نتایج جستجو

27

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


نویسنده: 

خسروی حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  47
 • صفحه پایان: 

  51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  42
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله عناصر-𝑛  انگل گروهی راست را مورد مطالعه قرار می دهیم. با تغییر گروهی که توسط نیومن و نیکل ساخته شده است، برای هر 𝑛≥5 یک گروه دو مولده G=〈a,b〉 با این خاصیت می سازیم که در آن b یک عنصر -𝑛 انگل راست است ولی [bk , 𝑛α] از مرتبه نامتناهی است هرگاه .kÏ {0,1} اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 42 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  165
 • صفحه پایان: 

  179
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  58
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 58 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

DAGHIGH H. | BAHRAMIAN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  55
 • صفحه پایان: 

  64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14344
 • دانلود: 

  11944
کلیدواژه: 
چکیده: 

Let E be an elliptic curve over the finite field Fq, P a point in E(Fq) of order n, and Q a point in the group generated by P. The discrete logarithm problem on E is to find the number k such that Q = kP. In this paper we reduce the discrete logarithm problem on E[n] to the discrete logarithm on the group F*q , the multiplicative group of nonzero elements of Fq, in the case where n ï q - 1, using generalized jacobian of E.

آمار یکساله:  

بازدید 14344

دانلود 11944 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  5
تعامل: 
 • بازدید: 

  26
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

BACKGROUND: POST-CAESAREAN SECTION ANALGESIA IMPROVES FUNCTIONAL ABILITY OF THE MOTHER AND HER INTERACTION WITH THE INFANT. PHARMACOLOGICAL METHODS SUCH AS PAINKILLERS AND NARCOTICS ARE COMMONLY USED TO REDUCE POST-CESAREAN SECTION PAIN. HOWEVER, DUE TO THE COMPLICATIONS OF CURRENT PHARMACOLOGICAL THERAPIES, THE USE OF NON-PHARMACOLOGICAL METHODS ARE UNDER SPECIAL ATTENTION. ...

آمار یکساله:  

بازدید 26

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  23
 • صفحه پایان: 

  26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  23109
 • دانلود: 

  10776
کلیدواژه: 
چکیده: 

Background: Post-cesarean section analgesia improves functional ability of the mother and her interaction with the infant. Pharmacological methods such as painkillers and narcotics are commonly used to reduce post-cesarean section pain. However, due to the complications of current pharmacological therapies, the use ofnon-pharmacological methodsis currently receiving special attention. The purpose of this study was to evaluate the effects of Li4 acupressure on reducing post-cesarean section pain. Methods: In this randomized clinical trial, 108 women who were admitted to Fatemiyeh Hospital in Shahroud and had undergone cesarean section were randomly selected and, based on blocks of four, were divided into two groups (acupressure on Li4) and control (touch at the same point). The intervention at Li4 point was made for 20 minutes immediately after full consciousness of the cases and the control group received only touch on this point. Pain intensity in the two groups was measured with a visual analog scale (VAS) before the intervention, immediately after the intervention, 60, and 120 minutes following the intervention. The dose and frequencyof narcotics and analgesics taken by the two groups was also measured. Results: There was no significant difference in pain intensity between the two groups prior to the intervention (P = 0. 87). Additionally, there were no significant differences between the groups in pain intensity scores immediately, 60, and 120 minutes after intervention (P > 0. 05). Conclusions: Li4 acupressure was not effective in reducing post-cesarean section pain.

آمار یکساله:  

بازدید 23109

دانلود 10776 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

کومش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2 (پیاپی 38)
 • صفحه شروع: 

  196
 • صفحه پایان: 

  203
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  482
 • دانلود: 

  159
چکیده: 

