نتایج جستجو

553

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

56

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

خسروی حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  47
 • صفحه پایان: 

  51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  42
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله عناصر-𝑛  انگل گروهی راست را مورد مطالعه قرار می دهیم. با تغییر گروهی که توسط نیومن و نیکل ساخته شده است، برای هر 𝑛≥5 یک گروه دو مولده G=〈a,b〉 با این خاصیت می سازیم که در آن b یک عنصر -𝑛 انگل راست است ولی [bk , 𝑛α] از مرتبه نامتناهی است هرگاه .kÏ {0,1} اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 42 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  165
 • صفحه پایان: 

  179
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  58
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 58 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

DAGHIGH H. | BAHRAMIAN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  55
 • صفحه پایان: 

  64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14344
 • دانلود: 

  11944
کلیدواژه: 
چکیده: 

Let E be an elliptic curve over the finite field Fq, P a point in E(Fq) of order n, and Q a point in the group generated by P. The discrete logarithm problem on E is to find the number k such that Q = kP. In this paper we reduce the discrete logarithm problem on E[n] to the discrete logarithm on the group F*q , the multiplicative group of nonzero elements of Fq, in the case where n ï q - 1, using generalized jacobian of E.

آمار یکساله:  

بازدید 14344

دانلود 11944 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

دانش خوص اصل ع.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1376
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  49
 • صفحه پایان: 

  58
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  81
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 81

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  39
 • صفحه پایان: 

  50
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  203
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

تغییرات برخی از خصوصیات کیفی ماهی سفید مورد مطالعه قرار گرفت. در این مطالعه میزان رطوبت، چربی کل، عدد پراکسید، تیوباربیتوریک اسید، اسیدهای چرب آزاد و آهن هم و همچنین برخی از شاخصهای ارزیابی حسی نظیر بافت، ظاهر عمومی، چشم، ‌رنگ و بوی آبشش نمونه ها در زمانهای 1، 4، 7، 10، 13 و 20 روز نگهداری در یخ تعیین گردید. با توجه به نتایج حاصله، کیفیت چربی ماهی سفید از جهت فساد اکسیداتیو و هیدرولیتیک کاهش معنی داری (در سطح احتمال 5 درصد) نشان داد و ارزیابیهای حسی نیز بیانگر تازگی ماهیان از درجه عالی تا خوب تا روز چهارم و از درجه خوب تا قابل پذیرش تا روز دهم نگهداری بود.

آمار یکساله:  

بازدید 203

دانلود 79 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  35
 • صفحه پایان: 

  50
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  153
 • دانلود: 

  82
چکیده: 

این تحقیق برای بررسی تمایز ریختی و الگوهای رشد آلومتریک ماهی سفید (Rutilus Frisii Kutum) در مراحل اولیه زندگی (از روز 0 تا 35 پس از تفریخ) انجام شد. داده های ریختی مورد مطالعه از روی تصاویر گرفته شده از نمونه ها، با نرم افزار ImageJ استخراج و الگوهای رشد آلومتری بر اساس Log10 y= Log10 a+bLog x محاسبه شدند. بر اساس آستانه های تغییرات در رشد ویژگی های ریختی و تغییرات شکل، مراحل مختلف زندگی لاروی ماهی سفید به دوره های Eleuthero-embryo, Propterygio-larval, Pterygio-larval و نوجوانی تقسیم گردید، که در هر یک از این مراحل وقایع مهم و حیاتی در لارو رخ می دهد. تغییرات در مراحل اولیه لاروی با سرعت و شدت بیشتری (eleuthero-embryo، Propterygio-larvae) رخ داد که از آن جمله می توان به تکوین ساختار آبششی، شروع تغذیه فعال و تکوین ساختارهای تغذیه ای، حسی و اندام های موثر در شنا اشاره کرد. همچنین نتایج نشان داد که بروز این وقایع مهم حیاتی با نقاط عطف خصوصیات ریختی همخوانی داشته و روند تغییر آن ها، ترجیحات تکوینی ساختارهای دخیل در تغذیه، تنفس، شنا و اندام های حسی را نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 153

