نتایج جستجو

3245

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

325

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

علوی پور سکینه

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1385
  • دوره: 

    5
  • شماره: 

    19
  • صفحات: 

    35-47
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    3181
  • دانلود: 

    1557
کلیدواژه: 
چکیده: 

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین دلزدگی زناشویی و دلزدگی شغلی زنان شاغل در خدمات پرستاری انجام گرفته است. دو پرسشنامه دلزدگی زناشویی پاینز 1996 و دلزدگی شغلی مسلش 2001 توسط 70 نفر از پرستاران بیمارستان های تهران که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند تکمیل و بررسی شد. نتایج این تحقیق نشان داد که پرستاران از فشار زیاد و دلزدگی شغلی رنج می برند.نتایج همچنین نشان می دهد که بین مولفه های دلزدگی شغلی و دلزدگی زناشویی رابطه معنادار وجود دارد. چنانچه بین دلزدگی زناشویی (کل) با تحلیل عاطفی (شدت و فراوانی) و مسخ شخصیت (شدت) از مولفه های دلزدگی شغلی رابطه معنادار وجود دارد و نیز بین خستگی عاطفی از مولفه های دلزدگی زناشویی با تحلیل عاطفی، عملکرد، درگیری، مسخ شخصیت (شدت و فراوانی) از مولفه های دلزدگی شغلی و نیز بین خستگی روانی از مولفه های دلزدگی زناشویی با تحلیل عاطفی (شدت و فراوانی)، عملکرد (شدت) و درگیری (شدت و فراوانی) از مولفه های دلزدگی شغلی رابطه معنادار وجود دارد. نتایج همچنین نشان می دهد که بین خستگی جسمی از مولفه های دلزدگی زناشویی با تحلیل عاطفی (شدت و فراوانی)، عملکرد، درگیری (شدت و فراوانی)، و مسخ شخصیت (شدت) از مولفه های دلزدگی شغلی رابطه معنادار وجود دارد. نتایج همچنین نشان می دهد که تحلیل عاطفی (شدت و فراوانی) به طور معناداری پیش بینی کننده دلزدگی زناشویی (کل) است.

آمار یکساله:  

بازدید 3181

دانلود 1557 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1391
  • دوره: 

    0
  • شماره: 

    4
تعامل: 
  • بازدید: 

    1196
  • دانلود: 

    1945
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1196

دانلود 1945
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1396
  • دوره: 

    0
  • شماره: 

    6
تعامل: 
  • بازدید: 

    951
  • دانلود: 

    574
چکیده: 

ازدواج یکی از عوامل تکمیل و تقویت مبانی اخلاقی و نیازهای جسمانی و روانی اجتماعی انسان است. هدف پژوهش حاضر، مقایسه – تاثیر معنادرمانی بر دلزدگی زناشویی، رضایت زناشویی و صمیمیت زوجین بود. طرح پژوهش از نوع طرح های پژوهشی شبه آزمایشی (پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل) بود. شرکت کنندگان تعداد - 32 نفر (16 نفر گروه آزمایش و 16 نفر گروه گواه) بودند که از میان زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر رشت در سال 1395 به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های رضایت زناشویی کانزاس، پرسشنامه دلزدگی زناشویی و پرسشنامه صمیمیت زناشویی بودند. یافته های حاصل از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره و چند متغیره نشان دادند که معنا درمانی به صورت معناداری روی دلزدگی زناشویی و مولفه های آن، رضایت زناشویی و صمیمیت زناشویی تاثیر دارد. به این ترتیب که میانگین نمرات گروه معنا درمانی در مقایسه با گروه کنترل در پایان آموزش در هر سه متغیر بالاتر بود. رویکرد معنا درمانی می تواند در زمینه روابط زناشویی یک مداخله مناسب به حساب آید اما در عین حال، به نظر می رسد که رویکرد معنا درمانی دارای اثرگذاری بهتری در زمینه هایی که نیاز به مداخله شناختی بیشتری دارد، است.

آمار یکساله:  

بازدید 951

دانلود 574
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1400
  • دوره: 

    64
  • شماره: 

    5
  • صفحات: 

    4108-4118
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    153
  • دانلود: 

    139
چکیده: 

