نتایج جستجو

176

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

18

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

خسروی حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  47
 • صفحه پایان: 

  51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  42
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله عناصر-𝑛  انگل گروهی راست را مورد مطالعه قرار می دهیم. با تغییر گروهی که توسط نیومن و نیکل ساخته شده است، برای هر 𝑛≥5 یک گروه دو مولده G=〈a,b〉 با این خاصیت می سازیم که در آن b یک عنصر -𝑛 انگل راست است ولی [bk , 𝑛α] از مرتبه نامتناهی است هرگاه .kÏ {0,1} اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 42 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  165
 • صفحه پایان: 

  179
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  58
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 58 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

DAGHIGH H. | BAHRAMIAN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  55
 • صفحه پایان: 

  64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14344
 • دانلود: 

  11944
کلیدواژه: 
چکیده: 

Let E be an elliptic curve over the finite field Fq, P a point in E(Fq) of order n, and Q a point in the group generated by P. The discrete logarithm problem on E is to find the number k such that Q = kP. In this paper we reduce the discrete logarithm problem on E[n] to the discrete logarithm on the group F*q , the multiplicative group of nonzero elements of Fq, in the case where n ï q - 1, using generalized jacobian of E.

آمار یکساله:  

بازدید 14344

دانلود 11944 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  121
 • دانلود: 

  3
کلیدواژه: 
چکیده: 

امروزه گیاهان داروئی بواسطه کمتر بودن عوارض جانبی، در بین مردم رایج تر هستند. از جمله این گیاهان می توان گونه Phragmites australis با نام محلی نی از خانواده Gramineae را معرفی نمود. این گونه گیاهی گندمی، چند ساله با ساقه های زیرزمینی رونده توخالی بوده که تا ارتفاع 3 متر در استان دیده شده است. پهنک آن تخت، خطی، سرنیزهای و زبر بوده که به طول 60 سانتیمتر و عرض آن 3-1 سانتیمتر میرسد. این گیاه در استان بیشتر در نقاط گود کویری و مناطقی که سطح سفره آب زیرزمینی بالاست و در برخی فصول حالت باتلاقی دارند، رشد مناسبی نشان میدهد. باید گفت این گیاه در مناطقی با اقلیم فرا خشک گرم که متوسط بارندگی آن 50 میلیمتر در سال است رشد می نماید. همچنین ارتفاع از سطح دریا اراضی قابل رشد برای گونه مذکور تا حدود 950 متر در این استان گزارش شده است. در مجموع پراکنش نی در استان یزد در دشت یزد-اردکان، کفه طاقستان، بهاباد، و در قسمت شمال شرقی استان در منطقه توت و انجیر مشاهده شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 121

دانلود 3
نویسنده: 

PAGTER M. | BRAGATO C. | BRIX H.

نشریه: 

AQUATIC BOTANY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  81
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  285
 • صفحه پایان: 

  299
تعامل: 
 • استنادات: 

  212
 • بازدید: 

  9659
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9659

دانلود 3992 استناد 212 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  24
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

TO STUDY THE RESPONSE OF DIFFERENT CLONES OF COMMON REED TO GLYPHOSATE AND DETERMINATION THE BEST TIME FOR CHEMICAL CONTROL, A COMPLETELY RANDOMAIZED DESIGN WITH THREE REPLICATIONS WAS CONDUCTED AT GREENHOUSE IN THE AGRICULTURAL SCIENCE DEPARTMENT, UNIVERSITY OF TEHRAN. THREE FACTORS INCLUDING DIFFERENT CLONES OF COMMON REED (KO-MA, KZ-D1, T-VGO, KE-S1, G-GR3, A-MO1, MA-S1, MA-S2, Q-BE2, AND T-MO1), THE GLYPHOSATE DOSES (1, 1.8 AND 3 KG AI HA -1) AND THE TIME OF TREATMENT (2-5 LEAVES, 5-7 LEAVES AND EARLY STAGE OF PANICLE FORMATION) WERE USED. GLYPHOSATE TOXICITY WAS QUANTIFIED BY VISUAL EVALUATION OF INJURY AT 40 DAYS AFTER HERBICIDE TREATMENT. AFTER SHOOTS WERE HARVESTED, SHOOT RE GROWTH WAS EVALUATED IN 56 DAYS AFTER SHOOT HARVEST. DIFFERENT CLONES RESPONDED DIFFERENTIALLY TO GLYPHOSAT RATES. HERBICIDE TREATMENT AT EARLY STAGE OF PANICLE FORMATION PROVIDED THE BEST CONTROL BUT SHOOT REGROWTH INDICATED THAT CONTROL TREATMENT MUST BE REPEATED IF COMMON REED IS TO BE ERADICATED.

