نتایج جستجو

672389

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

67239

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

خسروی حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  47
 • صفحه پایان: 

  51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  42
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله عناصر-𝑛  انگل گروهی راست را مورد مطالعه قرار می دهیم. با تغییر گروهی که توسط نیومن و نیکل ساخته شده است، برای هر 𝑛≥5 یک گروه دو مولده G=〈a,b〉 با این خاصیت می سازیم که در آن b یک عنصر -𝑛 انگل راست است ولی [bk , 𝑛α] از مرتبه نامتناهی است هرگاه .kÏ {0,1} اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 42 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  165
 • صفحه پایان: 

  179
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  58
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 58 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

DAGHIGH H. | BAHRAMIAN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  55
 • صفحه پایان: 

  64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14344
 • دانلود: 

  11944
کلیدواژه: 
چکیده: 

Let E be an elliptic curve over the finite field Fq, P a point in E(Fq) of order n, and Q a point in the group generated by P. The discrete logarithm problem on E is to find the number k such that Q = kP. In this paper we reduce the discrete logarithm problem on E[n] to the discrete logarithm on the group F*q , the multiplicative group of nonzero elements of Fq, in the case where n ï q - 1, using generalized jacobian of E.

آمار یکساله:  

بازدید 14344

دانلود 11944 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  28
 • صفحه پایان: 

  37
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  48
 • دانلود: 

  72
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف: کووید 19 بیماری همه گیری است که کل جهان با این اپیدمی درگیر است. این پژوهش با هدف: ترسیم نقشه علمی کووید 19 در پایگاه اطلاع رسانی Web of Science در آغاز سال 2021 انجام شد. روش ها: پژوهش حاضر کاربردی و از نوع کمی است و با روش علم سنجی انجام شده است. این مطالعه در فروردین 1399 و با استفاده از پایگاه اطلاعاتی Web of Science Core Collection انجام شد. جامعه آماری آن کلیه مدارک موجود و مرتبط در زمینه کووید در این پایگاه است که با استفاده از کلیدواژه های مرتبط، 101466 مدرک استخراج و تحلیل های علم سنجی و مصورسازی با استفاده از نرم افزارهای Excel و VOSviewer انجام شد. نتایج: طبق اطلاعات بدست آمده، انتشار مقالات مرتبط با این موضوع دارای روندی صعودی هستند. بیشترین نوع مدارک را مقالات، و به زبان انگلیسی تشکیل می دهند. کشور آمریکا بزرگ ترین تولیدکننده مدارک در این زمینه است. فعال ترین نویسنده Anonymous با 754 مدرک، و مجله British Medical Journal با چاپ 1363عنوان مدرک، مجله هسته و اصلی در کووید 19می باشد. این موضوع دارای 442 مقاله بسیار پراستناد و 1966 عنوان مقاله پراستناد است. نتیجه گیری: این مطالعه یک چشم انداز کلی از کووید در پایگاه اطلاع رسانی Web of Science را ارایه نموده است که می تواند برای پژوهشگران و مخاطبان علمی راهنما و نقشه راه باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 48

دانلود 72 استناد 0 مرجع 9
نشریه: 

مدیریت سلامت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  34
 • صفحه شروع: 

  59
 • صفحه پایان: 

  66
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  236
 • دانلود: 

  90
چکیده: 

مقدمه: یکی از رایجترین روشهای ارزیابی فعالیتهای علمی یک دانشگاه، علم سنجی ست که با استفاده از پایگاه های اطلاعاتی استنادی همچون Web Of Science (WOS) امکان پذیر است.روش بررسی: این پژوهش توصیفی کاربردی با استفاده از روشهای علم سنجی و فنون تحلیل شبکه انجام شده است. منبع گردآوری داده ها، پایگاه WOS و جامعه آماری 625 مدرک ثبت شده دانشگاه علوم پزشکی ایران تا پایان سال 2007 میلادی است.یافته ها: بیشترین مدرک منتشر شده از دانشگاه علوم پزشکی ایران در این پایگاه مربوط به سال 2006 است. مقالات اصیل از لحاظ نوع مدرک بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده اند. از لحاظ موضوعی بیشترین تعداد مدرک مربوط به جراحی است. حوزه ایمونولوژی بیشترین همکاری در تالیف را داراست.نتیجه گیری: همکاری در تالیف مشترک بین نویسندگان این دانشگاه از رقم قابل قبولی برخوردار است اما کم بودن تولیدات علمی پژوهشگران آن توجه مسوولین پژوهشی دانشگاه را می طلبد.

آمار یکساله:  

بازدید 236

دانلود 90 استناد 5 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  82
 • صفحه پایان: 

  92
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  154
 • دانلود: 

  28
چکیده: 

