نتایج جستجو

6

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصیمتن کامل


نویسنده: 

خسروی حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  47
 • صفحه پایان: 

  51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  42
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله عناصر-𝑛  انگل گروهی راست را مورد مطالعه قرار می دهیم. با تغییر گروهی که توسط نیومن و نیکل ساخته شده است، برای هر 𝑛≥5 یک گروه دو مولده G=〈a,b〉 با این خاصیت می سازیم که در آن b یک عنصر -𝑛 انگل راست است ولی [bk , 𝑛α] از مرتبه نامتناهی است هرگاه .kÏ {0,1} اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 42 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  165
 • صفحه پایان: 

  179
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  58
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 58 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

DAGHIGH H. | BAHRAMIAN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  55
 • صفحه پایان: 

  64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14344
 • دانلود: 

  11944
کلیدواژه: 
چکیده: 

Let E be an elliptic curve over the finite field Fq, P a point in E(Fq) of order n, and Q a point in the group generated by P. The discrete logarithm problem on E is to find the number k such that Q = kP. In this paper we reduce the discrete logarithm problem on E[n] to the discrete logarithm on the group F*q , the multiplicative group of nonzero elements of Fq, in the case where n ï q - 1, using generalized jacobian of E.

آمار یکساله:  

بازدید 14344

دانلود 11944 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  237
 • صفحه پایان: 

  249
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  146
 • دانلود: 

  75
چکیده: 

مدل های مختلفی برای برآورد تبخیر و تعرق ارائه شده که تفاوت عمده آن ها در تعداد پارامتر های هواشناسی مورد نیاز می باشد، اما با کمبود داده معتبر و طولانی مدت در برخی ایستگاه ها، به کارگیری مدلی که با داده های اندک نیاز ما را برآورده نماید و بتواند به کمک برنامه ریزان این بخش بیاید ضروری به نظر می رسد. از مدل Simetaw برای شبیه سازی داده های هواشناسی از آمارهای اقلیمی ثبت شده و برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل و تبخیر و تعرق گیاه با داده های شبیه سازی شده استفاده می شود. در این مقاله با استفاده از داده های متوسط ماهانه ایستگاه های سینوپتیک رشت (اقلیم بسیار مرطوب)، شهرکرد (اقلیم نیمه خشک)، اهواز (اقلیم خشک) و سنندج (اقلیم مدیترانه ای) در دوره آماری 1339 تا 1379، توان مدل در شبیه سازی شش متغیر آب و هوایی (دمای حداکثر، دمای حداقل، دمای نقطه شبنم، سرعت باد، تابش و بارش) و تبخیر و تعرق پتانسیل مورد ارزیابی قرار گرفت و تبخیر و تعرق پتانسیل روزانه با استفاده از داده های هواشناسی شبیه سازی شده، محاسبه و با مقادیر تبخیر و تعرق پتانسیل حاصل از داده های هواشناسی اندازه گیری شده مقایسه شد. برای مقایسه نتایج از شاخص های ضریب تعیین، ریشه متوسط مربعات خطا و شاخص توافق استفاده شد. نتایج نشان داد مدل Simetaw توانایی بالایی در شبیه سازی متغیرهای اقلیمی دارد و بالاترین دقت مدل در شبیه سازی دمای حداکثر  (R2=0.9954)و بارش (R2=0.3716) مربوط به اقلیم مدیترانه ای، دمای حداقل (R2=0.9947) و دمای نقطه شبنم (R2=0.9942) مربوط به اقلیم بسیار مرطوب، سرعت باد (R2=0.8094) مربوط به اقلیم خشک و تابش خورشیدی (R2=0.9902) مربوط به اقلیم نیمه خشک می باشد. بالا ترین دقت مدل Simetaw در شبیه سازی تبخیر و تعرق پتانسیل به ترتیب مربوط به اقلیم مدیترانه ای (R2=0.9936)، نیمه خشک (R2=0.9935)، خشک (R2=0.9903) و بسیار مرطوب (R2=0.9846) است. با توجه به همبستگی بالا بین مقادیر شبیه سازی شده و ثبت شده، استفاده از مدل Simetaw برای شبیه سازی داده های آب و هوا، برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل، نیاز خالص آبیاری و نیز پر کردن خلاءهای آماری در چهار اقلیم مورد بررسی پیشنهاد می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 146