سابقه و هدف: بسیاری از زنان تمایل دارند که از روش های تهاجمی و دارویی برای کاهش درد زایمان پرهیز نمایند. از آن جا که طب فشاری به عنوان یکی از روش های غیر دارویی کنترل درد مطرح می باشد، مطالعه ای به منظور بررسی تاثیر طب فشاری نقطه Li4 بر درد مرحله اول زایمان انجام شد.مواد و روش ها: در این کارآزمایی بالینی یک سو کور 100 زن باردار که جهت انجام زایمان با دیلاتاسیون (5-3 سانتی متر) بستری شده بودند، به طور تصادفی در دو گروه آزمایش (20 دقیقه فشار بر روی نقطهLi4 ) و گروه کنترل (20دقیقه لمس نقطهLi4 ) قرار داده شدند. شدت درد زایمان با استفاده از خط کش مدرج ده قسمتی(Visual analogue scale) بلافاصله پس از مداخله، 20، 60 دقیقه و سپس هر یک ساعت تا شروع مرحله دوم زایمان مورد سنجش قرار گرفت.یافته ها: نتایج نشان داد میزان شدت درد در دو گروه قبل از مداخله اختلاف آماری معنی دار نداشت. میزان شدت درد بلافاصله پس از طب فشاری، 20 دقیقه، 60 دقیقه و 120 دقیقه پس از آن بین دو گروه آزمایش و کنترل اختلاف معنی دار آماری(P<0.001) نشان داد و شدت درد در گروه آزمایش کم تر از گروه کنترل بود. لیکن پس از آن و هم چنین در شروع مرحله دوم زایمان در میزان شدت درد در دو گروه اختلافی مشاهده نشد.نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان داد که انجام طب فشاری نقطه Li4 سبب کاهش شدت درد زایمان شده و این روش آسان، غیرتهاجمی و بی خطر که نیاز به صرف هیچ گونه هزینه ندارد، می تواند به طور موثری در کاهش درد زایمان مفید باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 482

دانلود 159 استناد 2 مرجع 20
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  75
 • صفحه پایان: 

  83
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  241
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

مقدمه: درد زایمان و روشهای تسکین آن یکی از نگرانی های مادر و خانواده وی می باشد که تاثیر زیادی بر چگونگی مراقبتهای حین زایمان، رضایتمندی بیماران و همچنین سرانجام زایمان دارد. در دنیا روشهای دارویی و غیر دارویی مختلفی جهت تسکین درد زایمان به کار می رود، در کشور ما نیز در سالهای اخیر توجه پژوهشگران به کاربرد تکنیک های غیر دارویی کاهش درد زایمان معطوف شده است. یکی از روشهای غیر دارویی تسکین درد در دنیا در روش طب فشاری (Acupressure) می باشد اما در مورد تاثیر این روش بر درد زایمان مطالعات کم و تجربیات ما نیز بسیار کمتر می باشد. لذا هدف این مطالعه بررسی تاثیر ماساژ یخ در ناحیه هوگو (یکی از نقاط طب فشاری) بر شدت درد زایمان می باشد.روش بررسی: این پژوهش از نوع کارآزمایی بالینی می باشد که بر روی 60 زن باردار مراجعه کننده جهت زایمان که شرایط ورود به مطالعه را دارا بودند انجام شد. افراد مورد پژوهش به صورت تصادفی در دو گروه شاهد (فقط لمس ناحیه هوکو (n=30 و گروه آزمون (ماساژ یخ در ناحیه هوکو (n=30 قرار گرفتند. میزان درد زایمان قبل از انجام مداخله به وسیله مقیاس VAS اندازه گیری گردید. سپس در گروه مورد به مدت نیم ساعت ناحیه مورد نظر در دست چپ توسط کیسه یخ ماساژ داده شد و در گروه شاهد فقط لمس ناحیه صورت گرفت و پس از پایان نیم ساعت مجددا مقیاس VAS جهت سنجش درد تکمیل گردید.نتایج: هر دو گروه از نظر سن، تعداد بارداری، سن حاملگی و میزان درد قبل از مداخله تفاوت آماری معنی دار نداشتند. آزمون آماری تی زوج نشان داد که ماساژ یخ در ناحیه هوکو سبب کاهش معنی داری در درد زایمان گردید به طوری که اختلاف معنی داری بین شدت درد بعد از مداخله در دو گروه مشاهده شد (P<0.001).نتیجه گیری: ماساژ یخ در ناحیه هوکو که روشی ارزان، آسان و غیر تهاجمی است در کاهش درد زایمان موثر بوده و به راحتی به اتاقهای زایمان قابل استفاده می باشد. این روش می تواند بر تجربه زایمان تاثیر مثبتی داشته و راهکاری جهت کاهش نگرانی زنان از درد زایمان و اشاعه زایمان طبیعی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 241