زمینه و هدف: نقشه های علم با ترسیم گرافیکی یک رشته علمی به شناسایی دقیق تر آن حوزه از علم کمک می کند. هدف این پژوهش آن بود که به بررسی تولیدات علمی و ضریب همکاری نویسندگان حوزه آموزش پزشکی طی سال های 2002 تا 2011 پرداخته شود و نقشه این حوزه از علم را ترسیم نماید.روش کار: این پژوهش توصیفی با استفاده از شاخص های علم سنجی انجام شد. مقاله های نمایه شده حوزه آموزش پزشکی در پایگاه Web of Science جامعه پژوهش بود. کلید واژه «آموزش پزشکی» جستجو شد. رکوردهای بازیابی شده وارد نرم افزار Excel و HistCite گردید و با استفاده از فنون تحلیل استنادی تحلیل انجام و نقشه علم ترسیم شد.یافته ها: متوسط رشد تولیدات علمی آموزش پزشکی 28 درصد بود. 10123 رکورد بازیابی شده در 1506 مجله منتشر شده بودند. مجله «Medical Education» بیشترین سهم را داشت. رکوردهای بازیابی شده توسط 5791 موسسه آموزشی ارایه شدند و دانشگاه Harvard فعال ترین موسسه بود. پرکارترین نویسنده بود.«Van der Vleuten»  ضریب همکاری نویسندگان در حد متوسط بود. رکوردهای بازیابی شده توسط 122 کشور منتشر شد و بیشترین تولیدات علمی متعلق به کشور امریکا بود. در نهایت 5 خوشه با موضوع «شیوه های یادگیری در آموزش پزشکی»، «افسردگی شغلی» و «اثر کاهش ساعت کاری در‍ بهبود ارایه خدمات درمانی»، «ارزیابی صلاحیت حرفه ای در آموزش پزشکی» و «رابطه علوم پزشکی و صنعت» به دست آمد.نتیجه گیری: تولید علم در حوزه آموزش پزشکی روند صعودی داشت. استفاده از نتایج این پژوهش می تواند مبنای برنامه ریزی های آتی رشته آموزش پزشکی باشد و به رشد و ارتقای این حوزه کمک کند.

آمار یکساله:  

بازدید 154

دانلود 28 استناد 1 مرجع 0
نشریه: 

پیاورد سلامت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  5
 • صفحه شروع: 

  334
 • صفحه پایان: 

  346
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  156
 • دانلود: 

  89
چکیده: 

زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف تحلیل مقاله های منتشر شده در ارزیابی تولیدات علمی حوزه ی پزشکی ایران در پایگاه Web of Science صورت گرفته است. روش بررسی: مطالعه ی حاضر از نوع تحقیقات علم سنجی است که با بهره گیری از روش مرور متون تدوین شده است. جامعه ی پژوهش را 55 عنوان مقاله ی منتشرشده در مجلات علمی-پژوهشی و علمی ترویجی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در زمینه ی بررسی تولیدات علمی پزشکی ایران در پایگاه Web of Science تشکیل می دهد. یافته ها: یافته ها نشان داد که در خصوص ارزیابی تولیدات علمی حوزه ی پزشکی ایران(بین سال های 1395-1385) 55 مقاله منتشر شده است که از آن ها 35 مقاله به بررسی برون دادهای علمی دانشگاه های علوم پزشکی و بقیه به بررسی برون دادهای علمی یک حوزه موضوعی خاص پرداخته اند که حوزه های داروسازی و جراحی بیشترین تحقیق ها را به خود اختصاص داده است. 60. 6 درصد از پژوهش ها توسط متخصص های حوزه ی علم اطلاعات و دانش شناسی و 39. 4 درصد توسط متخصصان حوزه ی پزشکی منتشر شده اند. در بین افراد و دانشگاه ها، دانشگاه علوم پزشکی تهران و در بین افراد، حافظ محمدحسن زاده اسفیجانی پرکارترین شناخته شدند. اکثر پژوهش ها با رویکرد علم سنجی منتشر شده اند و در بین نرم افزارهای علم سنجی نیز نرم افزار Pajek بیشتر مورد استفاده قرار گرفته بود. در بین مقاله های منتشر شده، مقاله های دو نفره و سه نفره بیشترین سهم را به خود اختصاص داده بودند. نتیجه گیری: مقالات مورد بررسی دارای گرایش کمی بوده اند و ذکر روش های متنوع نشان دهنده ی نوعی آشفتگی به کارگیری واژگان و اصطلاحات است.

آمار یکساله:  

بازدید 156

دانلود 89 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  97
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  85
 • دانلود: 

  100
کلیدواژه: 
چکیده: 

یکی از مهمترین و کارآمدترین شاخص ها و شیوه های سنجش بروندادهای علمی استفاده از مطالعات علم سنجی با بررسی مقالات پژوهشی منتشر شده در نشریات علمی است. تحقیقات بسیاری از جمله پورتیلو سالیدو؛ والس والنزوئل، پرز - کارسلس، اوسانا و لونا؛ بیگلو و چخماچی به بررسی علم سنجی موضوعات مختلف پرداخته اند.

آمار یکساله:  

بازدید 85

دانلود 100 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  9
 • صفحه شروع: 

  59
 • صفحه پایان: 

  75
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  151
 • دانلود: 

  126
چکیده: 

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 151

دانلود 126 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  6 (76)
 • صفحه شروع: 

  287
 • صفحه پایان: 

  294
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  129
 • دانلود: 

  116
چکیده: 

Introduction: Irritable bowel syndrome (IBS) is one of the most common and costly gastrointestinal diseases which results in disturbances in the performance of intestines. In this study, the most important historical references of IBS were identified using spectroscopy method. Methods: This was a bibliometrics investigation carried out using Reference Publication Year Spectroscopy (RPYS) approach. Data gathering was carried out from the Web of Science database, and by searching for the term irritable bowel syndrome in the subject field. 13841 records and 320218 citations were retrieved and analyzed using the RPYS. exe software application. Results: The distribution of the number of references in the IBS documents was divided into four time periods: 1900-1950, 1951-1975, 1976-2000, and 2001-2015. The first group of highly-cited articles focused on the introduction of IBS, its diagnostic methods, and possible causes, and the second group focused on the pathophysiological and physiological aspects of the disease. The next group dealt with other aspects of IBS, including epidemiology, medicine, financial costs, and physiological and clinical factors, and the large number of citations in the fourth group was due to the type of review articles and their potential for receiving more citations. Conclusion: The results indicate that the articles compared to other resources have the greatest impact on the formation of the historical origin of the topics in the field of IBS, and the most highly cited resources follow the historical process of the disease.

آمار یکساله:  

بازدید 129

دانلود 116 استناد 0 مرجع 3
litScript