نتایج جستجو

238

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

24

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


نویسنده: 

خسروی حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  47
 • صفحه پایان: 

  51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  42
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله عناصر-𝑛  انگل گروهی راست را مورد مطالعه قرار می دهیم. با تغییر گروهی که توسط نیومن و نیکل ساخته شده است، برای هر 𝑛≥5 یک گروه دو مولده G=〈a,b〉 با این خاصیت می سازیم که در آن b یک عنصر -𝑛 انگل راست است ولی [bk , 𝑛α] از مرتبه نامتناهی است هرگاه .kÏ {0,1} اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 42 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  165
 • صفحه پایان: 

  179
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  58
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 58 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

DAGHIGH H. | BAHRAMIAN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  55
 • صفحه پایان: 

  64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14344
 • دانلود: 

  11944
کلیدواژه: 
چکیده: 

Let E be an elliptic curve over the finite field Fq, P a point in E(Fq) of order n, and Q a point in the group generated by P. The discrete logarithm problem on E is to find the number k such that Q = kP. In this paper we reduce the discrete logarithm problem on E[n] to the discrete logarithm on the group F*q , the multiplicative group of nonzero elements of Fq, in the case where n ï q - 1, using generalized jacobian of E.

آمار یکساله:  

بازدید 14344

دانلود 11944 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

AAGHAIE ABDOLLAH | GHADERNEZHAD MEHDI

نشریه: 

BAGH-E NAZAR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  93
 • صفحه شروع: 

  49
 • صفحه پایان: 

  58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19250
 • دانلود: 

  19199
کلیدواژه: 
چکیده: 

Problem statement: The long affinity between “ literature” and “ painting” in illuminated manuscripts has had an old and deep effect on the form and structure of Persian Painting. In the middle of the Safavid era, creating single-leaf miniature expanded increasingly. It seems that in this era, the connection and struggle between the medium of painting and literature found a new form; Therefore, examining the works of Mo’ in Mosavver, as the last real representative of the Isfahan school of painting, is of great importance in this regard. Research objective: The purpose of this study is to show how the historical connection between “ literature” and “ painting” evolved in at the later years of the Isfahan school of painting through a formal and structural evaluation of the relationship between “ image” and “ text” in the works of Mo’ in Mosavver. Research method: In this study, the paintings of Mo’ in Mosavver were examined using an analytical-comparative approach and the findings of this analysis were interpreted with a historical approach in the evolution of Persian painting in the middle of the Safavid era. Conclusion: The image of the “ pregnant moment” in the illuminated manuscripts of Mo’ in Mosavver represent a type of “ implied temporality” that reminds us of the sequence of verbal narrative actions. also in single-leaf miniature of Mo’ in Mosavver, a higher level of homogeneity can be observed between the medium, the content and the method of perception, since, apart from the narration, these works are limited to the arrangement of objects and beautiful figures. The traces of aesthetics deepening based on these works can be recognized in the miniatures of that era. These traces are seen where the number of figures and narrative micro-scripts are reduced in the images of these paintings and the painting focused more on illustrating the “ pregnant moment” . As a result, it seems that in Mo’ in Mosavver’ s works, the connection and struggle between the text and image can be considered as a movement from “ text” towards “ image” , his movement, which is also seen in the Isfahan school, found more chance for growth and expansion outside the court’ s conservative taste to create glorious and elegant illuminated literary manuscripts. This led to the creation of paintings with mimetic and stronger sensory aspects. At the time, this was reflection of a movement towards independence and further separation of the painting medium and from verbal narration.

