نتایج جستجو

11

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

خسروی حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  47
 • صفحه پایان: 

  51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  42
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله عناصر-𝑛  انگل گروهی راست را مورد مطالعه قرار می دهیم. با تغییر گروهی که توسط نیومن و نیکل ساخته شده است، برای هر 𝑛≥5 یک گروه دو مولده G=〈a,b〉 با این خاصیت می سازیم که در آن b یک عنصر -𝑛 انگل راست است ولی [bk , 𝑛α] از مرتبه نامتناهی است هرگاه .kÏ {0,1} اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 42 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  165
 • صفحه پایان: 

  179
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  58
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 58 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

DAGHIGH H. | BAHRAMIAN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  55
 • صفحه پایان: 

  64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14344
 • دانلود: 

  11944
کلیدواژه: 
چکیده: 

Let E be an elliptic curve over the finite field Fq, P a point in E(Fq) of order n, and Q a point in the group generated by P. The discrete logarithm problem on E is to find the number k such that Q = kP. In this paper we reduce the discrete logarithm problem on E[n] to the discrete logarithm on the group F*q , the multiplicative group of nonzero elements of Fq, in the case where n ï q - 1, using generalized jacobian of E.

آمار یکساله:  

بازدید 14344

دانلود 11944 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

قربانی بهزاد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  79
 • صفحه پایان: 

  89
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  301
 • دانلود: 

  110
چکیده: 

استفاده از روش های حفاظت آب و خاک در حوزه های آبخیز علاوه بر کاهش فرسایش خاک از حوزه سدها و کاهش تجمع رسوبات در دریاچه سدهای ذخیره ای ممکن است موجب اصلاح مراتع و غنی شدن آبخوان ها نیز بشود. تخمین غیر اصولی پارامترهای مربوط به سازه های مکانیکی رایج در حوزه های آبخیـز نظیر ظرفیت، فاصله و پراکنش این سازه ها که ممکن است گاهی کمتر و یا بیشتر از مقدار واقعی باشد، موجب هدر رفت وقت و سرمایه می شود. در این مقاله با ارایه یک مدل جدید که بستر حوزه های هیدرولوژیک را با حفاظت و بدون حفاظت شبیه سازی می کند، امکان طراحی سازه های مکانیکی با دقت بیشتری میسر می شود. مدل مورد استفاده Eurosem است که برای پیش بینی رواناب و فرسایش خاک در یک حوزه هیدرولوژیک با منظور کردن کلیه عوامل تهیه شده است. این مدل از نوع مدل های فیزیکی تک رخداد فراگیر است که با دریافت خصوصیات بارندگی، حوزه آبخیز و پوشش گیاهی که برخی از این عوامل ممکن است در زمانها و مکانهای مختلف، متفاوت باشند، داده ها را در قالب سه پرونده ورودی پردازش نموده و نتایج را در قالب سه پرونده خروجی نشان می دهد. این مدل با داده هایی که با روش مستقیم در حوزه های هیدرولوژیکی با حفاظت و بدون حفاظت با برخی سازه های مکانیکی اندازه گیری شده بودند، واسنجی و اعتبارسازی گردید. نتایج نشان داد که مدل قادر است عوامل مهم هیدروگراف رواناب از جمله: حجم رواناب، دبی اوج و زمان رسیدن به اوج را برای پلات های حفاظت نشده و حفاظت شده با موفقیت شبیه سازی کند. لذا با انتخاب صحیح مقدار عوامل موثر در تولید و تشدید رواناب، امکان استفاده از مدل برای پیش بینی حجم رواناب و دبی اوج رواناب به منظور طراحی و مدیریت سازه های مکانیکی حفاظت آب و خاک در حوزه های آبخیز وجود خواهد داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 301

دانلود 110 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

GHORBANI B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  28
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

Moving sprinkler irrigation systems such as centre pivots and rain guns can have excessively high water application rates and are prone to water losses due to runoff problems. This is exacerbated by the trend to low pressure operation, for the reason of saving energy, which adds to the problem.Runoff problems are traditionally dealt with in the field either by adjusting the irrigation system or the cultivation practices. This paper describes a more fundamentally based approach to predict runoff from moving sprinkler irrigation. A well known runoff-erosion model called Eurosem is used to predict runoff from both plane and ridge and furrow cultivation and is validated by field experiments.

