نتایج جستجو

4797

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

480

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی


متن کامل


نویسنده: 

خسروی حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  47
 • صفحه پایان: 

  51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  42
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله عناصر-𝑛  انگل گروهی راست را مورد مطالعه قرار می دهیم. با تغییر گروهی که توسط نیومن و نیکل ساخته شده است، برای هر 𝑛≥5 یک گروه دو مولده G=〈a,b〉 با این خاصیت می سازیم که در آن b یک عنصر -𝑛 انگل راست است ولی [bk , 𝑛α] از مرتبه نامتناهی است هرگاه .kÏ {0,1} اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 42 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  165
 • صفحه پایان: 

  179
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  58
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 58 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

DAGHIGH H. | BAHRAMIAN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  55
 • صفحه پایان: 

  64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14344
 • دانلود: 

  11944
کلیدواژه: 
چکیده: 

Let E be an elliptic curve over the finite field Fq, P a point in E(Fq) of order n, and Q a point in the group generated by P. The discrete logarithm problem on E is to find the number k such that Q = kP. In this paper we reduce the discrete logarithm problem on E[n] to the discrete logarithm on the group F*q , the multiplicative group of nonzero elements of Fq, in the case where n ï q - 1, using generalized jacobian of E.

آمار یکساله:  

بازدید 14344

دانلود 11944 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

ASADI A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  7
 • صفحه پایان: 

  13
تعامل: 
 • استنادات: 

  212
 • بازدید: 

  6261
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6261

دانلود 3992 استناد 212 مرجع 0
نویسنده: 

ASADI A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  7
 • صفحه پایان: 

  13
تعامل: 
 • استنادات: 

  212
 • بازدید: 

  4057
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4057

دانلود 3992 استناد 212 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4 (پیاپی 10)
 • صفحه شروع: 

  7
 • صفحه پایان: 

  13
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  159
 • دانلود: 

  103
چکیده: 

زمینه و هدف: مطالعه حاضر با توجه به مخاطرات فراوان فلز سنگین کروم در محیط زیست از جمله سرطان پوست و ریه و آسیبهای کلیوی و کبدی با هدف بررسی حذف Cr (VI) با استفاده از فرایندهای نانوفتوکاتالیستی و فتوشیمیایی Uv/ZnO،Uv/TiO2  و Uv/H2O2 از محلول های آبی انجام پذیرفت.مواد و روش کار: در این مطالعه فاکتورهای موثر بر فرایند احیا مثل غلظت کاتالیست (0.05-0.15 g/L)، غلظت (0.5-1.5 mol/L) H2O2 و pH مورد بررسی قرار گرفتند. غلظت اولیه سوبسترا بین 0.1-15 mg/L متغیر بود. محلول استوک کروم (VI) با استفاده از انحلال دی کرومات پتاسیم (K2Cr2O7) در آب مقطر یک بار تقطیر تهیه گردید. غلظت باقیمانده کروم بوسیله دستگاه اسپکتروفتومتری در طول موج 540 نانومتر اندازه گیری شد.یافته ها: نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که با افزایش غلظت نانوذرات TiO2 و ZnO و H2O2  و همچنین کاهشpH  راندمان احیای کروم افزایش پیدا می کند. همچنین راندمان حذف با افزایش غلظت اولیه سوبسترا کاهش پیدا کرد. بیشترین احیای کروم با ZnO در pH بین 8-4 حاصل شد. همچنین با افزایش pH راندمان حذف توسط TiO2  و H2O2   کاهش یافت. از طرفی نتایج مطالعه حاضر نشان داد که فرایند احیا از سنتیک درجه اول لانگمویر- هنشلود پیروی می کند.نتیجه گیری: بطور کلی نتایج حاصله بیانگر آن است که می توان از فرایند پاک و بدون باقیمانده Uv/ZnO،Uv/H2O2  و Uv/TiO2  به صورت موثر برای حذف کروم 6 ظرفیتی از محیط های آبی استفاده نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 159

دانلود 103 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  166
 • صفحه شروع: 

  187
 • صفحه پایان: 

  198
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  154
 • دانلود: 

  85
چکیده: 

