نتایج جستجو

24

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


نویسنده: 

خسروی حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  47
 • صفحه پایان: 

  51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  42
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله عناصر-𝑛  انگل گروهی راست را مورد مطالعه قرار می دهیم. با تغییر گروهی که توسط نیومن و نیکل ساخته شده است، برای هر 𝑛≥5 یک گروه دو مولده G=〈a,b〉 با این خاصیت می سازیم که در آن b یک عنصر -𝑛 انگل راست است ولی [bk , 𝑛α] از مرتبه نامتناهی است هرگاه .kÏ {0,1} اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 42 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  165
 • صفحه پایان: 

  179
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  58
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 58 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

DAGHIGH H. | BAHRAMIAN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  55
 • صفحه پایان: 

  64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14344
 • دانلود: 

  11944
کلیدواژه: 
چکیده: 

Let E be an elliptic curve over the finite field Fq, P a point in E(Fq) of order n, and Q a point in the group generated by P. The discrete logarithm problem on E is to find the number k such that Q = kP. In this paper we reduce the discrete logarithm problem on E[n] to the discrete logarithm on the group F*q , the multiplicative group of nonzero elements of Fq, in the case where n ï q - 1, using generalized jacobian of E.

آمار یکساله:  

بازدید 14344

دانلود 11944 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

آرشیو رازی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  61
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  73
 • صفحه پایان: 

  79
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  361
 • دانلود: 

  53
چکیده: 

در سالهای اخیر روشهای دسته بندی ژنتیکی سویه های توکسو پلاسما گونده ای بطور گسترده ای انجام شده است. از نقطه نظر تکنیکی، روشهای کاربردی زیادی برای مطالعه ژنتیکی روی لوکوسهای تک- کپی (Single-copy) همچون PCR-RFLP, RFLP ، تعیین توالی RAPD-PCR, (Sequencing) و آنالیز ایزوآنزیمی بکار گرفته شده است. ما در این تحقیق کلونینگ و تعیین توالی ژن کد کننده آنتی ژن اصلی سطحی (P30 یا (SAG1)) توکسو پلاسما گونده ای را بررسی نمودیم. (SAG1) آنتی ژن ایمنودو مینانت تاکی زوئیت های توکسو پلاسما گونده ای است و به عنوان اصلی ترین مولکول در تهیه واکسن های نو ترکیب و واکسن های DNA علیه بیماری توکسو پلاسموزیس می باشد. در این تحقیق، ابتدا DNA ژنومی توکسو پلاسما گونده ای استخراج گردید و به عنوان الگو برای PCR ژن (SAG1) استفاده شد. سپس محصول PCR درون پلاسمید pTZ57R.T کلون شد و پلاسمید نو ترکیب حاوی ژن pT-(SAG1)) (SAG1)) از باکتریهای ترانسفورم شده استخراج و ژن (SAG1) کلون شده در پلاسمید pT -(SAG1) تعیین توالی شد. نتایج نشان داد که ژن P30 اینترون ندارد و می تواند از DNA ژنومی مرحله تاکی زوئیت جدا شود. همچنین نتایج نشان داد که ژن (SAG1) در پلاسمید pTZ57R.T کلون شده است و پلاسمید نو ترکیب تولید شده است و باکتری E.coli سویه TG1 بهترین میزبان برای ترانسفورماسیون پلاسمید pT-(SAG1) جدا شده از سویه با حدت توکسوپلاسما گونده ای (معروف به RH)، شباهت صد در صدی با سویه P-Br، سویه P و سویه C دارد و با سویه RH و سویه ZS1 شباهت 98 درصدی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 361

دانلود 53 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

KAZEMI B. | BANDEHPOUR M. | MAGHEN L. | SOLGI GH.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  8
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  25011
 • دانلود: 

  9584
کلیدواژه: 
چکیده: 

Background: Toxoplasma gondii is an obligate intracellular parasite and its sexual and asexual cycles, respectively take place in the intestinal epithelial cell of definitive host and tissue of intermediate hosts. Congenital toxoplasmosis is more important when the mother acquired the infection during pregnancy period for the first time. Serological tests are the only methods for diagnosis of toxoplasmosis. Among serological tests, ELISA has specific value and availability of parasite specific antigen increases the specificity of test. This study has designed and performed in the aim of availability to specific antigen of Toxoplasma.Methods: A pair of forward and reverse primers was designed based on published sequence of T. gondii (SAG1) gene. PCR reaction was performed and PCR product was cloned in the pQE-30 expression vector.Results: The gene of 30 kDa protein of Toxoplasma tachyzoites was cloned in expression vector successfully. Recombinant plasmid was confirmed and is ready to express recombinant protein for further studies.Conclusion: In this research we cloned P30 gene of T. gondii tachyzoites surface protein successfully and is ready to express the recombinant protein.

