نتایج جستجو

1355

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

136

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

گنجه فر سهیل

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2 (ویژه یادگیری و آموزش از راه دور)
 • صفحات: 

  111-119
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  463
 • دانلود: 

  214
چکیده: 

میزان توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در امر آموزش یکی از مهمترین شاخصهای پیشرفت هر کشور به شمار می رود. لذا پدیده آموزش مجازی و یا آموزش الکترونیکی می تواند یکی از عاملهای مهم جهش علمی، پژوهشی و فرهنگی محسوب شود. یکی از ملزومات موفقیت آموزش الکترونیکی به کارگیری دورآزمایشگاهها در کنار سیستم آموزش از راه دور است. هدف از این مقاله آشنایی خوانندگان با سیستمهای دور آزمایشگاه و به کارگیری آنها در دانشگاه مجازی است. در این مقاله، ضمن تعریف یک سیستم دورآزمایشگاه، قابلیتهای مختلف آن مورد بررسی قرار می گیرد. نقش سیمولاتور در افزایش قابلیتهای یادگیری دانشجویان در سیستمهای دور آزمایشگاه بحث می شود و در ارایه نمونه ای از یک سیستم دورآزمایشگاه مورد ارزیابی قرار می گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 463

دانلود 214 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ترک نژاد احمد

نشریه: 

جهاد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1376
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  194
 • صفحات: 

  36-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  360
 • دانلود: 

  30
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 360

دانلود 30 استناد 1 مرجع 0
نشریه: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  38
 • دانلود: 

  50
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 38

دانلود 50 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  277-290
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  825
 • دانلود: 

  219
چکیده: 

در این مقاله سیستمهای دوبعدی از دیدگاه نظری، تجربی و شبیه سازی کامپیوتری مورد بررسی قرار گرفته و سپس مراحل انجام شبیه سازی دینامیک مولکولی تشریح شده است. ذوب یک بلور نمک یونی دوبعدی را توضیح داده و نتایج شبیه سازی سیستمهایی با 16، 64 و 256 ذره ارایه می گردد. نتایج نشان می دهد که گذار ذوب مورد شبیه سازی از نوع مرتبه اول است. سیستم مورد شبیه سازی را پس از ذوب گرم کرده و سپس مایع گرم را سرد کرده تا منجمد شود، که در این دما سیستم به ساختار بلوری بر میگردد.

آمار یکساله:  

بازدید 825

دانلود 219 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  19
تعامل: 
 • بازدید: 

  315
 • دانلود: 

  181
چکیده: 

پیشرفت صنعت IT و تکنولوژی دیجیتال، سیستمهای کنترلی پست ها از حالت سنتی به سمت سیستمهای اتوماسیون گسترده دیجیتالی پیش رفته است. جهت پیاده سازی سیستمهای کنترلی دیجیتال، طرح ها و توپولوژیهای متفاوتی بسته به سطح ولتاژ پست و میزان اهمیت آن اجرا می گردد. یکی از ویژگیهای مهم هر سیستم قابلیت اطمینان یا دسترس پذیری آن می باشد. به دلیل اهمیت کنترل پست و برای اینکه مشخص شود برای ارسال فرمان به تجهیزات پست، به چه میزان می توان به سیستم کنترل اعتماد نمود، می بایست محاسبات قابلیت اطمینان انجام شود.در این مقاله ابتدا قابلیت اطمینان توپولوژی ساده ای از ستاره بررسی شده است و سپس برای برخی از تجهیزات وضعیت مضاعف در نظر گرفته شده است. پس از آن قابلیت اطمینان توپولوژی حلقه بررسی و مقایسه شده است و در انتها قابلیت اطمینان سیستم اتوماسیون پست (SAS) با سیستم سیستم بر مبنای RTU مقایسه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 315

دانلود 181
نویسندگان: 

تالمایر پ.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  25-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  630
 • دانلود: 

