نتایج جستجو

25

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

خسروی حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  47
 • صفحه پایان: 

  51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  42
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله عناصر-𝑛  انگل گروهی راست را مورد مطالعه قرار می دهیم. با تغییر گروهی که توسط نیومن و نیکل ساخته شده است، برای هر 𝑛≥5 یک گروه دو مولده G=〈a,b〉 با این خاصیت می سازیم که در آن b یک عنصر -𝑛 انگل راست است ولی [bk , 𝑛α] از مرتبه نامتناهی است هرگاه .kÏ {0,1} اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 42 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  165
 • صفحه پایان: 

  179
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  58
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 58 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

DAGHIGH H. | BAHRAMIAN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  55
 • صفحه پایان: 

  64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14344
 • دانلود: 

  11944
کلیدواژه: 
چکیده: 

Let E be an elliptic curve over the finite field Fq, P a point in E(Fq) of order n, and Q a point in the group generated by P. The discrete logarithm problem on E is to find the number k such that Q = kP. In this paper we reduce the discrete logarithm problem on E[n] to the discrete logarithm on the group F*q , the multiplicative group of nonzero elements of Fq, in the case where n ï q - 1, using generalized jacobian of E.

آمار یکساله:  

بازدید 14344

دانلود 11944 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  10
تعامل: 
 • بازدید: 

  73
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 73

دانلود 20
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  37
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 37

دانلود 20
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  175
 • صفحه پایان: 

  184
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  504
 • دانلود: 

  171
چکیده: 

زعفران(Crocus sativus L.) ، گیاه زراعی با ارزشی است که عمدتا در ایران، هند و یونان رشد می کند. چرخه زندگی این گیاه کوتاه بوده و بیشتر دوران رشد و نمو گیاه منطبق بر ماههای پاییز و زمستان بوده که امکان رشد برای سایر گیاهان زراعی وجود ندارد. بنابراین در تمام طول سال از زمین استفاده نمی کند، لذا کشت مخلوط زعفران با سایر گیاهان زراعی ممکن است با صرفه اقتصادی همراه باشد. به منظور ارزیابی پتانسیل کشت مخلوط زعفران با سایر گیاهان زراعی، این آزمایش در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال های 87-1385 به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به مرحله اجرا درآمد. تیمارها عبارت بودند از ترکیبات مختلف زعفران با سه گروه از گیاهان زراعی شامل غلات: گندم بهاره و پاییزه(Triticum aestivum) ، حبوبات: عدس (Lens culinaris) و نخود (Cicer arietinum) و گیاهان دارویی: اسفرزه (Plantago ovata)، خاکشیر(Discurinia sophia) ، سیاه دانه (Nigella sativa)، زنیان (Carum copticum) و زیره سبز (Cuminum cyminum) که به صورت ردیف های جایگزین کشت شدند. تیمار کشت خالص زعفران نیز به منظور مقایسه، در نظر گرفته شد. نتایج بدست آمده از تجزیه مرکب آزمایش نشان داد که مزیت نسبی کشت مخلوط زعفران با سایر گیاهان زراعی از لحاظ مجموع ارزش نسبی ((Rvt)) تنها در کشت مخلوط زعفران با سیاه دانه و زنیان بدست آمد. مقادیر(Rvt)  در کشت مخلوط زعفران با سیاه دانه و زنیان به ترتیب 85/1 و 16/2 بود. کشت خالص زعفران با 06/1 و مخلوط آن با زنیان با 12/0 کیلوگرم در هکتار به ترتیب بیشترین و کمترین میزان عملکرد را دارا بودند. اما بطور کلی عملکرد زعفران در تیمارهای کشت مخلوط بجز در بین کشت مخلوط زعفران با عدس و مخلوط آن با زنیان تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشتند. بین تیمارها از نظر تعداد کورم در بوته، تعداد جوانه در کورم و نیز وزن تر و خشک کورم نیز تفاوت معنی داری وجود نداشت. با افزایش تعداد دفعات آبیاری (آب مورد نیاز برای گیاه زراعی همراه)، از میزان عملکرد زعفران کاسته شد (05/p<0)، اما بین (Rvt) و تعداد دفعات آبیاری، ارتباط مثبتی وجود داشت (05/p<0).