دانلود 82 استناد 1 مرجع 0
نشریه: 

اقیانوس شناسی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  16
 • صفحه شروع: 

  15
 • صفحه پایان: 

  22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  170
 • دانلود: 

  181
چکیده: 

در این پژوهش به منظور بررسی و مطالعه ساختمان بیضه و الگوی چرخه تولید مثلی جنس نر ماهی سفید دریای خزر، نمونه برداری ماهانه از مهر 1390 تا اردیبهشت 1391 از منطقه جفرود انزلی انجام شد. پس از مشاهدات ماکروسکوپی و عکس برداری از موقعیت اندام جنسی، اندام مربوطه از نمونه ها جدا شده و در محلول فیکساتور بوئن تثبیت گردید. پس از انجام مراحل مختلف بافت شناسی، مقاطع 5 میکرونی از نمونه ها تهیه شد و بعد از رنگ آمیزی هماتوکسیلین-ائوزین، این نمونه ها به وسیله میکروسکوپ نوری مجهز به دوربین عکس برداری مورد مطالعه قرار گرفتند. بر اساس نتایج، 4 مرحله در تکامل بیضه مشاهده شد که این مراحل عبارتند از مرحله بلوغ اولیه، بیضه ها بسیار نازک و شامل اسپرماتوگونی و اسپرماتوسیت اولیه بودند. در مرحله بلوغ ثانویه اسپرماتوسیت های اولیه و ثانویه بیشترین سلول های این مرحله را به خود اختصاص دادند. در مرحله بالغ، سلول های مربوط به تمامی مراحل اسپرماتوژنز مشاهده گردید. در مرحله رسیده، لوبول ها بیشترین حجم حفره شکمی را اشغال کرده و سرشار از اسپرماتید و اسپرماتوزوآهای حامل ژنوم بودند. در مجموع الگوی رشد بیضه ماهی سفید سیستم لوبولار بوده و در برهه زمانی مشخص از مهر تا اردیبهشت مراحل تشکیل اسپرم به سرانجام می رسد و اسپرم ریزی صورت می گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 170

دانلود 181 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

KHORRAMGAH M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  37
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  212
 • بازدید: 

  5227
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5227

دانلود 3992 استناد 212 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  77
 • صفحه پایان: 

  83
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  295
 • دانلود: 

  78
چکیده: 

اثر ال- کارنیتین در مقادیر، صفر، 400، 800 و 1200 mg/kg غذای خشک بر روی رشد و ترکیبات بدن بچه ماهی سفید با وزن اولیه 275 mg در مدت 56 روز بررسی شد. آزمایش در سه تکرار، و به تعداد 300 قطعه بچه ماهی در هر تانک انجام شد. غذا دهی بین 7 تا 12% توده زنده در دوره پرورش متغیر بود. اگر چه در مقادیر مختلف ال- کارنیتین تفاوت معناداری روی رشد یافت نشد(P>0.05) ، اما بچه ماهیان تغذیه شده با جیره غذایی حاوی 800 mg ال- کارنیتین به ازای هر کیلوگرم غذای خشک تغذیه عملکرد نسبتا بهتری را نشان دادند. همچنین در مقادیر مختلف ال- کارنیتین تفاوت معناداری درسطوح پروتئین و چربی بدن یافت نشد .(P>0.05)

آمار یکساله:  

بازدید 295

دانلود 78 استناد 5 مرجع 2
نویسنده: 

JAFARI M. | KAMARUDIN M.S. | SAAD C.H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  296
 • صفحه پایان: 

  305
تعامل: 
 • استنادات: 

  212
 • بازدید: 

  3342
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3342

دانلود 3992 استناد 212 مرجع 0
litScript