نتایج جستجو

14

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصیمتن کامل


نویسنده: 

خسروی حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  47
 • صفحه پایان: 

  51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  42
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله عناصر-𝑛  انگل گروهی راست را مورد مطالعه قرار می دهیم. با تغییر گروهی که توسط نیومن و نیکل ساخته شده است، برای هر 𝑛≥5 یک گروه دو مولده G=〈a,b〉 با این خاصیت می سازیم که در آن b یک عنصر -𝑛 انگل راست است ولی [bk , 𝑛α] از مرتبه نامتناهی است هرگاه .kÏ {0,1} اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 42 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  165
 • صفحه پایان: 

  179
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  58
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 58 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

DAGHIGH H. | BAHRAMIAN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  55
 • صفحه پایان: 

  64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14344
 • دانلود: 

  11944
کلیدواژه: 
چکیده: 

Let E be an elliptic curve over the finite field Fq, P a point in E(Fq) of order n, and Q a point in the group generated by P. The discrete logarithm problem on E is to find the number k such that Q = kP. In this paper we reduce the discrete logarithm problem on E[n] to the discrete logarithm on the group F*q , the multiplicative group of nonzero elements of Fq, in the case where n ï q - 1, using generalized jacobian of E.

آمار یکساله:  

بازدید 14344

دانلود 11944 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  13
 • صفحه پایان: 

  28
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  157
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

مدل های Oryza2000، SWAP، و WOFOST رشد و توسعه برنج را در شرایط تولید پتانسیل و کمبود آب شبیه سازی می کنند. برای ارزیابی مدل ها، تحقیقی در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات برنج کشور، در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 6 مدیریت آبیاری به عنوان تیمار، در سه تکرار طی سال زراعی 84 روی رقم هاشمی اجرا شد. مدیریت های آبیاری شامل غرقاب دایم، آبیاری پس از 1، 3، و 5 روز محو شدن آب از سطح زمین و آبیاری با دورهای 5 و 8 روز بود. مقادیر شبیه سازی و اندازه گیری شده بیوماس کل، بیوماس پانیکول، شاخص سطح برگ، و عملکرد نهایی با استفاده از پارامترهای ضریب تبیین، جذر میانگین مجذور خطا و جذر میانگین مجذور خطای نرمال شده ارزیابی شد. به طور میانگین، مقدار جذر میانگین مجذور خطای بیوماس کل سه مدل Oryza2000، SWAP و WOFOST به ترتیب 653، 458 و 589 و بیوماس پانیکول 375، 284 و 335 کیلوگرم بر هکتار و شاخص سطح برگ 0.41، 0.53 و 0.50 محاسبه شد. در بررسی شبیه سازی مقدار عملکرد نهایی با این سه مدل مشخص شد که مدل Oryza2000 نسبت به دو مدل دیگر دقت بیشتری دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 157

دانلود 79 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  49
 • صفحه پایان: 

  69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  123
 • دانلود: 

  103
چکیده: 

