نتایج جستجو

44983

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

4499

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  4-3 (پی در پی 135-134)
 • صفحه شروع: 

  709
 • صفحه پایان: 

  730
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  249
 • دانلود: 

  79
کلیدواژه: 
چکیده: 

یکی از عوامل موثر بر نوع و میزان فعالیت پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاهها نگرش خاصی است که نسبت به ماهیت و خصایص علوم انسانی در مقایسه با علوم دیگر. در جامعه علمی رایج است. در این نوشتار پرسشهایی از این قبیل مطرح می گردد که پیشرفت های علمی و ارزشهای اجتماعی رشته های علمی در سازمان اجتماعی علم تا چه حد به محتوای موضوعی، روشهای علمی، تکنیکها و فنون بررسی، و ابعاد معرفت شناختی آنها ارتباط دارد؟ جایگاه علوم انسانی در مقایسه با دیگر علوم یا به اصطلاح قدما، علوم طبیعی، از لحاظ ملاکهای مختلف فوق چگونه است؟ اگر برخی علوم موفق تر از علوم دیگرند، این توفیقات چه معنا و مفهومی دارد؟ آیا توفیقات علمی به معنی برتری جایگاه علمی است؟ و امثال این پرسشها که تاکنون فکر اندیشمندان و صاحبنظران علوم و معرفت شناسان و روش شناسان را بخود مشغول داشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 249

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

آینه معرفت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  31
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  468
 • دانلود: 

  327
چکیده: 

فلسفه علوم انسانی به توجه به نظریه دیدبانی، به چیستی علوم انسانی تحقق یافته با رویکرد تاریخی و چیستی علوم انسانی بایسته با رویکرد منطقی و چگونگی تحقق آن می پردازد. علوم انسانی با رویکرد تاریخی به معنای عام و خاص به کار رفته است. علوم انسانی خاص با رویکرد منطقی عبارت از علوم رفتاری و اجتماعی اسلامی و مجموعه گزاره های نظام مندی است که با بهره گیری از روش های ترکیبی (تجربی و غیرتجربی) و مبانی غیرتجربی (عقلی وحیانی و شهودی) به تبیین یا تفسیر رفتارهای فردی و اجتماعی انسان تحقق یافته می پردازد و با بهره گیری از ارزش های انسانی، انسان تحقق یافته را به انسان مطلوب تغییر می دهد. پیشینه علوم انسانی اسلامی در سه مرحله بیان شده و دیدگاه های مختلف غرب گرایی و غرب ستیزی و غرب گریزی و غرب گزینی معرفی شده است. آسیب شناسی و تحول علوم انسانی در سه ساحت بهینه سازی، بومی سازی و اسلامی سازی انجام می پذیرد. فرایند راهبردی در چهار مرحله فرهنگ سازی، نقد، تولید و ترویج و فرایند اجرایی در سه مرحله تشکیل شورای مقدماتی، شورای سیاستگذاری و تشکیل گروه های تخصصی و فرایند معرفتی تحول در سه مرحله نقد میراث غربی، کشف میراث اسلامی و تولید فلسفه و نظریه های علوم انسانی اسلامی تبیین شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 468

دانلود 327 استناد 1 مرجع 0
نویسنده: 

عنبری موسی

نشریه: 

حوزه دانشگاه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  35
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  75
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 75

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  10
 • صفحه شروع: 

  79
 • صفحه پایان: 

  102
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  70
 • دانلود: 

