نتایج جستجو

722

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

73

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی


متن کامل


نویسنده: 

خسروی حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  47
 • صفحه پایان: 

  51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  42
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله عناصر-𝑛  انگل گروهی راست را مورد مطالعه قرار می دهیم. با تغییر گروهی که توسط نیومن و نیکل ساخته شده است، برای هر 𝑛≥5 یک گروه دو مولده G=〈a,b〉 با این خاصیت می سازیم که در آن b یک عنصر -𝑛 انگل راست است ولی [bk , 𝑛α] از مرتبه نامتناهی است هرگاه .kÏ {0,1} اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 42 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  165
 • صفحه پایان: 

  179
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  58
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 58 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

DAGHIGH H. | BAHRAMIAN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  55
 • صفحه پایان: 

  64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14344
 • دانلود: 

  11944
کلیدواژه: 
چکیده: 

Let E be an elliptic curve over the finite field Fq, P a point in E(Fq) of order n, and Q a point in the group generated by P. The discrete logarithm problem on E is to find the number k such that Q = kP. In this paper we reduce the discrete logarithm problem on E[n] to the discrete logarithm on the group F*q , the multiplicative group of nonzero elements of Fq, in the case where n ï q - 1, using generalized jacobian of E.

آمار یکساله:  

بازدید 14344

دانلود 11944 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

MICHEL B.F. | KAUFMANN M.R.

نشریه: 

PLANT PHYSIOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1973
 • دوره: 

  51
 • شماره: 

  5
 • صفحه شروع: 

  914
 • صفحه پایان: 

  916
تعامل: 
 • استنادات: 

  212
 • بازدید: 

  2966
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2966

دانلود 3992 استناد 212 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  453
 • صفحه پایان: 

  462
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  260
 • دانلود: 

  100
چکیده: 

نخود یکی از قدیمی ترین حبوبات مهم کشت شده در مناطق حاشیه ای و مناطق خشک و نیمه خشک به شمار می آید. جوانه زنی و استقرار گیاهچه نخود به عنوان یکی از محصولات زراعی مناطق خشک و نیمه خشک برای تعیین تراکم نهایی بوته در واحد سطح دارای اهمیت ویژه ای است. هدف از این پژوهش بررسی اثر چهار سطح تنش خشکی و یک تیمار شاهد بدون تنش (شامل: صفر، 4- ، 8- ، 12- ، 16- بار) بر جوانه زنی 12 ژنوتیپ نخود، با استفاده از پلی اتیلن گلایکول بود. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار در شرایط کنترل شده، درون انکوباتور آزمایشگاه فیزیولوژی دانشگاه فردوسی در سال 1384 انجام شد. در تمام سطوح خشکی صفات رشدی شامل سرعت و درصد جوانه زنی، طول و وزن خشک ریشه چه و ساقه چه و نسبت آنها و در نهایت میزان مصرف ذخیره غذایی لپه ها، کاهش یافت و روند نزولی در آنها مشاهده شد. با توجه به تنوع صفات در پتانسیل های 4- و 8- بار، می توان گفت که این بازه، بهترین محدوده برای تعیین میزان تحمل ژنوتیپ های نخود به تنش خشکی بود و در تنش های شدید خشکی اکثر ژنوتیپ ها قادر به تولید ریشه چه و ساقه چه نبودند. به طور کلی ژنوتیپ های جم، کرج 31-60-12، ILC482 و MCC101 به شرایط خشکی پاسخ مطلوبتری دادند. با تکرار این آزمایش در مراحل دیگر رشد در شرایط مزرعه با اطمینان بیشتری می توان کشت این ارقام را در مناطق تحت تنش توصیه کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 260

دانلود 100 استناد 3 مرجع 5
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  2105
 • صفحه پایان: 

  2111
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  338
 • دانلود: 

  48
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 338

دانلود 48 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم کشاورزی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1 (ویژه نامه)
 • صفحه شروع: 

  17
 • صفحه پایان: 

  30
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  277
 • دانلود: 

  89
چکیده: 