سابقه و هدف: ایران کشوری نیمه خشک با میانگین بارندگی سالانه برابر 240 میلی متر و 57/0 میلیون هکتار شالیزار می باشد. رشد بی سابقه تقاضا برای مصرف آب در بخش های صنعتی، شرب و کاهش میزان آب قابل استفاده در بخش کشاورزی موجب گردیده که استفاده از آب در تولید برنج کاهش یافته و این امر تولید برنج را تهدید می کند. از مدل های شبیه سازی گیاهان زراعی برای انجام مطالعات مختلف از جمله انتخاب گیاه و رقم مناسب برای کاشت، تعیین بهترین مدیریت زراعی، برآورد ظرفیت تولید منطقه ای می توان استفاده نمود. هدف از این پژوهش بررسی دقت Oryza2000 در شبیه سازی عملکرد دانه و زیست-توده و بررسی بیلان و بهره وری تولید برنج تحت تیمار های آبیاری و تاریخ کاشت می باشد. مواد و روش ها: به منظور ارزیابی مدل Oryza2000 و بررسی بهره وری تولید برنج تحت شرایط مدیریت آبیاری و تاریخ کاشت، آزمایشی به صورت کرت های خردشده با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار بر روی رقم محلی (هاشمی) در دو سال زراعی 1395 و 1396 در موسسه تحقیقات برنج ایران، رشت، انجام گردید. دور آبیاری به عنوان عامل اصلی در چهار سطح غرقاب دائمی شامل دور آبیاری 5، 10 و 15 روز و تاریخ کاشت به عنوان عامل فرعی در سه سطح (اول اردیبهشت، بیستم اردیبهشت و دهم خرداد) در نظر گرفته شدند. ارزیابی مقادیر شبیه سازی و اندازه گیری شده عملکرد دانه و عملکرد زیستی با استفاده از مؤلفه های ضریب تبیین، آزمون t و ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE) و ریشه میانگین مربعات خطای نرمال شده (RMSEn) انجام گرفت. در این تحقیق معادله بیلان آب در طول فصل زراعی در نظر گرفته شد که اجزای آن شامل آبیاری، بارندگی، تبخیر واقعی، تعرق واقعی، نشت و نفوذ عمقی و تغییرات آب ذخیره شده در منطقه توسعه ریشه، می باشند. مقدار آبیاری برای هر کرت اندازه گیری شد، مقدار بارندگی نیز از ایستگاه هواشناسی رشت دریافت شد، سایر اجزای معادله بیلان آب با استفاده از مدل Oryza2000 محاسبه گردید. در مدل Oryza2000 مقدار تبخیر و تعرق پتانسیل با استفاده از معادله پریستلی تیلور محاسبه شد. بهره وری آب بر اساس میزان عملکرد دانه برنج به ازای میزان تعرق، تبخیر-تعرق، آبیاری و مجموع بارش و آبیاری مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: بر اساس نتایج تحقیق، ریشه میانگین مربعات خطای نرمال شده عملکرد دانه و عملکرد زیستی به ترتیب 8 و 6 درصد تعیین گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که در بین مدیریت های آبیاری، با توجه به اجزای بهره وری آب، دوره آبیاری غرقاب از نظر تعرق و مجموع تبخیر و تعرق و دور آبیاری 15 روزه از نظر میزان آب ورودی به مزرعه و میزان آبیاری، بیش-ترین بهره وری را داشتند. در بین تاریخ های کاشت، تاریخ کاشت بیستم اردیبهشت با دارا بودن مقدار متوسط عملکرد دانه 3871 کیلوگرم در هکتار، بیش ترین مقدار بهره وری آب مبتنی بر تعرق، تبخیر و تعرق و تاریخ کاشت یک اردیبهشت بهره وری آب بر مبنای آبیاری و مجموع آبیاری و بارندگی را دارا بود. در این شرایط، تاریخ کشت یک اردیبهشت و 20 اردیبهشت به ترتیب با میانگین 136 و 116 میلی متر، بیش ترین و کم ترین ذخیره آب را داشتند. بیش ترین میزان ذخیره آب طی دو سال آزمایش در دور آبیاری 10 و 15 روزه (به ترتیب 145 و 143 میلی متر) و کم ترین ذخیره در تیمار غرقاب (92 میلی متر) مشاهده شد. نتیجه گیری: با در نظر گرفتن میزان عملکرد شلتوک و زیست توده و بهره وری آب و میزان مصرف آب، تیمار آبیاری پنج روزه در تاریخ کاشت یک اردیبهشت بهترین عملکرد شلتوک و زیست توده را داشته است. این تیمار با نه درصد کاهش مصرف آب و شش درصد کاهش عملکرد شلتوک، بهترین تیمار از نظر بهره وری و تولید برنج بوده است. با توجه به تحقیق حاضر می توان از مدل Oryza2000 برای پشتیبانی نتایج آزمایش های تحت شرایط مدیریت آبیاری و تاریخ کاشت استفاده نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 123