مقدمه و هدف: خانواده مهم ترین بخش هر جامعه ای به شمار می رود که حفظ کیان آن می تواند منجر به رشد یک جامعه شود. بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش تیوری انتخاب بر رضایت زناشویی و دلزدگی زناشویی زوجین انجام گرفت. مواد و روش ها: پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه پژوهش شامل زوجین متاهل دارای مشکلات زناشویی مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر همدان در فصل پاییز سال 1398 بودند. در این پژوهش تعداد 20 زوج با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه های آزمایش و گواه گمارده شدند (در هر گروه 10 زوج). گروه آزمایش مداخله تیوری انتخاب (گلاسر، 2000) را طی دوماه در 8 جلسه 90 دقیقه ای دریافت نمودند. پرسشنامه های مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه پرسشنامه تعارض زناشویی (براتی و ثنایی، 1375)؛ پرسشنامه رضایت زناشویی (انریچ، 1998) و پرسشنامه دلزدگی زناشویی (پاینز، 1996) بود. داده های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل کوواریانس و آزمون تعقیبی بونفرنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که آموزش تیوری انتخاب بر رضایت زناشویی و دلزدگی زناشویی زوجین تاثیر معنادار دارد (p<0/001). بدین صورت که این آموزش توانسته بود منجر به بهبود رضایت زناشویی و کاهش دلزدگی زناشویی زوجین شود. نتیجه گیری: یافته های پژوهش حاضر بیانگر آن بودند که آموزش تیوری انتخاب با بهره گیری از فنونی همانند تبیین کنترل درونی و بیرونی و مسیولیت پذیری می تواند به عنوان یک روش کارآمد جهت بهبود بهبود رضایت زناشویی و کاهش دلزدگی زناشویی زوجین مورد استفاده قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 153

دانلود 139 استناد 0 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1393
  • دوره: 

    1
  • شماره: 

    2
  • صفحات: 

    55-68
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    2223
  • دانلود: 

    1583
چکیده: 

ناکامی زوج ها در حل اختلافات زناشویی ممکن است به اشکال گوناگونی بروز پیدا کند که هرکدام به نوبه خود می تواند سلامت روابط زناشویی را به خطر بیندازد. یکی از انواع بروز اختلافات زناشویی، پدیده دلزدگی است که زوج های بسیاری را درگیر خود می کند و از عوامل بسیاری از جمله تمایزیافتگی، نورزگرایی، بخشندگی و تعارض زناشویی تاثیر می پذیرد. هدف پژوهش حاضر آزمون الگوی رابطه علی تمایزیافتگی، نورزگرایی و بخشندگی با دلزدگی زناشویی از طریق واسطه گری تعارض زناشویی بود. به این منظور نمونه ای 300 نفری از معلمان مرد متاهل مقاطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه مدارس شهر استهبان در این پژوهش شرکت کردند. از شرکت کنندگان خواسته شد به مقیاس دلزدگی زناشویی (MDS)، پرسشنامه تجدیدنظر شده تمایزیافتگی خود (DSI-R)، زیرمقیاس نورزگرایی پرسشنامه پنج عاملی شخصیت نئو (NEO-FFI)، مقیاس بخشش (FS) و پرسشنامه تعارضات زناشویی (MCQ-R) پاسخ دهند. نتایج نشان داد که در کل نمونه، تمامی ضرایب مسیر بین متغیرها، از لحاظ آماری معنادار بودند. به علاوه مسیرهای مستقیم تمایزیافتگی، نورزگرایی، بخشندگی و تعارض زناشویی به دلزدگی زناشویی، و هم چنین مسیرهای مستقیم تمایزیافتگی، نورزگرایی و بخشندگی به تعارض زناشویی نیز معنا دار بودند. از سوی دیگر، طبق نتایج پژوهش، رابطه غیرمستقیم تمایزیافتگی، نورزگرایی و بخشندگی با دلزدگی زناشویی از طریق تعارض زناشویی نیز معنادار به دست آمدند. به نظر می رسد دلزدگی زناشویی پدیده پیچیده ای است که ضمن درگیر کردن بسیاری از زوج ها، از عوامل بسیاری از جمله تمایزیافتگی، نورزگرایی، بخشودگی و تعارض زناشویی تاثیر می پذیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 2223

دانلود 1583 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1395
  • دوره: 

    6
  • شماره: 

    2
  • صفحات: 

    45-53
تعامل: 
  • استنادات: 

    620
  • بازدید: 

    3757
  • دانلود: 

    1964
چکیده: 

زمینه و هدف: فقدان سلامت عمومی و صمیمیت زناشویی نقش اساسی در شکل گیری دلزدگی زناشویی دارد. با توجه به ضرورت شناسایی عوامل موثر بر دلزدگی زناشویی، در این مطالعه به پیش بینی دلزدگی زناشویی بر اساس سلامت عمومی و صمیمیت زناشویی در پرستاران پرداخته شد.روش بررسی: در طرح همبستگی حاضر 163 نفر از پرستاران به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه سلامت عمومی، صمیمیت زناشویی و ویژگی های جمعیت شناختی مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیری به شیوه گام به گام تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد دلزدگی زناشویی دارای رابطه منفی و معناداری با سلامت عمومی و صمیمیت زناشویی، درآمد و مدت ازدواج است. همچنین نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد که این چهار عامل قادر به پیش بینی 48 درصد از دلزدگی زناشویی در پرستاران است.نتیجه گیری: نتایج این مطالعه بیانگر این است که به طور خاص سلامت عمومی، صمیمیت زناشویی، درآمد و مدت ازدواج نقش قابل توجهی در چگونگی دلزدگی زناشویی ایفا می کند، بنابراین توجه به این عوامل برای هرگونه اقدام و برنامه ریزی در زمینه دلزدگی بیش از پیش اهمیت دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 3757