آمار یکساله:  

بازدید 19250

دانلود 19199 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  61
 • صفحه پایان: 

  68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  443
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

این تحقیق به منظور به منظور بررسی تاثیر تنظیم جیره غذایی گاوهای شیرده برای سطوح انرژی و پروتیین پیشنهادی AFRC و NRC بر قابلیت هضم جیره، مصرف ماده خشک، تولید شیر و ترکیبات شیر گاوهای هلشتاین انجام شد. از تعداد 10 راس گاوشیری زایش سوم با میانگین تولید روزانه 25 لیتر برای آزمایش در قالب یک طرح آزمایشی کاملا تصادفی استفاده شد. گاوها به دو گروه پنج راسی تقسیم شده، و به دو گروه یک جیره AFRC و گروه دو جیره NRC داده شد. مدت زمان انجام آزمایش هشت هفته بود. گاوها قبل از شروع آزمایش و نیز در پایان آزمایش توزین شدند. مواد غذایی مصرفی شامل، کاه گندم، یونجه خشک، سیلوی ذرت، دانه جو بلغور، سبوس گندم، کنجاله تخم پنبه و تفاله تخم ملاس‌دار چغندرقند بود. قابلیت هضم جیره‌ها با استفاده از معرف اکسیدکروم تعیین شد. میانگین مصرف روزانه ماده خشک در گروه یک 20.3 کیلوگرم و در گروه دو 21.1 کیلوگرم بود. برای دو گروه یک و دو میانگین تولید شیر به ترتیب 24.5 و 23.9 و شیر تصحیح بر حسب 4 درصد چربی به ترتیب 23.1، 22.3 لیتر در روز بود. درصد پروتیین، چربی و ماده خشک شیر در گروه یک به ترتیب 3.5،3.7،12.7  و در گروه دو به ترتیب 3.6، 3.7، 12.7 بود. تفاوت میانگین گروه از نظر مصرف ماده خشک، افزایش وزن زنده، تولید شیر و ترکیبات شیر معنی‌دار نبود(P>0.05) ، میانگین قابلیت هضم ظاهری ماده خشک و پروتیین خام هر دو جیره از لحاظ آماری مشابه بود. علی‌رغم اینکه درصد پروتیین خام توصیه شده در سیستم NRC یک درصد بیشتر از NFRC بود ولی اثر آن بر مصرف ماده خشک، تولید شیر و افزایش پیشنهادیNFRC  کافی بوده و از نظر اقتصادی مقرون بصرفه‌تر است.

آمار یکساله:  

بازدید 443

دانلود 79 استناد 0 مرجع 1
نویسنده: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  6
 • صفحه شروع: 

  757
 • صفحه پایان: 

  760
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  10
 • دانلود: 

  56
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10

دانلود 56 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  136
 • دانلود: 

  91
چکیده: 

در این مطالعه، با استفاده از آمار روزانه ایستگاه هواشناسی تبریز به بررسی منحنی های بارش نرمال (NRC) پرداخته شد. برای این منظور، مقدار بارش روزانه به همراه تعداد روزهای بارانی به صورت تراکمی در نظر گرفته شد و به ترتیب، با و نشان داده شد، آنگاه منحنی های NRC براساس معادله های و بسط داده شد، این روش هم برای تمامی روزهای دوره آماری و هم برای هر ماه، به طور جداگانه، در طول دوره آماری به کار گرفته شد. مقادیر پارامترهای مدل ها با روش بهینه سازی و با گزینه solver در نرم افزار اکسل تخمین زده شدند. افزون بر این، چند مدل دیگر ریاضی (از جمله، مدل چندجمله ای درجه nام، توانی، توانی اصلاح شده، نمایی، نمایی پیوسته و. . . ) نیز برای داده های و توسط نرم افزار Curve Expert 1. 3 بسط داده شد. در نهایت، مدل با کمترین مقدار RMSE و بیشترین مقدار به عنوان مناسب ترین مدل معرفی گردید. نتایج نشان داد که تقریبأ در همه موارد، مدل کمترین مقدار RMSE (4858/0 میلی متر) و بیشترین مقدار (9996/0) را دارا بود. بنابراین، مدل مذکور به عنوان مناسب ترین مدل برای بسط منحنی های NRC تبریز انتخاب شد. در مقیاس ماهانه، معیار RMSE از کمینه 22/0 میلی متر (در ماه سپتامبر) تا بیشینه 67/0 میلی متر (در ماه آوریل) تغییر می کند. در حالی که مقادیر این دو ماه، به ترتیب، 9999/0 و 9993/0 به دست آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 136

دانلود 91 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  2 (پیاپی 25)
 • صفحه شروع: 