دانلود 103 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  757
 • صفحه پایان: 

  769
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  148
 • دانلود: 

  30
چکیده: 

به منظور ارزیابی مدل Oryza2000 در ایران، آزمایشی بصورت کرت های خرد شده بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار بر روی رقم هاشمی طی سال های زراعی 1384، 1385 و 1386 در موسسه تحقیقات برنج کشور، رشت انجام گردید. مدیریت آبیاری به عنوان فاکتور اصلی و مدیریت کود نیتروژن به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شدند. ارزیابی مقادیر شبیه سازی و اندازه گیری شده شاخص سطح برگ، ماده خشک برگ، ساقه، خوشه و ماده خشک کل و مقدار نیتروژن در گیاه، با استفاده از پارامترهای ضریب تبیین، آزمون t و ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE) و ریشه میانگین مربعات خطای نرمال شده (RMSEn)، انجام گرفت. نتایج نشان داد مقدار ریشه میانگین مربعات خطای نرمال شده بین 51-5 درصد، شبیه سازی مقادیر ماده خشک و نیتروژن جذب شده در شرایط آبیاری و کود نیتروژن متغیر می باشد. عملکرد با ریشه میانگین مربعات خطای 464-155 کیلوگرم در هکتار و ریشه میانگین مربعات خطای نرمال شده 11-3 درصد شبیه سازی شد. مدل مقدار شاخص سطح برگ در مقادیر پایین کود نیتروژن را بیشتر از مقدار اندازه گیری، شبیه سازی کرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که می توان از مدل Oryza2000 برای پشتیبانی نتایج آزمایشهای تحت شرایط محدودیت آبیاری و نیتروژن استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 148

دانلود 30 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3 (پیاپی 51)
 • صفحه شروع: 

  466
 • صفحه پایان: 

  480
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  142
 • دانلود: 

  90
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 142

دانلود 90 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  19
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  316
 • دانلود: 

  93
چکیده: 

به منظور بررسی تاثیر فاصله کاشت و مدیریت آبیاری بر بهره وری آب برنج در استان گیلان، آزمایشی در قالب کرت های خرد شده بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار طی دو سال زراعی 1380 و 1381 در موسسه تحقیقات برنج کشور (رشت) انجام شد. مدیریت های آبیاری در 4 سطح به عنوان عامل اصلی و فاصله کاشت در 3 سطح به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شدند. از مدل شبیه سازی Oryza2000 برای بررسی بهره وری آب و اجزای بیلان آب در گزینه های مدیریتی متقابل آبیاری و فاصله کشت استفاده گردید. ارزیابی مقادیر شبیه سازی و اندازه گیری شده عملکرد دانه با استفاده از پارامترهای ضریب تبیین، آزمون t، ریشه میانگین مربعات خطا و ریشه میانگین مربعات خطای نرمال شده، انجام گرفت. عملکرد دانه با ریشه میانگین مربعات خطای 150-182 کیلوگرم در هکتار و ریشه میانگین مربعات خطای نرمال شده 6 درصد شبیه سازی شد، که توانایی مدل Oryza2000 را در شبیه سازی عملکرد دانه برنج نشان می دهد. با استفاده از عملکرد دانه اندازه گیری شده و اجزای بیلان آب شبیه سازی شده از مدل Oryza2000، مقدار بهره وری آب مبتنی بر تبخیر و تعرق (WPET) حدود 35 درصد کمتر از بهره وری آب مبتنی بر تعرق (WPT) بود. با توجه به نتایج تحقیق مدیریت آبیاری 75 درصد تبخیر از سطح تشتک تبخیر و فاصله کاشت 20×20 سانتی متر به عنوان بهترین مدیریت آبیاری و فاصله کاشت انتخاب شد.