جوانه زنی یکی از مهم ترین مراحل رشد است که نیاز اولیه و اساسی برای داشتن تراکم مناسب گیاه در مزرعه محسوب می شود. هدف این تحقیق ارزیابی واکنش ژنوتیپهای مختلف بومی و اصلاح شده نخود دیم به تنش رطوبتی در مرحله جوانه زنی و تعیین پارامتر و پتانسیل مناسب جهت گزینش ارقام متحمل به خشکی بود. تیمارها شامل 10 رقم نخود دیم (7 رقم بومی خراسان MCC288, MCC259, MCC235, MCC37, MCC44, MCC28, MCC13 و سه رقم اصلاح شده ILC533, ILC482, FLIP 84-480 و پنج سطح پتانسیل آب (0، 3-، 6-، 9-، 12- بار) به صورت اسپلیت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی به اجرا درآمد. بذرها در داخل پتری دیش و در ژرمیناتور تحت شرایط کنترل شده جوانه زدند. نتایج  نشان داد که با کاهش پتانسیل اسمزی (صفر به 12- بار) درصد جوانه زنی پس از پنج روز، درصد جوانه زنی نهایی، سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه و طول ساقه چه به طور معنی داری (p<0.05) کاهش یافتند. این کاهش در تمامی صفات مورد ارزیابی در تغییر پتانسیل از صفر به 3- بار حداکثر بود. در کاهش پتانسیل از 3- به 6- بار،‌ بیشترین اختلاف در بین ارقام مشاهده شد. در میان ارقام مورد آزمایش فقط رقم ILC533 در پتانسیل های 9- و 12- جوانه زنی مناسبی نشان داد و از این جهت بر سایر ارقام برتری معنی داری داشت. از پارامترهای مورد ارزیابی، طول ساقه چه بیشترین واکنش را به تغییر پتانسیل آب نشان داد. در بین سطوح تنش رطوبتی، پتانسیل های 3- و 6- بهترین سطوح جهت ارزیابی مقاومت به خشکی بودند.

آمار یکساله:  

بازدید 277

دانلود 89 استناد 2 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  95
 • صفحه پایان: 

  103
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13160
 • دانلود: 

  8553
کلیدواژه: 
چکیده: 

Objective: Nowadays stress and tensions are among the most important factors affecting health. Identifying the stressors and their determinants provides substantial information for understanding the health of the community. Method: This descriptive cross-sectional study was conducted on citizens over 18 years who were living in all 22 districts of Tehran in 2017. The participants were selected using multistage cluster sampling method. The research tool was a checklist that evaluated various factors. Different statistical tests, such as descriptive tests and logistic regression, were used for data analysis. Results: Of the participants, 82. 7% experienced at least 1severe stress during the past year. In the last year, 45. 6% of the participants had at least 1severe economic stress, 32. 3% had at least 1severe family-related stress, 28. 8% had at least 1severe health-related stress, and 25. 7% experienced at least 1severe future-related stress. The most common psychosocial stressors experienced in the last year were concerns about personal/family future (53. 7%), concerns about the financial and economic future (47. 1%), and the high cost of living (41. 7%). However, the most severe stresses were due to the participants’ concerns about family health (14. 4%), personal/family futures (13. 2%), and financial and economic future (12. 7%). Furthermore, health status, subjective socio-economic status, and age were the most important predictors of severe stress experiences. Conclusion: It is necessary to take actions to reduce the prevalence of common severe stresses. In addition, psychologists, psychiatrists, counselors, and social workers need to provide stress management interventions carefully to their patients.

آمار یکساله:  

بازدید 13160

دانلود 8553 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  22
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

TO EVALUATE THE RESPONSE OF TWO ECOTYPES OF CUMIN IN GERMINATION STAGE TO DROUGHT STRESS THIS STUDY WAS ASSESSED IN A RANDOMIZED COMPLETE BLOCK DESIGN WITH FOUR REPLICATIONS....

آمار یکساله:  

بازدید 22

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  67
 • دانلود: 

  12
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 67

دانلود 12

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
litScript