نتایج جستجو

4523

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

453

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


نویسنده: 

خسروی حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  47
 • صفحه پایان: 

  51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  42
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله عناصر-𝑛  انگل گروهی راست را مورد مطالعه قرار می دهیم. با تغییر گروهی که توسط نیومن و نیکل ساخته شده است، برای هر 𝑛≥5 یک گروه دو مولده G=〈a,b〉 با این خاصیت می سازیم که در آن b یک عنصر -𝑛 انگل راست است ولی [bk , 𝑛α] از مرتبه نامتناهی است هرگاه .kÏ {0,1} اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 42 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  165
 • صفحه پایان: 

  179
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  58
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 58 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

DAGHIGH H. | BAHRAMIAN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  55
 • صفحه پایان: 

  64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14344
 • دانلود: 

  11944
کلیدواژه: 
چکیده: 

Let E be an elliptic curve over the finite field Fq, P a point in E(Fq) of order n, and Q a point in the group generated by P. The discrete logarithm problem on E is to find the number k such that Q = kP. In this paper we reduce the discrete logarithm problem on E[n] to the discrete logarithm on the group F*q , the multiplicatIve group of nonzero elements of Fq, in the case where n ï q - 1, using generalized jacobian of E.

آمار یکساله:  

بازدید 14344

دانلود 11944 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2 (مسلسل 32)
 • صفحه شروع: 

  20
 • صفحه پایان: 

  25
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  261
 • دانلود: 

  103
چکیده: 

تشخیص مشکلات محیطی و اجتماعی در بیماران روانپزشکی، به دلیل نقش مهمی که در ایجاد و یا تشدید بیماریهای روانپزشکی ایفا می‌کند، حائز اهمیت است. مطالعه حاضر به قصد ارزیابی توافق دستیاران روانپزشکی در تشخیص مشکلات محور Iv روانپزشکی براساس DSM-Iv (که به تشخیص مشکلات روانی - اجتماعی و محیطی اختصاص دارد) اجرا گردید.در جریان این مطالعه 117 بیمار در جلسات روزانه‌ گزارش صبحگاهی بیمارستان روانپزشکی تبریز مورد مصاحبه قرار گرفتند و بطور جداگانه توسط دستیاران حاضر، از نظر وضعیت روانی و تشخیص های اولیه مطرح برای آنها در محورIv ،‌ مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته های بدست آمده از مجموع این ارزیابی‌ها با روش های آماری توصیفی و تحلیلی مورد سنجش قرار گرفتند.نتایج تحلیلهای آماری نشان داد که توافق دستیاران در ارزیابی مشکلات محیطی و اجتماعی کم است (ICC=0.22).هیچیک از عوامل فردی بیمار توجیه کننده اختلاف تشخیصی در بین دستیاران نبود. جنس دستیار و آشنایی وی با زبان آذری در تعیین تفاوت تشخیصی مهم برآورد گردیدند؛ به این ترتیب که توافق در دستیاران زن بیش از دستیاران مرد و در دستیاران آذری زبان بیش از دستیاران فارس زبان بود. همچنین هیچیک از اجزا بررسی وضعیت روانی قادر به توجیه تفاوت در تشخیص‌گذاری نبودند. تشخیص‌گذاری در محورهای I و III در توجیه اختلاف تشخیصی،‌ مهم برآورد گردیدند.بطور کلی از این مطالعه می‌توان نتیجه گرفت که تشخیص مشکلات روانی - اجتماعی و محیطی در بیماران روانپزشکی، از پایایی خوبی برخوردار نیست و این امر بازنگری تشخیص‌گذاریهای این محور را ایجاب می‌کند.

آمار یکساله:  

بازدید 261

دانلود 103 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  21
 • صفحه پایان: 

  28
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4775
 • دانلود: 

  2472
کلیدواژه: 
چکیده: 

For the first time, sorption characteristics and mechanisms of group-4 elements were investigated and compared in extremely acidic solutions (4 M HCl) by rice bran (RB) biomass. Numerous instrumental strategies and hard-soft acid-base (HSAB) theory were applied to investigate the sorption features and mechanisms of Ti (Iv), Zr (Iv), and Hf (Iv). The specific surface area of the raw biomass was 4. 79 m2. g− 1 as determined by Barrett-Emmet-Taller analyzer (BET). Deposition of planned metal ions on the biomass was determined through a scanning electron microscope (SEM) with energy-dispersIve X-ray spectroscopy (EDS). The linkage of C=O, O-H, and N-H functional groups of biomass with metal ions became clear with Attenuated total reflection Fourier transform infrared (ATR-FTIR) spectrum analysis. The role of C=O functional group of ammonium oxalate/ammonium carbonate in metal ions desorption was confirmed by elution experiment. The experiments showed that the high-affinity of rubidium to sorption of zirconium and hafnium (>99%) was owing to their lower hydrated ionic radius. From all the results obtained, exhausting-hard interactions and electrostatic complexation mechanism were diagnosed between hard-functional groups of RB biomass and hard cations of Ti (Iv), Zr (Iv), and Hf (Iv).