  116
چکیده: 

در این مقاله فازهای کوانتمی و افت و خیرهای سیستمهای همبسته الکترونی که دارای ناکامی و برهم کنشهای رقابت کننده هستند مرور می شود. مدل اسپین 1.2، J1-J2 که در آن ممانها جایگزیده و روی شبکه مربعی هستند. دیاگرام فاز غنی ای را نمایش می دهد که دارای فازهای مغناطیسی و فازهای شگفت آور با پارامترهای نظم پنهان به واسطه تقابل ناکامی و افت و خیزهای کوانتمی است. رد پای این فازها در کمیتهای مگنتوکالریک و مغناطش در میدانهای قوی بررسی می شود. در سیسمتهای دارای الکترون روان، ناکامی به عنوان خاصیتی ناشی از همبستگیهای الکترونی بروز می کند. این باعث افزایش افت و خیزهای اسپینی در ناحیه بسیار بزرگی از فضای اندازه حرکت می شود و نهایتا ممکن است منجر به ناهنجاریهای دمای پایین از نوع فرمیونهای سنگین گردد، مانند آنچه در اسپینل های سه بعدی ترکیبات LiV205 رخ می دهد. رقابت برهمکنش الکترونی روی یک نقطه شبکه و بین نقاط مجاور در ترکیبات کوندو مسول گذار فاز کوانتمی بین فاز غیرمغناطیسی کوندو یگانه و فاز مغناطیسی است مانند آنچه در بسیاری ترکیبات 4f دیده می شود. آنها را ممکن است با مدل شبکه ای کوندو یا از نوع ساده شده گردنبند کوندو توصیف کرد. گذار فاز کوانتمی در این مدلها با روش عددی قطری سازی دقیق و روش تحلیلی عملگرهای باند بررسی می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 630

دانلود 116 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

لنگری عبداله

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  121-130
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  872
 • دانلود: 

  114
چکیده: 

این مقاله مجموعه مطالبی است که در اولین مدارس تابستانی سیستمهای همبسته قوی در دانشگاه صنعتی اصفهان در تیرماه 1386 ارایه شده است. ابتدا مرور مختصری بر سیستمهای اسپینی و مغناطیسهای کوانتمی ارایه می شود. سپس روش قطری سازی دقیق (لنکزش) به شیوه آموزشی تشریح می گردد.این روش برای محاسبه خصوصیات حالت پایه مدلهای شبکه ای روی خوشه های محدود مناسب است. دو ویرایش از روش لنکزش  برای محاسبه حالتهای برانگیخته و همچنین محاسبه خصوصیات دمای محدود سیستمهای کوانتمی نیز توصیف می شود. مفاهیم اساسی گذار فاز کوانتمی در قالب مدل آیزینگ در میدان عرضی بحث می شود. سیمای فاز و خصوصیات بحرانی این مدل را با استفاده از روش بازبهنجارش کوانتمی توضیح می دهیم. قسمت اعظم مطالب این نوشته جنبه آموزشی دارد که توام با اشاره ای به تحقیقات اخیر آمده است.

آمار یکساله:  

بازدید 872

دانلود 114 استناد 0 مرجع 0
مجری: 

اطلاعات : 
 • تاریخ پایان: 

  1369
تعامل: 
 • بازدید: 

  261
کلیدواژه: 
چکیده: 

