نتایج جستجو

62

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

7

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


نویسنده: 

خسروی حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  47
 • صفحه پایان: 

  51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  42
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله عناصر-𝑛  انگل گروهی راست را مورد مطالعه قرار می دهیم. با تغییر گروهی که توسط نیومن و نیکل ساخته شده است، برای هر 𝑛≥5 یک گروه دو مولده G=〈a,b〉 با این خاصیت می سازیم که در آن b یک عنصر -𝑛 انگل راست است ولی [bk , 𝑛α] از مرتبه نامتناهی است هرگاه .kÏ {0,1} اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 42 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  165
 • صفحه پایان: 

  179
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  58
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 58 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

DAGHIGH H. | BAHRAMIAN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  55
 • صفحه پایان: 

  64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14344
 • دانلود: 

  11944
کلیدواژه: 
چکیده: 

Let E be an elliptic curve over the finite field Fq, P a point in E(Fq) of order n, and Q a point in the group generated by P. The discrete logarithm problem on E is to find the number k such that Q = kP. In this paper we reduce the discrete logarithm problem on E[n] to the discrete logarithm on the group F*q , the multiplicative group of nonzero elements of Fq, in the case where n ï q - 1, using generalized jacobian of E.

آمار یکساله:  

بازدید 14344

دانلود 11944 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  203
 • صفحه پایان: 

  207
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  5721
 • دانلود: 

  3518
کلیدواژه: 
چکیده: 

Introduction: Plasmid-mediated quinolone resistance (PMQR) is a growing clinical concern throughout the world. The purpose of this study was to detect Qnr-encoding genes and to evaluate the clonal relatedness of Qnr-positive Klebsiella pneumoniae isolates. Materials and Methods: A total of 88 K. pneumoniae isolates assessed to quinolone which were obtained from Tehran hospital in Tehran, Iran. Bacterial identification was administrated using standard laboratory methods. Quinolone resistance was determined using the Kirby-Bauer disk diffusion method according to the Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI) guidelines. The PCR was employed to detect QnrA, QnrB and QnrS genes. Results: The results of disk diffusion showed that 39. 3%, 32. 1%, 27. 4%, 27. 1%, 22. 6% of strains were fully resistant to nalidixic, norfloxacin, ofloxacin, ciprofloxacin and levofloxacin, respectively. The QnrB (43% isolates) was the most commonly detected gene, followed by QnrS (34% isolates) and QnrA (23 % isolates) either alone or in combination with other genes. Conclusions: This study describes the high prevalence of the QnrB, QnrS, and QnrA genes among K. pneumoniae isolates in Iran. The detection of Qnr genes accentuate the need for organizing tactful policies associated with infection control measures in hospital settings in Iran.

آمار یکساله:  

بازدید 5721

دانلود 3518 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  18
 • صفحه شروع: 

  83
 • صفحه پایان: 

  88
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  59
 • دانلود: 

  11
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 59

دانلود 11 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  5
 • صفحه شروع: 

  52
 • صفحه پایان: 

  60
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  99
 • دانلود: 

  38
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 99

دانلود 38 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

JEONG J.Y. | YOON H.J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  49
 • شماره: 

  6
 • صفحه شروع: 

  2522
 • صفحه پایان: 

  2524
تعامل: 
 • استنادات: 

  212
 • بازدید: 

  3851
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3851

دانلود 3992 استناد 212 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  9
تعامل: 
 • بازدید: 

  32
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

BACKGROUND AND AIM: QUINOLONES ARE POTENT ANTIMICROBIAL AGENTS USED FOR THE TREATMENT OF A WIDE VARIETY OF COMMUNITY AND NOSOCOMIAL INFECTIONS CAUSING BY K. PNEUMONIAE. HOWEVER, RESISTANCE TO FLUOROQUINOLONES IN THIS BACTERIUM IS INCREASING. …

آمار یکساله:  

بازدید 32

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  91
 • صفحه پایان: 

  98
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7307
 • دانلود: 

  11899
کلیدواژه: 
چکیده: 

