نتایج جستجو

42

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

5

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی
متن کامل


نویسنده: 

خسروی حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  47
 • صفحه پایان: 

  51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  42
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله عناصر-𝑛  انگل گروهی راست را مورد مطالعه قرار می دهیم. با تغییر گروهی که توسط نیومن و نیکل ساخته شده است، برای هر 𝑛≥5 یک گروه دو مولده G=〈a,b〉 با این خاصیت می سازیم که در آن b یک عنصر -𝑛 انگل راست است ولی [bk , 𝑛α] از مرتبه نامتناهی است هرگاه .kÏ {0,1} اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 42 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  165
 • صفحه پایان: 

  179
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  58
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 58 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

DAGHIGH H. | BAHRAMIAN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  55
 • صفحه پایان: 

  64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14344
 • دانلود: 

  11944
کلیدواژه: 
چکیده: 

Let E be an elliptic curve over the finite field Fq, P a point in E(Fq) of order n, and Q a point in the group generated by P. The discrete logarithm problem on E is to find the number k such that Q = kP. In this paper we reduce the discrete logarithm problem on E[n] to the discrete logarithm on the group F*q , the multiplicative group of nonzero elements of Fq, in the case where n ï q - 1, using generalized jacobian of E.

آمار یکساله:  

بازدید 14344

دانلود 11944 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

MOHAMMADI TEYMOUR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  145
 • صفحه پایان: 

  171
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13268
 • دانلود: 

  9058
کلیدواژه: 
چکیده: 

The aim of this paper is to assess the sign and magnitude of the nonlinear effects of main socio-economic variables as well as the financial development index (measured by private credit to GDP ratio) on environmental pollution. Specifically, the interaction of the socio-economic variables with financial development as a threshold variable in affecting CO2 emission is studied. In this respect the Panel Smooth Transition Regression ((Pstr)) technique is applied to a panel-data set for 16 middle income countries (including some countries of BRIC and Iran) during the period 1970-2013.It is found that the output level and energy use have a positive significant effect on CO2 emission although their effects at higher levels of financial development decrease and increase respectively i.e. financial development provides motivations for shifting to eco-friendly technologies but not being effective for applying fuel efficient technologies in energy consumption. Moreover, it is shown that as the economies reach higher levels of financial development, the effect of population on CO2 emission intensifies. As to the effect of financial development, it has a positive significant effect on pollution with a threshold level of 34 % for financial development index, i.e. up to this point, the effect of financial development on the pollution, rises at an increasing rate.

آمار یکساله:  

بازدید 13268

دانلود 9058 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  3 (56)
 • صفحه شروع: 

  335
 • صفحه پایان: 

  370
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  158
 • دانلود: 

  83
کلیدواژه: 
چکیده: 

The present paper is one of the newest models of econometric approaches called (Pstr) model in order to investigate the effect of nonlinear effect of financial development indicators on industrial sector growth in order to try to find an answer to solve the problem and practical problem of non-linear effect of financial development indicators on industrial sector growth. The member countries of the Islamic Conference have been used to explain during the period 2005-2019. The findings indicate that there is a nonlinear relationship between the variables under study. Based on the obtained results, the threshold for the member countries of the Islamic Conference of the slope parameter, which indicates the speed of adjustment from one regime to another, is equal to 21. 0188 and the place of regime change is estimated to be 10. 586. The results obtained by the (Pstr) model indicate that the financial development index (ratio of banks' domestic credits to GDP) in both regimes has had a different effect on the increased growth of the industrial sector. Of course, by crossing the threshold and entering the second regime, the intensity of the negative impact of financial development on the increased growth of the industrial sector disappears and becomes positive. Clearly, this result indicates an asymmetric relationship between the financial development index and the increased growth of the industrial sector at different levels of the financial development index.

آمار یکساله:  

بازدید 158

دانلود 83 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  34
 • صفحه شروع: 

  85
 • صفحه پایان: 

  98
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  257
 • دانلود: 

  89
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 257

دانلود 89 استناد 0 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  113
 • صفحه پایان: 

  134
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  100
 • دانلود: 

  149
چکیده: 

این مقاله با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی ((Pstr)) به عنوان یکی از برجسته ترین مدل های تغییر رژیمی، تأثیر آستانه ای چرخه های تجاری بر کیفیت سود را طی دوره ی زمانی 1384 تا 1394 بررسی کرده است. برای این منظور از دو معیار کیفیت اقلام تعهدی و هموارسازی سود به عنوان شاخص کیفیت سود و همچنین رشد فروش به عنوان متغیر انتقال استفاده شده است. نتایج آزمون خطی بودن، وجود رابطه ی غیرخطی میان متغیرهای مطالعه شده را نشان می دهد. همچنین لحاظ یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه ای به عنوان یک مدل دو رژیمی، برای تصریح رابطه ی غیرخطی میان متغیرهای مطالعه شده کفایت می کند. نتایج نشان می دهد برای هر دو معیار کیفیت سود، در رژیم اول چرخه های تجاری تأثیر منفی و معناداری بر کیفیت سود می گذارد و پس از عبور از حد آستانه ای، در رژیم دوم میزان تأثیرگذاری آن مثبت و معنادار می شود. از این رو می توان نتیجه گرفت، چرخه های تجاری تأثیر بااهمیتی بر کیفیت سود شرکت ها دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 100

دانلود 149 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

نظری عظیم | دلیری حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  172
 • دانلود: 

  151
چکیده: 

