نتایج جستجو

6584

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

659

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

خسروی حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  47
 • صفحه پایان: 

  51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  42
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله عناصر-𝑛  انگل گروهی راست را مورد مطالعه قرار می دهیم. با تغییر گروهی که توسط نیومن و نیکل ساخته شده است، برای هر 𝑛≥5 یک گروه دو مولده G=〈a,b〉 با این خاصیت می سازیم که در آن b یک عنصر -𝑛 انگل راست است ولی [bk , 𝑛α] از مرتبه نامتناهی است هرگاه .kÏ {0,1} اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 42 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  165
 • صفحه پایان: 

  179
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  58
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 58 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

DAGHIGH H. | BAHRAMIAN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  55
 • صفحه پایان: 

  64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14344
 • دانلود: 

  11944
کلیدواژه: 
چکیده: 

Let E be an elliptic curve over the finite field Fq, P a point in E(Fq) of order n, and Q a point in the group generated by P. The discrete logarithm problem on E is to find the number k such that Q = kP. In this paper we reduce the discrete logarithm problem on E[n] to the discrete logarithm on the group F*q , the multiplicative group of nonzero elements of Fq, in the case where n ï q - 1, using generalized jacobian of E.

آمار یکساله:  

بازدید 14344

دانلود 11944 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  17
 • صفحه شروع: 

  213
 • صفحه پایان: 

  232
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  233
 • دانلود: 

  127
چکیده: 

تحقیق حاضر به مقایسه دو مدل Reward Beta و مدل سه عامله CAPM جهت پیش بینی بازده مورد انتظار در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. آزمون مدل ها در دو مرحله انجام گرفت: 1- تعیین پارامتر های مدل ها به صورت آینده نگر (1/1/1379-29/12/1382) بر اساس رگرسیون سری زمانی و 2- استفاده از پارامترهای تعیین شده در مرحله قبل به عنوان متغییر های توضیحی در رگرسیون مقطعی به صورت گذشته نگر (1/1/1383-29/12/1386).در این تحقیق 112 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش نمونه گیری قضاوتی انتخاب شده و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب تعیین R2، سطح معنی داری آماره t و F و برای ارزیابی مدل های تخمینی از آزمون خطای تصریح رگرسیونی، آزمون نرمالیتی باقیمانده ها و آزمون دوربین واتسون(DW)  استفاده شده است. یافته های تحقیق حکایت از آن دارد که مدل Reward Beta بر مدل CAPM در پیش بینی بازده سهام برتری دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 233

دانلود 127 استناد 0 مرجع 5
نویسنده: 

BORNHOLT G.

نشریه: 

ACCOUNTING AND FINANCE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  47
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  69
 • صفحه پایان: 

  83
تعامل: 
 • استنادات: 

  636
 • بازدید: 

  11031
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11031

دانلود 3992 استناد 636 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1 (پیاپی 7)
 • صفحه شروع: 

  55
 • صفحه پایان: 

  75
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  260
 • دانلود: 

  144
چکیده: 

مقاله حاضر به مقایسه دو مدل – مدل (RBM)، مدل سه عامله (F&F) برای پیش بینی بازده مورد انتظار در بازار بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.یافته های تحقیق نشان می دهد که مدل سه عامله F&F بر مدل RBM برتری دارد و ارتباط اندازه شرکت با بازده مورد انتظار شرکت مستقیم و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده مورد انتظار شرکت معکوس می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 260

دانلود 144 استناد 5 مرجع 12
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2 (پیاپی 39)
 • صفحه شروع: 

  81
 • صفحه پایان: 

  98
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  326
 • دانلود: 

  177
چکیده: 

هدف این مقاله بررسی دقت پیش بینی مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل بتای پاداشی در پیش بینی بازده مورد انتظار سهام در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق از داده های مربوط به بازده سهام شرکت های نمونه و بازده بازار برای دوره زمانی فروردین 1375 تا اسفند 1386 برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده و شرکت های نمونه در 25 پرتفوی بر اساس اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار طبقه بندی شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که مدل بتای پاداشی هم در دوره های کوتاه مدت یک ساله و هم در دوره بلند مدت سه ساله پیش بینی بهتری از بازده آتی سهام نسبت به مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای انجام می دهد. هم چنین عوامل مدل بتای پاداشی نسبت به عامل مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای با بازده سهام همبستگی مثبت بیشتر و معناداری دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 326

دانلود 177 استناد 2 مرجع 15
نویسنده: 

KHOURSHIDIAN K. | EBRAHI SOLTANI A.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  17
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11180
 • دانلود: 

  5932
کلیدواژه: 
چکیده: 

To View The Abstract, Please Click On PDF File.

آمار یکساله:  

بازدید 11180

دانلود 5932 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

MOHAMMADI GOHAR | KHODAKARAMI NAHID

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  173
 • صفحه پایان: 

  183
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9915
 • دانلود: 

  7160
چکیده: 

Multivariate Reward processes with Reward functions of constant rates, defined  on a semi-Markov process, first were studied by Masuda and Sumita, 1991. Reward processes with nonlinear Reward functions were introduced in Soltani, 1996. In this work we study a multivariate process s Z(t) = (Z1 (t),..., Z p (t)), t ≥ 0 , where Z1(t),...,Zp (t) are Reward processes with nonlinear Reward functions ρ1 ,...,ρ p respectively. The Laplace transform of the covariance matrix, Σ(t), is specified for given ρ1 ,...,ρ p , and if they are real analytic functions, then the covariance matrix is fully specified. This result in particular provides an explicit formula for the variances of univariate Reward processes. We also view Σ(t) as a solution of a renewal equation.

آمار یکساله:  

بازدید 9915

دانلود 7160 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11037
 • دانلود: 

  5177
کلیدواژه: 
چکیده: 

To compensate for creativity and innovation indeveloping and implementing management procedures and methods of work organization are often newer and better manage the Rewards. Rewards of the work perform the duties of level higher than done ordinary. Compensation on the plans accounting income numbers, along with other factors such as job security, job level, and the company has a direct relationship with a well-managed, directly or indirectly, Companies associated with high profitability. It is assumed that managers are looking to increase welfare through increased profitability. This descriptive study was conducted library. Objectives of the relationship between activity level managers are Rewarded. Results This study demonstrates that there is a direct relationship between level of compensation to which they belonged.

آمار یکساله:  

بازدید 11037

دانلود 5177 استناد 0 مرجع 0
litScript