آمار یکساله:  

بازدید 28

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  103
 • صفحه پایان: 

  114
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  182
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

تولید رواناب و فرسایش خاک در مزارع کشاورزی از جمله پدیده هایی است که به لحاظ کاهش حاصل خیزی و بازده خاک حائز اهمیت زیادی است. یکی از ضروریات اولیه برای کنترل و کاهش رواناب و رسوب در آبیاری گان اینست که با انجام شبیه سازی میزان رواناب و فرسایش تحت این نوع آبیاری پیش بینی شود و در این زمینه یکی از نرم افزارهای کامپیوتری، مدل Eurosem می باشد، ولی باید قبل از هر چیز کارایی این مدل مورد بررسی قرار گیرد. در این تحقیق با انجام آزمایش های صحرایی در زمینی با دو شیب 1 و 3 درصد واقع در مزرعه تحقیقاتی واقع در دانشگاه شهرکرد سعی شده کارایی مدل Eurosem در برآورد رواناب و فرسایش خاک تحت شرایط آبیاری بارانی گان مورد ارزیابی قرار گیرد. شدت پاشش آب سیستم آبیاری گان در این تحقیق، بطور متوسط 38 میلیمتر بر سرعت و ضریب یکنواختی آن 89.5 درصد بود. نتایج این تحقیق نشان می دهد که مدل Eurosem قادر است میزان کل رواناب و هدر رفت خاک را تحت شرایط آبیاری بارانی گان به خوبی شبیه سازی نماید، ولی در شبیه سازی زمان شروع رواناب، زمان رسیدن به دبی اوج رواناب و رسوب این مدل دارای خطای بیشتری می باشد. همچنین نتایج حاکی از آن است که دقت مدل در برآورد رواناب و رسوب نزدیک به هم بوده و اختلاف معنی داری بین دقت برآورد این دو پارامتر مشاهده نشده است. علاوه بر آن نتایج اعتبارسنجی مدل نشان داده که مدل در صورتیکه کالیبره شود به خوبی می تواند علاوه بر رخدادهایی که بر اساس آنها مدل کالیبره شده، رخدادهای دیگر را شبیه سازی کند.

آمار یکساله:  

بازدید 182

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  430
 • صفحه پایان: 

  439
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  90
 • دانلود: 

  78
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 90

دانلود 78 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  15
 • صفحه پایان: 

  38
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  170
 • دانلود: 

  99
چکیده: 

برای تعیین رواناب و فرسایش برای انجام کارهای حفاظتی، به یک مدل دینامیکی نیاز می باشد. هدف از انجام این پژوهش ارزیابی مدل  Eurosemبرای اندازه گیری میزان رواناب، فرسایش و رسوب در بخشی از زیر حوضه آب خیز کارون شمالی در شرایط متفاوت پوشش گیاهی می باشد. مدل مورد استفاده در این پژوهش، یک مدل تک رخ داد فراگیر بوده و بر اساس فرآیند فرسایش و رسوب شبیه سازی شده است. برای ارزیابی توانایی مدل جمع آوری داده های واقعی دبی رواناب و رسوب از سرریز مستطیلی شکل آهنی که در انتهای خروجی زیرحوضه مورد مطالعه نصب گردیده بود، استفاده شد. برای شبیه سازی مدل پارامترسنجی، واسنجی و اعتبارسنجی انجام شد و با استفاده از شاخص های ضریب تبیین و کارایی مدل مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج واسنجی (رخ دادهای 5 و 25 آذر) نشان داد که بهترین واسنجی هیدروگراف ها با کاهش حرکت مویینگی خالص موثر و افزایش رطوبت قبل از بارندگی و بهترین واسنجی نمودار رسوب ها با افزایش چسبندگی ذرات خاک، ضریب زبری مانینگ شیار و بین شیار و کاهش فرسایش پذیری خاک صورت گرفت. نتایج اعتبارسنجی (رخ دادهای 16 اسفند، 8 فروردین و 1 اردیبهشت) مدل نشان داد که مدل Eurosem، میزان کل رواناب و شدت اوج رواناب را به خوبی شبیه سازی می کند. شاخص های ارزیابی نشان می دهند که برآورد رواناب و رسوب مدل به نسبت خوب می باشد که شاخص های مختلف نتایج متفاوتی ارایه می نمایند. هیدروگراف ها و نمودار رسوب های شبیه سازی مدل نسبت به آن چه مشاهده شده، از شدت بارندگی بیشتر پیروی می کنند. مقدار کل رواناب بین 1.22-6.37 میلی متر در 1 هکتار و مقدار کل رسوب خروجی بین 2.32-18 تن در هکتار در رخدادهای مورد مطالعه مشاهده گردید. نتایج شبیه سازی مدل نشان داد که در هر سناریو با افزایش پوشش گیاهی در هر واحد از 5 آذر به 8 فروردین فرسایش خاک کاهش یافت. فرسایش شیاری در طول دوره زمانی رشد از 0.16-0.54 تن در هکتار افزایش و برعکس فرسایش بین شیاری از 3.45-4.28 کاهش یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 170

دانلود 99 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  42 (ب)
 • صفحه شروع: 

  379
 • صفحه پایان: 

  391
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  78
 • دانلود: 

  33
چکیده: 