Although quinolone resistance results mostly from chromosomal mutations in Klebsiella pneumoniae, it may also be mediated by plasmid – encoded Qnr determinants. Plasmid-mediated quinolone resistance (PMQR) was increasingly identified in Enterobacteriaceae family worldwide. The aim of this study was to investigate the prevalence of Qnr genes in clinical isolates of Klebsiella pneumoniae spp in Zahedan, south-East of Iran. In this sectional-descriptive study which was performed in 2013, clinical isolates of k. pneumoniae (n=184) were collected from patients referred to 3hospitals of Zahedan. The presence of the Qnr gene was screened by PCR using specific primers for QnrA, QnrB, QnrS and QnrC in extracted plasmid DNA. Of 184 K. pneumoniae clinical isolates, 45 isolates were positive for the Qnr gene. The prevalence of QnrA, QnrB and QnrS clusters among these isolates were 8 (17. 7%), 22 (48. 8%), 4(8. 88%) respectively and QnrC was not identified in any isolate. Another 6(13. 33%) possessed both QnrA and QnrB genes and 5(11. 11%) possessed both QnrB and QnrS. Qnr are widely distributed worldwide. Community-acquired and nosocomial pathogens and the emergence of Qnr-mediated quinolone resistance among clinical K. pneumoniae isolates are described for the first time in Iran.

آمار یکساله:  

بازدید 7307

دانلود 11899 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

آب و فاضلاب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  55
 • صفحه پایان: 

  68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  37
 • دانلود: 

  95
کلیدواژه: 
چکیده: 

امروزه مقاومت به آنتی بیوتیک ها در باکتری ها به دلیل استفاده نادرست رو به افزایش است که این امر برای درمان بیماری ها یک تهدید به حساب می آید. فاضلاب های بیمارستانی، پتانسیل زیادی برای ورود باکتری ها و ژن های مقاوم به محیط زیست دارند. همچنین سیستم های تصفیه کنونی نیز کارایی زیادی در حذف و یا کاهش آنتی بیوتیک ها ندارند که این امر باعث افزایش باکتری ها با ژن های مقاومت به آنتی بیوتیک ها در محیط می شود. هدف از این پژوهش بررسی شیوع ژن های پلاسمیدی Qnr در جدایه های انتروباکتریاسه مقاوم به کویینولون از فاضلاب های شهری و بیمارستانی شهر کرج بود. تعداد 99 جدایه انتروباکتریاسه از پساب بیمارستانی و شهری استان البرز در بهار 1398 جداسازی شدند. آزمون های بیوشیمیایی به منظور شناسایی آنها انجام شد و جدایه ها از نظر الگوی مقاومت به آنتی بیوتیک های سیپروفلوکساسین، لووفلوکساسین، افلوکساسین، نورفلوکساسین و نالیدیکسیک اسید به روش کربی بایر بررسی و جدایه هایی که بیشترین مقاومت به کویینولون ها را داشتند. برای حضور ژن های QnrQnr B و Qnr S به روش PCR بررسی شدند. در میان ارگانیسم های کشت شده اشریشیاکلی شایع ترین ارگانیسم بود و بعد از آن اشریشیاکلی (غیر فعال) و سیتروباکتر فروندی قرار داشتند. بیشترین مقاومت در بین جدایه ها به آنتی بیوتیک نالیدیکسیک اسید مشاهده شد. بیشتر جدایه ها حاوی ژن Qnr A (61 درصد) بودند. ژن های Qnr B و Qnr S به ترتیب در 31 درصد و 8 درصد از جدایه ها یافت شد. یک جدایه حاوی هر دو ژن Qnr B و Qnr A بود. بیشترین جدایه های حاوی ژن Qnr A از پساب بیمارستانی و بیشترین جدایه های حاوی ژن Qnr B از پساب شهری جداسازی شدند. مقاومت آنتی بیوتیکی امروزه باید به عنوان یک آلودگی زیست محیطی در نظر گرفته شود و کیفیت تصفیه فاضلاب در کاهش این عوامل باید ارزیابی شود. همچنین مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک نیز باید متوقف شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 37

دانلود 95 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
litScript