سابقه و هدف: استایرن یکی از مهم ترین ترکیبات آلی فرار می باشد که می تواند باعث اثرات نامطلوب بهداشتی شود. در این مطالعه به بررسی توانایی حذف این ترکیب از محیط های سنتتیک هوا توسط فرآیندهای ZSM5، TiO2/ZSM5، Uv/ ZSM5 و Uv/TiO2/ZSM5 پرداخته شد. مواد و روش ها: جهت تولید زئولیت از روش سل ژل و جهت پوشش زئولیت با TiO2 از روش غوطه وری استفاده شد. در این مطالعه اثر نوع فرآیند حذف، زمان اشباع و غلظت آلاینده بر میزان حذف در یک فتوراکتور مورد بررسی قرار گرفت. دستگاه قرائت سنج مستقیم فوچک جهت تعیین غلظت خروجی استفاده شد. هم چنین از آنالیز SEM، XRD، EDX و BET برای تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی ZSM5 و TiO2/ZSM5 استفاده شد. یافته ها: آنالیز SEM نشان داد که زئولیت دارای شکل کریستالی است و TiO2 به خوبی بر روی این ماده پوشش داده شده است. نتایج آنالیز EDX نشان داد که درصد بالایی از ساختار زئولیت شامل دو عنصر Si و Al است. هم چنین الگوی XRD حضور TiO2 در ساختار زئولیت را به خوبی نشان داد. آنالیز BET نشان داد که با پوشش زئولیت توسط TiO2، سطح ویژه و تخلخل کاهش می یابد. افزایش راندمان حذف به ترتیب Uv/TiO2/ZSM5 > ZSM5> TiO2/ZSM5 به دست آمد. زمان اشباع در غلظت ppm300 برای ZSM5 و TiO2/ZSM5 به ترتیب 370 و280 دقیقه حاصل گشت، در حالی که در حالت کاربرد Uv/TiO2/ZSM5، غلظت خروجی بعد از طی مدت زمان 310 دقیقه بر روی راندمان حذف 74 درصد ثابت شد. هم چنین افزایش زمان و غلظت اولیه استایرن منجر به کاهش راندمان حذف شد. استنتاج: در این مطالعه مشاهده شد که فرآیند Uv/TiO2/ZSM5 راندمان بالاتری از حذف استایرن را برای زمان های مشابه نسبت به روش های TiO2/ZSM5 و ZSM5 دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 154

دانلود 85 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  2 (پی آیند 79) در منابع طبیعی
 • صفحه شروع: 

  80
 • صفحه پایان: 

  92
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1580
 • دانلود: 

  560
چکیده: 

به منظور بررسی اثر پرتو Uv-C در از بین بردن باکتری فاقد اسپور، باکتری و قارچ اسپورزا از غلظت های متفاوت پرتوUv  استفاده گردید. تعیین مناسب ترین غلظت Uv-C در ایجاد موتاسیون در باکتری ها و اثر بازدارندگی غشاهای مختلف از نفوذ نور Uv-C نیز مورد بررسی قرار گرفت. باکتری های E. coli و Bacillus thuringiensis در معرض غلظت های متفاوت پرتو نور Uv با طول موج 254 نانومتر قرار گرفتند. تیمارهای Uv از غلظت بسیار کم (11J/m2) و تا غلظت بیشتر از 60Kj/m2 در زنده مانی و ایجاد تغییرات در جمعیت باکتری ها، مورد بررسی قرار گرفت. باکتری B. thuringiensis  در مقایسه با E. coli مقاومت قابل توجهی در مقابل پرتو Uv از خود نشان داد. غلظت های حدود 200J/m2 و 200 اثری در کاهش جمعیت B. thuringiensis نداشت. اثر بازدارندگی نور یاد شده از حدود 260J/m2 شروع و در 3000Jm2 زنده مانی سلول ها تا کمتر از 1log کاهش یافت. در باکتری E. coli غلظت 170J/m2 باعث کاهش زنده مانی باکتری تا حدود 5log گردید. جهت حذف 100% باکتری ها نیاز به غلظت بالای Uv می باشد. اسپور و قارچ Penicillium sp. در مقایسه با باکتری ها، مقاومت بسیار زیادی در مقابل پرتو Uv از خود نشان داد. به طوری که برای کنترل قارچ و اسپور نیاز به غلظت های بیشتر از  18000 J/m2می باشد. در بررسی اثر غشاها یا پوشش های مختلف در جلوگیری از نفوذ نور Uv-C مشخص گردید پلاستیک LDPE حاوی مواد ضد Uv و شیشه، به طور 100% از نفوذ Uv جلوگیری می نمایند. لیکن پلاستیک های LDPE فاقد مواد ضد Uv با ضخامت های مختلف تاثیر قابل توجهی در بازدارندگی نفوذ نور Uv ندارند. ضخامت های حدود 6 میکرون LDPE تفاوتی با شاهد (بدون محافظ) نداشت. تابش نور Uv با غلظت 88 J/m2 باعث ایجاد موتاسیون در E. coli و پیدایش کلنی های مقاوم به آنتی بیوتیک ریفامپین گردید. لیکن پرتو Uv تاثیری در ایجاد باکتری موتانت B. thuringiensis با عدم توان اسپورزایی نداشت.

آمار یکساله:  

بازدید 1580

دانلود 560 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
نویسنده: 

GODAR D.E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  81
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  736
 • صفحه پایان: 

  749
تعامل: 
 • استنادات: 

  212
 • بازدید: 

  3245
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3245

دانلود 3992 استناد 212 مرجع 0
نویسنده: 

نشریه: 

JOURNAL OF CHEMOSPHERE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  176
 • شماره: 

  -
 • صفحه شروع: 

  25
 • صفحه پایان: 

  31
تعامل: 
 • استنادات: 

  212
 • بازدید: 

  799
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 799

دانلود 3992 استناد 212 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
litScript