یکی از مهمترین شیوه های رمز کردن در سیستمهای رمزنگاری که کاربرد فراوانی به خصوص در زمینه امنیت شبکه های کامپیوتری دارد، رمزنگاری قالبی است. سیستم DES که در طی سالهای گذشته از قویترین سیستمهای رمزنگاری محسوب می شده است از شیوه رمزنگاری قالبی استفاده می کند و خواص بسیار مطلوبی در آن بچشم می خورد. در این طرح سیستمهای رمزنگاری قالبی و بطور خاص سیستم DES از جنبه های مختلف مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.در فصل اول این گزارش اصول اساسی سیستمهای رمزنگاری قالبی معرفی می شوند و بر اساس معیارهای شانون با تبدیلات اساسی جایگشت و جانشینی آشنا خواهیم شد و خواهیم دید که چگونه با ترکیب این تبدیلات میتوان سیستمهای رمزنگار قالبی قوی طراحی نمود. همچنین چند سیستم اولیه از نوع قالبی معرفی می شوند.در فصل دوم ساختار DES و توابع اساسی بکار رفته در آن مورد بررسی قرار می گیرند و نیز مدهای عمل DES و مزایای هرکدام بیان می شوند و خواهیم دید که ساختار DES برای پیاده سازی نرم افزاری و سخت افزاری بسیار مناسب می باشد. بررسی جعبه های S نشان می دهند که اگرچه این جعبه ها خواص خوبی از خود بروز می دهند ولی به صورت بهینه انتخاب نشده اند و خواص نامطلوبی نیز در آنها وجود دارد.در فصل سوم مشخصات آماری و جبری DES مورد بررسی قرار می گیرند و همچنین با بیان انواع حملات انجام شده علیه DES نقاط قوت و ضعف آن روشن خواهد شد. خواهیم دید که نقطه ضف عمده Des کوچک بودن فضای کلید آنست و لذا حملات جستجوی فضای کلید و TMT براین اساس امکان موفقیت بیشتری دارند.در فصل چهارم مسله امضای دیجیتال و مدیریت کلید را مورد بحث قرار می دهیم. چند روش برای بکارگیری DES در امضای دیجیتال معرفی می شوند و خواهیم دید که می توان از DES در سیستمهای با کلید عمومی نیز بهره جست. در ادامه اهمیت مساله مدیریت کلید در سیستمهای با کلید امن مطرح شده و روشهای مختلف اعمال مدیریت کلید مورد بررسی قرار می گیرند و همچنین درباره طول عمر کلید در DES بحث خواهد شد.بالاخره در فصل پنجم چگونگی استفاده از ایده خط لوله به الگوریتم DES را مطرح کرده و نشان می دهیم که میتوان بر اساس این ایده و با استفاده از تکنولوژی VLSI، سیستم DES را در زمانی معقول و با صرف هزینه ای قابل قبول شکست.

آمار یکساله:  

بازدید 261

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1 (پیاپی 14)
 • صفحات: 

  63-82
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  6038
 • دانلود: 

  1635
چکیده: 

این مقاله مقدمه ای است بر نظریه شخصیت گری که بر تکامل مجزای مکانیزمهای پاداش و تنبیه در مغز مهره داران تأکید می ورزد. سه سیستم مغزی / رفتاری که به اعتقادگری زمینه ساز تفاوتهای شخصیتی اند، عبارتند از: (1) سیستم فعال ساز رفتاری که نمایانگر حساسیت به نشانه های پاداش است، (2) سیستم بازداری رفتاری، که مسؤول پاسخ به نشانه های تنبیه است، و (3) سیستم جنگ / گریز، که به تجربه های آزارنده غیرشرطی مربوط می شود. گری [13 ] بر این باور است که ابعاد برونگردی و نوروزگرایی در نظریه آیزنک باید یک چرخش(تقریباً)30 درجه ای داشته باشند، تا دو بعد بنیادی اضطراب و زودانگیختگی را تشکیل دهند. وی همچنین معتقد است که فرضیه برگرفته از نظریه درونگردی- برونگردی، که بر اساس آن شرطی پذیری در افراد درونگرد بیشتر است، باید جای خود را به فرضیه ای دهد که بر حساسیت بیشتر افراد درونگرد نسبت به نشانه های تنبیه و فقدان پاداش ناکام کننده تأکید می ورزد.

آمار یکساله:  

بازدید 6038

دانلود 1635 استناد 3 مرجع 0
litScript