نتایج جستجو

18556

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1856

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


نویسنده: 

خسروی حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  47
 • صفحه پایان: 

  51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  42
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله عناصر-𝑛  انگل گروهی راست را مورد مطالعه قرار می دهیم. با تغییر گروهی که توسط نیومن و نیکل ساخته شده است، برای هر 𝑛≥5 یک گروه دو مولده G=〈a,b〉 با این خاصیت می سازیم که در آن b یک عنصر -𝑛 انگل راست است ولی [bk , 𝑛α] از مرتبه نامتناهی است هرگاه .kÏ {0,1} اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 42 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  165
 • صفحه پایان: 

  179
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  58
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 58 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

DAGHIGH H. | BAHRAMIAN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  55
 • صفحه پایان: 

  64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14344
 • دانلود: 

  11944
کلیدواژه: 
چکیده: 

Let E be an elliptic curve over the finite field Fq, P a point in E(Fq) of order n, and Q a point in the group generated by P. The discrete logarithm problem on E is to find the number k such that Q = kP. In this paper we reduce the discrete logarithm problem on E[n] to the discrete logarithm on the group F*q , the multiplicative group of nonzero elements of Fq, in the case where n ï q - 1, using generalized jacobian of E.

آمار یکساله:  

بازدید 14344

دانلود 11944 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  249
 • صفحه پایان: 

  253
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16587
 • دانلود: 

  7434
کلیدواژه: 
چکیده: 

Introduction: Mediastinum contains different vital structures that are located in the anterior and middle or posterior compartments. Various types of mediastinal masses or tumors can be seen in the mediastinum.Materials and Methods: This case series study was performed on 95 patients who had referred to Mashhad University of Medical Sciences between 1990 and 2010 were reviewed. The Inclusion criteria were as follows: Having primary mediastinal masses; Exact tissue pathology; Having received suitable treatment as well as having completed a 3-year follow-up after surgery; The major variables were age, sex, clinical symptoms, mass location, diagnostic procedures, imaging studies, tissue pathology, postoperative complications, mortality and a long-term survival. The patients were followed up for 3 years after the surgery.Results: Ninety-five patients enrolled in the study with M/F=51/44 and the mean age of 35.4+16.52 years. Moreover, anterior mediastinum was the compartment mostly involved in case of 66 patients with the lymphoma (n=39) as the most prevalent tumor of anterior mediastinum. Mediastinal cysts (n=10) in the middle part and neurogenic tumors (n=19) in the posterior mediastinum were the other prevalent tumors in the patients’ compartments. Transthoracic Needle Biopsy was used in the diagnosis of 37 cases. Furthermore, 43 patients underwent surgery alone, 7 cases underwent surgery followed by receiving adjuvant therapy and 45 cases received adjuvant therapy alone.Complications emerged in 15 cases and 9 patients expired before the completion of the 3-year follow-up. Three of the mortalities happened during the patients’ hospital treatment.Conclusion: In case of anterior mediastinum, pre-operation clinical diagnosis is essential while most of the posterior mediastinal tumors do not require any preoperation clinical diagnosis. Surgery, surgery-chemoradiotherapy and chemoradiotherapy are the major methods of treatment for such tumors. For another thing, male gender was defined as a poor prognostic factor.

آمار یکساله:  

بازدید 16587

دانلود 7434 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

ROBERTS S.E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  61
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  16
 • صفحه پایان: 

  23
تعامل: 
 • استنادات: 

  212
 • بازدید: 

  2221
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2221

دانلود 3992 استناد 212 مرجع 0
نویسنده: 

SAMMIE F. | BATEBI R. | KAJBAFZADEH A.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  26
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

OBJECTIVES: TO PRESENT THE EVALUATION AND FOLLOW-UP OF 95 ANTENATALLY DETECTED HYDRONPHROSIS IN IRAN. AND REPORT OF OUR APPROACH FOR MANAGEMENT OF THESE NEONATES. MATERIAL AND METHODS: ACCORDING TO OUR CLINICAL PROTOCOL, ALL WOMEN WITH FETAL HYDRONEPHROSIS WERE UNDER CAR OF MULTIDCIPILINARY FETAL TEAM TILL BIRTH. FOR ALL NEONATES THE PROPHYLACTIC ANTIBIOTICS (CEPHAALEXIN/AMOXICILLIN) WERE IMMEDIATE STARTED AFTER BIRTH. AN ULTRASOUND OF URINARY TRACT WAS PERFORMED IN ALL CHILDREN AT THE ARRIVAL TIME. IF POSTNATAL HYDRONEPHROSIS WAS NOT DETECTED, A MICUTRITING VOIDING CYSTOGRAM WAS PERFORMED IF NO VESICOURETERAL REFLUX WAS DETECTED THE PROPHYLACTIC ANTIBIOTICS WOULD BE STOPPED. ON THE OTHER HAND A CYSTOGRAM AND A 96TCDTPA RENOGRAM WERE PERFORMED IN ALL CHILDREN WITH BPSTNATALLY CONFIRMED. HYDRONEPHROSIS. WHEN THE DIFFERENTIAL RENAL FUNCTION IS LESS THAN 40% THE INTERVENTION WILL BE NEEDED. RESULTS: POSTNATAL HYDRONEPHROSIS OR WAS DETECDED IN ALL NEONATES. THE MEAN AP PELVIC DIAMETER WAS 21.25 MM (12-55 MM). THERE WERE 22 FEMALE AND 73 MALE. THE MEAN TIME OF ANTENATAL DIAGNOSIS WAS 32 WEEKS (20-37 W) THE FIND POSTNATAL DIAGNOSIS WAS: URETERO-PELVIC JUNCTION STENOSIS=6, URETERO-VESICAL JUNCTIONSTENOSIS=21, POSTERRIOR UURETERAL VALVE=10. IN 75 NEONATES A VCUG WAS PERFORMED AND CONFIRMED VUR IN ONLY 34 NEONAES (UNILATERAL=12, BILATRERAL=22). CONCLUSION: ANTENATAL DIAGNOSIS OF URINARY TRACT ANOMALIES IS FEASIBLE IN OUR COUNTRY. MOST OF NEONATES WITH SOME DEGREE OF URETERO-PELVIC JUNCTION OBSTRUCTION USUALLY DON’T NEED ANY SURGICAL INTERVENTION. INITIATION OF PROPHYLACTICS AND ANTIBIOTICS IS MANDATORY IMMEDIATE AFTER BIRTH.