دانلود 79 استناد 1 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  6
 • صفحه شروع: 

  9
 • صفحه پایان: 

  17
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  219
 • دانلود: 

  138
چکیده: 

مقدمه: نقاط فشاری Li4 و SP6، رایج ترین نقاط برای تسکین درد پس از سزارین در ایران می باشند، اما در زمینه نقطه فشاری ارجح، اتفاق نظری وجود ندارد،لذا مطالعه حاضر با هدف مقایسه تاثیر طب فشاری در نقاط Li4 و SP6 بر درد پس از سزارین انجام گرفت.روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی دوسوکور در سال 1396 بر روی 90 نفر از زنان مراجعه کننده به زایشگاه های شهر رفسنجان انجام شد. افراد به روش تصادفی در سه گروه مداخله Li4، مداخله SP6 و گروه کنترل قرار گرفتند. مداخله در نقاط فشاری به صورت دوطرفه، در دوره های 10 ثانیه فشار و 2 ثانیه استراحت به مدت 20 دقیقه به طور متوالی اعمال گردید. در گروه کنترل، نقاط فوق با الگوی مشابه بدون فشار، لمس می شد. شدت درد، قبل، بلافاصله و یک ساعت بعد از مداخله در سه گروه توسط مقیاس آنالوگ دیداری تعیین شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون های ANOVA و آنالیز واریانس برای اندازه گیری های تکراری انجام شد. میزان p کمتر از 0.05 معنی دار در نظر گرفته شد.یافته ها: در مطالعه حاضر میانگین نمرات درد در بین سه مرحله اندازه گیری متوالی تفاوت آماری معنی داری داشت (p=0.033)، اما مقایسه میانگین سه نمره درد در هر گروه با گروه های دیگر تفاوت معنی داری نشان نداد (p=0.428). نتایج نشان دهنده روند کاهش نمره درد در گروه مداخله در نقطه Li4 در طول اندازه گیری های متوالی و همچنین کاهش نمره درد در گروه Li4 در مقایسه با گروه کنترل در زمان یک ساعت پس از مداخله بود (p=0.001).نتیجه گیری: عملکردطب فشاری در نقطه Li4 در تسکین درد سزارین بهتر از نقطه فشاری SP6 می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 219

دانلود 138 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

حیات

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3-4
 • صفحه شروع: 

  95
 • صفحه پایان: 

  101
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  243
 • دانلود: 

  103
چکیده: 

زمینه و هدف: توجه به درد زایمان و تسکین آن از اجزای مهم مراقبت مادر طی زایمان است. طب فشاری یکی از شیوه های غیردارویی کاهش درد است که در دسترس، کم هزینه، کم عارضه وآسان می باشد. این پژوهش به منظور تعیین تاثیر فشار در نقطه Li4 بر شدت درد مرحله اول زایمان در مادران نخست زا انجام گرفته است.روش بررسی: در یک کارآزمایی بالینی سه گروهی یک سوکور، 83 مادر اول زای مراجعه کننده به زایشگاه بیمارستان حضرت ام البنین شهر مشهد در سال 6-1385 با سن بارداری 42-38 هفته به روش تخصیص تصادفی در سه گروه طب فشاری، لمس (شاهد 1) و مراقبت معمول (شاهد 2) قرار گرفتند. شدت درد قبل از شروع مداخله، بلافاصله پس از مداخله، نیم ساعت بعد و سپس به فواصل هر 1 ساعت با استفاده از مقیاس دیداری درد اندازه گیری و سپس با استفاده از آزمون آماری آنالیز واریانس در سه گروه مقایسه شد.یافته ها: میانگین نمره شدت درد زایمان بلافاصله پس از مداخله در گروه طب فشاری (13.75±28.59) کمتر از گروه لمس (18.67±33.5) و مراقبت معمول (20.5±41.82) بود (p=0.026).نتیجه گیری: بر اساس نتایج مطالعه، فشار بر نقطه Li4، شدت درد مرحله اول زایمان را کاهش می دهد و می تواند به عنوان روشی ساده، کم هزینه و غیر تهاجمی در لیبر جهت کاهش درد زایمان استفاده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 243

دانلود 103 استناد 4 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  27 (67)
 • صفحه شروع: 

  14
 • صفحه پایان: 

  20
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  66
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 66

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
litScript