  92
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی پدیدارشناسانه موانع کارآفرینی علوم انسانی در دانشگاه انجام گرفت. روش تحقیق کیفی با رویکرد پدیدارشناسانه بود. جامعه پژوهش را متخصصان موضوعی در حوزه علوم انسانی تشکیل دادند. روش نمونه گیری هدفمند متجانس بود که با 12 نفر به حد اشباع نظری داده ها رسید. از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته اطلاعات گردآوری شد. اعتبار اطلاعات گردآوری شده از معیار ارزیابی لینکن و گوبا (1985) و روش دنزین (1978) و پاتون (1999) تایید شد. تجزیه وتحلیل داده ها استقرایی و با استفاده از روش هفت مرحله ای کولایزی (1978) انجام گرفت. یافته ها نشان داد این موانع در 4 دسته جای گرفت. در بعد اشتغال زایی دو دیدگاه کاملا متمایز، مخالف و موافق کسب وکار علوم انسانی قابل احصا بود. در مضمون اقبال اجتماعی فروکاست منزلت اجتماعی، تقلیل گرایی کاربردی، فضاسازی فرهنگی، تزلزل در گفتمان علوم انسانی، آگاهی و دانش اجتماعی ناصواب در دانشگاه، و در مضمون زیرساخت های توسعه ای این علوم، رشد عینی، وارونگی جنسیتی، قابلیت کارکردی، رقمی شدن، تعارضات معطوف به قدرت و در مضمون رشد علوم انسانی، فقدان مسیله، قابلیت پژوهش های علوم انسانی، کارآفرینی علوم انسانی، قابلیت های بین المللی شدن این علوم و زایش علوم میان رشته ای جای گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 70

دانلود 92 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

جمشیدی محمدحسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  18
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 18

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  287
 • صفحه پایان: 

  293
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  71
 • دانلود: 

  76
چکیده: 

مقدمه: علوم انسانی پزشکی یکی از مهمترین نیازهای میان رشته ای است. از آنجایی که مهمترین بحث در این زمینه، چگونگی تحقق آن است هدف مطالعه حاضر، واکاوی راهکارهای تحقق علوم انسانی پزشکی در کشور از منظر اساتید علوم انسانی است. روش کار: مطالعه حاضر یک مطالعه کیفی در سطح ملی است که در سال 1398 انجام شد. با در نظر گرفتن معیار اشباع، داده ها با 22 مصاحبه نیمه ساختاریافته و 3 مورد به صورت پرسش باز جمع آوری شد. میدان مطالعه، اساتید دانشگاه های تهران، علامه طباطبایی، مازندران، یزد، شیراز، اهواز، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و جهاد دانشگاهی فارس بود. با توجه به عدم دسترسی به سه نفر از اساتید سوالات با ایمیل کردن پرسشنامه باز از آنان جمع آوری گردید و تحلیل مطالعه به روش تحلیل مضمون انجام شد. نتایج: مشارکت کنندگان منتقد وضعیت فعلی علوم انسانی پزشکی در کشور بودند، از این جهت که ارتباط موثر و جدی بین علوم انسانی و علوم پزشکی وجود ندارد. برای تحقق امر، چهار مضمون توسعه نهادی دانش، هم جواری (توسعه غیر نهادی)، سیاست ها و جامعه پذیری استخراج شدند. نتیجه گیری: توسعه علوم انسانی پزشکی نیازمند سیاست گذاری های کلان در کشور است که با حمایت های نهادی سازمانی انجام گیرد. در این سیاست ها، هم جواری بین دو حوزه و توجه به حوزه فرهنگ نیز پیشنهاد می شود. در این زمینه برخورداری از رویکردی بومی در بازگشت به سنت ها و ریشه های علوم انسانی و بخصوص تاریخ ادبیات در آموزش علوم پزشکی پیشنهاد می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 71

دانلود 76 استناد 0 مرجع 5
نویسنده: 

منصوری رضا

نشریه: 

اندیشه صادق

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  5
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  36
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 36

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
نویسنده: 

آزاد اسداله

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  39
 • صفحه پایان: 

  60
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  36
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 36

دانلود 23 استناد 2 مرجع 0
نشریه: 

عیار

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1 (پیاپی 23)
 • صفحه شروع: 

  7
 • صفحه پایان: 

  18
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  14
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 14

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  42
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 42

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
litScript