نتایج جستجو

12760

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1276

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  221-233
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  87
 • دانلود: 

  25
چکیده: 

در پژوهش حاضر به منظور بررسی ثمر بخشی استفاده از نانو سیال در تبادلگر های حرارتی خنک کن روغن موتور دیزل دریایی، سه سیال متفاوت با درصد حجمی های متفاوتی از مواد نانو (Al2O3) در بازه رینولدزی 3 تا 48 هزار مورد بررسی قرار گرفت. از آنجایی که در تبادلگر های حرارتی پوسته و لوله شرط مرزی حاکم در سطح تبادل حرارت، متفاوت از شرط های مرزی مرسوم و معروف دما ثابت یا شار ثابت در دیواره است، به حل همزمان جریان گرم و سرد درون تبادلگر پرداخته شد. تکفاز بودن نانو سیال، از جمله فرضیات بکار گرفته شده است. نتایج نشان می دهد اضافه کردن نانوذرات به سیال پایه در رینولدز های پایین باعث ضریب عملکرد بالاتری در تبادلگر می شود. با افزایش درصد حجمی نانوذرات ضریب عملکرد مبدل کاهش پیدا می کند و حالت بهینه و ماکزیمم عملکرد مبدل حرارتی در درصد های حجمی مورد بررسی در رینولدز 20000 برای آب و 12000 برای اتیلن گلایکول اتفاق می افتد. به عبارت دیگر انتخاب سیال پایه با ضریب عملکرد بالاتر بسته به محدوده عدد رینولدز دارد. همچنین در این پژوهش به بررسی آب دریا به عنوان یه سیال خنک کننده در دسترس موتور دیزل دریایی پرداخته شد.

آمار یکساله:  

بازدید 87

دانلود 25 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

تحقیقات موتور

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  24
 • صفحات: 

  3-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2690
 • دانلود: 

  1061
چکیده: 

امروزه روغن های موتور وظایف متعددی دارند که از مهمترین آنها می توان به روانکاری قطعات به منظور کاهش میزان اصطکاک و سایش اشاره نمود. خواص روغن ها عمدتا ناشی از افزودنی هایی است که به منظور بهبود و یا ایجاد خواص مورد نیاز به آنها افزوده شده است. اخیرا نیز نانو ذرات به دلیل خواص منحصر بفردشان به عنوان نوع جدیدی از افزودنی ها پدیدار گشته اند. هدف از تحقیق حاضر، بررسی میزان توانایی و نحوه عملکرد نانو ذرات در بهبود ویژگی ضد سایشی و قابلیت انتقال حرارت روغن موتور و بررسی تغییرات ایجاد شده در برخی خواص روغن شامل گرانروی، نقطه ریزش و نقطه اشتعال می باشد. برای این منظور نانو ذرات کربن نانو بال با استفاده از آسیاب گلوله ای، درون روغن موتور بهران پیشتاز SAE 20W50 پراکنده شدند، سپس آزمون های تجربی به منظور بررسی خواص ذکر شده انجام گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که ضریب هدایت حرارتی روغن حاوی ذرات کربن نانو بال با غلظت 0.1 درصد وزنی 18% نسبت به روغن پایه افزایش داشت. همچنین بر اساس نتایج آزمون چهار ساچمه، میزان سایش در روغن حاوی نانو ذرات به میزان 5% نسبت به روغن فاقد نانو ذرات کاهش یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 2690

دانلود 1061 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  71-82
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  713
 • دانلود: 

  267
چکیده: 