رابطه بین تورم و رشد اقتصادی موضوعی بحث انگیز در اقتصاد است. مبانی تئوری تاکید می کند که که رابطه بین تورم و رشد اقتصادی غیرخطی است. در این مطالعه فرضیه حاضر را در بین کشورهای عضو دی هشت در دوره 1994-2015 با بهره برداری از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی ((Pstr)) مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان از آن دارد که بین تورم و رشد نرخ رشد اقتصادی در کشورهای مورد بررسی رابطه غیرخطی وجود داشته و حد آستانه حدود 3/3 درصدی برای تورم برقرار است. نتایج نشان از وجود دو تابع انتقال است که هر یک از آنها دارای یک حد آستانه تورم می باشند. همچنین در این مطالعه کشش تورمی رشد اقتصادی برای کشورهای مورد بررسی محاسبه شد که نشان از رابطه منفی تورم با رشد اقتصادی در تورمهای بالای آستانه بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 172

دانلود 151 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4 (پیاپی 22)
 • صفحه شروع: 

  75
 • صفحه پایان: 

  89
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  129
 • دانلود: 

  102
چکیده: 

مقدمه: امروزه رفاه اقتصادی کشورها وابستگی شدیدی به سهم مخارج بهداشتی از تولید کشورها دارد. در این راستا هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه بین مخارج بهداشتی و رفاه اقتصادی کشورهای گروه دی هشت و از سویی تشخیص نوع گروه کالایی مخارج بهداشتی در کشورهای منتخب است.روش پژوهش: در این پژوهش کاربردی به منظور بررسی ارتباط بین مخارج بهداشتی و رفاه اقتصادی کشورهای گروه دی هشت طی دوره زمانی 2014-1995 میلادی از رگرسیون انتقال ملایم پانلی و به منظور بررسی ارتباط بلندمدت و تشخیص این که مخارج بهداشتی در کشورهای منتخب از چه نوع گروه کالایی می باشد، از پانل میان گروهی استفاده شده است. برای برآورد مدل نیز از نرم افزارهای Matlab، Eviews9 و Stata14 بهره گرفته شده است.یافته ها: لحاظ نمودن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه ای که بیانگر یک مدل دو رژیمی است، برای تصریح رابطه غیرخطی میان متغیرهای مورد بررسی کفایت می کند. بر اساس نتایج به دست آمده، حد آستانه ای برای کشورهای گروه دی هشت برابر 7.21 و پارامتر شیب نیز برابر 17.56 برآورد شده است.نتیجه گیری: تولید ناخالص داخلی سرانه در رژیم اول (قسمت خطی) و دوم (مجموع قسمت خطی و غیرخطی) تاثیر مثبت بر مخارج سرانه بهداشتی کشورهای گروه دی هشت دارد. هم چنین هزینه های عمومی سلامت جمعیت 0 تا 14 و گروه سنی 65 ساله و بالاتر، در رژیم اول اثر منفی و پس از عبور از حد آستانه ای و وارد شدن به رژیم دوم اثر مثبت بر مخارج سرانه بهداشتی کشورهای گروه دی هشت داشته است. نهایتا نتایج حاصل از رویکرد پانل میان گروهی حاکی از آن است که کشش درآمدی کالای سلامت در کشورهای گروه دی هشت کمتر از واحد بوده و این کالا لوکس تلقی نمی گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 129

دانلود 102 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  231
 • صفحه پایان: 

  257
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  125
 • دانلود: 

  138
چکیده: 

هدف: ارزش شرکت، نتیجه اقدام ها و تصمیم های مدیریت در ابعاد گوناگون و شاخصی از چگونگی درک بازار از شرکت است که از میزان و نحوه افشای اطلاعات شرکت منبعث شده است. پژوهش پیش رو، مدلی غیرخطی از رابطه افشای اختیاری و ارزش شرکت در حضور عواملی است که انتظار می رود مشابه با افشای اختیاری، از قابلیت کاهش عدم تقارن اطلاعاتی برخوردار بوده یا بر میزان مربوط بودن افشای اختیاری تاثیرگذارند. روش: بر اساس مبانی نظری و شواهد تجربی، متغیرهایی همچون محافظه کاری حسابداری، رقابت در بازار محصول، سطح نگه داشت وجه نقد، حاکمیت شرکتی و بی ثباتی اقتصاد کلان در نظر گرفته شدند. با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی ((Pstr))، وجود رابطه غیرخطی در حضور هر یک از متغیرهای نام برده بررسی شد. یافته ها: نتایج بررسی 124 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1392 تا 1396 نشان داد که متغیرهای محافظه کاری حسابداری، سطح نگه داشت وجه نقد و بی ثباتی اقتصاد کلان، بین رابطه غیرخطی میان افشای اختیاری و ارزش شرکت رابطه ایجاد می کنند و حضور متغیر سطح نگه داشت وجه نقد در تبیین مدل، قدرت بیشتری دارد. ضریب اثرگذاری افشای اختیاری اطلاعات در سطوح پایین وجه نقد، منفی است؛ اما این اثر، به ازای مقادیر بیشتر از 152/0 معکوس می شود و بر ارزش شرکت تاثیر مثبت دارد. نتیجه گیری: نقدینگی زیاد ممکن است با هزینه های نمایندگی سنگین همراه باشد؛ اما زمانی که افشا باکیفیت باشد، تاثیر جریان های نقد آزاد بر ارزش شرکت قوی تری است. به بیان دیگر، بهبود کیفیت افشا، به بهبود استفاده از وجوه نقد و سرمایه گذاری در طرح های با خالص ارزش فعلی مثبت، کاهش سوءاستفاده از وجه نقد و افزایش ارزش شرکت منجر خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 125

دانلود 138 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
litScript