته بود (p<0.002). از نظر سن مادر ، تعداد زایمان، میزان سزارین، میزان فشار سیستولیک و دیاستولیک و بیلی روبین در دو گروه تفاوت معنی دار نبود. میزان مرگ نوزاد 72 نفر (%44) در مقابل 170 نفر (p=0.001)(%14)، عوارض جنین 116 مورد (%71) در مقابل 389 مورد (%32)، (p=0.003) و علایم خطر مادری 116 نفر (%71) در برابر 389 نفر (p=0.002)(%32) در گروه مورد بیش تر از گروه کنترل بود. از نظر شیوع سندرم Hellp در دو گروه ایرانی و افغانی تفاوت معنی دار وجود نداشت، ولی در گروه مورد میزان مرگ نوزادان و عوارض جنینی در زنان ایرانی بیش تر از زنان افغانی بود. نیز در گروه شاهد عوارض فوق در گروه ایرانی بیش تر از گروه افغانی بود.نتیجه گیری: افغانی یا ایرانی بودن بر روی شیوع سندرم Hellp تاثیر ندارد ولی میزان دفع پروتئین بیش تر و سن حاملگی پایین تر در زمان ظهور پره اکلامپسی و وجود علایم تاری دید، درد اپیگاستر و سردرد از عوامل خطر برای سندرم Hellp می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 160

دانلود 92 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

SINGH L.C.Y. | KOCHAR C.S.P.S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  65
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  89
 • صفحه پایان: 

  90
تعامل: 
 • استنادات: 

  212
 • بازدید: 

  1494
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1494

دانلود 3992 استناد 212 مرجع 0
نویسنده: 

VAN PAMPUS M.G. | WOLF H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  3-4
 • صفحه شروع: 

  183
 • صفحه پایان: 

  187
تعامل: 
 • استنادات: 

  212
 • بازدید: 

  2068
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2068

دانلود 3992 استناد 212 مرجع 0
نویسنده: 

O BRIEN J.M. | BARTON J.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  48
 • شماره: 

  21
 • صفحه شروع: 

  460
 • صفحه پایان: 

  477
تعامل: 
 • استنادات: 

  157
 • بازدید: 

  4550
 • دانلود: 

  912
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4550

دانلود 912 استناد 157 مرجع 0
نویسنده: 

نشریه: 

REVISTA MEDICA DE CHILE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  146
 • شماره: 

  6
 • صفحه شروع: 

  753
 • صفحه پایان: 

  761
تعامل: 
 • استنادات: 

  212
 • بازدید: 

  1313
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1313

دانلود 3992 استناد 212 مرجع 0
نویسنده: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  136
 • صفحه پایان: 

  141
تعامل: 
 • استنادات: 

  212
 • بازدید: 

  1474
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1474

دانلود 3992 استناد 212 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  72
 • شماره: 

  7
 • صفحه شروع: 

  492
 • صفحه پایان: 

  496
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  204
 • دانلود: 

  107
چکیده: 

زمینه و هدف: پارگی خودبه خود کبد همراه با خونریزی یک عارضه نادر حاملگی بوده و اغلب با پره اکلامپسی توام با سندرم Hellp دیده می شود و می تواند با عارضه و مرگ و میر بالای مادر و جنین همراه باشد. در این مطالعه یک مورد پارگی کبد به دنبال سندرم Hellp، در استان آذربایجان غربی گزارش شد.معرفی بیمار: خانم حامله 33 ساله G6D5 با سن حاملگی 30 هفته با سابقه فشارخون بالا، کاهش پلاکت و افزایش آنزیم های کبدی بود. در بررسی شکم بعد از سزارین متوجه خون و لخته در طرف راست شکم و پارگی کبد شده، محل خونریزی با لنگاز پک و شکم بسته شد. روز دوم، کبد با 10 عدد سرجی سل پک و فاسیا دوخته نشد. بیمار پس از چهل روز بستری مرخص شد.نتیجه گیری: در پارگی کبد با توجه به مشکل بودن تشخیص کلینیکی، می توان از روش های در دسترس مانند انجام سی تی اسکن و MRI، بهره مند گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 204

دانلود 107 استناد 0 مرجع 4

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
litScript