نتایج جستجو

3620

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

362

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

خسروی حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  47
 • صفحه پایان: 

  51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  42
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله عناصر-𝑛  انگل گروهی راست را مورد مطالعه قرار می دهیم. با تغییر گروهی که توسط نیومن و نیکل ساخته شده است، برای هر 𝑛≥5 یک گروه دو مولده G=〈a,b〉 با این خاصیت می سازیم که در آن b یک عنصر -𝑛 انگل راست است ولی [bk , 𝑛α] از مرتبه نامتناهی است هرگاه .kÏ {0,1} اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 42 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  165
 • صفحه پایان: 

  179
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  58
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 58 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

DAGHIGH H. | BAHRAMIAN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  55
 • صفحه پایان: 

  64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14344
 • دانلود: 

  11944
کلیدواژه: 
چکیده: 

Let E be an elliptic curve over the finite field Fq, P a point in E(Fq) of order n, and Q a point in the group generated by P. The discrete logarithm problem on E is to find the number k such that Q = kP. In this paper we reduce the discrete logarithm problem on E[n] to the discrete logarithm on the group F*q , the multipliCative group of nonzero elements of Fq, in the Case where n ï q - 1, using generalized jacobian of E.

آمار یکساله:  

بازدید 14344

دانلود 11944 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  46
 • صفحه شروع: 

  95
 • صفحه پایان: 

  102
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  298
 • دانلود: 

  152
چکیده: 

سابقه و هدف: سالانه حدود یک میلیون نفر در جهان دچار تجمع غیرعادی مایع در پرده جنب (Pleural Effusion) می شوند. شایع ترین و مهم ترین علل آن شامل بیماری ها عفونی و بدخیمی ها می باشد. از آن جایی که بسیاری از تومورهای بدخیم بدون درگیری مستقیم فضای پلور سبب پیدایش افیوژن پلورال می گردند، بررسی سیستولوژیک مایع پلور در این حالات از حساسیت پایینی برخوردار است. امروزه تحقیقات فراوانی به منظور رفع این نقص در حال انجام است که بررسی نشانگرهای تومورال موجود در مایع پلور از جمله آن ها می باشد. هدف از انجام این تحقیق، بررسی ارزش تشخیصی میزان Ca125،Ca 19-9  و Ca15-3 مایع پلور در افتراق افیوژن پلورال بدخیم از خوش خیم می باشد.مواد و روش ها: در این بررسی از 100 بیمار بستری در بیمارستان امام خمینی ساری ( طی سال 83-82) که دارای افیوژن پلورال بودند، پس از انجام توراکوسنتز، مایع پلورال تهیه گردید. 10- 5 سی سی نمونه به مدت 10 دقیقه با دور 2000 بار در دقیقه سانتریفوژ گردید. مایع سربار در منهای 20 درجه منجمد گردید و پس از جمع آوری تمامی نمونه ها، میزان سه نشانگر تومورال Ca 125, Ca 19-9, Ca 15-3 با استفاده از کیت Can Ag و تکنیک Elisa در هر نمونه اندازه گیری شد. از ته بار هر نمونه در لوله برای مطالعات سیستولوژی و تعیین حضور سلول بدخیم پس از انجام رنگ آمیزی های پاپانیکولائو و گیمسا استفاده شد. اطلاعات به دست آمده توسط نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت وحساسیت، ویژگی و کارآیی متغیرها تعیین گردید.یافته ها: 63 مرد (63 درصد) که بین 20 تا 94 ساله بودند (متوسط 61.55 سال) و 37 زن (37 درصد) که بین 32 تا 81 ساله بودند (متوسط 65.70 سال) مجموعه بیماران را تشکیل می دادند. بیماران به چهار دسته ذیل تقسیم گردیدند::I بدخیم = مالگنانت (21 بیمار). :II پاراملیگنانت (9 بیمار). :III آمپیم/پاراپنومونیک (12 بیمار) :IV سایر علل خوش خیم مانند نارسایی احتقانی قلب (CHF)، نارسایی مزمن کلیوی (CRF) و دیابت (58 بیمار). مقایسه میزان سه نشانگر تومورال بین گروهI  (بدخیم = مالیگنانت که دارای سیستولوژی یا بیوپسی مثبت برای سلول بدخیم می باشند) و گروه II (پاراملیگنانت که بیمار سرطان شناخته شده ای در بدن داشته ولی سیتولوژی مایع پلور و بیوپسی پلور منفی می باشد) اختلاف معنی دار آماری نشان نداد(P<0.05)  ولی میزان این سه نشانگر تومورال بین گروه های I و II با گروه های خوش خیم III وIV  دارای اختلاف آماری بود(P=0.000) .Ca 15-3 در آستانه تشخیصی35 u/ml  بالاترین کارآیی (89 درصد) را نشان داد و دارای حساسیت 80 و ویژگی 90 درصد، ارزش اخباری مثبت 82=(PPV) درصد و ارزش اخباری منفی 91=(NPV) درصد بود.Ca 19-9  در آستانه تشخیصی35 u/ml  دارای بالاترین کارآیی (83 درصد) بوده و حساسیت 67 درصد، ویژگی 89 درصد، 74 درصد PPV= و 86 درصد NPV= را به نمایش گذاشت.Ca125  در آستانه تشخیص500 u/ml  بالاترین کارآیی (78 درصد) را داشته و حساسیت 50، و ویژگی 88 درصد،65 PPV  درصد و 79 NPV درصد را نشان داد.استنتاج: از نشانگرهای تومورال می توان در افتراق پلورال بدخیم از خوش خیم استفاده نمود و از بین این سه نشانگر تومورال، Ca 15-3 بیش ترین حساسیت، ویژگی و کارآیی را دارا می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 298