  61
 • صفحه پایان: 

  69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  255
 • دانلود: 

  109
چکیده: 

در این بررسی تاثیر استفاده از ضایعات کشاورزی (ساقه گندم و جو) بر روی خاصیت جذب صوت تخته های ساخته شده توام با خرده های چوب صنوبر مورد مطالعه قرار گرفت. نوع ضایعات (ساقه گندم و ساقه جو)، با درصد اختلاط (0، 10، 20 و 30 درصد) و دانسیته (0.4, 0.2 و (gr/cm3 0.6 از عوامل متغیر در این تحقیق بودند. تخته ها همسان و با شرایط یکسان ساخته شده بودند. ضریب جذب صوت تخته ها در پنج فرکانس 250، 500، 1000، 2000 و 4000 هرتز اندازه گیری گردید. نتایج نشان دادند که با افزایش فرکانس، ضریب جذب صوت تخته ها تا سطح فرکانس 2000 هرتز افزایش می یابد ولی در فرکانس 4000 هرتز دچار افت می شود. در بین عوامل متغیر، اثر مشهود نوع ضایعات بر روی میزان جذب صوت تخته های آزمونی مشاهده نشده ولی درصد ضایعات و دانسیته نمونه ها بر میزان جذب صوت اثر مشهود داشت. در فرکانس های زیر 1000 هرتز درصد ضایعات و دانسیته اثر تشدید کننده مشهودی داشتند و به طور میانگین میزان جذب صوت را 23 درصد افزایش دادند اما در فرکانس های بیش از 1000 هرتز افزایش 30 درصدی ضایعات، میزان جذب را 25 درصد ارتقا داد.

آمار یکساله:  

بازدید 255

دانلود 109 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  735
 • صفحه پایان: 

  744
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13880
 • دانلود: 

  19782
کلیدواژه: 
چکیده: 

One of the emerging therapeutic strategies for targeted therapy of cancer is the use of chimeric proteins. The p28 peptide has the ability of selective entrance and activating apoptosis in breast cancer cells. The NRC antimicrobial peptide showed cytotoxic activity on various breast cancer cell lines including drug-resistant cells and also on normal cells. Here we designed a chimeric protein consisting of these peptides to determine their targeted effects and to enhance their cytotoxic effects on breast cancer cells. The chimeric protein was cytotoxic to MDA-MB-231 and MCF7 breast cancer cell lines in a dose-dependent manner after 48 h of treatment. In addition, the cytotoxic effects of the p28 alone were significantly lower than the chimeric protein indicating the additive or enhanced effects of the two peptides. Flow cytometry analysis showed that the induced cell death is mediated via apoptosis. The designed chimeric protein had enhanced effects on breast cancer cell lines and exerted its anticancer effects on MCF7 breast cancer cells through mitochondrial caspase dependent and-independent apoptotic pathways. Taken together, the results of this study suggested the chimeric protein to be a reasonable anti-cancer agent which must be further evaluated by subsequent in-vitro and in-vivo preclinical studies.

آمار یکساله:  

بازدید 13880

دانلود 19782 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  763
 • صفحه پایان: 

  767
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  6724
 • دانلود: 

  9349
کلیدواژه: 
چکیده: 

There were no considerable up to date on the trace element requirements of commercial poultry in recent years in despite of the progress in their performance traits. One of the more prevalent problems in modern broiler production system which could be attributed to the trace mineral inadequacy is skeletal disorders. Zinc, is an essential trace element which acts as a co-factor in several metaloen-zymes and plays an important role in different metabolic pathways. Zinc deficiency in poultry affect the protein and carbohydrate metabolism and have negative effects on feed intake, growth rate, feed conversion ratio and also is associated with immunological, reproductive, skeletal and skin disorders. The commercial poultry producers often use a considerable safety margin for trace minerals including Zn in feed formulation, which will resulted in trace mineral excretion into environment. There are differences in the recommended dietary Zn requirement between commercial strains of broiler chickens and all of them are differ from NRC (1994) recommendations.

آمار یکساله:  

بازدید 6724

دانلود 9349 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
litScript