در این پژوهش، عملکرد ضدسایشی روغن موتور حاوی نانوماده افزودنی نسبت به روغن موتور معمولی با استفاده از روش های آزمایشگاهی، مورد مقایسه و ارزیابی قرارگرفت. برای این منظور نانوذرات مغناطیسی آهن اکسید (Fe3O4) بهعنوان نانوماده افزودنی به روغن موتور ایرانول ریسینگ SAE10W40 انتخاب شد. در ابتدا پایداری نانوسیال به دست آمده با نانوذرات با استفاده از دستگاه اندازه گیری جذب مرئی-فرابنفش و پتانسیل زتا تأیید شد. مشخصات نانوذرات آهن اکسید با روش های دستگاهی میکروسکوپی تونل زنی روبشی (STM)، طیف سنجی تفکیک انرژی (EDS) و طیف سنجی فروسرخ تبدیل فوریه (FTIR) بررسی شد. نانوذرات دارای قطری در گستره 8 تا 13 نانومتر بودند. همچنین، توزیع اندازه نانوذرات با استفاده از دستگاه پراکندگی نور دینامیکی مورد بررسی قرار گرفته است. عملکرد ضدسایشی نانوذرات Fe3O4 در روغن چند درجه ای با آزمون های چهار ساچمه و فالکس بررسی شد. بررسی نتایج به دست آمده به طور کلی بیانگر بهبود عملکرد ضدسایشی روغن موتور ناشی از افزودن نانوذرات بود. نانوذرات مغناطیسی آهن اکسید با غلظت 1/0 درصد، افرایش قدرت جوش خوردگی روغن موتور چند درجه ای از 32/76 به 74/92 کیلوگرم نیرو و افزایش شاخص بار سایش از 250 به 315 کیلوگرم نیرو را در آزمون چهار ساچمه از خود نشان می دهد. افزون بر آن باعث افزایش حد تحمل بارهای خطی از 1160 به 1220 پوند نیرو در مقایسه با روغن موتور معمولی شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 713

دانلود 267 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  35-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2523
 • دانلود: 

  5691
چکیده: 

روغن مستعمل را می توان به روش استخراج با حلال قطبی بازیابی کرد. برای این منظور باید از حلالی استفاده کرد که روغن پایه موجود در روغن مستعمل را در خود حل کند و از طرفی ناخالصی ها و مواد تجزیه شده و غیر قابل استفاده موجود در آن را به صورت لجن جدا کند. برای این کار از دو دسته حلال های قطبی یعنی الکل ها و کتون ها استفاده شده است و قدرت جدا سازی هر کدام از آنها در مقایسه با یکدیگر و در دماهای متفاوت بررسی شده است. برای این منظور از روغن مستعمل نمونه موجود در تعمیرگاه های ایران که در حال حاضر برای کارخانه های بازیافت روغن پایه به روش اسید شویی فرستاده می شود، استفاده شده است. حلال های مورد استفاده شامل اتانول ، 1ـ پروپانول ، 1ـ بوتانول ، بوتانون و هگزان نرمال است، که قدرت جداسازی هرکدام از آنها در دمای محیط و دمای 50 درجه سانتی گراد و برای نسبت های متفاوت از حلال به روغن مستعمل بررسی شده است . هم چنین برای 1ـ بوتانول و بوتانون منحنی ته نشینی در نسبت های متفاوت از حلال به روغن مستعمل رسـم شده است. نتیجه های حـاصل از این آزمایش نشان داده کـه 1ـ بوتانول در دمای محیط و با نسبت 3 به 1 از حلال به روغن مستعمل دارای بیشترین بازده جداسازی است، ولی به دلیل استفاده از حلال قطبی، یک پایداری الکتریکی در محیط استخراج به وجود می آید که باعث کند شدن سرعت ته نشینی ناخالصی ها می شود. این امر باعث اختلال در کاربردی کردن این روش به شکل عملی می شود. برای رفع این مشکل از ماده افزودنی پتاسیم هیدروکسید با غلظت های 1، 3 و 4 گرم در لیتر استفاده شد که به بر هم زدن این پایداری الکتریکی و تشکیل ذره هایی با اندازه و وزن قابل ته نشینی کمک می کند . با توجه به نتیجه های به دست آمده بهترین غلظت 3 گرم در لیتر است.

آمار یکساله:  

بازدید 2523

دانلود 5691 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  21-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10554
 • دانلود: 

  669
چکیده: 