دانلود 152 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

ALAVI S.F. | SHAYESTEH A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  17
تعامل: 
 • بازدید: 

  28
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

INTRODUCTION CaLCIUM HYDRIDE IS AMONG THE MOST IMPORTANT DIATOMIC MOLECULES IN ASTROPHYSICS. THE ORANGE AND RED BANDS OF CaH, I.E., THE A2 II -X2S+&NBSP;AND B2S+-X2S+ ELECTRONIC TRANSITIONS, ARE FOUND FREQUENTLY IN A VARIETY OF ASTROPHYSICaL ENVIRONMENTS [1]. CONSIDERABLE ATTEMPTS HAVE BEEN MADE TO DEVELOP MODELS TO DETERMINE THEIR ATMOSPHERIC PARAMETERS SUCH AS CHEMICaL COMPOSITION, PRESSURE, SURFACE GRAVITY AND TEMPERATURE [2]...

آمار یکساله:  

بازدید 28

دانلود 0
نویسنده: 

KARAMIAN R. | EBRAHIMZADEH H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  22
تعامل: 
 • بازدید: 

  24
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

INTRODUCTION: MAMMALIAN CaRDIAC CELLS GENERATE LOCaL Ca2+ RELEASES DURING DIASTOLIC INTERVALS KNOWN AS “Ca2+ SPARKS”. IT IS GENERALLY ASSUMED THAT CaRDIAC ACTION POTENTIAL COORDINATES THE OCCURRENCE OF Ca2+ SPARKS AT THE SARCOMERIC SUBCELLULAR MICRO DOMAINS GENERATING THE GLOBAL RISE OF Ca2+ UNDERLYING THE CaRDIAC CONTRACTION.METHODS: SPARKS WERE INITIALLY OBSERVED USING FLUO-3 AND LINE SCaN MODE OF CONFOCaL IMAGING. THESE ELEMENTARY Ca2+ RELEASE EVENTS OCCURRED ALONG Z-LINES AND HAD SPATIAL SARCOMERIC PATTERN OF ~2 MM WHEN IMAGED WITH CONFOCaL MICROSCOPY USING DYE AND EGTA TO CONFINE THE DIFFUSION OF Ca2+-BOUND FLUOROPHOR. NEVERTHELESS, USING THE LINE SCaN CONFOCaL IMAGING WITHOUT INTRODUCING SILENT BUFFERS SUCH AS EGTA HAS POSED SIGNIFICaNT PROBLEMS IN DETERMINING THE ACTUAL SIZE OF THE SPONTANEOUSLY OCCURRING SPARKS. RECENT PROGRESS IN MOLECULAR TECHNIQUES AND DEVELOPMENT OF VIRALLY INTRODUCED BIOSENSORS WITH HIGH SENSITIVITY AND FAST KINETICS, TARGETED TO DYADIC CLEFT APPEAR TO BE IDEALLY SUITED TO OVERCOME THE DETECTION OF Ca2+ SPARKS USING THE CYTOSOLIC FLUORESCENCE INDICaTORS. HERE WE REPORT ON ATTEMPTS TO TARGET TWO DIFFERENT Ca2+ BIOSENSORS TO DYADIC JUNCTIONS, BY ATTACHING TO THEM FKBP12.6.RESULTS: WE FOUND THAT THE FREQUENCY OF SPONTANEOUS SPARKS MEASURED WITH FLUO-4 WERE SIGNIFICaNTLY SMALLER THAN THOSE OCCURRING IN UNINFECTED CONTROL CELLS WHICH WAS CONSISTENT WITH THE REGULATORY ROLE OF FKBP12.6 ON RYR2. ISOPROTERENOL SIGNIFICaNTLY INCREASED THE FREQUENCY OF SPONTANEOUSLY OCCURRING SPARKS ONLY IN GCaMP6-FKBP INFECTED CELLS.CONCLUSIONS: DEVELOPMENT OF GENETICaLLY ENCODED PROBES TARGETED TO VARIOUS Ca2+ SIGNALING PROTEINS BODES WELL FOR PROBING THE Ca2+ NANO-DOMAINS OF THESE PROTEINS.

آمار یکساله:  

بازدید 24

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  68
 • دانلود: 

  8
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 68

دانلود 8
نشریه: 

اکوپرشیا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  1631
 • صفحه پایان: 

  1640
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  117
 • دانلود: 

  45
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDf) مراجعه فرمایید.متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 117

دانلود 45 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  22
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

INTRODUCTION: BREAST CaNCER IS THE MOST COMMON CaNCER IN WOMAN AROUND THE WORLD. LIKE OTHER CaRCINOMAS, BREAST CaNCER OCCURS BASED ON AN INTERACTION BETWEEN GENETIC HETEROGENEITY AND THE ENVIRONMENT. …

آمار یکساله:  

بازدید 22

دانلود 0
نشریه: 

BIOPHYSICS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  97
 • شماره: 

  5
 • صفحه شروع: 

  2052
 • صفحه پایان: 

  2067
تعامل: 
 • استنادات: 

  212
 • بازدید: 

  3192
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3192

دانلود 3992 استناد 212 مرجع 0
litScript