آمار یکساله:  

بازدید 316

دانلود 93 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  29-2
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  283
 • صفحه پایان: 

  302
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  228
 • دانلود: 

  71
چکیده: 

به منظور واسنجی پارامترهای گیاهی و ارزیابی مدل «اوریزا 2000» (Oryza2000) تحت شرایط بالقوه تولید و شبیه سازی شاخص سطح برگ، زیست توده اندامهای مختلف گیاهی و عملکرد دانه سه رقم برنج در سنین مختلف گیاهچه ای آزمایشی مزرعه ای بصورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 9 تیمار وسه تکرار در سال های 1387 و 1388 در مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز انجام گردید. کرت های اصلی شامل سه رقم برنج طارم، فجر و قائم1 و کرت های فرعی شامل گیاهچه های 17 روزه (جوان)، 24 روزه (نیمه بالغ) و 33 روزه (بالغ) بودند. بر اساس نتایج حاصله مدل برآورد مناسبی در شبیه سازی عملکرد دانه، زیست توده و شاخص سطح برگ از زمان نشاکاری تا برداشت محصول ارائه نمود. میانگین جذر میانگین مربعات خطای نرمال (RMSEn) در طول فصل رشد عبارت از 13% تا 15% برای وزن خشک کل، 18% تا 21% برای وزن خشک برگ سبز، 17% تا 20% برای وزن خشک ساقه، 16% تا 23% برای وزن خشک خوشه، 6% تا 9% برای عملکرد دانه و 24% تا 26% برای شاخص سطح برگ بود. با توجه به نتایج بدست آمده مدل «اوریزا 2000» (Oryza2000) از قابلیت مناسبی برای شبیه سازی رشد و عملکرد دانه ارقام برنج برخوردار بوده و می تواند بعنوان ابزار مناسبی برای برنامه ریزی بهتر مدیریت مزرعه شالیزاری و نیز جایگزین مناسبی برای آزمون سازگاری ارقام برنج باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 228

دانلود 71 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

امیری ابراهیم

نشریه: 

علوم زیستی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4 (جلد اول)
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  13
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  162
 • دانلود: 

  102
چکیده: 

به منظور ارزیابی مدل Oryza2000، تحقیقی در مزرعه تحقیقاتی واقع در موسسه تحقیقات برنج کشور، رشت، در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 6 مدیریت آبیاری به عنوان تیمار، در سه تکرار طی سال زراعی 84 بر روی رقم هاشمی اجرا گردید. مدیریت ها شامل غرقاب دایم، آبیاری پس از 1، 3 و 5 روز محو شدن آب از سطح زمین و آبیاری با دورهای 5 و 8 روز بود. ارزیابی مقادیر شبیه سازی و اندازه گیری شده زیست توده کل، زیست توده خوشه، بیوماس برگ، بیوماس ساقه و شاخص سطح برگ، با استفاده از پارامترهای ضریب تبیین، جذر میانگین مجذور خطا، جذر میانگین مجذور خطای نرمال شده، کارآیی مدل و ضریب جرم باقیمانده انجام گردید. به طور متوسط مقادیر جذر میانگین مجذور خطای مدل زیست توده کل بین 532-871 کیلوگرم بر هکتار، زیست توده خوشه بین 234-473 کیلوگرم بر هکتار، زیست توده برگ بین 82-246 کیلوگرم بر هکتار، زیست توده ساقه بین 456-280 کیلوگرم بر هکتار و شاخص سطح برگ بین 0.23-0.52 بدست آمد، همچنین جذر میانگین مجذور خطای نرمال شده زیست توده کل بین 14-24 درصد، زیست توده خوشه بین 10-24 درصد، زیست توده برگ بین 14-55 درصد، زیست توده ساقه بین 16-27 درصد و شاخص سطح برگ بین 27-70 درصد تعیین گردید. مدل مقدار شاخص سطح برگ را در این مطالعه بیشتر از مقدار اندازه گیری شده آن شبیه سازی نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 162

دانلود 102 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
litScript