فرسایش خاک یکی از تهدیدهای مهم برای تولید کشاورزی و کیفیت محیطی به خصوص کیفیت آب و خاک است. برای انجام برنامه ریزی در یک حوضه آبخیز و انجام پروژه های حفاظتی لازم است تا اطلاعات کافی از مقدار هدر رفت خاک و میزان رواناب در دسترس باشد. مدل Eurosem یک مدل پخشی، دینامیک و تک رخدادی است که برای شبیه سازی فرسایش، انتقال رسوب و ته نشست رسوب به وسیله فرایندهای شیاری و بین شیاری طرحی شده است. هدف از این مطالعه بررسی کارایی مدل Eurosem در شبیه سازی رواناب و رسوب بر اساس اندازه گیری میزان فرسایش و رواناب واقعی در زیر حوضه سولیجان به مساحت 20 هکتار واقع در استان چهارمحال و بختیاری می باشد. زیر حوضه مورد مطالعه بر اساس اطلاعات نقشه پستی و بلندی زمین، کاربری اراضی، پوشش گیاهی، شیب و نقشه موقعیت جاده ها و کانال ها به 19 واحد همگن تقسیم بندی گردید. اطلاعات مختلف خاک، پوشش گیاهی، مشخصات سطح زمین و داده های اقلیمی برای واحدهای مختلف به وسیله مشاهدات صحرایی و اندازه گیری های آزمایشگاهی برآورد گردیدند. رواناب و رسوب واقعی نیز برای رخدادهای بارندگی مورد مطالعه اندازه گیری شدند. بعد از انجام آنالیز حساسیت مدل، مراحل واسنجی و اعتبار سازی مدل و شبیه سازی رواناب و رسوب صورت گرفت. نتایج نشان داد که مدل Eurosem در این زیر حوضه برای پیش بینی رواناب کل و حداکثر دبی رواناب به پارامترهای هدایت هیدرولیکی اشباع، حرکت موئینگی و رطوبت اویه بیش از سایر عوامل حساس می باشد. هم چنین کل هدررفت خاک به پارامترهای ضریب زبری مانینگ شیاری و بین شیاری و چسبندگی خاک حساسبت بیشتری نشان داد. نتایج ارزیابی شبیه سازی مدل نشان داد که در زیر حوضه مورد مطالعه مدل قادر است میزان کل رواناب، اوج رواناب، کل رسوب و زمان اوج رسوب را به خوبی شبیه سازی نماید. ولی مدل نتوانست اوج دبی رسوب و زمان اوج رواناب را به خوبی شبیه سازی نماید. هر چند به نظر می رسد مدل Eurosem قادر است رواناب و رسوب، زمان رسیدن به اوج رواناب و رسوب را در زیر حوضه ها و کل حوضه در رخدادهای جداگانه به خوبی پیش بینی نماید، لیکن پیشنهاد می شود تا کارایی مدل در شرایط مختلف آب و هوایی و خاک های مختلف و در حوضه های آبخیز متفاوت مورد ارزیابی قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 78

دانلود 33 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  41
 • شماره: 

  69
 • صفحه شروع: 

  19
 • صفحه پایان: 

  34
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  243
 • دانلود: 

  91
چکیده: 

فرسایش خندقی به عنوان یکی از اشکال فرسایش خاک به وسیله آب،‌ از فرآیندهای مهم تخریب سرزمین در ایران به شمار می آید که تحت شرایط خاص محیطی به وقوع می پیوندد. هدف از پژوهش حاضر عبارت است از بررسی قابلیت روش منشایابی ترکیبی در شناسایی میزان رسوب حاصل از فرسایش خندقی، با استفاده از ترکیب ردیاب های مختلف (کربن آلی، نیتروژن، فسفر، نسبت C/N و سزیم (137 در سه حوزه آبخیز کوچک با مساحت های 5، 25 و 175 هکتار. یافته های تحقیق حاکی از آن است که سهم فرسایش خندقی در تولید رسوب بین 86 و 99 درصد متغیرست. مساحت حوضه، کاربری اراضی و تراکم خندق از مهم ترین عوامل این تغییر به شمار می آیند. مسلما با افزایش مساحت آبخیز، طول دامنه ها بیشتر می شود و بنابراین فرایندهای تخریب دامنه ای (فرسایش سیاری و سطحی) نسبت به خندق ها رسوب کمتری تحویل سامانه زهکش می دهند. بر اساس میزان دقت مدل منشایابی، ردیاب سدیم 137 با خطای 0.120 درصد دقیق ترین نتیجه را برای جدایی منابع رسوب سطحی و زیرسطحی (خندقی) به دست می دهد. با توجه به تاثیر فرایندهایی از قبیل فرسایش خندقی، کناری و رودخانه ای در میزان رسوب تولیدی حوزه های آبخیز، بسیاری از مدل ها از قبیل USLE، MUSLE، WEPP،‌ Eurosem،‌ GUEST و اندازه گیری های انجام شده به وسیله پلات های فرسایشی با در نظر گرفتن فرایندها و فرسایش پاشمان، سطحی و شیاری نتایج دور از واقعیت ارایه می دهند که همواره باید مدنظر مدیران و پژوهشگران این رشته قرار بگیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 243

دانلود 91 استناد 2 مرجع 0
litScript