مقدمه: موتور اتومبیل ها یکی از منابع مهم تولید صدا می باشد که میزان این تولید تحت تاثیر پارامترهای گوناگون است. هدف از این مطالعه نیز بررسی تاثیر روغن های به کار رفته در موتور اتومبیل ها قبل و بعد از تعویض روغن بر روی تغییرات میزان تراز صدای تولیدی از موتور اتومبیل ها می باشد.روش کار: ابتدا صدای موتور 94 اتومبیل مختلف به مدت 30 ثانیه در تعویض روغنی قبل و بعد از تعوض روغن ضبط و کلیه اطلاعات فنی اتومبیل از قبیل کیلومتر، نوع روغن موتور مصرفی و نوع اتومبیل ثبت گردید. سپس این صداها در اتاق صامت کالیبره و تراز صوت آن ها در شبکه های C، A و اکتاو باندهای اصلی با دستگاه صدا سنج اندازه گیری شد و داده های حاصل با استفاده از نرم افزار SPSS17  و آزمون های آماری آنالیز گردید و با استفاده از آزمون های آماری در گروه های مختلف از نظر عملکرد روغن موتور و نوع اتومبیل آنالیز و نتایج به دست آمده گزارش شد.یافته ها: تاثیرات کیفیت روغن موتور بر روی تراز صدای موتور اتومبیل های مختلف بررسی و کاهش معناداری در میزان تراز صدای موتور اتومبیل ها مشاهده شد. بررسی رابطه بین کیلومتر اتومبیل و کیفیت روغن موتور در تغییرات تراز صوت موتور اتومبیل نشان داد اتومبیل هایی که کیلومتر کارکرد آن ها در بازه 100000 تا 150000 می باشد، به طور معناداری، بیشتر از دیگر اتومبیل ها در تراز فشار صوت کاهش داشته اند.نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که کیفیت روغن موتور از عوامل کاهش تراز صدای موتور اتومبیل ها می باشد که نوع روغن و کیلومتر کارکرد اتومبیل از عوامل مهم در تاثیر گذاری کیفیت روغن موتور بر کاهش میزان تراز صدای موتور اتومبیل ها می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 10554

دانلود 669 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  142
 • دانلود: 

  21
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 142

دانلود 21
strs
نشریه: 

تحقیقات موتور

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  55
 • صفحات: 

  49-57
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  585
 • دانلود: 

  156
چکیده: 

تاخیر زمانی در افزایش فشار روغن در موتور در لحظه شروع می تواند عواقب نامطلوبی را برای موتور بوجود آورد. این تحقیق اثر دو نمونه تلمبه روغن ژیروتوری را بر رفتار ارسال اولیه روغن بررسی می کند. در این راستا حسگر فشار روغن با پاسخ بسامدی تند، یکبار در مسیر اصلی روغن و بار دیگر در بستار موتور نصب شده است تا بتوان در حالات مختلف شروع موتور، رفتار فشار روغن در لحظه روشن شدن موتور را مطالعه کرد. مطالعات نشان می دهد که بیشترین زمان تاخیر افزایش فشار روغن مربوط به زمان تعویض روغن و صافی موتور است که در محدوده 2. 5 ثانیه است. استفاده از تلمبه روغن شماره 2 در صورتی که موتور EF7 بیش از 12 ساعت خاموش باشد، کمترین زمان مورد نیاز برای رسیدن به فشار 100 کیلوپاسکال را از 1. 93 ثانیه به 1. 24 ثانیه می رساند. از آنجایی که این موتور دارای استکانی روغنی است، تاخیر در افزایش فشار روغن بستار علاوه بر افزایش نرخ سایش قطعات موتور، عمر کارکرد این قطعه را نیز کاهش می یابد. بر اساس محاسبات انجام گرفته، استفاده از تلمبه روغن شماره 2 باعث می شود که تعداد دورهای موتور در شرایط بحرانی روانکاری برای حالات تعویض روغن و صافی، شروع سرد موتور و شروع گرم موتور از 58، 45 و 18 دور به 32، 19 و 11 دور کاهش یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 585

دانلود 156 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  825
 • دانلود: 

  281
چکیده: 

تعیین و به کارگیری بهترین روش نگهداری و تعمیرات در ماشین آلات به خصوص ماشین های کشاورزی، یکی از عوامل مهم مدیریت بهینه ماشین ها است، در این بین، روش آنالیز روغن می تواند به طور موثر از خرابی و توقف بی موقع ماشین و نیز تعداد ماشین های تحت تعمیر کاسته و علاوه بر این در میزان مصرف روغن موتور نیز تاثیر بسزایی داشته باشد. آنالیز روغن یکی از مهم ترین تکنیک ها برای تشخیص فرسایش غیرعادی در ماشین آلات و تحلیل نوع آن و شناسایی قطعه تحت سایش می باشد. در این روش، مقداری از روغن روانکاری تجهیز ات به عنوان نمونه گرفته و پس از ذخیره در ظرف های ویژه ای، به آزمایشگاه ارسال می شود. سپس با انجام یک سری آزمایش های از پیش تعیین شده، از وضعیت روانکار و نیز وضعیت موتور، اطلاعات مفیدی بدست می آید. با بررسی و آزمایش منشا اقلام و ذرات موجود در روغن می توان به اطلاعات گران قیمتی از وضعیت موتور دست پیدا نمود. وجود آهن در روغن بیانگر سایش در سیلندر و میل لنگ، وجود سرب بیانگر سایش در یاتاقانها، وجود آلومینیوم بیانگر سایش در پیستون می باشد و وجود پتاسیم و سدیم بیانگر آلودگی ضریخ می باشد. بنابراین با استفاده از یک سری از داده ها می توان تمایل قطعات به سمت خرابی را شناسایی کرد و پیش از اینکه دچار خرابی های اساسی شود، موتور را نجات داد.