آمار یکساله:  

بازدید 25011

دانلود 9584 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

NAGHI VISHTEH M. | SEYYED TABAEI S.J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  7
 • صفحه شروع: 

  3577
 • صفحه پایان: 

  3582
تعامل: 
 • استنادات: 

  211
 • بازدید: 

  5421
 • دانلود: 

  3936
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5421

دانلود 3936 استناد 211 مرجع 0
نویسنده: 

KHANALIHA K. | MOTAZEDIAN M.H. | KAZEMI B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  9
تعامل: 
 • استنادات: 

  352
 • بازدید: 

  8544
 • دانلود: 

  4247
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8544

دانلود 4247 استناد 352 مرجع 0
نویسنده: 

JALALLOU N. | BANDEHPOUR M. | KHAZAN H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  17
 • صفحه پایان: 

  21
تعامل: 
 • استنادات: 

  352
 • بازدید: 

  8114
 • دانلود: 

  4247
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8114

دانلود 4247 استناد 352 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  9
تعامل: 
 • بازدید: 

  78
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

BACKGROUND AND AIM: INTRODUCTION: TOXOPLASMOSIS IS A PARASITIC INFECTION CAUSED BY THE INTRACELLULAR PROTOZOAN TOXOPLASMA GONDII; IT LEADS TO CRITICAL MEDICAL PROBLEMS IN CONGENITALLY-INFECTED AND IMMUNOCOMPROMISED INDIVIDUALS, WHILE IT IS QUITE HARMLESS IN IMMUNOCOMPETENT INDIVIDUALS. RECOMBINANT ANTIGENS HAVE GREAT POTENTIAL AS DIAGNOSTIC REAGENTS …

آمار یکساله:  

بازدید 78

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  53
 • صفحه شروع: 

  73
 • صفحه پایان: 

  81
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  222
 • دانلود: 

  83
چکیده: 

زمینه و هدف: بیماری توکسوپلاسموزیس توسط تک یاخته انگلی به نام توکسوپلاسماگوندی (Toxoplasma gondii) ایجاد می‌شود.(SAG1) Surface Antigen 1))، آنتی ‌ژن اختصاصی ـ مرحله ‌ای است که فقط در مرحله تاکی زوئیت وجود دارد و در مراحل اسپوروزئیت و برادی زوئیت وجود ندارد و به مقدار فراوان و به طور یکنواخت بر روی سطح داخل و خارج سلولی تاکی‌زوییت‌ها توزیع شده است. این آنتی‌ژن دارای دو گلیکوفرم است و آنتی‌ژن، کاملا conformational است. ژن کد کننده (SAG1)، به صورت Single copy بوده و هیچ اینترونی ندارد. (SAG1)، ایمونوژنیک‌ترین ساختار تاکی‌زوئیت T.gondii است و به همین خاطر در چندین روش تشخیصی و برای تهیه واکسن نوترکیب و زیر واحدی علیه بیماری توکسوپلاسموزیس، استفاده شده و مورد توجه بوده است. هدف از این مطالعه، کلون کردن قطعه (SAG1) در پلاسمید PTZ57R و ترانسفورم کردن پلاسمید نوترکیب در سویه‌های DH5α و TG1 باکتری‌های E.coli می‌باشد. روش بررسی: این تحقیق یک مطالعه تجربی می‌باشد. برای این کار، ابتدا انگل توکسوپلاسما در صفاق موش سوری تکثیر داده و آنگاه انگل با PBS(Phosphate buffered saline) شستشو داده شد. جهت تهیه و نگهداری انگل، از موش سوری ماده استفاده شد.  DNA( (Deoxyribonucleic acid ژنومی توکسوپلاسما، با روش فنل ـ کلر فرم، استخراج شده، سپس با کمک پرایمرهای اختصاصی ویژه ژن (SAG1)، ژن مورد نظر با روش PCR ( (Polymrase chain reaction تکثیر شد و با استفاده از ژل آگاروز، محصول PCR، الکتروفورز شده و اندازه ژن تکثیر شده با استفاده از مارکر تعیین شد. محصول PCR با استفاده از کیت تجارتی، خالص شده و سپس به کمک آنزیم T4DNA Ligase، محصول PCR به داخل یک کلونینگ وکتور کلون شد. در نهایت پلاسمید نوترکیب به داخل سلولهای مستعد E.coli دو سوش TG1 و DH5α ترانسفورم شد. یافته‌ها: نمونه DNA خالص سازی شده با استفاده از پرایمرهای اختصاصی ژن (SAG1)، PCR گردید. محصول PCR به صورت یک باند bp960 (960جفت باز) در ژل آگاروز 1% مشاهده گردید. محصول PCR درون پلاسمید PTZ57R، کلون گردید، سپس پلاسمید نوترکیب درون باکتری اشرشیاکلی سوش‌های TG1، DH5α ترانسفورم گردید. برای شناسایی پلاسمید نوترکیب، ابتدا به کمک ژن مقاومت به آنتی‌بیوتیک، کلونی‌های حاوی پلاسمید نوترکیب روی محیط LB جامد حاوی (5- bromo-4 chloro-3 indolyl beta diGalactopyranosid) XGAL ، IPTG(Isopropyl-beta-dithio Galactopyranosid) و آمپی‌سیلین جداسازی گردیدند، سپس پلاسمید نوترکیب استخراج شد و با روش PCR، ژن مورد نظر تایید گردید. پلاسمید نوترکیب حاوی ژن (SAG1) تحت تاثیر برش آنزیمی قرار گرفت که قطعات bp2982 و bp864 بدست آمده نیز نشانه تایید کار می‌باشد. کلونی‌های TG1 و DH5α که در محیط LB رشد کرده بودند، شمارش گردیدند و میانگین و انحراف معیار برای این دو سویه در هر پلیت براساس آزمون آماری Mannwhitny مقایسه گردید. نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که پلاسمید PTZ57R و استرین TG1 اشرشیاکلی بکار رفته در این تحقیق، برای نگهداری ژن (SAG1) مناسب می‌باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 222

دانلود 83 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
litScript