آمار یکساله:  

بازدید 26

دانلود 0
نشریه: 

دانشور پزشکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  83
 • صفحه شروع: 

  59
 • صفحه پایان: 

  66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  259
 • دانلود: 

  102
چکیده: 

مقدمه و هدف: پایوژنیک گرانولوما یکی از ضایعات راکتیو شایع حفره دهان است که به طور معمول به دنبال تروماهای ملایم در نسوج به وجود می آید و به صورت رشد بیش از حد بافت همبندی با بستر بسیار پرعروق رخ می دهد. دلیل انتخاب این ضایعه برای بررسی، شیوع به نسبت بالا و گاهی اوقات داشتن مشی و ظاهر هراسناک آن است که امکان دارد سبب گمراهی و اشتباه در تشخیص درمانگر شود. هدف از این مطالعه، بررسی خصوصیات کلینیکی ضایعه پایوژنیک گرانولوما است.مواد و روش ها: در این مطالعه که از نوع outcome study است، روی 95 مورد قطعی پایوژنیک گرانولومای دهانی که بیوپسی شده و در آن ها بررسی هیستوپاتولوژیک انجام گرفت، خصوصیاتی شامل سن، جنس، محل آناتومیک، قوام، عامل اتیولوژیک، سابقه درد و خونریزی، خصوصیات سطحی و وضعیت پایه در یک چارت ثبت شد و با نرم افزار آماری SPSS 11 و تست آماری Chi-square مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (P<0.05).نتایج: پایوژنیک گرانولوما در زنان (2/64 درصد) شایع تر از مردان (8/35 درصد) است و بیشتر در دهه های دوم (27 درصد) و پنجم (23 درصد) مشاهده شده و اغلب در ناحیه آلوئولار ماگزیلا (8/56 درصد) و قسمت قدامی فکین دیده میشود. ضایعه بیشتر دارای قوام سخت (8/76 درصد) و با سطح زخمی (3/65 درصد) و خونریزی دهنده (9/58 درصد) بوده و سابقه درد در موارد اندکی (4/8 درصد) مشاهده میشود. ضایعه در 65درصد موارد پایه داربوده و شایعترین اتیولوژی شناخته شده، جرم دندانی (20 درصد) بوده است.نتیجه گیری: پایوژنیک گرانولوما در خانم ها بیشتر از آقایان و در ناحیه قدامی فکین و ماگزیلا بیشتر مشاهده می شود. در بسیاری از موارد، سطح زخمی  با سابقه خونریزی و بدون درد می باشد و شایع ترین اتیولوژی شناخته شده، جرم دندانی است.

آمار یکساله:  

بازدید 259

دانلود 102 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  23
 • صفحه پایان: 

  35
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  88
 • دانلود: 

  104
چکیده: 

این تحقیق با عنوان تبیین جامعه شناختی نقش نهادهای مدنی در برقراری دموکراسی محلی در شهر تهران سال 1395به روش پیمایش و با ابزار پرسشنامه انجام شد. امروزه به دلیل گستردگی و پیچیدگی مسائل شهری و همچنین کسب تجارب گوناگون درزمینه شرایط تحقق پروژه ها و برنامه های شهری، جلب مشارکت های مردمی در راستای دستیابی به اهداف مطلوب جوامع محلی، از ملزومات مدیریت شهر است. از سویی، تجربه نشان داده که تحقق امر مشارکت در معنای واقعی آن مستلزم نهادینه شدن و پایداری مشارکت است. امری که با شکل گیری طیف تشکل ها و نهادهای جامعه متقارن است. به بیان دیگر، گسترش و تعمیق مشارکت های مردمی نیازمند سازمان دهی، نهادسازی و ایجاد شرایط ساختاری مناسب است. فرضیه های مشارکت فرهنگی و اجتماعی با نهادهای مدنی رابطه معنی داری مشاهده شد ولی بین نهادهای مدنی و مشارکت مدیریتی، مشارکت در تصمیم گیری و مشارکت مشاوره ای رابطه معنی داری وجود نداشت. در آزمون رگرسیون ضریب تعیین تعدیل شده بیش از 50 درصد به پیش بینی دموکراسی محلی با متغیر مستقل نهادهای مدنی پرداخت.

آمار یکساله:  

بازدید 88

دانلود 104 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات : 
 • تاریخ پایان: 

  1394
تعامل: 
 • بازدید: 

  9
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9

همکاران: 

-

اطلاعات : 
 • تاریخ پایان: 

  1395
تعامل: 
 • بازدید: 

  5
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
litScript