آمار یکساله:  

بازدید 825

دانلود 281
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  49-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  562
 • دانلود: 

  224
چکیده: 

در این مقاله عملکرد نانوذرات افزودهشده به روغن با هدف بهبود انتقال حرارت مورد بررسی قرار گرفته است. در ابتدا، خصوصیات ترموفیزیکی روغن بالگرد ) MIL-L-23699 ( با همکاری آزمایشگاه شیمی شرکت پشتیبانی و نوسازی بالگردهای ایران )پنها(، اندازه گیری شدند. سپس، با گرداوری سایر داده ها هندسه مسئله با نرم افزار گمبیت تولید و شبکهبندی شده و برای شبیهسازی جریان و انتقال حرارت به نرمافزار انسیس 71 انتقال داده شده است. از مدل تکفازی و روش حجم محدود برای حل این مسئله استفاده شده است. نتایج نشان داد که با افزودن / فلوئنت 2 نانوذرات به روغن بالگرد خواص حرارتی، نظیر عدد ناسلت نسبت به روغن خالص بهطور قابل توجهی بهبود می یابد و این درحالی است که بهبود فرایند انتقال حرارت برای نانوسیال طلا-روغن نسبت به نانوسیالات دیگر بیشتر می باشد. همچنین، مقایسه نتایج نشان داد، افزودن نانوذرات به روغن پایه سبب ایجاد تغییر فشار ناچیزی می شود، ولی در پمپاژ نانوسیال تاثیر خاصی ندارد. از طرفی نتایج نشان داد، با افزایش عدد رینولدز، عدد ناسلت و فشار استاتیکی افزایش و ضریب اصطکاک کاهش می یابد. همچنین، ملاحظه شد در یک رینولدز ثابت با افزایش دمای کاری، عدد ناسلت، ضریب اصطکاک و فشار استاتیکی کاهش و دمای بیبعد افزایش می یابد. بنابراین، افزودن نانوذرات به روغن بالگرد سبب بهبود خواص انتقال حرارت، خنککاری بهتر موتور، کوچکسازی سیستم روانکاری موتور، توانایی تحمل بارگذاری های زیاد، توانایی پرواز در ارتفاعات بالاتر و در نهایت افزایش قدرت و بازدهی موتور خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 562

دانلود 224 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  89-99
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  843
 • دانلود: 

  347
چکیده: 

در این تحقیق سوخت بیودیزل از روغن پسماند رستوران و با استفاده از واکنش ترانس استریفیکاسیون تولید و سپس ویژگیهای مهم آن با استاندارد ASTM D-6751 مطابقت داده شد. پس از اطمینان از کیفیت بالای سوخت تولید شده، عملکرد موتور تراکتور MF-399 با استفاده از ترکیبات 5 تا 25 درصد از سوخت بیودیزل و دیزل، آزمایش و ارزیابی شد گرفت. آزمایشها نشان داد که با استفاده از ترکیبات سوخت بیودیزل و دیزل، توان و گشتاور موتور تراکتور MF-399 افزایش می یابد. علت این امر، بهسوزی بیودیزل به دلیل اکسیژن دار بودن آن تعبیر شد. مصرف سوخت و مصرف سوخت ویژه تراکتور نیز به دلیل ارزش حرارتی پایین بیودیزل، اندکی افزایش یافت. نتایج تحقیق نشان داد که ترکیب B5D95، دارای بهترین عملکرد و کمترین افزایش مصرف سوخت ویژه است. میزان مصرف سوخت و مصرف سوخت ویژه ترکیب B25D75 بسیار کمتر از ترکیب B20D80 به دست آمد. بنابراین در صورت استفاده از مقادیر بیشتر بیودیزل، ترکیب B25D75 به دلیل مصرف سوخت کمتر بسیار مناسبتر از ترکیب B20D80 است. لذا ترکیب B25D75 برای استفاده در موتور تراکتور MF-399 توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 843

دانلود 347 استناد 0 مرجع 0
litScript