آمار یکساله:  

بازدید 4775

دانلود 2472 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  938
 • صفحه پایان: 

  948
تعامل: 
 • استنادات: 

  351
 • بازدید: 

  417
 • دانلود: 

  114
چکیده: 

زمینه و هدف: حافظه بلندمدت وابسته به سنتز پروتئین می باشد. محصول ژن CamkIv با فعال کردن پروتئین های حافظه، آن را تقویت می کند. تیمار حیوانات آزمایشگاهی نیز با کندر منجر به تقویت حافظه و بهبود آلزایمر می شود. بنابراین، هدف این مطالعه بررسی تأثیر عصاره الکلی کندر در بیان CamkIv در سلول های PC12 می باشد. مواد و روش ها: سمیت کندر بر زیستایی سلول ها با آزمون MTT بررسی شد. سلول ها با غلظت های 10، 25، 40، 55، 70 و 85 میکروگرم/میلی لیتر عصاره در بازه های زمانی 12، 24، 48 و 72 ساعت تیمار شده و میزان جذب آن ها اندازه گیری شد. سپس، سلول ها با غلظت های 2 و 20 میکروگرم/میلی لیتر عصاره در زمان های فوق تیمار شدند. RNA استخراج شده به cDNA تبدیل شد و واکنش real-time PCR انجام یافت. نتایج: مرگ سلولی با افزایش زمان و غلظت تیمار با عصاره افزایش یافت. مقادیر IC50 به دست آمده برای تیمارهای 12، 24، 48 و 72 ساعت به ترتیب برابر با 71. 01، 52. 95، 21. 05 و 13. 85 میکروگرم/میلی لیتر بود. علاوه براین، غلظت های 2 و 20 میکروگرم/میلی لیتر عصاره، 24 ساعت پس از تیمار منجر به افزایش معنی دار بیان CamkIv شد. در تیمار 48 ساعت، حداکثر بیان CamkIv مشاهده شد. تأثیر کندر در افزایش بیان ژن تا 72 ساعت پایدار بود. نتیجه گیری: عصاره الکلی کندر می تواند بیان CamkIv را به طور قابل توجه و طولانی مدت افزایش دهد. این نتایج در راستای مطالعات قبلی می باشد که نشان دادند کندر بیان Bdnf، ژن پایین دست CamkIv، را افزایش می دهد. بااین وجود، با توجه به وجود مسیر دوطرفه در تنظیم بیان Bdnf و CamkIv نیاز به مطالعات جامع تری برای شناخت مکانیسم دقیق عملکرد کندر در مغز می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 417

دانلود 114 استناد 351 مرجع 0
نویسنده: 

پورکبیر ر.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1375
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1 (مسلسل 7)
 • صفحه شروع: 

  24
 • صفحه پایان: 

  29
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  74
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 74

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3 (پیاپی 15)
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  11
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  232
 • دانلود: 

  93
چکیده: 

مقدمه: این واقعیت که استرس می تواند باعث تغییرات نامطلوب در عملکرد و رشد روانی اجتماعی شود موجب گردیده است که از سال 1980 و با انتشار سومین نسخه راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (و در نسخه های بعدی) وجود استرسورهای روانی اجتماعی در تشخیص اختلالات روانی مد نظر قرار گیرد. پژوهش حاضر به منظور شناسایی استرسورهای روانی-اجتماعی در دانشجویان طراحی گردید.روش: این پژوهش در یک بررسی همبستگی نگر انجام شده است. نمونه ای به حجم 1011 نفر از دانشگاه های پیام نور استان آذربایجان شرقی به روش تصادفی طبقه ای انتخاب و با پرسشنامه ادراک حوادث استرس آور مورد آزمون قرار گرفتند. داده ها با استفاده از روش تحلیل عاملی و آزمون t برای گروه های مستقل بررسی شدند.یافته ها: نتایج نشان داد که چهار گروه مسائل مرتبط با فقدان، مسائل مرتبط با انطباق مجدد، مسائل تحصیلی شغلی و مسائل مرتبط با رویدادهای خوشایند به ترتیب استرسورهای روانی اجتماعی عمده در بین نمونه مورد بررسی می باشد. همچنین، ادراک استرسورهای روانی اجتماعی در بین دانشجویان دختر بیشتر از دانشجویان پسر می باشد.نتیجه گیری: در همین راستا مقوله ها 9 گانه محور چهار متن بازنگری شده نسخه چهارم راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی در چهار مقوله عمده شناسایی شده در پژوهش حاضر نیز بازنمایی شده اند. با این وجود، پژوهش حاضر نشان داد که الگوی ظهور استرسورهای روانی اجتماعی در دانشجویان می تواند متفاوت باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 232

دانلود 93 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  43
 • صفحه پایان: 

  51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4678
 • دانلود: 

  4556
کلیدواژه: 
چکیده: 