دانلود 1964 استناد 620 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1401
  • دوره: 

    6
  • شماره: 

    2
  • صفحات: 

    214-226
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    144
  • دانلود: 

    173
چکیده: 

هدف: هدف پژوهش حاضر طراحی مدل مفهومی پیشایندها و پسایندهای دلزدگی زناشویی و تعیین اثر بخشی پروتکل آموزش مستخرج از مدل بر بهبود دلزدگی و صمیمیت زناشویی بود. مواد و روش ها: روش پژوهش شبه آزمایشی از نوع طرح تک آزمودنی با خط پایه چندگانه و جامعه آماری زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره کلینیک راز شهر شیراز و کلینیک اداره کل اموزش و پرورش استثنایی استان فارس در شهر شیراز در پاییز 1400بود از بین زوجین با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 3 زوج به عنوان نمونه انتخاب شد. برنامه درمانی پروتکل آموزش مستخرج از مدل مفهومی (1400)توسط اساتید راهنما و مشاور، در طی 10جلسه اجرا شد و پس از خاتمه درمان نیز پیگیری در دو مرحله و با فاصله یک ماه صورت گرفت. آزمودنی ها در مراحل خط پایه، درمان و پیگیری به خرده مقیاس صمیمیت عاطفی از پرسشنامه ارزیابی عاطفی شخصی صمیمیت شافر والسون(1981)و تست دلزدگی زناشویی پاینز (1)پاسخ دادند. داده ها به روش تحلیل دیداری، فرمول درصد بهبودی و شاخص تغییر پایا تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد که درمان پروتکل مدل مفهومی موجب افزایش صمیمیت عاطفی و کیفیت زناشویی و کاهش دلزدگی زناشویی زوجین شده و این تاثیر در مرحله پیگیری نیز پایدار مانده است. نتیجه گیری: درمان پروتکل مدل مفهومی از کارایی لازم برخوردار است و زوج درمانگران می تواننداز این مدل مفهومی در کار با زوجین به منظور کاهش دلزدگی زناشویی و افزایش صمیمیت عاطفی و بالا بردن کیفیت زناشویی مخصوصا در سالهای اولیه ازدواج زوجین که تاثیر بسازایی دارد به کار ببرند.

آمار یکساله:  

بازدید 144

دانلود 173 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1396
  • دوره: 

    4
  • شماره: 

    3
  • صفحات: 

    26-37
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    1580
  • دانلود: 

    1351
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1580

دانلود 1351 استناد 0 مرجع 14
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1391
  • دوره: 

    0
  • شماره: 

    4
تعامل: 
  • بازدید: 

    677
  • دانلود: 

    565
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 677

دانلود 565
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2020
  • دوره: 

    4
  • شماره: 

    3
  • صفحات: 

    34-40
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    324
  • دانلود: 

    314
چکیده: 

Purpose: The aim of this study was to determine the effectiveness of group therapy with an integrated monotheistic approach on marital boredom of married women. Material and Methods: The present study was conducted in the form of a quasi-experimental design with pretest-posttest and one-month followup. The randomly selected individuals were divided into two groups of 12 people including the experimental group and the control group. Before starting the treatment interventions, for both groups, marital boredom test was performed in autumn (2015). After that, 10 sessions of integrated monotheistic group therapy were performed for the experimental group and 10 sessions of free conversation for the control group. At the end of the treatment intervention and one month later for follow-up, both groups again completed the above scale, which was the measurement tool of the present study. Statistical population: 24 married women referred to the Family Counseling Center of the Parents and Teachers Association of Naghadeh were studied as the available sample. These people were selected from those who had referred to this counseling center due to family problems and disputes with their spouses and had received a high score on the marital boredom scale. The obtained data were analyzed using analysis of covariance and SPSS 24 statistical software. Findings: The results showed that the rate of marital boredom in the experimental group after the intervention of monotheistic integrated group therapy was significantly lower than the control group (0. 01). Therefore, according to the findings, the effectiveness of integrated monotheistic group therapy was confirmed. Conclusion: Considering the research findings and the effectiveness of integrated monotheistic group therapy, and its compatibility with the culture and religion of our country, it is recommended that family counselors use this approach to reduce family problems and marital boredom.

آمار یکساله:  

بازدید 324

دانلود 314 استناد 0 مرجع 0
litScript