دانلود 75 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1 (پیاپی 28)
 • صفحه شروع: 

  63
 • صفحه پایان: 

  72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  88
 • دانلود: 

  85
چکیده: 

در این مطالعه از مدل Simetaw برای شبیه سازی پارامترهای اقلیمی و برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل در دوره پایه 2001-1961 و دو سناریوی اقلیمی انتشار گازهای گلخانه ای A2 و B2 از خروجی های مدل گردش عمومی جو HadCM3 برای دوره آتی 2080-2040 در ایستگاه های سینوپتیک رشت (اقلیم بسیار مرطوب)، شهرکرد (اقلیم نیمه خشک)، اهواز (اقلیم خشک) و سنندج (اقلیم مدیترانه ای) استفاده شده است. نتایج به دست آمده بیانگر دقت بالای مدل در شبیه سازی دمای حداقل، دمای حداکثر، دمای نقطه شبنم، سرعت باد، تابش و تبخیر و تعرق پتانسیل در هر چهار اقلیم مورد مطالعه بود اما در مورد تخمین متغیر بارش مدل از دقت کمتری برخوردار بود. پدیده تغییر اقلیم موجب افزایش متغیرهای دمایی (حداکثر، حداقل و نقطه شبنم) و سرعت باد و کاهش بارندگی در همه ایستگاه های مورد مطالعه در دوره آینده نسبت به دوره پایه شده است. مقایسه تبخیر و تعرق پتانسیل درازمدت ماهانه خروجی مدل Simetaw در دوره آتی با دوره پایه نشان داد در همه ایستگاه ها در مجموع، تبخیر و تعرق پتانسیل در آینده نسبت به دوره پایه 4 /10، 5 /9، 7 /10 و 3 /4 درصد تحت سناریو A2 و 3 /10، 8 /8، 4 /9 و 9 /2 درصد تحت سناریو B2 به ترتیب در ایستگاه های سنندج، شهرکرد، رشت و اهواز افزایش یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 88

دانلود 85 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  43
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  353
 • صفحه پایان: 

  360
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  66
 • دانلود: 

  53
چکیده: 

مدل های متعددی بمنظور شبیه سازی داده های هواشناسی با رهیافت های گوناگون توسعه یافته اند، که دقت آنها در تولید داده های هواشناسی یکسان نیست. در این مطالعه از مدل Simetaw جهت تولید داده های هواشناسی روزانه از روی متوسط های بلند مدت ماهانه و نیز برآورد تبخیر-تعرق پتانسیل در دوره پایه 2004-1961 و دو سناریوی اقلیمی انتشار گازهای گلخانه ای A2 و B2 از خروجی های مدل گردش عمومی جو HadCM3 برای دو دوره آتی 2050-2020 و 2050-2080 در ایستگاه مشهد استفاده شد. نتایج مقایسه مقادیر روزانه شبیه سازی شده و مشاهده شده در دوره پایه قابلیت مناسب مدل در شبیه سازی دمای حداقل (R2=0.979)، دمای حداکثر (R2=0.991)، دمای نقطه شبنم (R2=0.789)، سرعت باد (R2=0.798)، بارش (R2=0.452) و تبخیر-تعرق پتانسیل ماهانه (R2=0.991) را نشان داد. تبخیر-تعرق پتانسیل به طور متوسط در دوره های 2020-2050 و 2080-2050 به ترتیب 5.35 و 10.49 میلیمتر در ماه تحت سناریوی A2 و 3.54 و 8.08 میلیمتر در ماه تحت سناریوی B2 نسبت به دوره پایه افزایش خواهد داشت. در مجموع، این مدل جهت برآورد تبخیر-تعرق، تکمیل خلاءهای آماری داده ها و بررسی اثرات تغییر اقلیم قابل توصیه است. برای دست یابی به نتایج دقیق تر، مدل بایستی در سایر اقالیم مورد ارزیابی قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 66

دانلود 53 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
litScript