آمار یکساله:  

بازدید 504

دانلود 171 استناد 3 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  183
 • صفحه پایان: 

  188
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14404
 • دانلود: 

  9056
کلیدواژه: 
چکیده: 

Objective: For investigation of intercropping of maize and faba bean, an experiment was conducted in Research Station of Agriculture Faculty of Tabriz University during growing season of 2013.Methods: Experimental design was randomized complete block design with three replications and seven treatment. Treatments included one row intercropping (1: 1), 4 strip intercropping pattern with ratios of (1: 2), (1: 3), (2: 1) and (2: 2) maize and faba bean and 2 treatments of faba bean and maize sole culture.Results: Based on results, grain yield and biological yield of two species in sole culture was significantly different from other species and reached their highest level. Evaluation of different patterns of intercropping using Land Equivalent Ratio (LER) showed that strip intercropping with ratio 2: 2 dedicated highest ratio of LER to itself. Regarding to maize as a major yield in all cropping patterns, economic value or Relative Value Total ((Rvt)) was lower than one, but regarding to economic production of faba bean, (Rvt) of all intercropping was more than one, and among them strip intercropping 2: 1 had highest (Rvt)(9.65). Relative Crowding Coefficient (RCC) showed that in treatments which crowding one of two species is more than other, that species is superior competitively.

آمار یکساله:  

بازدید 14404

دانلود 9056 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

MOUSAVI BAHAR S.H.A.

نشریه: 

ACTA MEDICA IRANICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  69
 • صفحه پایان: 

  72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17077
 • دانلود: 

  5116
کلیدواژه: 
چکیده: 

Renal vein thrombosis ((Rvt)) is the most frequent vascular abnormality in newborns, but rarely seen in adults. (Rvt) is an acute problem, and diagnostic and therapeutic approaches should be done immediately. Surgical thrombectomy is not a rational approach and the treatment of choice is conservative management and thrombolytic therapy. We present a 45 years old male patient with chronic renal vein thrombosis who was treated with thrombolytic therapy successfully.      

آمار یکساله:  

بازدید 17077

دانلود 5116 استناد 0 مرجع 2387
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  130
 • صفحه پایان: 

  131
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14076
 • دانلود: 

  4247
کلیدواژه: 
چکیده: 

Background: Vascular events during kidney transplantation is a major cause of graft loss, but immediate surgical intervention can salvage the graft and recipient.Objective: To present our experience of vascular interventions and their effects on the outcome of grafts in transplant patients with suspected vascular events.Methods: From 1990 to 2012, 2050 renal transplantations (1542 live and 408 cadaveric donors) were performed by one team. We reviewed the recipient charts to find cases with vascular events like artery or vein kinking or torsion, renal artery thrombosis (RAT) and renal vein thrombosis ((Rvt)). A vascular event was suspected when urinary output was suddenly stopped and confirmed by color Doppler ultrasonography or immediate exploration. The kind of surgical interventions for saving grafts and their outcomes were assessed.Results: A total of 28 (1.3%) vascular accidents occurred. Arterial kinking, arterial torsion and venous torsion occurred in 9 (33%), 2 (7%) and 2 (7%) patients, respectively. RAT and (Rvt) occurred in 12 (43%) and 3 (10%) patients, respectively. 8 of 9 arterial kinking occurred in those in whom we used internal iliac artery. The mean±SD time between anuria and surgery was 30±10, 50±10 and 65±20 min for vascular kinking, RAT, and (Rvt), respectively. 11 of 13 grafts with vascular kinking or torsion were saved by immediate surgical intervention, but only 4 grafts of RAT group and 1 of (Rvt) group could be saved by surgical intervention. In RAT cases, we reopened the anastomosis and performed very small venotomy. Then we washed and perfused graft with cold heparinized ringer solution; finally, revascularization was restored. Delayed graft function occurred in all cases of saved RAT and (Rvt) but only in 5 (40%) cases of kinking or torsion vascular cases.Conclusion: Sudden cessation of urine after renal transplantation is a warning sign and immediate diagnosis of vascular event will help salvage graft with proper intervention.

آمار یکساله:  

بازدید 14076

دانلود 4247 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  151
 • صفحه پایان: 

  160
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  20961
 • دانلود: 

  12260
کلیدواژه: 
چکیده: 

Intercropping is considered for increasing and stability of yield per unit. In order to study the effects of different intercropping arrangements on sorghum and mungbean yield and to find the land use advantage in the intercropping system, an experiment was carried out based on a randomized complete block design with seven treatments and three replications at the Research Farm, Faculty of Agriculture, University of Tabriz in 2013. The treatments were as follows: sole cropping of sorghum, sole cropping of mung bean and five intercropping patterns of sorghum: mungbean with replacement ratios ((1: 1), (2: 1), (3: 1), (1: 2), (1: 3)) respectively. The results showed that the maximum grain yield was obtained from both species in monoculture treatment. The highest intercropping advantage (3.22) was related to treatment (1: 3). Also, the highest value of RYT was observed 1.36 in treatment (1: 1). Land equivalent ratio (LER) in all evaluated treatments was more than one. Thus, according to economic evaluation indices, sorghum and mungbean intercropping was economically justified in comparison with their sole cropping in Tabriz.

آمار یکساله:  

بازدید 20961

دانلود 12260 استناد 0 مرجع 0
litScript