آمار یکساله:  

بازدید 24

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  41
 • صفحه پایان: 

  47
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  139
 • دانلود: 

  39
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 139

دانلود 39 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  4 (مسلسل 75)
 • صفحه شروع: 

  67
 • صفحه پایان: 

  79
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  204
 • دانلود: 

  110
چکیده: 

زمینه و هدف: از مهم ترین روش های بررسی فلزات سنگین، استفاده از گونه های ماکروفیت بعنوان پایشگرهای زیستی می باشد که به عنوان شاخصی مناسب جهت بیان کیفیت محیط زیست مورد استفاده قرار می گیرند. در پژوهش حاضر به منظور بررسی وضعیت آلودگی تالاب هشیلان کرمانشاه و تاثیر گونه غالب گیاهی Phragmites australis در منطقه، غلظت فلزات سنگین Cu، P b، Zn در اندام های زیرزمینی و هوایی گیاه نی و رسوبات سطحی تالاب، مورد مطالعه قرار گرفت. مواد و روش ها: آماده سازی نمونه ها با اسید نیتریک، پر کلریک و پراکسید اکسیژن آن جام گرفت و غلظت عناصر مورد مطالعه با دستگاه جذب اتمی اندازه گیری گردید.یافته ها: نتایج حاصل نشان داد، غلظت فلزات مس، سرب و روی در رسوبات به ترتیب47.23 ، 6.17 و24.21  میکروگرم بر گرم می باشد. همچنین میانگین غلظت فلز مس در اندام های زیرزمینی و هوایی گیاه نی 2.738و2.190 ، فلز سرب 15.143 و 13.02 و برای فلزروی 6.11 و6.37 میکروگرم بر گرم وزن خشک بدست آمد که بیشترین تجمع فلزات در اندام های زیرزمینی گیاه بود. بالا بودن مقدار شاخص انتقال برای فلز روی بیانگر توانایی بالای انتقال این فلز در گیاه است. بحث و نتیجه گیری: در همین راستا بین غلظت فلزروی در اندام های زیرزمینی واندام های هوایی همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد، لذا احتمال می رود اندام زیرزمینی گیاه نی، پایشگری مناسب برای آلودگی ناشی از عنصر روی در رسوبات منطقه باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 204

دانلود 110 استناد 0 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  543
 • دانلود: 

  21
کلیدواژه: 
چکیده: 

برای بررسی واکنش کلون های مختلف نی به تیمار شیمیایی و تعیین بهترین زمان برای سم پاشی، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار در گلخانه زراعت دانشکده علوم زراعی و دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی انجام شد و بهترین زمان برای سم پاشی با گلیفوزیت تعیین گردید. فاکتورها شامل کلون نی در ده سطح (KO-MA، KZ-D1، T-VGO، G-GR3 KE-S1، A-MO1، MA-S1، MA-S2، Q-BE1 و T-MOl)، سم پاشی با علف کش گلیفوزیت در سه غلظت (1، 1.8 و 3 کیلوگرم در هکتار ماده موثره) و زمان سم پاشی در سه مرحله (2-5 برگی، 5-7 برگی و ابتدای گل دهی) بودند. میزان خسارت گلیفوزیت در 40 روز بعد از سم پاشی محاسبه شد. رشد مجدد ساقه ها از ریزوم ها در 56 روز بعد از برداشت اندام های هوایی، مورد بررسی قرار گرفت. کلون های مختلف عکس العمل متفاوتی به غلظت های مختلف گلیفوزیت نشان دادند. مرحله گل دهی، بهترین زمان سم پاشی با گلیفوزیت برای کنترل این علف هرز بود اما رشد مجدد ساقه ها از ریزوم ها نشان داد که کنترل موثر این علف هرز نیازمند تکرار سم پاشی است.

آمار یکساله:  

بازدید 543

دانلود 21
نشریه: 

رستنیها

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2 ( پیاپی 32)
 • صفحه شروع: 

  151
 • صفحه پایان: 

  165
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  312
 • دانلود: 

  76
چکیده: 

بیشتر مطالعات انجام شده روی نی عمدتا مربوط به اروپا است درحالی که این گیاه در بسیاری از مناطق قاره آسیا و قاره های دیگر در شرایط متفاوت آب و هوایی وجود دارد.در بررسی حاضر، ریزوم های 39 جمعیت نی از مناطق مختلف ایران جمع آوری گردید و در شرایط یکسان در مزرعه آزمایشی دانشکده علوم زراعی دانشگاه تهران در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار کاشته شد. در انتهای فصل رشد تعدادی از ویژگی های رشدی مورد اندازه گیری قرار گرفت. تفاوت های زیادی در طول ساقه، سطح برگ، قطر ساقه، طول گل آذین، وزن خشک ساقه، وزن خشک برگ، درصد ساقه های دارای گل آذین، تعداد روز تا شروع گل دهی و تعداد روز تا شروع زرد شدن بین جمعیت های نی در ایران مشاهده شد. تجزیه خوشه ای جمعیت های نی بر اساس فاصله تولید شده برای ویژگی های مورد مطالعه یک دندروگرام با چهار گروه اصلی تولید کرد که عمدتا بر اساس منشا جغرافیایی آن ها بود.

آمار یکساله:  

بازدید 312

دانلود 76 استناد 0 مرجع 0
litScript