ObjectIve: Millon Clinical Multiaxial Inventory (MCMI) is one of the most widely used clinical tools in research studies and clinical settings. MCMI was revised 4 times and its last version was published in 2015. All previous versions of MCMI have been translated to Persian and validated and have been frequently used by Iranian clinicians or researchers. Thus, this study provides the Persian version of the last version of this popular inventory for clinical or research purposes. Method: The participants of this psychometric study were selected by combining purposeful and convenience sampling methods among inpatients and outpatients who referred to Roozbeh hospital from 2018 to 2019. After data screening by statistical methods and Validity Scales based on MCMI-Iv profile, 400 participants’ profiles were analyzed to estimate the psychometric properties of the Persian Version of MCMI-Iv. MCMI-Iv, the Structured Clinical Interview for DSM-5 (SCID5), and the Brief Symptoms Inventory (BSI) were used for clinical data gathering. Content Validity Ratio (CVR), Correlational Coefficients, Kappa Agreement, Spearman Brown Coefficient, and Cronbach Alpha were performed for data analysis. Results: According to the results of data analysis, the psychometric properties for MCMI-Iv were estimated as follows: the content validity index (CVI, 0. 29 to 0. 99), criterion validity (0. 13 to 0. 40), convergent validity (-0. 35 to 0. 72), The Cronbach’ s alpha for the personality scales was 0. 48 to 0. 90, the Spearman-Brown coefficient was from 0. 49 to 0. 90, and test-retest reliability was from 0. 51 to 0. 86. Conclusion: The psychometric properties of the Persian version of MCMI-Iv, including validity and reliability indexes, are appropriate and in line with the findings of its original version.

آمار یکساله:  

بازدید 4678

دانلود 4556 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  51
 • شماره: 

  99
 • صفحه شروع: 

  53
 • صفحه پایان: 

  60
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  202
 • دانلود: 

  108
چکیده: 

مقدمه: اعتیاد تزریقی یک معضل اجتماعی در حال افزایش است که فرد را مستعد ابتلا به اندوکاردیت عفونی می نماید و اطلاعات محدودی در مورد اپیدمیولوژی آن در جامعه ما وجود دارد. هدف از این مطالعه، شناسایی ویژگیهای بالینی، محل درگیری و یافته های باکتریولوژیک اندوکاردیت در معتادان تزریقی است.روش کار: در این مطالعه توصیفی، بیماران معتاد تزریقی مبتلا به اندوکاردیت عفونی که طی یک دوره 5 ساله (1380-1384) در بخش عفونی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد بستری شده بودند مورد بررسی قرار گرفتند. مشخصات فردی، نتایج کشت خون، اکوکاردیوگرافی، رادیوگرافی قفسه سینه و سایر تستهای آزمایشگاهی در پرسشنامه ای گرد آوری گردید. تجزیه و تحلیل آماری داده های به دست آمده به وسیله نرم افزار SPSS-11 و با استفاده از آمار توصیفی و جداول توزیع فراوانی انجام شد.نتایج: در این مطالعه 38 مورد اندوکاردیت در 34 بیمار مورد بررسی قرار گرفت که تمامی این بیماران مرد بوده، میانگین سنی 30.4 سال (انحراف معیار 7.1 سال) داشتند. درگیری دریچه تری کوسپید در 26 بیمار (74.3%)، دریچه میترال در 4 مورد (11.4%)، دریچه میترال و تری کوسپید در 4 بیمار (11.4%) و دریچه میترال و آئورت در 1 بیمار (2.9%) وجود داشت. 28.9% از بیماران کشت خون منفی داشتند؛ در مواردی که کشت خون مثبت گزارش شده بود، ارگانیسمهای جدا شده شامل استافیلوکوک اورئوس (77.8%؛ MRSA در 33.3% و MSSA در 44.4% موارد)، انتروکوک (7.4%)، استرپتوکوک پیوژن (7.4%) و کلبسیلا (7.4%) بودند. 8 بیمار نیاز به جراحی پیدا کردند (21.1%) و 9 بیمار (23.7%) نیز در طول بستری در بیمارستان فوت شدند. نتیجه گیری: اندوکاردیت عفونی در معتادین تزریقی به طور شایعی دریچه تری کوسپید را درگیر می کند. استافیلوکوک اورئوس همچنان شایعترین ارگانیسم بیماری زا به شمار می رود، لیکن شیوع استافیلوکوکهای مقاوم به متی سیلین ارگانیسم هایی که مقاومت بالایی نسبت به درمانهای طبی دارند، رو به افزایش است. لذا، رژیم پیشنهادی در بدو مراجعه ترکیبی از کلوگزاسیلین، وانکومایسین و جنتامایسین می باشد که پس از آماده شدن نتایج کشت خون، می توان آن را بر اساس نتایج حساسیت آنتی بیوتیکی ارگانیسم کشت شده تغییر داد.

آمار یکساله:  

بازدید 202

دانلود 108 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
litScript